Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza ukazatele Commitment to Development Index
Syrovátka, Miroslav ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováček, Pavel (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
Analýza ukazatele Commitment to Development Index Miroslav Syrovátka ABSTRAKT Index vstřícnosti k rozvojovým zemím se pokouší měřit účinek široké škály politik bohatých zemí, které napomáhají nebo omezují perspektivy rozvoje chudých zemí. Tyto politiky jsou řazeny do sedmi komponent tohoto indexu. Disertační práce analyzuje a hodnotí metodiku konstrukce indexu se zaměřením na jeho environmentální komponentu. Přestože je environmentální komponenta legitimní součástí konceptu tohoto indexu, obtížnost operacionalizace její vypovídací hodnotu omezuje. To je způsobeno jak specifickými problémy jednotlivých ukazatelů komponenty, tak nutností integrace ukazatelů environmentální politiky s ukazateli využívání globálních environmentálních zdrojů. Výsledky visegrádských zemí a korelační analýza poukazují na specifičnost environmentální komponenty v rámci celého indexu a nepřímo podporují závěry o její snížené vypovídací schopnosti. Práce diskutuje možnosti modifikace, a to jak na úrovni konstrukce a prezentace složeného indexu, tak na úrovni jednotlivých ukazatelů environmentální komponenty.
Udržitelnost životního prostředí Afriky v kontextu globálních snah o udržitelný rozvoj se zaměřením na dobré vládnutí
Hlaváček, Jiří ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Nováček, Pavel (oponent) ; Verner, Petr H. (oponent)
1 Název práce: Udržitelnost životního prostředí Afriky v kontextu globálních snah o udržitelný rozvoj se zaměřením na "dobré vládnutí" Souhrn Cílem práce je výzkum problémů udržitelného rozvoje a udržitelnosti životního prostředí afrických zemí na počátku 21. století přispívající ke zlepšenému chápání možností aplikace koncepce udržitelného rozvoje a s ní souvisejících politik, zejména politiky ochrany životního prostředí - včetně působení protichůdných faktorů - v podmínkách afrického kontinentu. Vzhledem k šíři problematiky i k aktuálnímu zvýšenému zájmu mezinárodního společenství, teoretiků i praktiků udržitelného rozvoje je výzkum s použitím metod analýzy a kvalitativní meta-analýzy soustředěn na otázky "dobrého vládnutí" ("dobré správy") obecně i v oblasti životního prostředí jako nového pole průniku teorie a praxe udržitelného rozvoje. Na základě meta-analýzy rozsáhlého množství relevantních pramenů a vědecké literatury je autorem provedeno členění africké vědecké literatury zaměřené na otázky rozvoje a udržitelného rozvoje na tři základní směry: 1) směr "globální", vyvíjející se v rámci politické filozofie neoliberalismu a institucionalismu; 2) směr "kontinentální", tradičně upřednostňující autonomní cestu afrického rozvoje a podporující africký autentický "rozvojový stát"; 3) směr "přemosťující",...
Indikátory materiálových toků pro Českou republiku: trendy, analýza decouplingu a nejistoty
Kovanda, Jan ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Plesník, Jan (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
9 Souhrn Aby mohl ekonomický systém fungovat, to znamená produkovat služby a zboží k uspokojování lidských potřeb, chová se podobně jako živý organismus: absorbuje látky z okolního prostředí, které jsou do jisté míry využity, ale nakonec jsou všechny materiály přeměněny na odpady a jsou uvolněny nazpátek do životního prostředí. Tento tok materiálů bývá nazýván průmyslovým nebo šířeji socio-ekonomickým metabolismem (Baccini a Brunner, 1991; Fischer-Kowalski a Haberl, 1993; Ayres a Simonis, 1994). S čerpáním zdrojů, jejich využitím a uvolňováním emisí je spojena zátěž životního prostředí. Až dosud byly uspokojování lidských potřeb a zátěž vyvíjená na životní prostředí úzce spjaty. Jedním z cílů zejména vyspělých států se proto v rámci dosažení udržitelnosti rozvoje stalo zlomit vzájemnou závislost mezi zátěží životního prostředí a hospodářským růstem, který v tomto případě zastupuje zvyšující se míru uspokojování lidských potřeb a růst životní úrovně (tzv. koncept decouplingu) (EC, 2002, 2005, 2006; OECD, 2002; UN, 2002). Jednou z metod hodnocení zátěže životního prostředí spojené s čerpáním a využíváním surovin je analýza materiálových toků. V případě analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (economy-wide material flow analysis - EW-MFA) tato metoda popisuje množství fyzických vstupů do...
