Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sokolská identita: dříve a nyní
Libichová, Lenka ; Štěpánová, Irena (vedoucí práce) ; Šatava, Leoš (oponent) ; Secká, Milena (oponent)
Tato disertační práce pojednává o proměnách sokolské identity v průběhu času. Spolek založený již v roce 1862 oslavil v roce 2012 výročí 150 let existence, přičemž vrcholem oslav byl XV. všesokolský slet. Slet byl v očích veřejnosti vnímán rozdílně, vyvstala tudíž otázka, co vlastně v současnosti znamená být členem Sokola a co to znamenalo při jeho založení. Platí stále stejné hodnoty, které platily dříve? Práce je tak rozdělena do dvou částí - historické a současné, kdy jednotlivé kapitoly zároveň vytváří tematické celky určující vývoj sokolské identity. Historická část se opírá o již známá fakta zpracovaná historiky, která jsou konfrontována s pracemi sokolských autorů a také s archivními prameny. Část věnovaná současnosti obsahuje vedle stručného popisu fungování ČOS rovněž poznatky z vlastního terénního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit "etické" i "emické" vnímání Sokola z hlediska hodnot. Výzkum byl proveden jednak kvantitativní metodou dotazníkového šetření mezi sokolskou i "nesokolskou" veřejností, jednak kvalitativní metodou řízených rozhovorů s vrcholnými představiteli ČOS. Byla využita rovněž metoda zúčastněného pozorování na tradiční akci Sokola Pražského - šibřinkách (jak probíhají a jaké se těší oblibě). Po obnově ČOS r. 1990 bylo třeba nalézt nový směr v nové politické i společenské...
Vietnam vzdálený i blízký. Potomci Vietnamců v Česku z pohledu teorie transnacionalismu.
Svobodová, Andrea ; Janská, Eva (vedoucí práce) ; Baar, Vladimír (oponent) ; Šatava, Leoš (oponent)
Tato práce je založena na narativní analýze životních biografií osmnácti potomků Vietnamců. Životní praktiky, zkušenosti a identity těchto mladých lidí jsou utvářeny celou řadou sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce, rozprostírajících se mezi územím dvou států, Vietnamem a Českou republikou v tzv. "transnacionálním sociálním prostoru". Skrze tyto mnohonásobně propojené sítě sociálních vztahů, dochází k proměně kulturních praktik, interpretací a identit, které nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Primárním cílem práce je popsat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, zkoumány jsou ale i samotné transnacionální praktiky jako například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými. Potomci Vietnamců přitom nejsou pojímáni jako "existující ve vzduchoprázdnu" a jejich identity jako "deteritorializované", ale pozornost je věnována také tomu, jak jejich životy a formování identit ovlivňují diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách. Klíčová slova: identita, transnacionalismus, transnacionální sociální prostor, potomci Vietnamců v Česku, potomci migrantů, Vietnamci.
Evropská migrační krize v letech 2015 - 2017 etnologickou perspektivou: Radikalizace společnosti a vznik domobran v České republice
Vlk, Jonáš ; Jakoubek, Marek (vedoucí práce) ; Šatava, Leoš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem evropské migrační krize, bezpečnostními aspekty s tímto fenoménem spjatými a radikalizací české společnosti. Úvodem práce jsou představeny možné bezpečnostní hrozby, které s sebou ilegální imigrace do zemí Evropské unie potenciálně přináší s důrazem především na radikalizaci evropské společnosti. Následně se práce věnuje tématu domobranných uskupení vzniklých na území České republiky a pokouší se pomocí terénního výzkumu poskytnout vhled do postojů a názorů těch občanů České republiky, kteří se účastnili či účastní činnosti Národní domobrany, tedy občanské iniciativy vzniklé převážně z důvodů migrační krize, jejímž hlavním úkolem je bránit domovy, životy, zdraví a majetek občanů České republiky a pomáhat udržení společenského klidu a stability. Závěrem práce porovnává předpokládané příčiny radikalizace společnosti s reálnými motivy domobranců ke vstupu do iniciativy Národní domobrana zjištěnými během terénního výzkumu.
