Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antropogenní ovlivnění odtokového režimu v povodí Vydry
Ševčíková, Lenka ; Kocum, Jan (vedoucí práce) ; Janský, Bohumír (oponent)
Předložená magisterská práce se zabývá zhodnocením historického i současného antropogenního zatížení v povodí Vydry a posouzením vlivu člověka na odtokový režim zdejších toků. V návaznosti na stručnou charakteristiku přírodních poměrů území je hodnocen režim odtoku v zájmovém povodí pomocí různých statistických metod. Komplexní posouzení jednotlivých antropogenních zásahů je podpořeno konkrétními studiemi a příklady. Práce je doplněna nástinem možností dalšího směřování z hlediska retence vody v pramenné oblasti Otavy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy
Ševčíková, Lenka ; Bureš, Jiří (oponent) ; Vitula, Alexej (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti výsledkov určenia priestorových vzťahov. Bola určená cyklická chyba, súčtová konštanta a rozdiel medzi odrazným terčom a hranolom pre meranie vzdialeností. V rámci diplomovej práce sme zisťovali priestorové parametre žeriavovej dráhy v hale Mostárna, ktorá je súčasťou podniku KRÁLOVOPOLSKÁ a.s..
Bazénová hala v Ostravě
Ševčíková, Lenka ; Pilgr, Milan (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé varianty. Podrobná práce odpovídá příhradové ocelové konstrukci.
Návrh marketingové strategie cestovní kanceláře Sky Tours, s.r.o.
Ševčíková, Lenka ; Zámečník, Jan (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingem, který je ve společnosti SKY TOURS, s.r.o. uplatňován. Cílem je analyzovat stávající marketingové aktivity společnosti a na základě výsledků analýz navrhnout nová řešení, která zvýší tržby podniku a povzbudí celkové povědomí veřejnosti o této společnosti
Marketingový výzkum v oblasti označování a balení potravin
Ševčíková, Lenka ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Plášková, Alena (oponent)
Cílem bakalářské práce je u vybraných potravin pomocí mystery shoppingu zhodnotit, jestli díky jejich umístění nedochází ke klamání spotřebitelů a zda výrobci u těchto potravinářský výrobků uvádějí všechny legislativně předepsané údaje. Dále bude v praktické části bakalářské práce pomocí dotazníkového šetření zanalyzováno povědomí českých spotřebitelů o označování potravin. Teoretická část shrnuje legislativu v oblasti označování a balení potravin, jsou zde sepsány povinné a dobrovolné údaje, které jsou na obalech potravin uvedeny, značení týkající se obalů a dozorové orgány, které zaštitují tuto oblast.

Viz též: podobná jména autorů
14 ŠEVČÍKOVÁ, Lucie
4 Ševčíková, Linda
14 Ševčíková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.