Agregované ukazatele v ekologické ekonomii
Syrovátka, Miroslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Šauer, Petr (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tři agregované ukazatele a zasadit je do obecného rámce ekologické ekonomie. Druhá kapitola ukazuje, že různé pohledy na udržitelnost implikují odlišnou politiku udržitelnosti. Ekologická ekonomie je nastíněna v kontrastu s ekonomií environmentální. Další tři kapitoly analyzují vybrané agregované ukazatele. Agregované ukazatele mohou poskytnout rychlý vhled do komplexní problematiky, avšak jejich vypovídací hodnota je do velké míry závislá na metodě agregace. Proto by interpretace agregovaných ukazatelů měla být vždy podmíněna jejich konkrétní metodikou. Ekologická stopa je označena za technologicky skeptický ukazatel udržitelnosti, použitelný spíše v globálním než národním měřítku. I na nižší úrovni však umožňuje znázornit náročnost dané populace na obnovitelné přírodní zdroje. Hlavním problémem indexu udržitelného ekonomického blahobytu je integrace blahobytu a udržitelnosti do jednoho ukazatele, která neumožňuje jasnou interpretaci jeho výsledků. Z důvodu vysoké korelace mezi indexem lidského rozvoje a ukazateli ekonomické aktivity je jeho vypovídací hodnota omezená. Přesto může sloužit jako základ pro další rozvoj konceptu a měření lidského rozvoje a jako vstupní brána k dalším informacím obsaženým ve Zprávě o lidském rozvoji.
Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
Lara Cervantes, René Fernando ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
The thesis studies the case of water quality in Mexico as a crucial factor to prevent water scarcity. This is an important issue for Mexico since more than half of its territory is arid or semi-arid; moreover, the most productive regions are located in areas with significant water resources stress. In this regard, the current situation of water scarcity is studied from the changes in water management derived from the evolution of institutions in the country. The institutional changes were analyzed mostly in the transition from a centralized water supply and sanitation services with strong state intervention to the decentralization of such services that were transferred to municipalities. Decentralization was addressed by analyzing the performance of water supply and sanitation services in urban areas that are expected to continue growing in the near future. The literature shows that the decentralization process has been partial and has not improved as expected the performance of water supply and sanitation services, moreover, due to political reasons, limited human and financial resources it introduced more challenges to the accomplishment of sustainable water management. More importantly, the federal government is still the main agent for the development of the water sector in Mexico. The next part of the analysis consist of a quantitative and qualitative evaluation regarding water quality for the three most productive Hydrological-Administrative Regions (HARs) of Mexico in the period of 2003-2013. The HARs chosen are the HAR VI Río Bravo, HAR VIII Lerma Santiago Pacific and HAR XIII Waters of the Valley of Mexico which are very similar in terms GDP share and water stress degree. Through OLS regression models for each HAR the impacts of demographic, economic, water supply and sanitation services aspects were tested to known their effects on water quality. In order to improve the discussion of the results, additional to the comparison with the results of the literature review, three experts were asked to answer a questionnaire about the regressions outcome. The discussion showed different impacts of the independent variables in the dependent variable of each HAR, sometimes leading to unexpected results. The main conclusions of the thesis relate to the improvement of decentralization of water and sanitation services, to the need to improve data for future analyses and pay more attention to water quality issues. In this regard, decentralization requires to consider contextual differences in order to seize its advantages to improve the performances of water supply and sanitation services, moreover, at the operative level water management decisions must be taken without political interests involved. The statistical analyses stressed the need to develop more reliable data about water management issues to improve the understanding of factors that could potentially affect water quality. In this regard, the creation of useful statistical indicators to assess the evolution towards sustainability in water management. The considerations for future research must consider more seriously water quality issues. This topic has been often ignored, however, it is crucial for water scarcity abatement.
Syntéza astronomických fotografií
Sauer, Petr ; Babinec, Tomáš (oponent) ; Červinka, Luděk (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit program pro slícování astronomických fotografií. Vstupní fotografie jsou poškozeny atmosférickými vlivy. Práce se věnuje způsobu zarovnání a způsobům slícování. Pro výběr vhodně zarovnaných snímků je použita filtrační metoda "Lucky imaging". Program je vytvořen v programu „Matlab“ a ovládá se přes grafické uživatelské rozhraní.
