Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století
Krákora, Tomáš ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Rigorózní práce Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století se zabývá problematikou testamentární praxe pražského židovského obyvatelstva. Přináší tak souhrn dosavadních poznatků vytěžených studiem židovských knih testamentů, které vznikly v průběhu let 1681-1850 v kanceláři královského Starého města pražského a které jsou v současnosti uloženy ve sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy. Předkládaná práce představuje syntézu dílčích výsledků práce bakalářské a práce diplomové, zároveň však prezentuje další z dosud nezpracovaných písemností - hebrejsky psanou knihu testamentů z let 1773-1784 a knihu inventářů z let 1773-1783. Na teoretické úvodní kapitoly nastiňující historický kontext (základní mezníky dějin židů v českých zemích, poslední vůle v židovské tradici, židovská testamentární praxe, vývoj samosprávy pražských měst či otázky městského a dědického práva) navazuje blok praktického seznámení s pramennou matérií. Celkem sedm rukopisů je představeno po stránce formální i obsahové, sledováno je rovněž jazykové hledisko, typologie jednotlivých zápisů, stejně jako další aspekty. Součástí stati jsou ucelené přehledy jednotlivých zápisů. Klíčová slova: židé, Praha, raný novověk, novověk, rukopis, testament, závěť, inventář, typologie zápisů, testátor, soupis
Israeli Reality As Seen Through the Eyes of Sayed Kashua
Vlk, Michal ; Boušek, Daniel (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Cílem práce je popsat a analyzovat vnímání izraelsko-palestinské reality v románové tvorbě Sajjida Kašuy. Sajjid Kašua, izraelsko-arabský spisovatel a publicista píšící hebrejsky, je v Izraeli kulturním fenoménem. Páteř jeho tvorby tvoří zkušenost dvojí identity Arabů s izraelských občanstvím a také ambivalentní vztah této menšiny k židovskému obyvatelstvu. Kašua se pohybuje na rozhraní dvou světů, z nichž ani jeden jej není s to přijmout: židovská většina v Izraeli jej obviňuje z anti-sionismu, a naopak Arabové mu mají za zlé, že píše výhradně hebrejsky, je kritický k arabské kultuře a vyjadřuje proizraelské názory. Bakalářská práce bude analyzovat na románové tvorbě Sajjida Kašuy opakující se motiv soužití Arabů a Židů v Izraeli a problematiku identity izraelských Arabů. Současně Kašuovu tvorbu zasadí do kontextu tvorby dalších izraelsko-arabských spisovatelů píšících hebrejsky a bude se snažit nalézt odpověď na otázku, jaké místo zaujímá v izraelské kultuře a jaký v ní má ohlas.
"Vše je dobré, vše je Jedno". Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav. Osobnost a dílo.
Krekulová, Tereza ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent) ; Sidon, Karol Efraim (oponent)
"Vše je dobré, vše je Jedno" Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav Mgr. Tereza Krekulová Rabi Nachman ben Simcha z Braslavi (1772 Mezibož - 1810 Uman) patří k nejoriginálnějším a zároveň i nejrozporuplnějším osobnostem chasidského hnutí. Jeho jedinečnost v rámci chasidské spirituality netkví pouze v myšlenkovém obsahu jeho subjektivně, niterně psychologicky zabarveného díla s hlubokým existenciálním přesahem; svébytný byl i jeho způsob komunikace s žáky a především vnímání sebe sama jako skrytě působícího cadika generace (cadik ha-dor) se silnou mesiášskou aspirací. Obě jeho díla se zásadně liší od tradičních žánrů chasidské literatury: homilie se vyznačují nesmírně složitou kompozicí a mnohovrstevnou hermeneutickou strukturou, příběhy na rozdíl od tradiční chasidské legendy vyprávějíci o životě a zázračných skutcích cadikim, nejsou primárně spjaty s židovským prostředím a tradicí a cadik je v nich přítomen jako sám autor promlouvající ke svým posluchačům a čtenářům ústy fiktivních hrdinů. Jak homilie, tak příběhy, sloužily jako materiální roucha nejhlubšího mystického poznání, jehož skryté zjevování rabi Nachman - v návaznosti na Šim'ona ben Jochaj - pokládal za jeden z hlavních způsobů, jimž cadik ha-dor naplňuje svoji ústřední roli v díle individuální i univerzální spásy. Svým učením i příběhy rabi Nachman...
