Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza hospodaření vybrané dřevozpracující firmy v Jekatěrinburgském kraji
Baldina, Elena ; Šišák, Luděk (vedoucí práce) ; Kupčák, Václav (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je Analýza hospodaření vybrané dřevozpracující firmy v Jekatěrinburgském kraji. Moje práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsem popsala základní pojmy, které se tykají finanční analýzy a jak se provádí SWOT analýza. Ve druhé části rozebírám společnost na základě několika kritérií. Chystám se krátce popsat to, co je hlavní činnosti podniku, čím se zabývá a co nabízí klientům. V poslední části práce, provádím finanční a SWOT analýzy. Na základě dosažených údajů, dělám grafy a závěry výsledků. Na závěru třetí části, oceňuji celou finanční situaci z dosažených výsledků a navrhují řešení problému, které se projevují v analýze. Klíčová slova: Finanční analýza, dřevozpracující firma, SWOT analýza, Jekatěrinburský kraj.
Analýza lesního hospodářství v lesích Permského kraje
Starkov, Ilya ; Šišák, Luděk (vedoucí práce) ; Šmída, Zbyněk (oponent)
První část bakalářské práce se zabývá obecním popisem kraje, jeho geografii a podnebí, s ohledem na dopady do lesního hospodářství, produkce dřeva v kvantitě a kvalitě. Druhá cást se věnuje základní analyze legislativy, právních předpísů a jejích pojetí v lesním hospodářství. Jsou zjištěny základní úlohy a hlavní principy hospodáření v lesích Ruska. Byla stanovena struktura vlastnictví. Poslední cást se soustřeďuje na zjištění infirmaci a vyhodnocení získaných dat o obchodu s dřívím a výrobky ze dřeva uvnitř státu a obchod se zahraničím.
Dopady zavedení certifikačního systému FSC na ekonomiku lesního hospodářství na Správě Krkonošského národního parku
Brožová, Lucie ; Šišák, Luděk (vedoucí práce) ; Martin, Martin (oponent)
Krkonošský národní park (KRNAP) je v České republice jediným národním parkem s certifikátem FSC, což znamená, že v lesích hospodaří ekologickým způsobem. Cílem bakalářské práce proto bylo zjistit ekonomické dopady na ekonomiku lesního hospodářství KRNAP po zavedení certifikačního systému FSC. Pro tyto účely byla vybrána dvě období, a sice roky 2006-2008 jako období před zavedením certifikace a období 2009-2011 po zavedení certifikace. Byly sledovány různé ukazatele a prezentovány formou tabulek a grafů, které zřetelně ukázaly výsledky zkoumání. Porovnáním obou období nebyly shledány žádné výrazné rozdíly. Napomohl tomu také jistě fakt, že Správa KRNAP začala s formou šetrného nakládání s lesy na území parku již v roce 2003, protože si uvědomovala nutnost změny v hospodaření.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Analýza a vyhodnocení podmínek pro vyhlášení NP Křivoklátsko. Vývoj postupných legislativních kroků pro zajištění současně platné ochrany přírody a krajiny v dotčeném území (CHKO, BR, PR, PP). Popis hranic, výměry lesní i nelesní půdy, zaujaté katastry a porovnání s hranicí CHKO. Vlastnické vztahy, druhy pozemků a platné LHP a LHO na území uvažovaného NP Křivoklátsko. Funkce lesů, jejich překryvy, střety zájmů a kategorizace lesů. Přírodní podmínky (geomorfologie oblasti, hydrografie oblasti, geologické poměry, pedologické poměry, klimatické poměry, údaje z Atlasu podnebí ČSSR, klimatické oblasti ČSR, makroklimatická a mezoklimatická regionalizace ČR, floristické poměry, fytogeografické členění, hlavní rostlinná (lesní) společenstva a lesní vegetační stupně, významné (chráněné) druhy rostlin a živočichů). Růstové podmínky, hospodářské soubory, základní hosp. doporučení a rámcové směrnice hospodaření. Údaje o stavu lesa, historickém vývoji, dosavadním hospodaření a majetkových poměrech. Ochrana lesa a myslivost. Stávající organizační struktura managementu dotčeného území. Průzkum postojů místních obyvatel a vedení obcí k potenciální změně. Analýza socio-ekonomických dopadů změny stupně ochrany území. Socio-ekonomická šetření, analýzy a syntéza, finanční náročnost na státní rozpočet spojená s vyhlášením NP Křivoklátsko. SWOT analýza. Závěry a celkové zhodnocení rizik a přínosu uvažovaného vyhlášení NP Křivoklátsko.