Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, Viliam ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, Jindřich ; Hromadová, Magdaléna
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust\ncoupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work,\ncharge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane\ntripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break\njunction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in\nmolecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early\nstages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the\ncharge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted\nconfiguration.
Single Molecule Conductance and Junction Formation in Solution. Solvent Effect
Lachmanová, Štěpánka ; Šebera, Jakub ; Gasior, Jindřich ; Dupeyre, G. ; Lainé, P. P. ; Mészáros, G. ; Hromadová, Magdaléna
The single molecule conductance of expanded pyridinium derivative terminated by pyridyl\nnitrogen as an anchoring group at both ends of the molecule in two different environments\nwas measured by scanning tunneling microscopy break junction technique (STM-BJ). The\nvalues obtained in commonly used 1,3,5-trimethylbenzene (TMB) significantly differ from\nthe values acquired in a mixture of TMB and ethanol. Markedly lower junction length and\nhigher conductance indicate strong influence of adsorption of the molecule to the substrate\nsurface in pure TMB compared to the TMB and ethanol mixture.
Charge Transport in Single Molecule Junctions of Spirobifluorene Scaffold
Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Sokolová, Romana ; Šebera, Jakub ; Mészáros, G. ; Valášek, M. ; Mayor, C.
Single molecule conductance of two spirobifluorene molecules of different length have been studied by scanning tunneling break junction (STM–BJ) methodology. First molecule contains a tripodal spirobifluorene platform, whereas a second one contains the same platform with chemically attached p-phenyleneethynylene molecular wire. The conductance values change only slightly between these two molecules, which demonstrated that such a platform provides both highly conducting pathway and stable anchor for the future molecular electronic devices.
Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT
Vopálka, D. ; Drtinová, B. ; Motl, A. ; Šebera, Jakub ; Štamberg, K. ; Vetešník, A. ; Višňák, J. ; Zavadilová, A.
Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace radioaktivních kontaminantů v okolí jaderných zařízení, zvláště pak úložišť radioaktivních odpadů. V části věnované kvantově-chemické interpretaci struktury a termochemické stability uranyl-sulfátových komplexů ve vodném roztoku jsme se snažili respektovat údaje získané měřením UV-VIS spekter. Interpretace UV-VIS spekter byla provedena pomocí metody TD-DFT. Vliv rozpouštědla byl zahrnut modelem COSMO. Kvantově-chemické výpočty správně interpretují strukturu a geometrii uranyl-sulfátových komplexů. Teoreticky určená absorpční UV-VIS spektra správně popisují oblast od 190 do přibližně 340 nm. Provedená studie je výchozím krokem pro korektnější popis UV-VIS spekter pomocí relativistické TDDFT a pro kvantově-chemickou interpretaci fluorescenčních spekter uranyl-sulfátových komplexů.
Modelování spektrálních a fotochemických vlastností diiminových karbonylových komplexů přechodových kovů s diiminy
Šebera, Jakub ; Záliš, Stanislav ; Vlček, Antonín
Flexibilita koordinační sféry je ilustrována na Ru, Re a W karbonylových komplexech.Nejnižší excitované stavy [W(CO)4L] and [W(CO)5L’] (L=N,N'-di-methyl-1,4-diazabutadien, ethylenediamin, 2,2’-bipyridin, phenantrolin; L’= pyridin, 4-CN-pyridin, piperidin) komplexů byly charakterizovány jako W -> pí*(L) or W -> pí*(CO) v závislosti na typu hetero-ligandů.

Viz též: podobná jména autorů
1 SEBERA, Jaromír
1 Sebera, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.