Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití separačních metod v klinickém výzkumu
Plíšek, Jiří ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Friedecký, David (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Plíšek Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertační práce: Využití separačních metod v klinickém výzkumu Disertační práce se zabývá vývojem a validací nových LC metod pro stanovení biologicky aktivních látek, zejména liposolubilních vitaminů (vitamin A, E, D) a jejich metabolitů. Vitaminy patří mezi nezbytné esenciální mikronutrienty, které lidský organismus není schopen syntetizovat s výjimkou steroidního hormonálního prekurzoru vitaminu D. V organismu vitaminy zasahují do řady biochemických reakcí buď přímo, nebo jako koenzymy. Zájem o klinické monitorování těchto látek se v posledních letech dostává stále více do popředí. Z důvodu velmi nízkých sérových koncentrací metabolitů vitaminu D (25-hydroxy vitaminu D3 a 25-hydroxy vitaminu D2) je třeba pro stanovení využít moderních instrumentálních technik, mezi které patří i spojení ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. V případě sledovaní hladin vitaminů A (retinol) a E (α-tokoferol) v mateřském mléce a vitaminu E (α-tokoferol) v erytrocytárních membránách je vhodné využití klasické kapalinové chromatografie s detekcí diodového...
Vývoj a aplikace afinitního nosiče pro izolaci lidských karbonyl-redukujících enzymů
Andrýs, Rudolf ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Šebela, Marek (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Rudolf Andrýs Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název disertační práce: VÝVOJ A APLIKACE AFINITNÍHO NOSIČE PRO IZOLACI LIDSKÝCH KARBONYL-REDUKUJÍCÍCH ENZYMŮ Již po několik tisíciletí tvoří základ lidské medicíny malé bioaktivní molekuly, které byly podávány ve formě rostlinných extraktů nebo syntetický připravených sloučenin. Jejich využití v moderní lékařské vědě ovšem není možné bez detailního porozumění jejich biochemických účinků a identifikace jejich molekulárních cílů. Metody chemické proteomiky, založené na specifické interakci mezi bioaktivní látkou a cílovou molekulou, patří v současné době k nejpoužívanějším technikám při identifikaci molekulárních cílů malých molekul. Oproti klasickým biochemickým metodám (např. 2D elektroforéza) se jedná o citlivé a především velmi selektivní techniky, díky kterým lze z komplexních biologických vzorků úspěšně identifikovat i biomolekuly, které se přirozeně vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. Takovými biomolekulami jsou i karbonyl-redukující enzymy, které představují fyziologicky důležitou skupinu proteinů, jelikož se podílí na metabolismu řady endogenních (např. prostaglandiny, steroidní hormony) i xenobiotických (např....
Využití separačních metod v klinickém výzkumu II
Plíšek, Jiří ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent) ; Friedecký, David (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Plíšek Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertační práce: Využití separačních metod v klinickém výzkumu Disertační práce se zabývá vývojem a validací nových LC metod pro stanovení biologicky aktivních látek, zejména liposolubilních vitaminů (vitamin A, E, D) a jejich metabolitů. Vitaminy patří mezi nezbytné esenciální mikronutrienty, které lidský organismus není schopen syntetizovat s výjimkou steroidního hormonálního prekurzoru vitaminu D. V organismu vitaminy zasahují do řady biochemických reakcí buď přímo, nebo jako koenzymy. Zájem o klinické monitorování těchto látek se v posledních letech dostává stále více do popředí. Z důvodu velmi nízkých sérových koncentrací metabolitů vitaminu D (25-hydroxy vitaminu D3 a 25-hydroxy vitaminu D2) je třeba pro stanovení využít moderních instrumentálních technik, mezi které patří i spojení ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. V případě sledovaní hladin vitaminů A (retinol) a E (α-tokoferol) v mateřském mléce a vitaminu E (α-tokoferol) v erytrocytárních membránách je vhodné využití klasické kapalinové chromatografie s detekcí diodového...