Obraz východního Žida v českých židovských časopisech 20. stol. (do r. 1938)
Fottová, Magdalena ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Práce se zabývá obrazem východního Žida v česky psaných časopisech sionistického a českožidovského hnutí v letech 1910-1925 a jeho místem v identitě obou skupin. Základem pro rozbor jsou literární texty (původní i překlady) s postavami východních Židů, které vzhledem ke svému umístění v oficiálních periodikách českožidovských a sionistických institucí představovaly fikční světy přijatelné pro ideologii daného hnutí a spoluvytvářely tak literární obraz východního Žida v kolektivní paměti jeho stoupenců. Popis frekventovaných rysů těchto postav je doplněn historickým kontextem s použitím souvisejících publicistických příspěvků zkoumaných časopisů. Klíčová slova Východní Žid, 1. světová válka, židovská identita, asimilace, sionismus, židovské časopisy, stereotypy, postavy.
Testamentární praxe pražských Židů na základě rozboru knih testamentů z let 1681-1850.
Krákora, Tomáš ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce nazvaná Testamentární praxe pražských Židů na základě rozboru knih testamentů z let 1681-1850 se zabývá židovskými knihami testamentů, které vznikly v kanceláři královského Starého Města pražského v letech 1681-1850 a v současné době jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Hlavním cílem předkládané stati, jež přímo navazuje na poznatky vytěžené prací bakalářskou, je analýza židovských posledních pořízení z let 1773-1850, a to z různých hledisek pohledu - představena je například typologie jednotlivých zápisů, testátoři, jazyk, vlastní obsah a další. Součástí pojednání je, v jeho praktické části prezentovaný, rozbor vybraných ukázek nejen vlastních posledních pořízení, ale také zápisů souvisejících, a to celkem pro tři zůstavitele, totiž Abrahama Offnera, Philippa Eidlitze a Löwiho Gisternitze. V neposlední řadě jsou získané údaje porovnány se skutečnostmi extrahovanými již dříve z knih vedených v letech 1681-1773. Nedílnou součástí textu jsou rovněž podrobné přehledy jednotlivých zápisů, grafy a fotografická dokumentace. Klíčová slova: Židé, Praha, raný novověk, rukopis, testament, závěť, testátor, Abraham Offner, Philipp Eidlitz, Löwi Gisternitz
Staročeské glosy ve středověkých hebrejských rabínských spisech
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (vedoucí práce) ; Hoffmannová, Jana (oponent) ; Oliverius, Jaroslav (oponent)
disertační práce Lenka Uličná Tato práce si klade za cíl představit a interpretovat staročeské tzv. kenaanské glosy dochované ve středověkých rabínských hebrejsky psaných spisech, a to v textech ʿArugat ha-bośem autora Avrahama ben ʿAzriela, v komentáři k Maḥzoru norimberskému a ve spise Or zaruaʿ autora Jicḥaḳa ben Mošeho. Doposud byly lingvistické analýzy tohoto jazykového materiálu založeny na čtení glos, jak je uvádějí edice. Předkládaná práce vychází z analýzy rukopisných verzí glos a významným způsobem tak zpřesňuje dosavadní bádání. Otázku tzv. kenaanských glos chápeme především jako otázku sociolingvistickou, čemuž odpovídají i použité metody: nutná předcházející jazykovědná práce však vyžadovala využít metody paleografické a analytické metody diachronní lingvistiky. Výsledky této analýzy prezentované prostřednictvím slovníkových hesel jsme pak použili při charakteristice tzv. kenaanského jazyka a jeho postavení vzhledem k tzv. jazykům židovským na jedné straně a k češtině křesťanské majority na straně druhé. Glosa je mj. projevem bilingvismu produktora textu. Ten si je vědom nedostatečnosti jednoho jazyka a s intencí zabezpečit porozumění jistému výrazu v původním textu využívá jinojazyčnou glosu tak, že ji do textu zakomponuje, nebo ji použije v pomocné větné konstrukci, nebo pod....
Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury
Holá, Marie ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent) ; Nuska, Bohumil (oponent)
Jehuda Amichai - Poezie ve světle tradiční židovské literatury Marie Holá Předložená práce s názvem Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury se zabývá vzájemným vztahem náboženských textů judaismu a v zásadě světskou a moderní poezií jednoho z nejvýznamnějších moderních básníků hebrejského jazyka. Text přináší více než dvacet nově přeložených básní a prostřednictvím jejich rozborů se snaží postihnout tvůrčí principy a stěžejní tematické vymezení básníkovy tvorby.
Židé na Jindřichohradecku. Proměna židovského osídlení v 19. století na příkladu vybraných obcí.
Rutová, Andrea ; Šedinová, Jiřina (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
Tato práce se zabývá proměnou židovského osídlení na Jindřichohradecku, ke které došlo v důsledku uvolnění restrikčních zákonů v roce 1848. Na příkladu židovských obcí v Jindřichově Hradci, Kardašově Řečici, Starém Městě pod Landštejnem a Nové Bystřici je načrtnut vývoj, jakým se židovská společnost v daném regionu ubírala. U každé obce jsou popsány nejstarší zmínky o židovském osídlení, charakteristika osídlení na přelomu 18. a 19. století provedená na základě analýzy soupisů Židů a nakonec vývoj obce po roce 1848. V rámci poslední kapitoly je u každé obce zkoumán proces a míra asimilace k českému národu.
Moderní izraelská povídka
Maizels, Tereza ; Šedinová, Jiřina (vedoucí práce) ; Oliverius, Jaroslav (oponent) ; Marková, Dagmar (oponent)
Disertační práce s názvem Moderní izraelská povídka se zabývá současnou formou krátké prózy, studované na díle čtyř soudobých izraelských autorů, kteří patří k tamější spisovatelské elitě. Metodou srovnávání textů se snažíme ilustrovat tematický záběr a specifika moderní izraelské povídky. Práce tedy obsahuje jak teoretický přehled, tak analytický materiál. Autory jsme zvolili podle následujících kritérií: jedná se o dva muže a dvě ženy, což umožňuje prozkoumat, zda se v jejich krátkých prózách odráží gender a zda upřednostňují hrdiny určitého pohlaví či pojednávají spíše "mužské" anebo variantně "ženské" obsahy. Volili jsme též dva rodilé Izraelce a dva přistěhovalce. Tato skutečnost nám umožňuje porovnat jazykovou vrstvu a prozkoumat, zda se původ našich spisovatelů nějakým způsobem odráží v jejich dílech. Analytická část i přílohová část obsahují relativně velké množství ukázek, které dokládají i podtrhují naše závěry.
Genderová témata v současném izraelském filmu
Meytuv, Asya ; Sládek, Pavel (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Jméno autora: Asya Meytuv Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta, Nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 Obor: Filologie - hebraistika, magisterské studium prezenční Název práce: "Genderová témata v současném izraelském filmu" Vedoucí práce: PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. Počet stran: 64 Počet příloh: 1 Klíčová slova: izraelský film, judaismus, homosexualita, mužský hrdina, sionismus, stát Izrael Anotace: Tato diplomová práce si klade za úkol zmapovat současnou izraelskou filmovou tvorbu a zaměřit se na reprezentaci sexuálních a jiných menšin, způsob jejich zobrazování a jejich cílové publikum. Zaměřuje se také na zobrazování mužského hrdiny počínaje ranými izraelskými filmy a na historickém pozadí se pokoušíme vysledovat jeho případné proměny pod vlivem ideologicko-estetických hledisek. V tomto rámci práce zkoumá specifický fenomén mužské homosexuality, který se objevuje v izraelských filmech posledního desetiletí, a to v kontextu sociálních, kulturních a náboženských aspektů izraelské reality. Podstatným pramenem této práce je korpus filmů rozdělený do čtyř tematických okruhů a vybraná odborná literatura. Součástí úsilí o vytvoření komplexního pohledu na předestřenou problematiku vychází práce z originálních interpretací vybraných filmů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.