Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
Bossing v Armádě České republiky
ŠEDIVÝ, Milan
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na problematiku šikany, mobbingu, bossingu a hledá možnosti, jak o tomto patologickém jevu informovat. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů souvisejících s mobbingem a bossingem, popisuje jejich příčiny, fáze, druhy mobberů, prevenci a možné zdravotní následky těchto jevů. Praktická část se zabývá analýzou výskytu bossingu v armádě, konkrétně na Vojenském útvaru ve Strakonicích, provedenou pomocí anonymních dotazníků. Cílem této práce je zjistit, zda se vojáci setkali s bossingem v armádě. V této práci musíme vzít v úvahu, že nelze tuto problematiku v celé své šíři vysvětlit v jedné bakalářské práci. Data, která byla získána, jsou pouze přibližná a byla získána v malé lokalitě, jde tudíž pouze o malý vzorek populace.
Dopady finančního výkaznictví firmy Kofola, a.s. na její finanční výkonnost
Šedivý, Milan ; Strouhal, Jiří (vedoucí práce) ; Krause, Josef (oponent)
Cílem této práce je zjištění dopadů finančního výkaznictví firmy Kofola a.s. na její finanční výkonnost. Práce se v teoreticko-metodologické části zabývá definováním pojmu finanční analýza, jejímu účelu a podstatě. Dále jsou zde popsány zdroje informací pro finanční analýzu, vybrané metody analýzy a v poslední řadě vybrané rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS. V praktické části je potom představena firma Kofola a.s., pro kterou je následně provedena finanční analýza prostřednictvím vybraných metod, a to pro roky 2008 -- 2012. V praktické části je také provedeno srovnání s dvěma konkurenčními firmami pomocí spider analýzy.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠEDIVÝ, Milan
3 Šedivý, Marek
4 Šedivý, Martin
3 Šedivý, Matúš
4 Šedivý, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.