Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí
Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Viani, Alberto
Příspěvek se zaobírá předběžnými výsledky studia gelové fáze vznikající během mísení koncentrovaných roztoků solí během syntézy polymorfů uhličitanu vápenatého. Během reakce bylo odebráno několik vzorků, které byly následně zkoumány instrumentálními technikami jako např. skenovací elektronový mikroskop.
Materiálové průzkumy pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Ševčík, Radek ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky materiálových analýz vzorků omítek a kamene, odebraných z fasád a vnitřních omítek objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34). Předmětem studia bylo chemické složení a mikrostruktura omítek, petrografie pískovce, pórovitost materiálů rtuťovou porozimetrií, povrchová nasákavost omítek, obsah a distribuce vlhkosti ve zdivu, obsah a chemické složení vodorozpustných solí v omítkách. Výsledky analýz jsou podkladem pro budoucí návrh stavební obnovy objektu a postupy restaurování uměleckých prvků.
Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Ševčík, Radek ; Frankeová, Dita ; Nunes, Cristiana Lara
Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká koncentrace dusičnanů ve zdivu.
Systém pro řízení chytré domácnosti
Ševčík, Radek ; Fučík, Otto (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá netradičním řešením v oblasti systémů pro domácí automatizaci, jako centrální jednotky tvořené miniaturním počítačem. Práce obsahuje návrh architektury, ovládání a vizualizace takového systému.
Pomocný nástroj pro programování mikrokontrolérů AVR v jazyce C
Ševčík, Radek ; Dřínovský, Jiří (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce popisuje program AVR Wizard, který byl vyvinut k vývojovému prostředí AVR Studio. Software AVR Wizard slouží k usnadnění programování tím, že po zadání používaných periférií vygeneruje kostru programu v jazyce C, která obsahuje přednastavení registrů a funkcí. Vytvořená kostra se zkopíruje do vývojového prostředí AVR Studio a zde je doprogramována do finální podoby. Výhodou programu je snadné ovládání a rychlé nastavení periférií bez nutnosti zdlouhavého vyhledávání v dokumentaci k programovanému obvodu.
Analýza zemin
Šašek, Petr ; Viani, Alberto ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Machová, Dita
Pevné částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, mohou při zvýšené koncentraci způsobovat zdravotní problémy. Zdroje pevných částic ve vzduchu mohou být přírodní procesy, ale také lidská činnost, např. těžba uhlí. Dalším zdrojem znečištění je tzv. sekundární prašnost, která vzniká zvířením již usazených pevných částic a jejich rozptýlením do ovzduší. Zásadní vliv na vznik sekundární prašnosti má vlhkost povrchu, kdy s rostoucí vlhkostí dochází ke shlukování částic a klesá tak předpoklad k jejich zvíření. Cílem studie byla analýza prachových zeminových částic zachycených na filtrech impaktoru, se zřetelem na velikost částic a jejich složení.
Kvalitativní a kvantitativní analýza jílových zemin
Šašek, Petr ; Viani, Alberto ; Ševčík, Radek ; Fabeš, Roman ; Řehoř, M.
Jílové minerály představují skupinu hlinitokřemičitanů s rozvrstvenou strukturou, která je tvořena tetraedricky a oktaedricky uspořádanými molekulami s kationy draslíku, hořčíku, sodíku a jiných. Spojením vrstev oktaedrů a tetraedrů mohou vznikat různé typy vrstevnatých struktur, kdy v přírodě mohou takto vznikat různé typy jílových minerálů. Jílové minerály se dělí do třech hlavních skupin: skupina kaolinitu, smektitu a illitu. Cílem výzkumu bylo kvalifikovat a kvantifikovat jílové minerály ve vzorcích zemin, kdy hlavním cílem bylo zjistit fázový přechod na hranici smektitu a illitu. K analýze byla využita XRD analýza s Rietveldovým vyhodnocením.
Zjištění materiálových vlastností vzorků přírodního kamene a umělého kamene z Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí v Praze
Slížková, Zuzana ; Zeman, Antonín ; Petráňová, Veronika ; Viani, Alberto ; Pérez-Estébanez, Marta ; Frankeová, Dita ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Janotová, Dana ; Hasníková, Hana ; Niedoba, Krzysztof ; Hauková, Petra
V rámci průzkumu před restaurátorským zásahem byly stanoveny materiálové charakteristiky přírodních i umělých kamenů, které jsou součástí Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí v Praze. 15 vzorků bylo podrobeno rozsáhlým instrumentálním analýzám, jejichž výstupem je nejen chemicko-mineralogické složení vzorků, ale i stupeň jejich degradace včetně popisu porézního systému a úrovně zasolení.
Stanovení obsahu vývojek ve vzorcích odebraných z Filmových laboratoří Barrandov. Zpráva k hospodářské smlouvě s Barrandov Studio a.s
Ševčík, Radek ; Mácová, Petra
Tato zpráva je věnována stanovení barevných a černobílých vývojek. Obsah těchto vývojek byl studován pomocí infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací (FTIR) ve formě KBr tablet v transmisním módu a navíc také pomocí techniky zeslabené úplné reflexe (ATR) ve formě prášků získaných z vodného výluhu.
Stanovení obsahu siřičitanů a thiosíranů ve vzorcích odebraných z Filmových laboratoří Barrandov. Zpráva k hospodářské smlouvě s Barrandov Studio a.s
Ševčík, Radek ; Neuwirthová, Miluše
Zpráva je věnována analýzám vzorků odebraných z Filmových laboratoří Barrandov. Jednalo se o stavební materiály a titračními metodami se stanovoval obsah siřičitanů a thiosíranů ve vodných výluzích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 ŠEVČÍK, Radek
4 ŠEVČÍK, Richard
4 ŠEVČÍK, Richard
2 Ševčík, Radim
3 Ševčík, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.