Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České školy bez hranic. Vícečetná případová studie
Vrbenská, Veronika ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Diplomová práce Bc. Veronika Vrbenská České školy bez hranic. Vícečetná případová studie¨ Czech Schools without borders. Multiple case study Abstrakt: Cílem diplomové práce je ukázat, jakým vývojem prošly České školy bez hranic od svého založení, jak v současné době fungují, jakých výsledků, zvláště v oblasti jazykového vzdělávání v češtině, dosahují, jak jejich fungování a studijní výsledky hodnotí jejich vedoucí pracovníci, žáci a jejich rodiče. Práce je koncipována jako vícečetná případová studie zaměřená na dvě vybrané České školy bez hranic s delší tradicí, totiž Českou školu bez hranic v Bruselu a Českou školu bez hranic v Ženevě. Metodologicky se bude opírat o etnografické postupy sběru dat a práce s nimi; zaměří se na analýzu vývoje uvedených Českých škol bez hranic (především na základě oficiálních listinných pramenů), na současné fungování těchto škol (na základě analýzy administrativních dokumentů, zvláště programových, studijních plánů, učebnich materiálů) a jejich výsledky a na reflexi práce Českých škol bez hranic u jejich vedoucích pracovníků (ředitelů škol, formou analýzy polostrukturovaných interview), současných žáků a jejich rodičů (formou dotazníkového šetření).
Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
Herbsová, Adéla ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
V diplomové práci představujeme případovou studii bilingvních dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Londýně (ČŠBHL) se zaměřením na jejich vzdělávání v této škole. V teoretické části práce vymezujeme pojem bilingvismus. Cílem je popsat bilingvismus u žáků ČŠBHL a specifika výuky těchto dětí se zohledněním častých chyb bilingvních žáků. Zabýváme se institucemi poskytujícími vzdělání bilingvním dětem. Věnujeme se také Vzdělávacímu programu českých škol bez hranic, časově- tematickému plánu ČŠBHL a metodickým materiálům a materiálům používanými při výuce v ČŠBHL. Vzhledem k tomu, že učebnice pro výuku bilingvních mluvčích dosud nejsou k dispozici, stanovili jsme si v empirické části za cíl vytvořit výukový materiál pro nultý a první ročník, a to podle stávajících časově-tematických plánů ČŠBHL. Tento materiál následně použít ve výuce a zhodnotit jej. Popisujeme celkem šest sobotních lekcí, které proběhly ve školním roce 2015/16. Jádrem všech lekcí byly powerpointové prezentace, které jsme vytvářeli. Při tvorbě materiálu jsme vycházeli z učebnic českého jazyka a učebnic českého jazyka pro cizince, z archivu ČŠBHL a internetových zdrojů. Klíčová slova bilingvismus, metodika, bikulturalita, mateřský jazyk
České frazémy a cizinci
Dandová, Tereza ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá znalostí české frazeologie u jinojazyčných mluvčích, konkrétně u rusky mluvících. Cílem práce je pomocí pěti případových studií zjistit, do jaké míry cizinci znají českou frazeologii, jaký vliv by na tuto znalost mohla mít úroveň jejich integrace do české společnosti, případně jestli je možné vypozorovat jiné faktory, které hrají důležitou roli. Případové studie mapují pomocí polostrukturovaného rozhovoru jazykové zázemí respondentů, které je následně konfrontováno s výsledky dotazníku, který je studentům předložen. V závěru práce jsou výsledky studií porovnány a snažíme se odhalit společné tendence a faktory, které vedou k porozumění frazémů.
Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Kaprasová, Karolína ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Chromý, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze repertoáru jazykových her nalezených v učebnicích cizích jazyků - češtiny, angličtiny a němčiny - pro děti mladšího školního věku, a zkoumání využití jazykových her v jejich výuce, jež je provedeno dotazníkovým šetřením. V první části je na základě odborné literatury popsána problematika hry jako takové, její význam pro ontogenetický a osobnostní vývoj každého jedince. Pozornost je zde také zaměřena na existující typologie hry a určení vhodné klasifikace, podle níž budou herní aktivity nalezené ve vybraných učebnicích tříděny. Herní aktivity jsou ve druhé části rozřazovány podle příslušnosti k jednotlivým typům vybrané klasifikace a doplněny o detailnější popsání z hlediska jazykových rovin (fonetická, lexikální a gramatická) a lingvistických prvků, jež je možno těmito aktivitami procvičovat. Dotazníkové šetření, analyzované ve třetí části práce, sleduje, zda a v jaké míře učitelé cizích jazyků herní aktivity s ohledem na jejich užitečnost a efektivnost využívají ve své výuce. Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovina
Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Dušková, Jana ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Štindlová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá volbou jazykového kódu v jazykové třídě, konkrétně ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Práce je exkurzem do současné výuky češtiny jako cizího jazyka a její hlavní cíl je zmapovat roli jazykového kódu ve výuce ČCJ a zjistit motivy volby jednotlivých jazykových kódů ze strany učitele - celá práce se tedy primárně zaobírá učitelovou volbou jazykového kódu v jazykové třídě a faktory, které tuto volbu pravděpodobně ovlivňují. Tyto cíle realizujeme pomocí několika případových studií, kde detailně zkoumáme volbu jazykového kódu v několika kurzech češtiny pro cizince za použití zúčastněného pozorování, polostrukturovaného rozhovoru a zohledňujeme výsledky předchozích obdobných výzkumů. V závěru výsledky jednotlivých studií porovnáváme a hledáme stěžejní tendence a faktory, které by při volbě jazykového kódu mohly hrát významnou roli. Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, komunikace v jazykové třídě, případová studie, verbální projev učitele, volba jazykového kódu, zprostředkovací jazyk
Specifika výuky češtiny pro řecké rodilé mluvčí
Frontzová, Kateřina ; Hrdlička, Milan (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent)
(čeština) Tato diplomová práce se zabývá specifickým přístupem k řeckým rodilým mluvčím při výuce češtiny jako cizího jazyka. Na základě typologického srovnání českého a novořeckého jazyka hledáme podobnosti a rozdíly, ze kterých vyvozujeme závěry pro vyučovací praxi. Z hlediska teorie didaktiky se práce věnuje rovněž pojetí gramatiky, vyučovacím metodám a prezentaci vybraných gramatických jevů. Praktická část práce vychází ze studia slovesného systému v novořečtině a jako jednu z možných alternativ prezentace slovesného vidu řeckým rodilým mluvčích navrhuje využití teorie signálních slov. Cílem této práce je formulovat lingvodidaktická doporučení usnadňující učitelům češtiny výuku studentů řeckého původu.
Lingvistika ve speciální pedagogice
Majerová, Radka ; Macurová, Alena (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Nebeská, Iva (oponent)
Lingvistika je představena v aplikaci na řešení obtíží u lidí s jazykovým hendikepem, kteří se nacházejí ve speciálně pedagogickém prostředí. Ve výzkumu a rehabilitaci jazykových symptomů se nazývá klinickou lingvistikou. Klinická lingvistika kooperuje v multidisciplinárním kontextu s psycholingvistikou a neurolingvistikou. Práce nastiňuje potřebnost klinické lingvistiky také v českém měřítku. Je analyzována diagnóza vývojová anartrie u celoživotně nemluvících lidí s dětskou mozkovou obrnou. Vývojová anartrie je dosti častou diagnózou ve speciálním školství. Vyjevuje se její nedostatečný popis klinickou logopedií a potřeba její analýzy z klinicko-lingvistického hlediska. U vývojové anartrie je odhaleno druhotné narušení jazykových funkcí, sekundární dysfázie. Sekundární dysfázie u vývojové anartrie se manifestuje na všech jazykových rovinách, práce tuto manifestaci ukazuje. Inteligentní lidé s vývojovou anartrií se ocitají v situaci pozdní akvizice mateřského jazyka, který produkčně uchopují pouze ve formě psané řeči. Mají dílčí percepční obtíže. Fatální nemožnost mluvené produkce jim zapříčiňuje subvokální vnitřně řečový deficit. Je diskutován potenciál těchto lidí osvojovat jazyk v procesu pozdní akvizice, diskuze je uvedena v kontextu světového výzkumu o otázkách maturace a kritických period....
Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka
Kolářová, Martina ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Ondráková, Jana (oponent)
Název práce: Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka. Autor: Martina Kolářová Ústav: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná dizertační práce se věnuje tématu psaní ve výuce němčiny jako cizího jazyka v kontextu státní maturitní zkoušky z němčiny. Tato nová forma centrálně řízené maturitní zkoušky už svou podstatou a globálním charakterem ovlivňuje výuku na školách, proto se výzkum zaměřuje na to, do jaké míry a jakým způsobem se vliv této zkoušky projevuje ve výuce a ve výsledné kompetenci psaní u skupin žáků maturitních ročníků. Data vychází především z vyjádření učitelů, ale zohledněna je také perspektiva žáků, stejně jako analýza výsledků jejich písemných prací. Zájem o tuto problematiku vychází z aktuálnosti proměny procesu maturitního testování v cizích jazycích a kritických hlasů, které se především v počátku celého projektu ozývaly a vyzývaly k revizi a ověření přínosu nové maturitní zkoušky pro žáky a jejich výuku. Testování v cizích jazycích má dlouholetou tradici a patří k velmi dobře zpracovaným oblastem didaktiky, což umožňuje komplexní pohled na problematiku státní maturity v kontextu dalších jazykových zkoušek a také na oblasti výuky, které jsou s...
Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích
Šullová, Zuzana ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent)
V této práci představujeme pragmatickou analýzu, která je zaměřená na komunikaci dvojčat ve věku mezi 35. a 37. měsícem v různých komunikačních situacích. Základem práce je případová studie vybraných dvojčat. V teoretické části práce vycházíme ze studia odborné literatury o osvojování jazyka a komunikaci dětí daného věku a dále také relevantní literatury o osvojování pragmatické stránky komunikace. Základním materiálem pro naši analýzu byly audiovizuální záznamy pořízené s informovaným souhlasem rodičů dětí, které byly dále doplněny o informace získané pomocí rodičovského dotazníku a rozhovorů s rodiči. Videonahrávky byly s nepatrnými odchylkami transkribovány na základě zásad systému CHAT korpusu CHILDES. Materiál byl dále na základě těchto přepisů analyzován z hlediska prostředků, které zkoumané děti používají pro vyjádření komunikačních záměrů. Výsledky analýzy jsou průběžně srovnávány s poznatky uvedenými v teoretické části práce. Klíčová slova Dětská řeč, dětský jazyk, komunikace, dvojčata
Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English
Gráf, Tomáš ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty a z paralelního korpusu obsahujícího stejně dlouhé rozhovory s rodilými mluvčími angličtiny. Přesnost v projevu českých mluvčích je zkoumána technikou chybové analýzy. Tak jsou identifikovány hlavní rysy pokročilé žákovské angličtiny, přičemž následné kvantitativní analýzy odhalují, že v celé skupině studentů, jejíž jazyková úroveň je nečekaně široká, se dva základní typy chyb vyskytují častěji než chyby jiné. Jsou to chyby v užití členů a slovesných časů. K popisu plynulosti je vybrán vzorek proměnných - tempo mluvy a frekvence vyplněných i nevyplněných pauz - a výsledky jsou porovnány s paralelním korpusem rodilých mluvčích. Ti mluví rychleji než většina ze zkoumaných studentů. Studenti nadužívají vyplněné i nevyplněné pauzy a produkují kratší úseky řeči mezi pauzami. Korelace mezi přesností a plynulostí nebyla na vzorku prokázána. Disertace je první analýzou takto rozsáhlého vzorku českých pokročilých mluvčích angličtiny. V závěru jsou navržena četná pedagogická a metodologická východiska. Klíčová slova: přesnost, plynulost, chybová analýza, tempo mluvy, chybovost,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠEBESTA, Karel
1 Šebesta, Kamil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.