Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence pohybových poruch v posilovacím tréninku
Křivánková, Markéta ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Název: Prevence pohybových poruch v posilovacím tréninku. Cíl: Rozbor vybraných posilovacích cviků na základě teoretického přehledu s následným návrhem korektivní varianty pro prevenci pohybových poruch. Metody: Práce má povahu kvalitativní studie, pro její vypracování jsme využili formu teoreticko-kritické analýzy. Jedná se o sestavení přehledu dostupné literatury všeho druhu vydané k danému tématu. Na základě teoretických poznatků byl následně proveden rozbor vybraných posilovacích cvičení a navržena korektivní varianta provedení pro prevenci pohybových poruch. Ke všem cvikům v praktické části byly pořízeny fotografie pro srovnání chybné a korektivní varianty. Klíčová slova: hluboký stabilizační systém, svalové dysbalance, vadné držení těla, kondiční trénink
Cervikogenní bolest hlavy
Patríková, Jitka ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Název práce Cervikogenní bolest hlavy Cíle práce Zaměřuje se podrobněji na prevalenci tohoto onemocnění u populace s bolestí hlavy. Dále na to, v jakém segmentu krční páteře dochází u pacientů s cervikální bolestí hlavy nejčastěji k dysfunkci, a na efektivnost manipulační a mobilizační terapie u této diagnózy. Metoda Diplomová práce je koncipována jako literární rešerše. K získání informací posloužily odborné databáze Pubmed, PEDro, Medline, HighWire, Science direct. Práce je rozdělena na část teoretickou a deskriptivně analytickou. Pro účely práce byly stanoveny 3 výzkumné otázky. Výsledky Diplomová práce potvrdila na základě analýz dostupných studií, že výskyt cervikogenní bolesti hlavy v populaci není zanedbatelný a že je tato diagnóza u pacientů trpících bolestí hlavy poměrně hojně rozšířená (až u 35 % pacientů). Dostupné výsledky studií ukazují, že dysfunkce krční páteře je příčinou 15-20 % cervikogenních bolestí hlavy, přičemž nejčastěji se jedná o vliv C1-C2, čemuž tak bylo ve více než 60 % případů. Na druhou stranu vliv AO skloubení není příliš častý, vyskytuje se u cca 7 % případů. Vzhledem k tomu, že častou příčinou cervikogenní bolesti hlavy je dysfunkce segmentu krční páteře (C1-C2), lze očekávat, že bude u této diagnózy efektivní manuální terapie. To ukázaly i dostupné studie, přičemž...
Vliv frekvence bruslení na napětí svalu musculus triceps surae
Obyt, Daniel ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název práce: Vliv frekvence bruslení na napětí svalu musculus triceps surae Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit, zdali a jak velký vliv má frekvence a intenzita izotonické zátěže musculus soleus při bruslení profesionálního hráče ledního hokeje na jeho svalové napětí, jehož napětí je z pohledu myotonometrie nejlépe objektivně měřitelné. Shrnutí: Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, zpracovanou formou rešerše, která slouží jako podklad k šetření v druhé, empirické, části práce. Změna svalového napětí musculus soleus bude zjišťována pomocí myotonometrie, která bude následovat po plném fyzioterapeutickém vyšetření. Měření bude provedeno u 10 probandů - profesionálních hráčů ledního hokeje, kteří plně zvládají techniku bruslení na ledové ploše, před zátěží, po nízkofrekvenční izotonické zátěži a po vysokofrekvenční izotonické zátěži. Výsledky: Měření myotonometrem po nízkofrekvenční a vysokofrekvenční izotonické zátěži v podobě bruslení na ledové ploše ukázalo, že svalové napětí svalu musculus soleus po zátěži se oproti klidovému nemění nebo dochází k jeho mírnému poklesu. Klíčová slova: Svalový tonus, svalové napětí, myotonometr, musculus soleus, bruslení, lední hokej
Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí m. triceps surae
Stránský, Vojtěch ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí musculus triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je shrnout teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Experiment má na základě objektivních výsledků odpovědět na základní otázku, zda změna délky klik na jízdním kole může, příp. v jaké míře, ovlivnit napětí svalu m.triceps surae. Metody: Měření k diplomové práci bylo provedeno na UK-FTVS na souboru 8 probandů. Pomocí myotonometru byly měřeny biomechanické vlastnosti (tuhost a viskozita) svalu m. triceps surae před jízdou a po jízdě na cyklistickém ergometru. Takto bylo provedeno dvakrát s rozpětím jednoho týdne mezi měřeními a s odlišnou délkou klik na jízdním kole (175mm a 170mm). Na základě reakce měkkých tkání na deformaci hrotem myotonometru jsou vytvořeny grafy obsahující hysterézní smyčky, u nichž hodnotíme dva fenomény - strmost a obsah křivek. Tyto ukazují na tuhost a viskozitu měkkých tkání, resp. i svalové tkáně. Výsledky: Měření z 1. a 2.týdne byla mezi sebou porovnána. Výsledky 8 probandů ukazují, že jízda na kole mění tuhost a viskozitu m.triceps surae a má vliv na změnu svalové napětí. Vzhledem k vyšší tuhosti svalu při použití kratších klik zde dochází více ke zvyšování svalového napětí. S ohledem na nízký počet probandů a interpersonální rozdíly nelze z...
