Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluze žáků s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole v kontextu nové právní úpravy
Růžičková, Kristýna ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzděláváním dětí s PAS v běžné mateřské škole. V teoretické části práce je popsán autismus z historického pohledu, klasifikace poruch autistického spektra a diagnostika. Dále je popsáno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předškolní vzdělávání a vhodná podpůrná opatření pro děti s poruchami autistického spektra v předškolním věku, dále hra u dětí s poruchami autistického spektra, příklady používaných intervencí vhodné pro předškolní věk a služby pro děti a jejich rodiče. V praktické části se věnujeme tomu, jak je přistupováno k podpoře dětí s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole a jaké konkrétní metody při jejich vzdělávání jsou využívány. Dalším cílem bylo zjistit, jakou formou získali pedagogové znalosti ohledně metod podpory vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Provedli jsme dotazníkové šetření s pedagogy běžných mateřských škol, kteří vzdělávají děti s poruchami autistického spektra. K doplnění výzkumu jsme provedli rozhovor se třemi pedagogy. Z našeho výzkumu jsme zjistili, že pedagogové při vzdělávání dětí s PAS nejčastěji využívají metodu strukturovaného učení, tuto metodu udává tuzemská odborná literatura za nejvhodnější. KLÍČOVÁ SLOVA Dítě předškolního věku, porucha autistického spektra, mateřská škola, výchovně...
Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vašáková Kränková, Hana ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí školního speciálního pedagoga působícího v rámci školního poradenského pracoviště na běžné základní škole. Teoretická část se zaměřuje na náplň i formy práce, pozici v rámci školy, vztahovou stránku a možnosti spolupráce s dalšími subjekty, při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popsány jsou odborné činnosti školního speciálního pedagoga ve prospěch žáků a skupin žáků a také učitelů. V diplomové práci je také zmíněn rámcový vývoj speciální pedagogiky, dokumentační činnost a etické aspekty této profese. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu zaměřuje na skutečnost, jak na tuto pozici nahlížejí pedagogové působící na jedné základní škole v Praze. Konkrétně se jedná o analýzu rozhovorů pěti učitelů působících na této základní škole. Následně je formou pěti kazuistik zhodnocen význam individuální práce, v podobě intervenčních a terapeutických činností, na školní výsledky žáků.
Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika
Šťastná, Kateřina ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Kateřina Šťastná Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika Applied behavior analysis in a child with ASD - case report Kateřina Šťastná Vedoucí práce: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 2018 ANOTACE Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra, zejména jejich hlavními projevy, dále uvozuje jednu z možných intervencí, aplikovanou behaviorální analýzu, se zaměřením na verbální chování, kde výrazná část je věnována mandům. Praktická část přináší kazuistiku chlapce podpořeného aplikovanou behaviorální analýzou a osobní zkušenost autorky práce s výše zmíněnou intervencí. Cílem práce je přinést do českého prostředí ucelené informace o učení mandů u dětí s PAS. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra (PAS), intervence, aplikovaná behaviorální analýza (ABA), verbální chování, mandy, učení mandů
Communication by people with profound intellectual disabilities
Baran, Ladislav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Franiok, Petr (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal...
Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním
Zilcher, Ladislav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Daná studie je koncipována jako teoreticko výzkumná práce, která se zaměřuje na zjišťování změn postojů u žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Ve studii se zkoumá, zdali má na postoje žáků 4. a 5. tříd základních škol vůči lidem s postižením vliv (a) dlouhodobé sdílení vzdělávacího prostředí s žákem s postižením (b) učitel a jeho proinkluzivní kompetence a (c) inkluzivní směřování školy, které je ve výzkumu reprezentované certifikací školy certifikátem "Férová škola". Těmito třemi dílčími výzkumnými problémy se snažíme odpovědět na jednu základní výzkumnou otázku: Má proinkluzivní prostředí školy vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením? Z tohoto důvodu bylo zvoleno kvaziexperimentální uspořádání studie. Ve výzkumu byly využity dva validizované výzkumné nástroje, které byly administrovány na vzorku 1948 žáků 4. a 5. tříd a jejich 102 třídních učitelů. Data byla zpracována příslušnými statistickými metodami. Výsledky výzkumu částečně potvrzují předpoklad, že proinkluzivní prostředí školy může mít vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením, avšak pouze v určitých oblastech. Nebylo prokázáno, že by pouhá přítomnost žáka s postižením ve třídě mohla ovlivňovat postoje žáků, avšak pokud by došlo u žáků k přátelství s tímto žákem, pak jsou postoje pozitivně...
