Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Piálková, Nikola ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá specifickou částí Českého národního korpusu. Konkrétně se jedná o data žákovského korpusu CzeSL-SGT, jež byla získána od studentů češtiny, jejichž prvním jazykem je čínština. V první kapitole je tato část uvedena kontextem akvizičního korpusu CzeSL, do nějž je začleněna. Druhá, hlavní, kapitola nahlíží korpus prostřednictvím metadat, jež jsou součástí každého studentského textu. Poslední část je zaměřena na výběr chyb, které jsou typické pro rodilé mluvčí analytického jazyka během nabývání jazyka syntetického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčové kompetence očima češtináře
Kumžáková, Karolína ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce hledá odpovědi na otázky, jak učitelé češtiny v Praze chápou klíčové kompetence vymezené v základních programových dokumentech (zejména v rámcových vzdělávacích programech), jakou mají představu o jejich rozvíjení, jaký mají vztah k jejich uplatnění při plánování, přípravě a realizaci výuky ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (včetně přípravy a realizace výuky jednotlivých dílčích obsahů). Zvolenými metodami jsou: podrobné studium programových dokumentů a relevantních didaktických studií; strukturované rozhovory s učiteli češtiny vybraných pražských gymnázií a studium školních vzdělávacích programů, s nimiž interviewovaní učitelé pracují. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V první jsou představeny základní teoretické pojmy na základě odborné literatury, v druhé je uvedena metodologie výzkumu a jeho výsledky. Výstupem je zjištění, že kompetenční pojetí výuky se mezi zvolenými učiteli češtiny prosadilo v praxi jen částečně. Učitelé považují rozvoj klíčových kompetencí pouze za jednu ze složek komplexního procesu vyučování a učení. Hlavními slabinami současného stavu je pak nedostatečná metodologická podpora učitelů a značná formálnost implementace kompetenčního přístupu do škol.
Aplikace prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky v hodinách češtiny pro cizince
Bučková, Aneta ; Boccou Kestřánková, Marie (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent)
(česky) Předkládaná práce se věnuje využití prvků dramatické výchovy ve výuce gramatiky v češtině pro cizince. Problematiku zkoumá prostřednictvím empirického ověření formou sondy zaměřené na výuku minulého času v kurzu pro vysokoškolské studentky a studenty v Německu. Pro účely sondy byla modifikována tzv. dramagramatická metoda, která propojuje vědomé zaměření na gramatický jev a jednání v komunikačních situacích formou dramatické hry. Práce nejprve ukotvuje zvolený mluvnický jev a jeho prezentaci ve výuce z hlediska lingvodidaktiky. Dále jsou představeny možnosti využití dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka. Akcentovány jsou metoda jevištního tvaru a dramagramatická metoda. Prezentovaná sonda ověřuje tři výzkumná očekávání (VO). Podle VO1 dosáhnou subjekty vyučované pomocí dramagramatické metody lepších studijních výsledků v oblasti gramatiky. VO2 ověřuje, zda má výuka s využitím dramatické výchovy pozitivní vliv na dlouhodobou fixaci učiva. VO3 předpokládá, že využití dramatické výchovy zvyšuje motivaci subjektů.
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Dufek, Ondřej ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Cvrček, Václav (oponent) ; Mrázková, Kamila (oponent)
Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce - na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu - shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách...
Konstrukce drtičky plastových dílů
Šebesta, Karel ; Brandejs, Jan (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem drtičky plastových dílů, vyráběných pomocí 3D tisku. Cílem práce je navrhnout konstrukci drtičky, jejíž výstupní frakci tzv. granulát je možno použít pro výrobu recyklované struny. První část práce je tvořena analýzou současného stavu technologie drcení. Dále jsou určeny vlastnosti drceného materiálu a definovány požadavky na kvalitu výstupního granulátu. Na základě zhodnocení poznatků z rešerše jsou vytvořeny parametry, jež by měla vhodná konstrukce drtičky splňovat. Dle těchto parametru je navrhnuto několik variant, z nichž je vybráno finální řešení – dvojstupňová drtička, která je v poslední části práce zkonstruována.
České školy bez hranic. Vícečetná případová studie
Vrbenská, Veronika ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Diplomová práce Bc. Veronika Vrbenská České školy bez hranic. Vícečetná případová studie¨ Czech Schools without borders. Multiple case study Abstrakt: Cílem diplomové práce je ukázat, jakým vývojem prošly České školy bez hranic od svého založení, jak v současné době fungují, jakých výsledků, zvláště v oblasti jazykového vzdělávání v češtině, dosahují, jak jejich fungování a studijní výsledky hodnotí jejich vedoucí pracovníci, žáci a jejich rodiče. Práce je koncipována jako vícečetná případová studie zaměřená na dvě vybrané České školy bez hranic s delší tradicí, totiž Českou školu bez hranic v Bruselu a Českou školu bez hranic v Ženevě. Metodologicky se bude opírat o etnografické postupy sběru dat a práce s nimi; zaměří se na analýzu vývoje uvedených Českých škol bez hranic (především na základě oficiálních listinných pramenů), na současné fungování těchto škol (na základě analýzy administrativních dokumentů, zvláště programových, studijních plánů, učebnich materiálů) a jejich výsledky a na reflexi práce Českých škol bez hranic u jejich vedoucích pracovníků (ředitelů škol, formou analýzy polostrukturovaných interview), současných žáků a jejich rodičů (formou dotazníkového šetření).
Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
Herbsová, Adéla ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
V diplomové práci představujeme případovou studii bilingvních dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Londýně (ČŠBHL) se zaměřením na jejich vzdělávání v této škole. V teoretické části práce vymezujeme pojem bilingvismus. Cílem je popsat bilingvismus u žáků ČŠBHL a specifika výuky těchto dětí se zohledněním častých chyb bilingvních žáků. Zabýváme se institucemi poskytujícími vzdělání bilingvním dětem. Věnujeme se také Vzdělávacímu programu českých škol bez hranic, časově- tematickému plánu ČŠBHL a metodickým materiálům a materiálům používanými při výuce v ČŠBHL. Vzhledem k tomu, že učebnice pro výuku bilingvních mluvčích dosud nejsou k dispozici, stanovili jsme si v empirické části za cíl vytvořit výukový materiál pro nultý a první ročník, a to podle stávajících časově-tematických plánů ČŠBHL. Tento materiál následně použít ve výuce a zhodnotit jej. Popisujeme celkem šest sobotních lekcí, které proběhly ve školním roce 2015/16. Jádrem všech lekcí byly powerpointové prezentace, které jsme vytvářeli. Při tvorbě materiálu jsme vycházeli z učebnic českého jazyka a učebnic českého jazyka pro cizince, z archivu ČŠBHL a internetových zdrojů. Klíčová slova bilingvismus, metodika, bikulturalita, mateřský jazyk
České frazémy a cizinci
Dandová, Tereza ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá znalostí české frazeologie u jinojazyčných mluvčích, konkrétně u rusky mluvících. Cílem práce je pomocí pěti případových studií zjistit, do jaké míry cizinci znají českou frazeologii, jaký vliv by na tuto znalost mohla mít úroveň jejich integrace do české společnosti, případně jestli je možné vypozorovat jiné faktory, které hrají důležitou roli. Případové studie mapují pomocí polostrukturovaného rozhovoru jazykové zázemí respondentů, které je následně konfrontováno s výsledky dotazníku, který je studentům předložen. V závěru práce jsou výsledky studií porovnány a snažíme se odhalit společné tendence a faktory, které vedou k porozumění frazémů.
Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Kaprasová, Karolína ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Chromý, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze repertoáru jazykových her nalezených v učebnicích cizích jazyků - češtiny, angličtiny a němčiny - pro děti mladšího školního věku, a zkoumání využití jazykových her v jejich výuce, jež je provedeno dotazníkovým šetřením. V první části je na základě odborné literatury popsána problematika hry jako takové, její význam pro ontogenetický a osobnostní vývoj každého jedince. Pozornost je zde také zaměřena na existující typologie hry a určení vhodné klasifikace, podle níž budou herní aktivity nalezené ve vybraných učebnicích tříděny. Herní aktivity jsou ve druhé části rozřazovány podle příslušnosti k jednotlivým typům vybrané klasifikace a doplněny o detailnější popsání z hlediska jazykových rovin (fonetická, lexikální a gramatická) a lingvistických prvků, jež je možno těmito aktivitami procvičovat. Dotazníkové šetření, analyzované ve třetí části práce, sleduje, zda a v jaké míře učitelé cizích jazyků herní aktivity s ohledem na jejich užitečnost a efektivnost využívají ve své výuce. Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovina
Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Dušková, Jana ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Štindlová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá volbou jazykového kódu v jazykové třídě, konkrétně ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Práce je exkurzem do současné výuky češtiny jako cizího jazyka a její hlavní cíl je zmapovat roli jazykového kódu ve výuce ČCJ a zjistit motivy volby jednotlivých jazykových kódů ze strany učitele - celá práce se tedy primárně zaobírá učitelovou volbou jazykového kódu v jazykové třídě a faktory, které tuto volbu pravděpodobně ovlivňují. Tyto cíle realizujeme pomocí několika případových studií, kde detailně zkoumáme volbu jazykového kódu v několika kurzech češtiny pro cizince za použití zúčastněného pozorování, polostrukturovaného rozhovoru a zohledňujeme výsledky předchozích obdobných výzkumů. V závěru výsledky jednotlivých studií porovnáváme a hledáme stěžejní tendence a faktory, které by při volbě jazykového kódu mohly hrát významnou roli. Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, komunikace v jazykové třídě, případová studie, verbální projev učitele, volba jazykového kódu, zprostředkovací jazyk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ŠEBESTA, Karel
1 Šebesta, Kamil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.