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektor lesního hospodářství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Cudlín, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Jankovský, Libor ; Kulhavý, Jiří ; Šišák, Luděk ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Zpráva za sektor lesního hospodářství obsahuje části: Excerpce podkladů o dopadech klimatické změny týkajících se lesů a lesního hospodářství v zemích EU, Zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na lesy dosažených v ČR k 1. 7. 2000 a Metodika odhadu dopadů klimatické změny na lesy ČR s využitím podkladů IPPC a nového scénáře klimatické změny pro ČR.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor lesního hospodářství
Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Praha ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Šišák, Luděk ; Rejšek, Klement ; Cudlín, Pavel ; Jankovský, Libor ; Hadaš, Pavel ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Řešení projektu hodnotí změněný potenciál celého území České republiky pro pěstování lesních porostů, a to na základě vybraných klimatických charakteristik, u nichž se předpokládá možnost limitujícího působení na růst zejména smrkových porostů. Výstupy jsou přehledové mapy České republiky. V dalším řešení jsou predikovány podmínky pro pěstování lesních porostů v každé z 41 přírodní lesní oblasti. Výstupy jsou tabulkové soubory informací o potenciálu stanovišť pro lesní výrobu v očekávaných změněných klimatických podmínkách.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení: Základní podkladový materiál pro posouzení "minimálního" a "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Základní podkladový materiál pro posouzení "minimálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko: Tabulky z "Informací o stavu lesů" - minimální varianta; Tabulky z "OPRL"; Grafy; Přehled majetkových a vlastnických poměrů; Stav, vývoj, výhledy - zásoby a těžby; Ekosystémové analýzy. Základní podkladový materiál pro posouzení "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko: Tabulky z "Informací o stavu lesů" - maximální varianta; Tabulky z "OPRL"; Grafy; Přehled majetkových a vlastnických poměrů; Stav, vývoj, výhledy - zásoby a těžby; Ekosystémové analýzy. Podkladový materiál pro posouzení "minimálního" a "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko - přirozená, cílová a současná druhová skladba navrhovaného NP Křivoklát pro obě varianty.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Cílem projektu je analyzovat dopady navrhovaného přehlášení části CHKO Křivoklátsko jako národního parku. Na základě shromážděných podkladů (rešerše, tematické datové základny) bude provedeno zhodnoceni současného stavu oblasti. Následně bude provedena analýza dopadů změny stupně ochrany území na místní obyvatelstvo, na jeho zaměstnanost, turistický ruch, podnikatelské aktivity, na zemědělství a lesní hospodářství, infrastrukturu oblasti a celkový rozvoj regionu. Výstupem projektu bude vyhodnocení lesnických charakteristik zájmového území, ekonomický rozbor nákladů a výnosů subjektů v lesnictví a ochraně přírody, výsledky průzkumu postojů obyvatel a správních orgánů k potenciální změně. Výsledky analýz socio-ekonomických, lesnických a environmentálních dopadů změny stupně ochrany území budou tvořit hlavní část oponované závěrečné zprávy. Dílčí závěrečná zpráva obsahuje Stručný přehled cílů a metod řešení projektu, institucionální a personální zabezpečení řešení projektu a jeho dílčích částí, časový harmonogram řešení a přehled zpracovaných podkladů v roce 2003. Přiložena je anotace a oponentské posudky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.