Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek - stanovení vitamínu E
Plíšek, Jiří ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Solich, Petr (vedoucí práce)
Bc. Jiří Plíšek, 2008 Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek - stanovení vitaminu E (Abstrakt) Cílem diplomové práce bylo nalézt vhodnou stacionární fázi pro úpravu biologického materiálu (krevní plazmy) technikou SPE k izolaci vitaminu E (α-tokoferolu) a jeho následného stanovení HPLC analýzou pomocí vyvinuté metody. SPE tak měla nahradit užívanou techniku LLE. Při vlastní práci jsem také použil standard vitaminu A (retinolu), jelikož je možnost současného stanovení obou vitaminů pro laboratoř GMK FN HK výhodnou kombinací. Hlavní důraz byl ale kladen na vitamin E. Příprava vzorku - optimalizovaný postup SPE metody: Krev byla odebrána z periferní žíly po dvanácti hodinovém lačnění. Vzorky pak byly centrifugovány (1600×g, 10 min, 4řC) a plazma oddělena. 250 μl plazmy bylo deproteinováno čistým ethanolem (650 μl, 10 mim, 4řC). Po centrifugaci (1600×g, 15 min, 4řC) byl supernatant oddělen a nanesen na SPE kolonku. Před aplikací vzoru byla kolonka aktivována 1 ml methanolu a pak promyta 1 ml vody. Po nanesení vzorku byl precipitát rozpuštěn v 625 l čistého ethanolu, centrifugován (1900×g, 25 minut, 4řC) a všechen supernatant byl opět aplikován na SPE kolonku. 2 ml n-hexanu bylo použito jako eluční činidlo. N-hexan byl odpařen při 45řC, odparek rozpuštěn v 250...
Aplikace chromatografických metod pro separaci metabolitů cholesterolu
Tetřevová, Lucie ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Nováková, Lucie (vedoucí práce)
Autor: Bc. Lucie Tetrevová Název: Aplikace chromatografických metod pro separaci metabolitu cholesterolu Jazyk: ceský Diplomová práce se zabývá vypracováním a validací analytické metody pro separaci volného a esterifikovaného cholesterolu v krevním séru a v ruzných druzích biologického materiálu. Tato separace je potrebná vzhledem k tomu, že volný a esterifikovaný cholesterol podléhá rozdílnému metabolismu a zavedená metoda umožní studium techto rozdílných metabolických cest pomocí stabilních izotopu. Pro separaci volného a esterifikovaného cholesterolu byla zvolena solid - phase extrakce. Metoda byla optimalizována a validována a bylo dosaženo následujících výsledku: presnost stanovení esteru cholesterolu ve vzorcích krevního séra 2,14%, ve vzorcích homogenátu nadledvin 6,98%, presnost stanovení volného cholesterolu v séru 2,91% a v homogenátu nadledvin 7,48%. Limit detekce byl stanoven 1 μmol/l a limit kvantifikace 5 μmol/l. Linearita v rozsahu koncentrací 1 mmol/l - 25 mmol/l byla u esteru cholesterolu s korelacním koeficientem 0,998, u volného cholesterolu 0,997. Stabilita derivátu byla testována po dobu 30 dnu za teploty 4 řC a - 25 řC, derivát byl stabilní po celou dobu testování pri výše uvedených teplotách. Laboratorní teplota, vzhledem k vysoké tekavosti rozpouštedla derivátu nebyla...
Analysis of atorvastatine by HPLC with using of fluorescence derivatization
Líška, Marián ; Solich, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce)
10 Abstrakty 10.1 Analýza atorvastatinu metódou kvapalinovej chromatografie s využitím fluorescenčnej derivatizacie Hlavným cieľom tejto práce bolo vyvinúť metódu stanovenia atorvastatinu pomocou HPLC, ktorá by bola dostatočne citlivá na stanovenie plazmatických hladín, teda koncentrácii v jednotkách ng/ml. UV-VIS detekcia nie je dostatočne citlivá na tento účel, preto bola použitá fluorescenčná detekcia. Atorvastatin bol derivatizovaný pomocou 4-bromometyl-6,7-dimetoxykumarínu v prostredí N,N-dimethylformamidu, ako katalyzátory boli použité uhličitan draselný a 18-crown-6- ether. Bola prevedená optimalizácia reakčných podmienok, pričom sa zistilo, že optimálne podmienky sú inkubácia v tme po dobu 45 minút pri teplote 20řC. Metódu vyčistenia vzorky od nežiaducich látok sa však optimalizovať nepodarilo. Technika prepínania kolón nebola s použitými kolónami dostatočne účinná, takže výsledné chromatogramy boli aj napriek maximálnej optimalizácii chromatografických podmienok stále značne znečistené interferujúcimi látkami, a teda požadovaná úroveň citlivosti nebola dosiahnutá.
Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy
Pilařová, Veronika ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Bednář, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Veronika Pilařová Školitel doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název disertační práce Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy Hlavním cílem dizertační práce je vývoj moderních extrakčních metod pro přečištění vzorků a pro izolování a zakoncentrování analytů z různého biologického materiálu, včetně biologických tekutin (plazma, sérum, poševní výplachy) a rostlinného materiálu. Moderní techniky pro přípravu vzorku přináší celou řadu výhod jako je snížení objemu vzorku a rozpouštědel, urychlení extrakce, či lepší přečištění vzorků, odstranění molekul matrice a snížení vlivu matricových efektů. Extrakty získáné moderními mikroextrakčními přístupy lze obvykle analyzovat separačními metodami jako jsou ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Tyto separační metody umožňují rychlou analýzu s citlivou a selektivní detekcí a zvyšují také prostupnost vzorků laboratoří. Jednotlivé projekty ukazují možnost využití moderních trendů v oblasti úpravy vzorku, kde pro extrakci analytů byly využity metody mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných...
HPLC stanovení betamethasonu a chloramfenikolu s využitím alternativních stacionárních fází
Salabová, Markéta ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent)
Byl vypracován postup separace a následného stanovení betamethasonu a chloramfenikolu ve farmaceutickém přípravku v očních kapkách BETABIOPTAL® . Analýza probíhala za použití mobilní fáze acetonitril/voda (25:70, v/v), s nastavenou rychlostí průtoku 0,75 ml/min, za teploty 30ř C, s nástřikem 5 l v isokratickém režimu a vlnovou délkou detekce 241 nm. Vnitřním standardem s podobnými vlastnostmi jako obě účinné látky byl zvolen propylparaben. Pro separaci byla vybrána kolona SYNERGI RP Fusion MS 2 cm × 2 mm, s velikostí částic 2 μm. Píky měly dostatečné rozlišení i symetrický tvar a jedna analýza trvala do 2 min při zachování kvality měření (přesnosti a spolehlivosti). Optimalizovaná metoda byla před vlastním měřením validována.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.