Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi
Raabová, Hedvika ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Hedvika Raabová Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi Diplomová práce se zaměřuje především na popis schopnosti nanovláken typu polyamid 6 zachytávat různé látky, lišící se molekulovou hmotností, velikostí a hydrofilně-lipofilními vlastnostmi. Na základě poznatků z předešlých studií byli vybráni zástupci ze skupiny parabenů, steroidů a flavonoidů. Dále byly testovány fenoxykarb, hydroxypyren a permethrin, jakožto silně lipofilní sloučeniny, pro které polyamid 6 vykazoval dobrou účinnost. Použitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě Liberec pomocí technologie Nanospider™. Polyamid 6 byl vyroben ve třech úpravách lišících se vzájemně výrobními parametry, které mu daly odlišnou hustotu zesítění a tloušťku vrstvy. Vliv těchto odlišností na sorpční vlastnosti polyamidu 6 byl sledován v průběhu experimentu. U každé skupiny látek se nejprve hledala optimální koncentrace vzorku a vhodné podmínky detekční metody. Samotný experiment byl prováděn za pomocí prázdných SPE cartridgí, do kterých byla nanovlákna vložena. Zpočátku byla problematická konstrukce kolonek, ale vše se podařilo vyřešit a udělat takové kolonky, které zajišťovaly rovnoměrný...
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Optimization of separation conditions for HPCCC of paclitaxel
Havrlantová, Šárka ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a analýzy léčiv Kandidát: Šárka Havrlantová Konzultant: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Optimizace separačních podmínek HPCCC pro paclitaxel Cílem této práce základního výzkumu je seznámit se s problematikou izolace přírodních látek, v našem případě paclitaxelem a jeho meziproduktů (především 10-deacetylbaccatinem) pomocí vysoce moderní techniky vysoce účinné protiproudé chromatografie (HPCCC). Pro účely testování separace je nutné prakticky vyzkoušet možné mobilní a stacionární fáze složené z různých rozpouštědel a jejich poměrů. Protiproudá ("countercurrent") chromatografie patří mezi moderní separační techniky techniky využívající dvě vzájemně nemísitelné kapaliny.. Jedna z kapalin zastupuje fázi stacionární, druhá mobilní. Stacionární fáze je držena v koloně pomocí odstředivé síly zatímco mobilní fáze je pumpována skrz kolonu. Nastříknutý vzorek tak prochází spolu s mobilní fází přes kolonu a podle svého distribučního koeficientu jsou jednotlivé komponenty drženy na stacionární fázi nebo prochází dále přes detektor do sběrače frakcí. Výhodou této nedestruktivní metody je například možnost analyzovat větší množství vzorku, práce při vyšších průtocích s čímž souvisí kratší doba analýzy...
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva
Gajdošová, Barbora ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Karlíček, Rolf (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Barbora Gajdošová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva K vývoji metody pro stanovení mykotoxinu zearalenonu v pivu bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s on-line extrakcí na tuhou fázi (SPE) pomocí techniky přepínání kolon pro úpravu vzorku. Byly testovány dva rozdílné sorbenty pro SPE. Vzorek piva o objemu 50 µl byl dávkován přímo do systému. Po nástřiku vzorku došlo k extrakci zearalenonu z matrice na extrakční předkoloně Ascentis® Express C18 Guard Cartridge (5 x 4,6 mm, 5 µm), která je na bázi reverzní fáze nebo na kolonce (10 x 4,6 mm) naplněné sorbentem Affinimip® SPE Zearalenone, což je specifický molekulárně vtištěný polymer, určený pro selektivní extrakci zearalenonu. Jako promývací fáze pro odstranění balastní matrice byl vybrán pro extrakční předkolonu C18 40% roztok methanolu s 2% vodným roztokem kyseliny octové a pro Affinimip 10% roztok acetonitrilu s 2% vodným roztokem kyseliny octové, tyto promývací roztoky protékaly extrakční kolonkou rychlostí 2 ml/min po dobu 2 minut. Po přepnutí ventilu byly látky dále separovány na chromatografické koloně Kinetex...
Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze
Klinerová, Jana ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
v češtině Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jana Klinerová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší.
