Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Labile Lead Phytochelatin Complexes Could Enhance Transport of Lead Ions across Biological Membrane
Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš
In connection with studies of hazardous metals transport across model phospholipid\nmembranes, behavior of complexes of lead with phytochelatin PC2 has been examined. Using\nstripping chronopotentiometry with different values of reducing current, the release of free\nlead ions confirms labile behavior. Similar conclusion resulted from voltammetry on silica gel\nmodified carbon paste electrode.
Stanovení sibiromycinu metodou UHPLC
Šestáková, Ivana ; Čabala, Radomír (oponent)
Za účelem stanovení sibiromycinu ve fermentačním médiu Streptosporangium sibiricum byla vyvinuta nová analytická separační metoda s využitím ultraúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) s UV detekcí. Nově vyvinutý postup extrakce na tuhé fázi založený na kationtové výměně sloužil k prekoncentraci a přečištění fermentačního média obsahujícího sibiromycin před vlastní UHPLC analýzou. Metoda byla validována a byla prokázána linearita v koncentračním rozsahu 3,9-250,0 µg/ml s korelačním koeficientem 0,999 a výtěžností v rozmezí 71,66±3,55 % až 74,75±5,18 %. V rámci testování meze stanovitelnosti bylo dosaženo hodnoty 0,18 µg/ml s přesností vyjádřenou relativní směrodatnou odchylkou (RSD) 9,6 % a správností 97,6 %. Vyvinutá metoda pomohla ke zjištění vlivu 12 různých fermentačních médií na produkci sibiromycinu a navíc také dokázala tvorbu přírodních analogů sibiromycinu, jež byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie.
Stanovení aminoglutethimidu pomocí HPLC-ED na uhlíkových pastách
Vlachová, Karolína ; Šestáková, Ivana (oponent) ; Zima, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stanovením aminogluethimidu (AGT), dříve využívaného jako protinádorové léčivo, zejména při léčbě karcinomu prsu u žen po menopauze nebo při léčbě karcinomu prostaty, metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV spektrofotometrickou detekcí (HPLC-UV) a elektrochemickou detekcí (HPLC-ED) na uhlíkových pastových elektrodách (CPEs). CPEs byly připraveny z uhlíkových mikrokuliček a různých pastovacích kapalin - běžně používaného minerálního oleje (CPE-MO) a méně běžných trikresylfosfátu (CPE-TCP) a silikonového oleje (CPE-SO). Kalibrační závislosti AGT byly proměřeny pomocí HPLC-UV při 242 nm, HPLC-ED při potenciálu vloženém na pracovní elektrodu +1,3 V pro CPE-MO a +1,1 V pro CPE-TCP v mobilní fázi obsahující fosfátový pufr o pH 4 a MeOH 50:50 (v/v). Bylo dosaženo těchto mezí detekce - 3,6. 10-7 mol.l-1 pro UV spektrofotometrickou detekci, 2,5. 10-7 mol.l-1 pro elektrochemickou detekci na CPE-MO a 9,7. 10-7 mol.l-1 pro elektrochemickou detekci na CPE-TCP. Vzhledem k nestálosti CPE-SO další měření s touto pastou již nebyla prováděna. AGT byl stanoven v modelových vzorcích moči. Metodou HPLC-UV nebylo možné AGT stanovit, kvůli velké interferenci dalších látek. Pomocí HPLC-ED na CPE-MO bylo dosaženo meze detekce 5,2. 10-7 mol.l-1 AGT. KLÍČOVÁ SLOVA Aminoglutethimid HPLC s UV...
Metalothioneiny u drobných volně žijících savců jako bioindikátor znečištění životního prostředí
Křivská, D. ; Šestáková, Ivana
Metalothioneiny (MT) jsou cysteinem bohaté nízkomolekulární proteiny, schopné vázat esenciální i toxické kovy. Jejich syntéza je indukována přítomností zejména kadmia a zinku, ale také dalších kovů jako Pb, Ni, Hg, Ag a i jinými faktory (např. stres, kortikoidy) 1. Pro práce věnující se studiu biologických funkcí metalothioneinů jako homeostáze, prevence oxidačního stresu, detoxifikace či studie vlivu znečištění životního prostředí na různé živočichy je důležitý celkový obsah metalothioneinů v jednotlivých tkáních 2. U vodních organismů, zejména Mytilus galloprovincialis 3 a Ruditapes decussatus 4 je obsah MT užíván jako bioindikátor znečištění mořské vody a je proto snaha mít obdobnou možnost pro zjišťování kontaminace půdy a životního prostředí.
Voltammetry of Metallothioneins on Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode
Šestáková, Ivana ; Křivská, D. ; Josypčuk, Bohdan ; Nováková, Kateřina ; Navrátil, Tomáš
Peak of AgMT is formed on m-AgSAE from MT in alkaline media. The height of this peak is proportional to the MT concentration in range 37- to 301 ng /ml and can be increased with accumulation. In ammonia solution with Co(III) salt, apart from usual Brdička response at -1400 mV another, more positive catalytic system is observed, when formation of AgMT is allowed. This phenomenon has been confirmed by elimination voltammetry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠESTÁKOVÁ, Irena
23 ŠESTÁKOVÁ, Ivana
2 Šestáková, Ilona
3 Šestáková, Irena
1 Šestáková, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.