EKONOMICKÉ ASPEKTY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Aguilar Bobadilla, Silvia E. ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent) ; Dubová, Markéta (oponent) ; Čermáková, Hana (oponent)
The main scope of the work is to support a wider understanding of the achievements and limitations of economic analysis in historical contamination issues. The work describes how various schools of economics focus their study on environmental problems, specifically on Brownfields redevelopment. It presents the ideas of environmental economics, resource economics, free market environmentalism, institutional economics, political economy and ecological economics. The work includes a case study from the region of Ralsko in North Bohemia.
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví výroby a spotřeby v České republice
Zimmermannová - Ottová, Jarmila ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šauer, Petr (oponent)
Hlavním cílem disertační práce je analýza nepřímých krátkodobých meziodvětvových dopadů zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu na jednotlivé sektory OKEČ v České republice, konkrétně dopady do cen produkce jednotlivých sektorů OKEČ. Jako nástroj analýzy slouží krátkodobý cenový model vytvořený v rámci disertační práce. Dílčím cílem je potom analýza přímých dopadů, kde je pozornost soustředěna pouze na dopady na průměrné ceny a výdaje jednotlivých sektorů OKEČ. V rámci hlavního cíle práce je analyzováno pět různých variant zdanění, přičemž je zkoumán vliv zdanění jednotlivých komodit na změny cen produkce jednotlivých odvětví OKEČ a poté porovnány dvě varianty zahrnující zdanění všech komodit. U hlavního cíle práce jsou dále formulovány dvě hypotézy, které budou na základě dosažených výsledků potvrzeny nebo popřeny. Jako metodika pro dosažení hlavního cíle byla zvolena Leontiefova metodu input - output analýzy (Leontief, 1966), která slouží pro vytvoření cenového modelu pro Českou republiku. Zvolená metoda je vhodná zejména pro analýzu krátkodobých meziodvětvových dopadů, přičemž předpokladem je, že nedojde ke změně stávajících technologií, smluv a ke změně vzájemných meziodvětvových vazeb a vztahů. Toto je současně i omezením vytvořeného cenového modelu. Vědeckým přínosem disertační práce je vytvoření makroekonomického krátkodobého cenového modelu pro Českou republiku na základě Leontiefovy metody input - output analýzy a propočítání krátkodobých dopadů nových daní na energetické produkty na ceny produkce jednotlivých sektorů OKEČ. Dle dostupných informací autorky nebyly dosud daně na energetické produkty v České republice analyzovány pomocí Leontiefovy metody input - output analýzy, dostatečně rovněž nebyly analyzovány dopady energetických daní na jednotlivé sektory OKEČ. Disertační práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je věnována úvodu do problému environmentální daňové regulace. Druhá kapitola představuje teorie a koncepty analýzy dopadů daní. Třetí kapitola se zabývá modely a empirickým výzkumem v oblasti dopadů tzv. ekologických daní. Čtvrtá kapitola představuje základní praktické aspekty zavádění nových daní na energetické produkty v České republice a uvádí data potřebná pro makroekonomickou daňovou analýzu. Pátá kapitola obsahuje popis použité metodiky a popis sestrojení aplikovaného modelu. Šestá kapitola sumarizuje výsledky simulací přímých dopadů zdanění na průměrné ceny pro podniky a na výdaje jednotlivých sektorů OKEČ. Sedmá kapitola obsahuje výsledky meziodvětvové analýzy nepřímých makroekonomických dopadů pro všechny zvolené varianty, součástí kapitoly je i vyhodnocení hypotéz a rozbor dosažených výsledků.
Informační systémy v oblasti ekologie
Kvasnička, Tomáš ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce) ; Šauer, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá informačními systémy v oblasti životního prostředí a poskytováním informací o životním prostředí ze strany státních institucí, a to zejména prostřednictvím informačních systémů. Úkolem práce je zanalyzovat současné informační systémy zahrnuté pod Jednotný informační systém životního prostředí (JISŽP) a ověřit hypotézu, zda jsou tyto informační systémy sjednocené. Dále je v práci zkoumáno, zda je naplněn v praxi zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a ověřována autorem stanovená hypotéza, že tento zákon v praxi dostatečně naplněn není. První část práce obsahuje analýzu systémů JISŽP dle různých kritérií. Druhá část práce mapuje legislativu v oblasti poskytování informací a zabývá se ověřením naplnění zákona č. 123/1998 Sb. v praxi. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení a doporučení pro další postup.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Sauer, Pavel
6 Sauer, Petr
3 ŠAUER, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.