Česká emigrace v západní Evropě, USA a Kanadě; národní vědomí a vztah k vlasti v porovnání s postoji Čechů žijících v hranicích národního státu
Feitl, David ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Lupták Burzová, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá diverzifikovaným pojetím češství. Hlavní tezí je porovnání typů a rovin vztahu k vlasti, na jedné straně u (politické) emigrace po roce 1948 a na straně druhé "domácího" českého obyvatelstva. V práci budou stručně zmíněna i předcházející údobí českého vystěhovalectví, hospodářsko-sociální situace na přelomu 19. a 20. století, 50. léta 20. století atd. To vše v kontextu historického odklonu českých zemí od Západu, avšak právě tam mířily kroky poúnorových emigrantů. V tomto ohledu je klíčový popis českého společensko-politického dění v očích tehdejších občanů, oficiální propagandy a emigrantů. Tehdejší obraz Západu či emigrantů spolu s ostatními závěry bude komparován se základními teoriemi migrace a migrační politiky. V bodě politické emigrace bude práce citovat dobové zákonné normy včetně paragrafového znění. Práce se zabývá výlučně emigranty na Západ. Zejména do západní Evropy, USA a Kanady, ale i do Austrálie či Izraele. Reflektuje směr a hlavní centra emigrace, ověřuje relevantnost informací o počtu exilových Čechů, schopnost jejich seberealizace v nové vlasti, včetně spolků a organizací či snahu o komunikaci se svou domovinou či následnou reemigraci. Cílem práce, která se opírá zejména o výše zmíněné informace, není popis odchodu ze staré vlasti ani následná asimilace...
Česká komunita v Austrálii v transnacionální perspektivě
Hlaváčková, Tereza ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Jakoubek, Marek (oponent)
Práce se zabývá českými mluvčími v Austrálii se zaměřením na jejich užívání češtiny a angličtiny jakožto nástroje přináležení ke komunitě. Cílem je přiblížit situaci mluvčích češtiny na kontinentě z pohledu češtiny jako malého jazyka v anglofonní zemi. Východiskem pro studium jsou odborné publikace o bilingvismu, transnacionalismu a multilingvismu pocházející z českého i anglofonního prostředí. Dalším pramenem jsou knihy o historii australské imigrační a jazykové politiky a o australské identitě. V neposlední řadě výzkumné metody zahrnují terénní výzkum založený na zúčastněném pozorování krajanských skupin na sociálních sítích a při českých mších v Sydney v listopadu 2015. Terénní výzkum také stavěl na polostrukturovaných rozhovorech probíhajících v Austrálii mezi srpnem 2014 a lednem 2016 a měl za cíl přiblížit realitu mluvčích češtiny v Austrálii a ilustrovat teorie o užívání jazyka bilingvními mluvčími v australském kontextu. První část práce podává teoretická východiska k problematice transnacionalismu, patření ke skupině, bilingvismu a změn v používání jazyka. Druhá část se věnuje jazykové a imigrační politice států Austrálie a situaci komunitních jazyků v zemi. Třetí část studuje český vliv na kontinentě a vykresluje životy některých významných Čechů v teritoriu. Poslední část čerpá z...
Integrace slovenské menšiny do české společnosti
Rulcová, Simona ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Lupták Burzová, Petra (oponent)
RULCOVÁ, Simona. Integrace slovenské etnické menšiny do české společnosti. Praha: Filosofická fakulta Karlovy univerzity, 2016. 113 s. Diplomová práce. Slovenská menšina je považována za nejvíce integrovanou minoritu v České republice. Práce nabízí analýzu kulturní diverzity zaměřenou na slovenskou menšinu a proměnu její identity. Shrnuje příklady sociální integrace Slováků na území České republiky a hodnotí její úlohu v reálném životě. Slovenská otázka v českém prostředí je představena v historické perspektivě, ale je kladen důraz i na rozbor současné situace. Práce je doplněna vlastním terénním výzkumem, který mapuje reálnou situaci proměny identity a sociální integrace zástupců slovenské menšiny včetně funkčnosti instituce, která se zabývá integrací slovenské minority. Klíčová slova: identita, slovenská menšina, integrace, Česká republika, migrace.
