Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analytické a bioanalytické hodnocení nových protinádorových léčiv
Šesták, Vít ; Štěrbová, Petra (vedoucí práce) ; Bednář, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Vít Šesták Konzultant: PharmDr. Ján Stariat, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název disertační práce: Analytické a bioanalytické hodnocení nových protinádorových léčiv Farmaceutická analýza hraje nezastupitelnou roli ve vývoji nových účinnějších, levnějších a bezpečnějších léčiv a doprovází je od syntézy po celou dobu jejich existence. V současnosti je dominantní technikou ve farmaceutické analýze kapalinová chromatografie (LC) s různými detekčními modalitami. Separace jednotlivých složek na chromatografické koloně usnadňuje analýzu velice složitých směsí, jako jsou vzorky ze stabilitních studií nebo vzorky biologického materiálu. Rostoucí oblíbenost spojení LC s hmotnostní detekcí (MS) je dána - mimo větší dostupnosti hmotnostních detektorů - jejich schopností dělit ionty analytů podle jejich hmotnosti. Tato další úroveň separace zvyšuje selektivitu detekce i citlivost. Navíc k tomu nabízí MS detekce informace o struktuře analytu - ať už jako hodnotu poměru hmotnosti a náboje nebo fragmentační spektra. Předložená disertační práce se v teoretické části zabývá popisem principů kapalinové chromatografie, hmotnostní detekce, validací analytických a...
Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy
Pilařová, Veronika ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Bednář, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Veronika Pilařová Školitel doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název disertační práce Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé chromatografické analýzy Hlavním cílem dizertační práce je vývoj moderních extrakčních metod pro přečištění vzorků a pro izolování a zakoncentrování analytů z různého biologického materiálu, včetně biologických tekutin (plazma, sérum, poševní výplachy) a rostlinného materiálu. Moderní techniky pro přípravu vzorku přináší celou řadu výhod jako je snížení objemu vzorku a rozpouštědel, urychlení extrakce, či lepší přečištění vzorků, odstranění molekul matrice a snížení vlivu matricových efektů. Extrakty získáné moderními mikroextrakčními přístupy lze obvykle analyzovat separačními metodami jako jsou ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Tyto separační metody umožňují rychlou analýzu s citlivou a selektivní detekcí a zvyšují také prostupnost vzorků laboratoří. Jednotlivé projekty ukazují možnost využití moderních trendů v oblasti úpravy vzorku, kde pro extrakci analytů byly využity metody mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných...
Testování a optimalizace on-line SPE HPLC podmínek pro stanovení mykotoxinu patulinu v jablečných nápojích
Holznerová, Anežka ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Anežka Holznerová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Testování a optimalizace on-line SPE HPLC podmínek pro stanovení mykotoxinu patulinu v jablečných nápojích. K vývoji metody, kterou by bylo možno detekovat mykotoxin patulin v jablečných nápojích a džusech, bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) ve spojení s on-line extrakcí na tuhou fázi (SPE) pomocí techniky přepínání kolon pro úpravu vzorku. Vzorek džusu o objemu 250 µl byl přímo dávkován do systému. Po nástřiku vzorku došlo k extrakci patulinu z matrice džusu na extrakční předkoloně. Kovová extrakční předkolona o rozměrech 25 x 3 mm, byla naplněna Supel MIP Patulin sorbentem, který je specifickým "molekulárně vtištěným polymerem" (MIP) určeným pro selektivní extrakci patulinu z jablečné matrice. Jako promývací fáze pro odstranění balastní matrice byl vybrán 1% roztok NaHCO3, který protékal MIP kolonkou rychlostí 2 ml/min po dobu 2,5 minuty. Po uplynutí této doby došlo k přepnutí ventilu a zbytkové látky matrice zachycené na extrakční předkoloně společně s patulinem byly dále separovány na analytické koloně Kinetex Biphenyl 150 x 4,6 mm (velikost částic 5µm). Mobilní fáze o složení 20 %...
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Sekvenční injekční analýza chromatografie - testování moderních chromatografických kolon pro rychlé a efektivní separace
Dědková, Lucie ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát: Lucie Dědková Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, PhD. Název diplomové práce: Sekvenční injekční analýza chromatografie - testování moderních chromatografických kolon pro rychlé a efektivní separace Následující diplomová práce se zabývala optimalizací metody separace tří červených azobarviv (Karmoisin, Ponceau 4R, Red 2G) za použití systému Sekvenční injekční chromatografie. Při dané metodě se používala detekce pomocí VIS detektoru při vlnových délkách 380, 480, 500 a 600 nm. Byla testována kolona Chromolith® SpeedROD CN 50x4.6mm. Nejprve byla provedena separace s využitím mobilní fáze o složení: kyselina fosforečná a hydroxid amonný o pH 6 v různých koncentracích. Bohužel žádná koncentrace neumožnila separovat všechna barviva najednou - barvivo Karmoisin bylo eluováno s vysokým retenčním časem a s rozmytým píkem. Proto byl pokus obměněn a byla použita gradientová separace. Byly využity dvě mobilní fáze s koncentracemi 0,06 % a 0,01 %. Tato metoda umožnila separovat všechna barviva v optimálním čase a kvalitě. Byla provedena kalibrace a změřena opakovatelnost a výtěžnost. Jako testovací vzorek byl použit nápojový koncentrát Malina light a Albert sirup černý rybíz.
Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva
Stachová, Ivana ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Ivana Stachová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph. D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva. V této diplomové práci byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení syntetických, ve vodě rozpustných barviv E 102 - Tartrazine, E 104 - Quinoline yellow, E 110 - Sunset yellow, E 131 - Patent blue E 132 - Indigo carmine, E 142 - Green S, E 133 - Brilliant blue FCF a E 143 - Fast green FCF. Tato metoda byla aplikována na stanovení přítomnosti zmíněných barviv ve vzorcích zeleného piva Jarní pivo 11ř (Primátor, Náchod), Krasličák 14ř (Ježek, Jihlava), Zelený král Vratislav 12ř (Konrád, Vratislavice), Velikonoční speciál 14ř (Starobrno, Brno), Velikonoční ležák 12ř (Radniční pivovar, Jihlava), Rohozec 11ř (Rohozec, Malý Rohozec), Zelená nefiltrovaná 12ř (Žlebské Chvalovice), Velikonoční zelený ležák 12ř (Purkmistr, Plzeň), Velikonoční kopřivová 12ř (Modrá Hvězda, Dobřany), Valášek 12ř (Valášek, Vsetín), Podkováň 12ř (Podkováň, Dolní Cetno). Pro analýzu byla použita kolona Chromolith Performance CN 100 x 4,6 mm s předkolonkou Chromolith CN 5 x 4,6 mm Merck. Jako mobilní fáze byl zvolen 40% MeOH s 2% pufrem z kyseliny octové s přídavkem NH3,...
Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon
Guláš, Ondrej ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne...
Analytické a bioanalytické hodnocení nových protinádorových léčiv
Šesták, Vít ; Štěrbová, Petra (vedoucí práce) ; Bednář, Petr (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Vít Šesták Konzultant: PharmDr. Ján Stariat, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název disertační práce: Analytické a bioanalytické hodnocení nových protinádorových léčiv Farmaceutická analýza hraje nezastupitelnou roli ve vývoji nových účinnějších, levnějších a bezpečnějších léčiv a doprovází je od syntézy po celou dobu jejich existence. V současnosti je dominantní technikou ve farmaceutické analýze kapalinová chromatografie (LC) s různými detekčními modalitami. Separace jednotlivých složek na chromatografické koloně usnadňuje analýzu velice složitých směsí, jako jsou vzorky ze stabilitních studií nebo vzorky biologického materiálu. Rostoucí oblíbenost spojení LC s hmotnostní detekcí (MS) je dána - mimo větší dostupnosti hmotnostních detektorů - jejich schopností dělit ionty analytů podle jejich hmotnosti. Tato další úroveň separace zvyšuje selektivitu detekce i citlivost. Navíc k tomu nabízí MS detekce informace o struktuře analytu - ať už jako hodnotu poměru hmotnosti a náboje nebo fragmentační spektra. Předložená disertační práce se v teoretické části zabývá popisem principů kapalinové chromatografie, hmotnostní detekce, validací analytických a...
Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi
Raabová, Hedvika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Hedvika Raabová Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi Diplomová práce se zaměřuje především na popis schopnosti nanovláken typu polyamid 6 zachytávat různé látky, lišící se molekulovou hmotností, velikostí a hydrofilně-lipofilními vlastnostmi. Na základě poznatků z předešlých studií byli vybráni zástupci ze skupiny parabenů, steroidů a flavonoidů. Dále byly testovány fenoxykarb, hydroxypyren a permethrin, jakožto silně lipofilní sloučeniny, pro které polyamid 6 vykazoval dobrou účinnost. Použitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě Liberec pomocí technologie Nanospider™. Polyamid 6 byl vyroben ve třech úpravách lišících se vzájemně výrobními parametry, které mu daly odlišnou hustotu zesítění a tloušťku vrstvy. Vliv těchto odlišností na sorpční vlastnosti polyamidu 6 byl sledován v průběhu experimentu. U každé skupiny látek se nejprve hledala optimální koncentrace vzorku a vhodné podmínky detekční metody. Samotný experiment byl prováděn za pomocí prázdných SPE cartridgí, do kterých byla nanovlákna vložena. Zpočátku byla problematická konstrukce kolonek, ale vše se podařilo vyřešit a udělat takové kolonky, které zajišťovaly rovnoměrný...
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.