Vliv frekvence bruslení na napětí svalu musculus triceps surae
Obyt, Daniel ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název práce: Vliv frekvence bruslení na napětí svalu musculus triceps surae Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit, zdali a jak velký vliv má frekvence a intenzita izotonické zátěže musculus soleus při bruslení profesionálního hráče ledního hokeje na jeho svalové napětí. Z pohledu myotonometrie je svalové napětí musculus soleus nejlépe objektivně měřitelné ze všech hlav musculus triceps surae. Metody výzkumu: Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, zpracovanou formou rešerše, která slouží jako podklad k šetření v druhé, empirické, části práce. Změna svalového napětí musculus soleus byla zjišťována pomocí myotonometrie, která následovala po plném fyzioterapeutickém vyšetření. Jedná se o kvantitativní výzkum metodou kvaziexperimentální studie. Měření bylo provedeno u 10 probandů - profesionálních hráčů ledního hokeje, kteří plně zvládají techniku bruslení na ledové ploše, před zátěží, po nízkofrekvenční izotonické zátěži a po vysokofrekvenční izotonické zátěži. Výsledky: Měření myotonometrem po nízkofrekvenční a vysokofrekvenční izotonické zátěži v podobě bruslení na ledové ploše ukázalo, že svalové napětí svalu musculus soleus po zátěži se oproti klidovému nemění nebo dochází k jeho mírnému poklesu. Klíčová slova: Svalový tonus, svalové napětí, myotonometr, musculus soleus,...
MUSCLES ACTIVATIONS DURING "SHOULDER MOUNT" POLE ACROBATIC EXERCISE
Sanni, Modinat ; Vilímek, Miloslav (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Autor: Bc. Modinat Sanni Vedoucí práce: Ing. Miroslav Vilímek, PhD Název práce: AKTIVACE SVALŮ BĚHEM "SHOULDER MOUNT" CVIKU NA VERTIKÁLNÍ TYČI. Vymezení problému: Tato empiricko- teoretická práce shrnující v teoretické části poznatky z funkční anatomie, kineziologie, biomechaniky ramenního komplexu a způsob vzniku netraumatických úrazů a možnosti jejich léčby využitím odborných literatur. Práce v praktické části porovnává pomocí povrchové elektromyografie amplitudy, tvary a průběhy myoelektrických signálů z m. latissimus dorsi, m. pectoralis maior, m. biceps brachii, m. infraspinatus a m. supraspinatus na dominantní horní končetině u dvou zdravých jedinců během Shoulder Mount cviku na vertikální tyči. Účel byl zaznamenat změny za použití dvou různých pomůcek tj. kineziotapu a ortézy na tenisový loket k zjištění jejich schopnosti ovlivnit výše uvedených parametrů elektromyografických signálů zvolených svalů. Dále je součástí záznam a analýza Shoulder Mount cviku k dalším zpracováním. Metoda a materiály: Potenciálně vhodné odborné články, zaměřující se na využití kineziotapů a tenisových ortéz, měřeno pomocí EMG se záměrem ovlivnit myoelektrickou aktivaci ramenního komplexu, byly pro tuto práci hledány z EbscoHost, BMJ, Embase, MEDLINE, PeDro a jiných databázích. Využity byly elektrody z nerezových...
Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m.triceps surae
Králíčková, Iva ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv změna cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae. A zda se zvýšením posedu dojde i ke zvýšení svalového napětí lýtkového svalu. Metody: Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou zpracovány informace z odborné literatury k danému tématu a část praktickou. Teoretická část obsahuje anatomický popis a reologické vlastnosti kosterní svaloviny, svalové napětí a jeho regulaci. Součástí je také biomechanika jízdy na kole, geometrie kola a možnosti nastavení cyklistického posedu a také rizikové dopady při nesprávně nastaveném cyklistickém posedu. Praktická část byla zpracována jako výzkum formou měření svalového napětí pomocí myotonometru. Pro měření byl zvolen m. triceps surae na dominantní dolní končetině u sedmi probandů. Měření proběhlo dvakrát s dvoutýdenním odstupem, při rozdílném nastavení výšky cyklistického posedu. . Výsledky: Výsledky měření potvrdily, že změna cyklistického posedu má vliv na svalové napětí a že se při zvýšení posedu zvýší i svalové napětí lýtkového svalu. Klíčová slova: cyklistický posed, nastavení posedu, svalové napětí, m. triceps surae, myotonometr
Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí
Vojtová, Karolína ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název práce Ovlivnění svalového napětí hormonální antikoncepcí Cíl práce Cílem diplomové práce je zjištění, zda a jakou měrou ovlivňuje užívání hormonální antikoncepce svalové napětí, které se může měnit v závislosti na probíhající fázi menstruačního cyklu ženy. Metoda Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, kde je souhrn poznatků k tomuto tématu získaných z literatury české i světové, a speciální část, která je zpracována jako výzkum formou neinvazivního vyšetření pomocí myotonometru. Měření je provedeno u 12 probandek čtyřikrát v průběhu čtyř týdnů, vždy v určité fázi svého menstruačního cyklu. Výsledky měření jsou porovnány mezi dvěma definovanými skupinami probandů a je zjištěn vliv hormonální antikoncepce na svalové napětí v průběhu menstruačního cyklu. Výsledky Měření pomocí myotonometru ukazuje, že užívání hormonální antikoncepce svalové napětí ovlivňuje. Výsledky měření ukazují na stabilizaci a předvídatelnost změn kolísajícího svalového napětí u probandů užívajících hormonální antikoncepci, avšak míra změn podléhá interpersonálním rozdílům, přičemž z těchto výsledků se nemůže vytvořit obecně platný názor. Klíčová slova Menstruační cyklus, hormonální antikoncepce, svalové napětí, myotonometr
Ovlivnění svalového napětí pomocí jógové relaxace
Štičková, Zuzana ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Ovlivnění svalového napětí pomocí jógové relaxace. Cíle: Cílem této práce je představit jógovou techniku relaxace, jóga nidru, jako jednu z možností snížení psychického i fyzického napětí a zhodnotit její vliv na svalové napětí. Metody: Praktická část práce je pojatá jako pilotní studie se šesti probandy. Pro hodnocení a objektivizaci svalového napětí byla použita metoda myotonometrie. Pro měření byl zvolen m. soleus. Po změření výchozího napětí m. soleus na dominantní končetině probandů, byla skupina účastníků edukována ohledně cvičení jóga nidry a instruována k jejímu 14 dennímu domácímu tréninku pomocí audionahrávky. Po jeho absolvování bylo probandům změřeno svalového napětí pro zjištění dlouhodobého účinku jóga nidry na svalový tonus. Na závěr skupina probandů společně absolvovala skupinovou lekci jóga nidry vedenou jógovým instruktorem. Následné změření svalového napětí m. soleus myotonometrem sloužilo pro zhodnocení bezprostředního efektu jóga nidry na svalový tonus. Výsledky: Po 14 dnech tréninku jóga nidry došlo u 5 z 6 probandů ke snížení svalového napětí m. soleus. Výsledky studie tak potvrzují dlouhodobý vliv pravidelného cvičení jóga nidry na svalové napětí. Studie však nepotvrdila bezprostřední vliv jedné lekce jóga nidry na snížení svalového napětí - u 3 probandů došlo ke...
Provedení golfového švihu u pacientů s amputací dolní končetiny
Richtrová, Michaela ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Autor: Bc. Michaela Richtrová Název: Provedení golfového švihu u pacientů s amputací dolní končetiny Cíle: Cílem práce je zhodnocení způsobu provedení golfového švihu u pacientů s různým typem a úrovní amputace dolní končetiny v porovnání s hráčem bez amputace. Dalším cílem je zjištění vztahu mezi fázemi golfového švihu a přenosem hmotnosti s použitím různých golfových holí v porovnání s hráčem bez amputace. Metoda: Práce je svým tématem pilotní studií. Výzkum je rozdělen na tři případové studie popisného charakteru. Do experimentální skupiny byli vybráni dva golfisté amatéři a jeden golfista profesionál. Kontrolní skupinu v našem případě tvořil hráč bez amputace. Pro hodnocení kinematických parametrů (trajektorie ramenních kloubů, boků, kolenních kloubů) byl použit systém Qualysis Motion Capture System. Pro hodnocení dynamických parametrů (přenos hmotnosti těla) v průběhu golfového švihu byly využity dvě dynamometrické desky Kistler. Výsledky: Měření prokázalo, že proband s amputací bérce se v průběhu golfového švihu svým pohybovým chováním vyrovná hráči bez amputace, jak z pohledu kinematiky tak i dynamiky, Stejných výsledků pacient dosáhl i při použití jiného typu golfové hole. U probanda s amputací femuru i u probanda s oboustrannou amputací femuru byla prokázána změna provedení golfového švihu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.