Institucionální péče o seniory v Čechách
Čermák, Zdeněk ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice institucionální péče o seniory v Čechách. Hlavním cílem práce bylo provézt obecný diskurs do současného stavu institucionální péče o seniory v Čechách. Vedlejším cílem pak navrhnout možné uplatnění speciálních pedagogů v rámci pobytových zařízení zdravotních a sociálních služeb. Jako hlavní výzkumná metoda byla použita analýza a kompilace odborných textů, kterých bylo v práci použito 168. Práce je vnitřně členěna do sedmi kapitol. První z nich pojednává o metodologii a cílech práce. Druhá přináší poznatky o stáří a stárnutí. Třetí představuje obecné aspekty institucionální péče. Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře se současným stavem zdravotních služeb s orientací na Léčebny dlouhodobě nemocných. Čtvrtá kapitola pojednává o sociálních službách zejména o domovech pro seniory. Pátá kapitola se zabývá péčí o umírajícího seniora a šestá kapitola představuje autorovu koncepci možného uplatnění speciálních pedagogů v rámci pobytových zařízení sociálních a zdravotních služeb. Klíčová slova stáří, senior, rodina, dlouhodobá péče, zdravotní služby, sociální služby, léčebna dlouhodobě nemocných, domov pro seniory, hospic
Fenomén aktivního občanství a jeho odezvy v životech lidí s mentálním postižením v ČR a ve vybraných evropských zemích
Káňová, Šárka ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent) ; Franiok, Petr (oponent)
Předkládaná dizertační práce se zabývá konceptem aktivního občanství a možnostmi jeho naplňování lidmi s mentálním postižením ve čtyřech evropských zemích, v ČR, ve Švýcarsku, Irsku a Švédsku. Práce je členěna do 3 oddílů a 12 kapitol. První oddíl představuje epistemologická východiska. Tvoří ho kapitoly 1 - 5. Snahou je nastínit námi spatřované souvislosti mezi současným pojetím speciálně pedagogického paradigmatu a ústředním tématem prováděného výzkumu. Zahrnuje klíčové pojmy relevantní pro objasnění konceptů zdravotního postižení, specificky pak mentálního postižení, občanství, a aktivního občanství. Věnujeme se též lidsko-právní problematice, přestavujeme základní dokumenty, které hájí práva osob s postižením a usilují o společenské změny a nastolení rovných příležitostí pro osoby s postižením. Na aktivní občanství nahlížíme skrze jeho domény, které představujeme a které jsou následně předmětem našeho kvalitativního výzkumného šetření. Ve druhém oddílu tvořeném kapitolami 6 - 8 představujeme metodologická východiska. O domény aktivního občanství se zajímáme ze třech rovin. Předně z roviny mikrosociální praxe, tedy perspektivou samotných lidí s mentálním postižením, které lze právem vnímat jako experty na svůj život. Dále nás zajímá mezosociální rovina odrážející v sobě realitu sociálních aktérů...
Etika v práci osobních asistentů
Stárek, Lukáš ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent) ; Gojová, Alice (oponent)
NÁZEV: Etika v práci osobních asistentů AUTOR: Lukáš Stárek KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce s názvem Etika v práci osobních asistentů reaguje na problematiku a úskalí etického chování a jednání osobních asistentů. Zaměřuje se na etiku, etický kodex a etická dilemata v osobní asistenci z pohledu osobních asistentů/pracovníků v sociálních službách. Cílem předkládané disertační práce je zkoumat úroveň znalosti etického kodexu u osobních asistentů. Zjišťujeme přístup osobních asistentů k řešení etických dilemat při výkonu své profese. Detailněji se zaměřujeme na využitelnost etického kodexu při řešení etických dilemat, vyplývajících právě z profese osobního asistenta. Disertační práce prezentuje výsledky kombinovaného výzkumu. Kvantitativní část výzkumu vychází z dotazníkového šetření (105 vyplněných dotazníků od osobních asistentů). Kvalitativní část výzkumu vychází z polostrukturovaných rozhovorů s 5 osobními asistenty. Respondenti prokázali spíše teoretické znalosti o etickém kodexu. V praktických situacích, kdy řeší etická dilemata, však etický kodex neumí použít nebo si neuvědomují jeho aplikovatelnost pro daný okamžik. Kromě kodifikovaných pravidel a etických zásad, které je nutno dodržovat, je pro profesi sociální práce důležité a...
Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů
Zachová, Markéta ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Horká, Hana (oponent) ; Šiška, Jan (oponent)
Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů Cílem předložené disertační práce je analyzovat profesní přípravu učitelů ve vztahu k sociokulturnímu handicapu žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem). V teoretické části práce jsou prezentovány aktuální poznatky, vztahující se k otázkám vzdělávání žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem) v českém i zahraničním prostředí. Vymezeny jsou základní přístupy k sociokulturnímu handicapu a obsahový rámec profesní přípravy učitele ve vztahu k žákům-cizincům. V teoretické části vycházíme především z nejnovějších poznatků interkulturní pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších pedagogických disciplín. Dalším zdrojem informací jsou empirické studie, zjišťující, co by mělo být obsahem profesní přípravy učitele, aby efektivně vyučoval žáka-cizince (žáka s odlišným mateřským jazykem). Empirická část práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na profesní přípravu učitelů ve vztahu k žákům-cizincům. Cíl výzkumu byl zpřesněn formulací výzkumných otázek. Využito bylo techniky dotazníkového šetření pro učitele a studenty Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a polostrukturovaných rozhovorů pro učitele. Na základě zkušeností a výpovědí oslovených respondentů chceme prezentovat...
Ověření využitelnosti nástroje hodnocení potřeb při úmrtí a ztrátě
Kardaus, Miroslav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
V této studii ověřujeme použitelnost nástroje Bereavement Needs Assessment Tool (BNAT) pro cílovou skupinu lidí s těžkým, kombinovaným postižením a s autismem v zařízení sociálních služeb pobytového charakteru a následně nástroj připomínkujeme. Výzkum proběhl prostřednictvím rozhovorů s pracovníky v přímé péči a na základě výsledků kvalitativní analýzy rozhovorů jsme připomínkovali nástroj BNAT a navrhli úpravy vedoucí k použitelnosti v podmínkách zařízení pobytového charakteru s ohledem na cílovou skupinu. Přínos studie tkví v ověření praktičnosti nástroje pomáhajícího zmapovat potřeby uživatelů v okamžiku ztráty. Význam má především pro pracovníky, kteří provází člověka s mentálním postižením ztrátou blízké osoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Siska, Jakub
2 Siska, Josef
3 Šiška, Jakub
2 Šiška, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.