Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření...
Ageismus v prostředí české společnosti
Šedivý, Jiří ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Zelinková, Olga (oponent)
Diplomová práce "Ageismus v prostředí české společnosti" se zabývá všemi oblastmi, v nichž jsou čeští senioři vnímáni diskriminačními postoji, kde se tyto oblasti vyskytují, jak se diskriminační chování a útoky projevují a u jakých osob a společenských skupin se tyto ageistické projevy vyskytují. Při výzkumném šetření jsem využil metodu kvalitativního šetření u ohniskové skupiny, ale zejména metodologii individuálních a skupinových rozhovorů. Celý výzkum byl vytvořený na základě výzkumného šetření se skupinou seniorů žijících v pobytovém zařízení - domově seniorů a jednotlivými dotazovanými respondenty žijícími v domácím prostředí, kteří jsou stále poměrně soběstační. Získané datové informace jsem průběžně analyzoval, metodou otevřeného a selektivního kódování a následně vyhodnotil. Ke kvalitnímu dosažení jisté úrovně validity výzkumného šetření, jsem využil pomocné metody Q-třídění u kvantitativního výzkumného dotazování generace mladých lidí a dospělých osob, které pracují v sociálních službách nebo jiným způsobem s touto sociální oblastí spolupracují. K vyhodnocení získaných dat jsem využil metodu korelační analýzy. U obou rovin výzkumného šetření jsem definoval základní a nejdůležitější body, ze všech výzkumných šetření zkoumaných oblastí, ve kterých senioři v různých stupních vnímali diskriminační...
Zanášení nádrže VD Nové Heřminovy
Kammermayer, Jan ; Šedivý, Jiří (oponent) ; Zachoval, Zbyněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zanášením vodní nádrže Nové Heřminovy. Popisuje návrh umělého transportu a vyhodnocuje jeho účinnost. Pro stanovení průtoku splavenin do nádrže uvádí použití částečně kalibrovaného jednorozměrného numerického modelu transportu splavenin s deformací dna zhotoveného v programu HEC-RAS. Zanášení nádrže stanovuje dvěma metodami, jejichž výsledky porovnává a uvádí jejich omezení. Zanášení nádrže vyhodnocuje formou změny objemu zásobního prostoru nádrže v čase.
Vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna
Roháčová, Denisa ; Šedivý, Jiří (oponent) ; Zachoval, Zbyněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o hydraulické drsnosti, je popsán rychlostní profil v případě hydraulicky drsného povrchu a proces třídění zrn v krycí vrstvě. V praktické části je řešen vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna, vyjádřenou pomocí Nikuradseho ekvivalentní pískové drsnostní výšky ks. Výsledkem jsou vztahy vyjadřující závislost koeficientu s na charakteristickém zrnu dx z křivky zrnitosti a porovnání s koeficientem s dle různých autorů.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠEDIVÝ, Jiří
5 Šedivý, Jakub
7 Šedivý, Jan
4 Šedivý, Josef
2 Šedivý, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.