Integrace imigrantek v důchodovém věku v České republice
Suchánková, Pavla ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šatava, Leoš (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat skupinu imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice, přinést základní přehled o situaci těchto žen s důrazem na jejich specifické postavení v sociálním sytému a zhodnotit jejich proces integrace do české společnosti. Teoretická část práce přináší charakteristiku imigrantů v České republice. Dále je zaměřena na základní definice, pojmy a teorie bezprostředně související s procesem integrace imigrantů v předdůchodovém a důchodovém věku, tedy z oblasti migrace a integrace, sociálního a důchodového systému, stáří a procesu stárnutí s ohledem na specifickou situaci v České republice včetně příkladů ze zahraničí. Výzkumná část obsahuje výsledky výzkumu realizovaného zejména prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s imigrantkami zaměřujícího se na průběh imigrace, proces integrace, ekonomickou a sociální situaci imigrantek. Získaná data jsou konfrontována s informacemi poskytnutými prostřednictvím rozhovoru s odborníkem na danou oblast a s poznatky z odborné literatury.
Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku
Drs, Tomáš ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent) ; Pavlásek, Michal (oponent)
Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku PhDr. Tomáš Drs Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá současnou situací národnostní menšiny sedmihradských Sasů v Rumunsku. Na základě opakovaných terénních pobytů popisuje a analyzuje problémy spjaté s rekonstruováním etnické identity společenství, všímá si transnacionální situace sedmihradských Sasů a dotýká se i generačních souvislostí, situace menšiny v jinoetnickém prostředí nebo jejích politických a revitalizačních aktivit. V popředí zájmu se ocitá též konstruování vlastního dějinného příběhu, problematika společenské podmíněnosti paměti a biografické postižení životních příběhů jednotlivých aktérů. Metodologicky se práce hlásí k tradici etnografického výzkumu a staví na teoretických konceptech etnicity (Eriksen, Anderson), transnacionalismu (Werbner, Szaló) nebo paměťových studií (Halbwachs, Assmann, Nora). Práce si klade za cíl uvedení tématu sedmihradských Sasů a jiných skupin, vystupujících pod označením rumunští Němci, do českého prostředí. Věnuje se dějinám sedmihradských Sasů, jejich vyjednávání se státem a rámování jejich menšinové identity. Přitom se pokouší najít odpověď na otázku, zda je konec početně slabé národnostní menšiny sedmihradských Sasů nevyhnutelný, a jak tuto nevyhnutelnost vnímají jednotliví aktéři...
Syřané v Čechách a jejich reflexe Syrie včetně aktuálního vývoje
Šimonová, Hana ; Šatava, Leoš (oponent) ; Jakoubek, Marek (oponent)
Rigorózní práce " Syřané v České republice" se zabývá Syřany žijícími na území České republiky a jejich působením u nás. Pokusí se nastínit pohled Syřanů na českou společnost a jejich začlenění do české společnosti. Hlavní metodou práce je terénní výzkum mezi Syřany doplněný studiem odborné literatury. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Současná íránská migrace do Quebeku a její začleňování do místní společnosti
Drážďanská, Zuzana ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Tato studie si klade za cíl objasnit cesty integrace mladých íránských imigrantů v kanadském Montréalu. Výzkum je zaměřený na mladé kvalifikované Íránce, kteří se rozhodli emigrovat do Québecu a hledat zde tak lepší životní podmínky. Ústředním tématem je jejich sociální, kulturní a neposledně i ekonomické začleňování do tamější/quebecké/montréalské společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, přičemž teoretická část se zaměří na teoretické koncepty imigrace a integrace s důrazem na imigrační politiku a její vývoj v québeckém kontextu. Dále bude diskutována ekonomická otázka přistěhovalectví a odlišná vize ekonomické přínosnosti imigrantů v Kanadě, potažmo v celosvětovém měřítku. V praktické části bude představen sociodemografický profil Íránců v Québecu s důrazem na kvalitní statistická data a jejich objektivní zasazení do dnešního kontextu. Na závěr budou představeny výsledky terénního výzkumu uskutečněného v Montréalu mezi mladými Íránci v období září - prosinec 2014 při studijním pobytu na Université de Montréal. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.