Vývoj Stage tips-UHPLC-MS/MS metody pro stanovení statinů v lidském séru
Otoupal, Lukáš ; Vlčková, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Lukáš Otoupal Školitel: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj Stage tips-UHPLC-MS/MS metody pro stanovení statinů v lidském séru. Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení klinicky významných statinů v lidském séru. Pro extrakci statinů byla zvolena a optimalizována extrakce s využití Stage tips pipetovacích špiček. Statiny byly proměřeny na ultra- vysokoúčinné kapalinové chromatografii ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu. Byl optimalizován nejen postup extrakce, ale také základní parametry hmotnostního spektrometru. Chromatografická separace byla převzata z dříve publikované práce. Optimalizace parametrů hmotnostního spektrometru byla započata výběrem prekurzorových iontů, následně optimalizací jednotlivých parametrů iontového zdroje a v konečné fázi volbou vhodného ionizačního módu, SRM přechodu a kolizní energie pro každý analyt. Pro ověření vhodnosti LC-MS metody byla změřena opakovatelnost metody (RSD ≤ 1 pro retenční čas a RSD ≤ 10 pro plochu píku), linearita (korelační koeficient ≥ 0,997) a citlivost (LOQ v rozsahu 5 x 10-10 - 1 x 10-9 g/ml). Při vývoji Stage tips metody byla provedena nejprve optimalizace na směsném...
Sekvenční injekční chromatografie - srovnání spektrofotometrických detektorů
Mrázková, Jitka ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Jitka Mrázková Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Sekvenční injekční chromatografie - srovnání spektrofotometrických detektorů. Následující diplomová práce porovnává přesnost a účinnost sekvenční injekční chromatografie a ultraúčinné kapalinové chromatografie. Pro tento experiment byl použit standardní roztok fenolických kyselin o různých koncentracích. Oba chromatografické systémy (sekvenční injekční chromatografie a ultraúčinná kapalinová chromatografie) byly nastaveny na stejné podmínky měření. Pro separaci byla použita stejná core-shell kolona (Ascentis® Express C18). Pro detekci byl použit stejný chromatografický detektor. Separace všech složek byla uskutečněna gradientovou elucí užívající binární mobilní fázi složenou z acetonitrilu a kyseliny octové (při pH 2,7). Hodnoty kalibrací a opakovatelností ukazují, že sekvenční injekční chromatografie poskytuje téměř stejnou preciznost a účinnost jako ultraúčinná kapalinová chromatografie.
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn.
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách
Dostálová, Kateřina ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Dostálová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována HPLC metoda pro současné stanovení antokyanů: delfinidin-3-O-galaktosidu, delfinidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-galaktosidu, kyanidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-arabinosidu, peonidin-3-O-glukosidu a malvidin-3-O- galaktosidu ve 21 odrůdách kanadských borůvek ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' a 'Rancocas'). K analýze byla využita kolona Kinetex PFP, 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 µm). Detekce byla provedena DAD detektorem při vlnové délce 520 nm, teplotě kolony 50řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril/ 2 % kyselina mravenčí s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Celková doba analýzy jednoho vzorku trvala 21 minut. Klíčová slova: HPLC, borůvky, antokyany, polyfenoly, antioxidanty, delfinidin-3-O- galaktosid, delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-galaktosid, kyanidin-3-O-glukosid,...
On-line spojení techniky MEPS a HPLC pro analýzu léčiv moči
Sobek, Vojtěch ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Vojtěch Sobek Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: On-line spojení techniky MEPS a HPLC pro analýzu léčiv v moči Byla vyvinuta a validována metoda on-line spojení techniky MEPS a HPLC pro analýzu metoprololu, labetalolu a propranololu v moči. K analýze byla použita kolona YMC Triart 50 mm x 4,6 mm - velikost částic 5 µm. Detekce probíhala pomocí fluorescenčního detektoru při hodnotách excitační vlnové délky 220 nm a emisní vlnové délky 315 nm. Teplota kolony byla 30 řC a pro separaci byla využita gradientová eluce s mobilní fází 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové s acetonitrilem v poměru 80/20 s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Před samotnou analýzou byly β - blokátory z matrice moči zakoncentrovány s využitím mikroextrakce (MEPS) na extrakční koloně C - 18 SGE Analytical Science s použitím 7% acetonitrilu jako promývací mobilní fáze a průtokovou rychlostí 0,5 ml/min. Byla vytvořena originální metoda, která umožňuje stanovení vybraných tří β - blokátorů v matrici moči bez předchozí úpravy vzorku. Klíčová slova: HPLC, MEPS, metoprolol, labetalol, propranolol, moč

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.