Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Motivace a aktivizace žáků při výuce českého jazyka na gymnáziích
Kostečka, Jiří ; Kvítková, Naděžda (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Čechová, Marie (oponent)
Předmětem disertační práce je mapování problematiky motivace a aktivizace zaku vyššího stupně českých gymnázií při výuce českého jazyka a komunikace (slohu). Naše zkoumání se tedy soustřeďuje na žáky 1.-4. ročníku čtyřletých gymnázii, resp. kvinty až oktávy víceletých gymnázií ve včku 15-19 let. Omezení na věk a jeden typ školy třetího výchovně-vzdělávacího stupně jsou nutná: z univerzální platnosti některých obecných metodických zásad, pouček a postupů neplyne, ze je shodná i jejich konkrétní aplikace na různých stupních a typech škol; v prvním případě hraje nepominutelnou roli zásada přiměřenosti zvolených metod věku a mentální vyspělosti žáků, v druhém pak cíle vzdělávání na daném typu střední školy a z nich plynoucí specifika v jejím kurikulu i skladbě jejích žáků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Normy internetové komunikace
Boháčková, Milada ; Táborský, Jan (oponent) ; Šebesta, Karel (vedoucí práce)
Autorka popisuje vzájemný vztah dvou lingvistických pojmů, a to normy a zdvořilosti. Jako jejich společné téma vymezuje oblast určitých postupů, jež se uplatňují v průběhu komunikace. Tyto strategie jsou pro mezilidskou komunikaci příznačné, mají konvenční charakter a představují významný prostředek sloužící k uplatnění komunikačních záměrů a cílů. Prostředí internetové komunikace, jeho možnosti a specifika představují zastřešující téma této práce. Autorka představuje konkrétní internetovou diskusi mezi matkami stejně starých dětí a v tomto prostředí se pokouší vymezit nejvíce uplatňované (zejména zdvořilostní) strategie. Dochází k závěru, že nejčastěji užívanou strategií v této diskusi je tzv. pozitivní zdvořilost; vedle ní se ale prosazují i další postupy. Tento fakt zřejmě souvisí nejen se zaměřením diskusního fóra atd., ale je zde i patrný vliv složení komunikační skupiny.
Český jazyk v Nové škole, o.p.s.
Moravcová, Kateřina ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Diplomová práce Český jazyk v Nové škole, o. p. s. představuje čtenářům problematiku jazykového znevýhodnění žáků cizinců a romských žáků, kteří pravidelně navštěvují projekt Rozlety Nové školy, o. p. s. Úvodní část práce představuje neziskovou organizaci Nová škola ajejí tři hlavní projektyRozlety, Komunitní vzdělávání a Romano suno. Stručně charakterizuje klienty projektu Rozlety, jimiž se zabývá tato práce. Jsou to jazykově znevýhodnění žáci, zejména cizinci (Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Číňané ad.) a Romové. Druhá kapitola je věnována jazykovému znevýhodnění uvedených žáků a zvlášť jeho kulturnímu a sociálnímu aspektu - zabývá se vlivy kultury ajazyka na lidské myšlení, zmiňuje teorii o jazykovém relativismu Sapira a Whorfa, rozebírá i mimojazykové faktory ovlivňující komunikaci a zabývá se interkulturním aspektem v komunikaci. Následující část této kapitoly je zaměřena na Bernsteinovu teorii jazykového deficitu a s ní související teorie o vlivu sociálního prostředí na osvojování komunikační kompetence. Závěr kapitoly se soustřeďuje na další aspekty, které mohou mít negativní vliv na školní úspěšnost těchto žáků. Třetí část práce je věnována problematice vyučování cizího jazyka, činitelům cizojazyčné výuky a způsobům začleňování jinojazyčných žáků do školní výuky. Čtvrtá kapitola detailně představuje...
Český jazyk v Polské škole
Bartoszewska, Anna ; Hrdlička, Milan (oponent) ; Šebesta, Karel (vedoucí práce)
Práce je věnovaná postavení češtiny v Polské škole v Praze. V první části se autorka zabývá historii a vznikem polských škol za hranicemi, a také vznikem, vývojem a současným stavem Polské školy v Praze. V části druhé charakterizuje předmět český jazyk v polské škole na základě programových dokumentů a učebnicových plánů. Poslední kapitola je založená na dotazníkovém šetření, jimž autorka zjišťovala jaké znalosti mají žáci Polské školy v Praze, jaké zaujímají postoje k češtině, jak ji využívají, posléze jaké mají s výukou zkušenosti a jak ji hodnotí. V závěru jsou formulovaná některá doporučení pro výuku češtiny na základě zjištěných skutečností.
Textové zprávy a e-maily. Stylistická a pragmalingvistická analýza
Voňková, Karolina ; Mareš, Petr (oponent) ; Šebesta, Karel (vedoucí práce)
V diplomové práci se zabývám textovými zprávami a e-maily z pohledu stylistiky a pragmatické lingvistiky a nazírám na ně jako na součást lidské komunikace, korespondence. Z forem elektronické komunikace a psané korespondence vůbec jsou dnes textové zprávy a e-maily nejovyklejší. Jde v nich především o praktické cíle, které jsou ale výrazně propojeny s potřebou lidského kontaktu. V této práci se objevuje jejich obecný jazykový popis, ze stylistických problémů se soustřeďuji na otázky mluvenosti a psanosti, monologičnosti a dialogičnosti, okrajově také na další stylotvorné faktory. Z pragmalingvistické oblasti se zabývám mluvnímu akty, principy verbální komunikace, autostylizací, zdvořilostí a nedorozuměním. Textové zprávy i e-maily jsou charakteristické svým jazykem - stručností ve větší míře u SMS zpráv, nepečlivostí, používáním smajlíků a jiných prostředků, které se snaží suplovat neverbální komunikaci. U těchto typů elektronické komunikace se spojuje diskurz instrumentální s fatickým - fatický je častější v textových zprávách a naopak. Uplatňuje se zde větší či menší míra mluvenosti, která je vyšší u textových zpráv. SMS zprávy i e-maily jsou dialogické a je pro ně typičtější kooperační princip komunikace a přátelská autostylizace pisatelů. U textových zpráv se objevuje méně formální zdvořilosti, zato...
