National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Cyberfeminism: Women and Cyberspace
Levdonskaya, Alisa ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s myšlenkami kyberfeminismu. Následující kapitoly této práce popisují historii feminismu a zejména cyberfeminismu. Poskytuje čtenáři základní pochopení pojmů sex a genderu z feministického hlediska a představuje pojem tzv. „Kyberprostoru“ a význam tohoto pojmu v moderním světě, jakož i pojem „kyborgové“ a jak podle kyberfeministických teorií mohou ovlivnit genderovou nerovnost. Tato práce také popisuje, jak nové technologie ovlivňovaly ženy a způsobovaly vznik kyberfeminismu, vysvětluje čtenáři Donna Harawayovou myšlenku cyborgské entity a studuje, jak internet svou anonymitou zpochybňuje stávající genderové normy. Poslední kapitola této práce je zaměřena na praktický projev cyberfeminismu.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
Computer Games and the Human Brain
Hanuš, Marek ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají při vytváření her pro jejich cílovou skupinu zákazníků. Druhá kapitola se zaměřuje na lidské emoce a projevy, které developerům pomáhají, aby mohli vyhovět všem potencionálním uživatelům. Dále tato kapitola popisuje, jak mohou developeři prostřednictvím různých herních aspektů, jakými jsou hudba, narativ, grafický design a herní mód, v člověku evokovat určité emoce a donutit je podvědomě vnímat atmosféru hry. V práci je také popsán vliv těchto aspektů na lidské chování. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá závislostí na hrách a s tím spojenou problematikou. Praktická část práce se věnuje dotazníkovému průzkumu, jehož účelem bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v teoretické části. Dále poukazuje na genderové rozdíly v průmyslu počítačových her a ukazuje preference respondentů, které by mohly developerům umožnit zdokonalit kvalitu počítačových her.
Facial Recognition in Video and its Applications in Law Enforcement
Fabián, Jan ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis aims to describe the facial recognition technology and its use in practice. In recent years, facial recognition technology became a heavily discussed topic, whether in connection with the deployment of this technology in China or due to its general potential for law enforcement. Facial recognition technology is a perfect example of a two-sided coin, as it brings many new possibilities of crime prevention etc. but also has the risk of being used to invade personal privacy. This thesis is based on a literature survey of some of the available resources dealing with this topic. It focuses on the history of this technology, methods used by facial recognition and mentions some examples of the use of video-based facial recognition in practice along with the social risks of the application of this technology.
Gender Stereotypes in Gaming Environment
Papusha, Valentyn ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Předmětem této bakalářské práce je analýza genderových stereotypů ve vypravěčské linii a designu videoher. Jsou zde také vyjmenovány klíčové historické momenty pro zásadní pochopení videoherního průmyslu a přítomnosti genderových stereotypů v něm. Dává příležitost vidět, jak události v reálném světě a veřejné mínění ovlivňují videohry a vytvářejí nebo snižují genderové stereotypy v nich. Teze nabízí vhled do problematiky nadměrné sexualizace mužů i žen, včetně toho, jak může ovlivnit vnímání sebepojetí u různých lidí. Otázka sexualizace je posuzována z několika pohledů, mezi nimiž existuje kulturní rozdíl mezi východními a západními zeměmi. V této práci je navíc představen seznam stereotypních genderových rolí, do nichž jsou lidé často zařazováni. Přináší světlo na důsledky, které z rolí vyplývají.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdroje, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této bakalářské práce uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejimi výhody a nevýhody.
The Impact of Media on Consumer Behaviour in the Energy Sector
Sedláček, Štěpán ; Hála, Tomáš (referee) ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis deals with the analysis of the aspects that prevent or allow the integration of the principles of social networks into the system of smart meters as well as the study of their potential and possibilities of implementation. The issue of how the future smart grid consumer will benefit from the future smart city grid services are hot topics. Here, a survey is presented that focuses on these aspects. An analysis of the survey results and key messages identifies view of the people on the topic and proposes directions that may be followed when designing applications and services of residential smart city consumers.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze pro zábavu. Cílem této práce je proto prokázat jejich využitelnost a pozitivní vliv na již zmínění medicínský vzdělání a zdravotní péči. První část práce pojednává o vlivu her na vzdělávání studentů medicíny, lékařů i pacientů a zároveň jej kriticky analyzuje. Druhá část je zaměřena na využití her ve zdravotní péči, jako je například terapie dětí s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou, dále jako možnost redukování bolesti, či způsob objevování nových biochemických látek a struktur. Záměrem práce je zabývat se nejen počítačovými hrami, ale také s nimi spojenými technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita, které ještě násobí zkušenosti získané v medicínském vzdělání.
The Benefits and Pitfalls of Smart Meter Data Collection
Bazal, Stanislav ; Morávek, Jan (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
In recent years, the demand for electricity has been increasing in households because various appliances and newest technologies have been used on an everyday basis. This raises concerns about the lack of electricity production around the globe. There is also a need for people to track their daily power usage in houses. The aim of this thesis is to explain the term smart metering and its benefits for both people that might use this technology in their households, and for companies. Smart meters allow people to track and control their energy consumption and eventually it might result in cheaper costs of the resources. What is more, the smart meters help consumers to know specific information about the consumption of electricity for appliances. In a global scale, the smart metering technology is used in smart grids which are more environmentally friendly power grids with higher efficiency and greater energy production. This work also focuses on the overall distribution of smart meters both in the Czech Republic and in the world. Nowadays, there are many projects in progress that are trying to switch from traditional power plants to smart grids with the intention to increase energy production and to become eco-friendly. The companies behind these projects have already published some of their researches which bring positive information about the energy production. The majority of these projects should be in progress until 2020 and some until 2025. Therefore, the final conclusion whether the smart metering technology will replace the traditional power grids and will be implemented in households cannot be drawn yet. This thesis also contains a practical part in which I create a user interface in Grafana, which is an open-source software for time series analytics. The user interface is created for a Raspberry Pi touch display which has a sensor connected to it that allows us to measure energy consumption of electricity meters. The measured values are then presented in useful graphs and gauges in Grafana, and also on the display itself.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Šedrlová, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.