Využití HPLC pro analýzu astaxanthinu v potravních doplňcích
Ferklová, Hana ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Hana Ferklová Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Využití HPLC pro analýzu astaxanthinu v potravních doplňcích Byla optimalizována a validována HPLC metoda pro stanovení astaxanthinu současně s dalšími běžně se vyskytujícími karotenoidy: luteinem, beta-karotenem a cantaxanthinem. Tato metoda pak byla použita k stanovení těchto sloučenin ve vybraných doplňcích stravy s astaxanthinem: Omega Complete Super (Jamieson), KRILOIL (Life Science) a Krilový olej strong (Vieste). Analýza probíhala na koloně Ascentis Express RP-amide (100 x 4,6 mm, 5 µm) Supelco Analytical. Použita byla mobilní fáze o složení acetonitril a směs methanolu s dichlormethanem (1:1) s elučním gradientem a průtokem 1 ml/min. Analýza probíhala při teplotě 35řC. K detekci byl použit DAD detektor při vlnové délce 470 nm. Ukázalo se, že doplňky stravy obsahují esterifikovanou formu astaxanthinu, pro jejíž separaci na chromatografické koloně není metoda vhodná. Ta byla optimalizována pro separaci volné sloučeniny, kterou se však nepodařilo vyextrahovat. Byla proto vyvinuta alternativní spektrofotometrická metoda pro stanovení obsahu astaxanthinu v doplňcích s využitím HPLC systému bez zapojení kolony.
Využití separačních metod v klinickém výzkumu
Plíšek, Jiří ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Friedecký, David (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Plíšek Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertační práce: Využití separačních metod v klinickém výzkumu Disertační práce se zabývá vývojem a validací nových LC metod pro stanovení biologicky aktivních látek, zejména liposolubilních vitaminů (vitamin A, E, D) a jejich metabolitů. Vitaminy patří mezi nezbytné esenciální mikronutrienty, které lidský organismus není schopen syntetizovat s výjimkou steroidního hormonálního prekurzoru vitaminu D. V organismu vitaminy zasahují do řady biochemických reakcí buď přímo, nebo jako koenzymy. Zájem o klinické monitorování těchto látek se v posledních letech dostává stále více do popředí. Z důvodu velmi nízkých sérových koncentrací metabolitů vitaminu D (25-hydroxy vitaminu D3 a 25-hydroxy vitaminu D2) je třeba pro stanovení využít moderních instrumentálních technik, mezi které patří i spojení ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. V případě sledovaní hladin vitaminů A (retinol) a E (α-tokoferol) v mateřském mléce a vitaminu E (α-tokoferol) v erytrocytárních membránách je vhodné využití klasické kapalinové chromatografie s detekcí diodového...
Vývoj a aplikace afinitního nosiče pro izolaci lidských karbonyl-redukujících enzymů
Andrýs, Rudolf ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Šebela, Marek (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Rudolf Andrýs Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název disertační práce: VÝVOJ A APLIKACE AFINITNÍHO NOSIČE PRO IZOLACI LIDSKÝCH KARBONYL-REDUKUJÍCÍCH ENZYMŮ Již po několik tisíciletí tvoří základ lidské medicíny malé bioaktivní molekuly, které byly podávány ve formě rostlinných extraktů nebo syntetický připravených sloučenin. Jejich využití v moderní lékařské vědě ovšem není možné bez detailního porozumění jejich biochemických účinků a identifikace jejich molekulárních cílů. Metody chemické proteomiky, založené na specifické interakci mezi bioaktivní látkou a cílovou molekulou, patří v současné době k nejpoužívanějším technikám při identifikaci molekulárních cílů malých molekul. Oproti klasickým biochemickým metodám (např. 2D elektroforéza) se jedná o citlivé a především velmi selektivní techniky, díky kterým lze z komplexních biologických vzorků úspěšně identifikovat i biomolekuly, které se přirozeně vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. Takovými biomolekulami jsou i karbonyl-redukující enzymy, které představují fyziologicky důležitou skupinu proteinů, jelikož se podílí na metabolismu řady endogenních (např. prostaglandiny, steroidní hormony) i xenobiotických (např....
Využití separačních metod v klinickém výzkumu II
Plíšek, Jiří ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Friedecký, David (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Plíšek Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertační práce: Využití separačních metod v klinickém výzkumu Disertační práce se zabývá vývojem a validací nových LC metod pro stanovení biologicky aktivních látek, zejména liposolubilních vitaminů (vitamin A, E, D) a jejich metabolitů. Vitaminy patří mezi nezbytné esenciální mikronutrienty, které lidský organismus není schopen syntetizovat s výjimkou steroidního hormonálního prekurzoru vitaminu D. V organismu vitaminy zasahují do řady biochemických reakcí buď přímo, nebo jako koenzymy. Zájem o klinické monitorování těchto látek se v posledních letech dostává stále více do popředí. Z důvodu velmi nízkých sérových koncentrací metabolitů vitaminu D (25-hydroxy vitaminu D3 a 25-hydroxy vitaminu D2) je třeba pro stanovení využít moderních instrumentálních technik, mezi které patří i spojení ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. V případě sledovaní hladin vitaminů A (retinol) a E (α-tokoferol) v mateřském mléce a vitaminu E (α-tokoferol) v erytrocytárních membránách je vhodné využití klasické kapalinové chromatografie s detekcí diodového...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.