Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočtový model chladiče šroubového kompresoru
Šebesta, Petr ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Jaroš, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou výpočtu kompaktního tepelného výměníku při specifických podmínkách. V první části jsou rozebrány způsoby zjišťování termodynamických a látkových vlastností a součinitelů, a taktéž metody výpočtu tepelného výměníku. Ve druhé části je podrobně rozepsán postup výpočtu kompaktního tepelného výměníku. Součástí bakalářské práce je výpočtový model zadaného kompaktního tepelného výměníku vytvořený v programu Matlab-Simulink.
Heretické proudy raného křesťanství
Šebesta, Petr ; Pelcová, Naděžda (oponent) ; Funda, Otakar A. (vedoucí práce)
Na príkladu stežejních predstavitelu rane krestanských herezí bylo poukázáno na jejich obsahovou propojenost s posléze vítezným smerem reprezentovaným (proto)katolickou církví, byly predstaveny jejich stycné plochy i spolecné body, stejne tak jako stránky odvrácené a vedoucí k veroucným sporum, které církev formovaly. Predstaveny byly zpusoby, kterými odlišné názory na osobu a cinnosti Ježíše pomáhaly ustanovit církevní dogmata i kánon, i jejich popis, který ukazuje ruznost pohledu na zvest o Spasiteli. Nazírání na Ježíš jako na Krista se lišilo v závislosti na kulturním a spolecenském prostredí recipienta a to nejen v proudu heretickém, ale i katolickém, a tak jsme svedky mnoha ruzných výkladu, které dosahovaly i cisté protikladnosti. Bylo tedy poukázáno na významový potenciál výkladu cinnosti Ježíše v prehledné a shrnující forme.
Antropologie skutku a milosti. Religionistická sonda - ebjónité a Markion
Šebesta, Petr ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Na příkladu dvou představitelů raně křesťanských herezí bylo poukázáno na jejich obsahovou propojenost s posléze vítězným směrem reprezentovaným (proto)katolickou církví, byly představeny jejich styčné plochy i společné body, stejně tak jako stránky odvrácené a vedoucí k věroučným sporům, které církev formovaly. Představeny byly způsoby, kterými odlišné názory na osobu a činnosti Ježíše pomáhaly ustanovit církevní dogmata i kánon, i jejich popis, který ukazuje různost pohledů na zvěst o Spasiteli. Nazírání na Ježíše jako na Krista se lišilo v závislosti na kulturním a společenském prostředí recipienta a to nejen v proudu heretickém, ale i katolickém, a tak jsme svědky mnoha různých výkladů, které dosahovaly i čisté opozice. Bylo tedy poukázáno na významový potenciál výkladu činnosti Ježíše v přehledné a shrnující formě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic
Šebesta, Petr ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce je rozdělena do tří teoretických a jedné praktické kapitoly. První kapitola pojednává o dielektricích obecně. Zabývá se jejich charakteristickými vlastnostmi a ději v nich probíhajících. Druhá kapitola probírá epoxydové pryskyřice, jejich složení, výrobu a aplikaci ve výrobě. Třetí kapitola nabízí pohled na měřící metody používané v elektrotechnice pro diagnostiku dielektrik. V praktické části je popsán způsob výroby vzorků a jejich složení a následně způsob jejich měření s vyhodnocením naměřených dat.
Rizika a opatření při rekonstrukcích dřevěných lidových staveb a konstrukčně srovnatelných novostaveb
Beníček, Tomáš ; Hunková,, Veronika (oponent) ; Šebesta, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční vývoj masivních dřevostaveb, požadavky na současné masivní dřevostavby, vývoj tesařských spojů a spojovacích prostředků používaných při výstavbě či rekonstrukcích těchto staveb a analýzu rizik při rekonstrukcích vybraných konstrukcí historických dřevostaveb. Dalším předmětem práce je zhodnocení možných rizik u jednotlivých spojovacích prostředků používaných v masivních dřevostavbách pomocí metody FMEA. Hlavní náplní práce je popis vybraných konstrukcí historických dřevostaveb, možnosti jejich poškození, způsoby sanace a popis možných rizik a opatření při provádění rekonstrukcí. Závěrem se práce zabývá porovnáním historických masivních dřevostaveb a konstrukčně srovnatelných novodobých staveb.
Stanovení podílu vlhkosti v elektroizolačních materiálech
Šebesta, Petr ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce je založena na teorii o navlhání elektroizolačních materiálů a způsobech, jak tuto vlhkost měřit. V teoretické části jsou popsány metody termické analýzy a následně detailně popsána metoda Termogravimetrie, která je při měření použita. Měření probíhá pomocí analyzátoru vlhkosti RADWAG 60 W/H propojeného s PC, za použití rozličných vzorků od anorganických až po organické. Velká škála vzorků byla vybrána z důvodu demonstrace Termogravimetrické metody a lepšího pochopení způsobu navlhání a sušení rozdílných materiálů.
Analýza a návrh způsobu využití bývalých obytných objektů v Brně na ulici Nové Sady
Dufková, Kateřina ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konkrétním případem chátrajících staveb na ulici Nové sady, jenž patří mezi tzv. brownfields. Cílem práce je stanovit na základě analýz nejlepší budoucí způsob využití těchto budov a vytvořit nový vhodný návrh objektů s ohledem na okolní zástavbu. V závěru pak bude provedeno vyhodnocení celého projektu a jeho případného přínosu jak pro vlastníky řešených nemovitých věcí, tak pro okolí nového návrhu.
Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně
Kolařík, Jan ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků se zaměřením na změnu územního plánu, tak část finanční, která v projektové rozvaze určila odhad nákladů a výnosů a potenciální zisk investora při realizaci projektu. Hlavním výsledkem této práce je odpověď na otázku zda realizovat developerský projekt na předmětných pozemcích a odhad budoucí hodnoty pozemků a projektu. Diplomová práce \uv{Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně} je užitečná pro všechny, kteří potřebují odhadnout potenciál pozemku pro realizaci projektu za účelem zisku.
Analýza rizik napadení dřevěných konstrukcí škůdci
Brada, Stanislav ; Hunková,, Veronika (oponent) ; Šebesta, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci je pojednáno o vzniku rizika dřevěných konstrukcí. Na konstrukce a jejich části působí spousta negativních činitelů, ti ovlivňují životnost konstrukce. Cílem práce je stanovit přehled rizik vzniku vady dřevěné konstrukce napadené škůdci a návrh opatření pro jejich eliminaci. Tyto kroky jsou blíže popsány v dílčích částech a příslušných procesech. Součástí práce je analýza FMEA, která zohledňuje vhodnou chemickou ochranu prvku, faktor před zabudováním do konstrukce. Analýza je užita z důvodu zlepšení životnosti konstrukce.
Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti
Trpiš, Michal ; Šebesta, Ing & Ing Petr (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektronického obchodu pro prodej numizmatického materiálu především sběratelských dvou eurových mincí. Výsledkem je internetový obchod s uživatelskou a administrátorskou rolí, který je schopen nabídnout administrátorovi kompletní řízení objednávek a automatického generování ročního výkazu zisku a ztrát. Výsledek hospodaření v prvních měsících je rovněž součástí diplomové práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šebesta, Patrik
6 Šebesta, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.