Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
JE FISKÁLNÍ UNIE ŘEŠENÍM KRIZE EUROZÓNY
Šatavová, Eva ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Cílem této práce je vyhodnocení hypotézy, zda se fiskální unie států eurozóny dokáže vypořádat s následky a příčinami dluhové krize. Jsou představeny kategorizované návrhy vedoucí k fiskální unii. Tyto návrhy se však potýkají s problémy morálního hazardu, převrácených motivací, nových daní, neefektivní alokace vzácných zdrojů a obecnými problémy fiskální politiky. Nové kroky vedoucí směrem k fiskální unii budou přijímány na nadnárodní úrovni, přičemž některé z těchto kroků jsou pravděpodobnější než jiné. Čím více těsnějších pravidel, fiskálního dohledu a regulací bude fiskální unie zajišťovat, tím déle a úspěšněji bude krizi eurozóny odvracet. Protože eurozónu nelze povazovat za optimální měnovou oblast a protože vykazuje problémy tragédie obecní pastviny, potom fiskální unie v dlouhém období, spolu se všemi problémy nových návrhů, povede pouze k prohloubení současné krize, případně vytvoření nové a mnohem silnější.
Analýza procesu privatizace státní organizace České dráhy se zvláštním zřetelem na oblast úzkorozchodných drah v Jindřichově Hradci
Šatavová, Eva ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je privatizace části státní organizace se zaměřením na transformaci dopravního sektoru. Za zvolením tématu stojí má pracovní zkušenost v konkrétním privatizovaném podniku a zájem o problematiku transformace, jakožto zásadní národohospodářské změny -- změny centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní. Teoretická část práce se detailně zabývá počátky a myšlenkou koncepce transformace vůbec, pravidly podle kterých měla probíhat a jejím uvedením do reality. Dále pak nastiňuje různé pohledy a názory na privatizaci a na její průběh a působení v ekonomice. Analytická část je zaměřena na realizaci privatizace na Českých drahách, s. o., a analyzuje privatizační projekt na tratě dnes patřící společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., který byl vytvořen v rámci transformačního procesu, a jeho vzniklé problémy. Cílem této práce je analýza Českých drah, s. o. jako celku se zvláštním zřetelem na konkrétní případ místních drah z Jindřichova Hradce do Obrataně a Nové Bystřice, a analýza privatizačního projektu a procesu, jímž se tratě staly akciovou společností. Dále jsou vyhodnoceny výsledky privatizačního procesu, nastíněna možná řešení vzniklých problémů a případná možnost širší aplikace podobného postupu na jiné části dráhy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.