Učebnice češtiny pro německé mluvčí
Marková, Jana ; Mareš, Petr (oponent) ; Šebesta, Karel (vedoucí práce)
U ebnicím eštiny jako cizího jazyka jsem za ala v novat pozornost díky tomu, že jsem je používala ve výuce. asem nar stal m j zájem p esn ji formulovat, ím to je, že v tšina žák a u itel , kte í je používali, nad nimi asto vyjad ovali rozpaky, ba rozmrzelost. V této práci se pokouším o odborn podložený rozbor a popis t í u ebnic: Vítáme vás!, Wollen Sie Tschechisch sprechen? a Tschechisch Schritt für Schritt. Ze stále se rozr stající nabídky u ebnic eštiny pro n mecké mluv í jsem se omezila práv na tyto t i z n kolika d vod . Jednak mi šlo samoz ejm o p im ený rozsah práce a o to, ponechat si možnost dostate n podrobného popisu. Zadruhé jsem zvolila u ebnice, které jsou podle mé zkušenosti známé, používané a etablované. U ebnice Wollen Sie Tschechisch sprechen? a Tschechisch Schritt für Schritt jsou velmi rozší ené na knihkupeckém trhu v esku a mají je obvykle k dispozici eské jazykové školy a agentury. Vítáme vás! je produkt renomovaného n meckého nakladatelství cizojazy ných u ebnic Hueber, což zajiš uje této knize širokou distribuci v N mecku a t m, kte í si ji kupují, pocit pom rn zaru ené kvality. Zat etí se u ebnice prakticky p ekrývají jak okruhem svých adresát , tak u ebními cíli deklarovanými v p edmluv . U ebnice jsou ur eny pro výuku v kurzech (Wollen Sie Tschechisch sprechen? je doporu ena i k...
Mediální dialogické sítě před rokem 1989
Provázková, Karla ; Šebesta, Karel (oponent) ; Nekvapil, Jiří (vedoucí práce)
Dialogické mediální sítě jsou jedním ze způsobů analýzy mediálních obsahů. Zaměřují se na intertextovost a dialogičnost. Předkládaná práce je prvním pohledem na mediální komunikaci v komunistickém Československu (1948 - 1989) prizmatem mediálních dialogických sítí. Pro analýzu byly vybrány články publikované především v Rudém právu v průběhu těchto čtyř let: 1952, 1967, 1972 a 1989. Předpokládala jsem, že rozdílná politická situace let 1952 a 1972 na jedné straně a 1967 a 1989 na straně druhé bude mít vliv na podobu dialogických mediálních sítí, které v těchto letech vznikly. Analýza ukázala, že mediální dialogické sítě z cílového (komunistického) období mají základní vlastnosti shodné jako sítě z post-komunistické doby (zmnožení replik, časová a prostorová distribuce replik). Pro sítě ze všech čtyř sledovaných let byl typický jeden rys: sítě byly reprezentovány určitým počtem novinových článků, ale obvykle byly tvořeny výrazně vyšším počtem dialogických událostí. Dále jsem zjistila, že dialogické mediální sítě z různých roků mají určitá specifika. Sítě z roku 1952 jsou reprezentovány jen dvěma nebo třemi články. Dále se vyznačují jednou vlastností, kterou jsem v jiných rocích nezaznamenala: dialog ve významné části nalezených sítí je standardizovaný, probíhá podle ustálených opakujících se vzorců. Ani...
Islám v médiích (mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES)
Sedláčková, Lucie ; Mareš, Petr (oponent) ; Šebesta, Karel (vedoucí práce)
Práce vychází z teoretických a metodologických základu kritické analýzy diskurzu. Na základe vybraných mediálních textu dokazuje, že reprezentace událostí v médiích je podávána z urcité perspektivy. Nevyváženost a predpojatost deníku Mladá fronta DNES dokazuje analýzou intertextuality a na reprezentaci sociálních cinitelu ve sporech o karikatury islámského proroka Mohameda (v období od konce ledna a do konce února 2006). Práce se dotýká teoretického základu mediálních studií s durazem na roli médií pri formování a udržování islamofobie a predsudku ve spolecnosti.
Jazyková analýza časopisu Dirtbiker
Žáková, Denisa ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Práce pojednává o jazyce časopisu Dirtbiker. Představuje a popisuje nejdříve časopis jako mediální produkt a jako součást české mediální scény, poté se věnuje obsahu časopisu a analyzuje typické žánry (zvláště reportáž). Zaměřuje se zejména na lingvistickou analýzu jazyka a popis stylu časopisu. Příklady jsou doloženy jevy, jako je expresivita, obohacování slovní zásoby neologismy, anglicismy a slangismy. Zkoumána je funkce nespisovných jazykových prostředků. Práce sleduje také způsob, jakým užívají jazyk muži a chlapci, a zabývá se konstrukcí maskulinity v časopise. Užity jsou i metody kritické analýzy diskurzu, které odhalují ideologii a nedostatky v argumentaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠEBESTA, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.