Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konkurenceschopnost automobilového průmyslu zemí V4
Frišaufová, Tereza ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností automobilového průmyslu České republiky, Slovenské Republiky, Polska a Maďarska, tedy uskupení zemí V4. Hlavním cílem práce je zhodnotit vzájemnou pozici a identifikovat rozdíly automobilového průmyslu mezi jednotlivými zeměmi V4. Proto se teoretická rovina zabývá vymezením konkurenceschopnosti, jejím měřením, konkurenční výhodou, rolí státu, odvětví a firem a v neposlední řadě vymezením pojmu klastr. Praktická rovina práce pak vymezuje jednotlivé automobilové trhy zemí V4 za pomocí identifikace a rozmístění hlavních výrobců, struktury výroby a hrubé přidané hodnoty. Následně jsou země V4 za pomocí komparativní analýzy zkoumány na vybraných identifikátorech jako je například PZI, export a import, domácí a zahraniční přidaná hodnota, pracovní náklady a mzdy, zaměstnanost, produktivita, celková produkce a její hodnota a obrat, apod.
Komparace ekonomik Nigérie a Indonésie od 90. let do současnosti
Valovik, Valeryia ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Sejkora, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá komparací ekonomik Nigérie a Indonésie od 90. let do současnosti. Cílem této práce je zjistit, jaké jsou aktuální silné a slabé stránky jejich hospodářství a jaké faktory nejvíce ovlivňovaly a ovlivňují ekonomický vývoj Nigérie a Indonésie v současnosti. Plnění tohoto cíle je zajištěno pomocí srovnání jednotlivých aspektů jejich historického, sociálního, kulturního, politického a ekonomického vývoje. Zvláštní důraz je kladen na analýzu zahraničního obchodu těchto států a sektor těžby nerostných surovin. Na závěr je provedena statistická analýza závislosti růstu jejich ekonomik na ceně ropy. Diplomová práce je členěna do sedmi dílčích podkapitol.
Vliv governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání
Sedláček, Jan ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent) ; Laboutková, Šárka (oponent) ; Kvizda, Martin (oponent)
Cílem disertační práce je zformulovat doporučení pro governance vysokých škol v aktuálním kontextu České republiky na základě zkoumání vlivu vybraných aspektů governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání. Jako aspekty governance jsou vybrány míra autonomie a vliv aktérů na rozhodování vysoké školy univerzitního typu. Výkon zahrnuje činnost výzkumnou, vzdělávací a třetí roli. Disertační práce také aplikuje Goodhartův zákon na prostředí vysokých škol. Identifikuje a podle typologie rozděluje vedlejší nežádoucí efekty vyvolané nesprávným využíváním měřitelných ukazatelů. Na základě zjištění jsou uváděna doporučení pro governance vysokých škol v České republice.
Měnová politika ECB a její vývoj
Liutsko, Ilona ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce je věnovaná činnosti, funkci a misi ECB a jejímu vývoji. Jedná se o instituci, která určuje vývoj v oblasti bankovnictví ve všech státech Evropské unie. Tato instituce je velmi důležitým orgánem správy, který určuje měnovou a finanční politiku členských států Evropské unie.
Latentní komparativní výhody jako zdroj ekonomického růstu a rozvoje v případě Toga a Beninu
Kalibová, Markéta ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Práce se zabývá odhadem možných latentních komparativních výhod vybraných rozvojových zemí. Tento odhad vychází z metodiky Nové strukturální ekonomie. První kapitola proto obsahuje základní teoretická východiska Nové strukturální ekonomie. Další dvě kapitoly se věnují samotnému odhadu latentních komparativních výhod a analýze ekonomického prostředí vybraných zemí.
Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje
Diviš, Petr ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Téma této diplomové práce se zabývá vývojem bezrizikové úrokové míry v kontextu ekonomického vývoje. Cílem tohoto tématu je zejména zjištění vývoje bezrizikové úrokové míry na příkladu jednotlivých realitních trhů. Jinými slovy řečeno, diplomová práce se bude snažit najít spojitost mezi vývojem jednotlivých realitních trhů prostřednictvím jejich výnosnosti vzhledem k dlouhodobému vývoji bezrizikové úrokové míry. Pro lepší vypovídající schopnost budou blíže charakterizovány následující realitní trhy: residenční trh, kancelářský trh, retailový trh a trh skladovacích prostor.
Udržitelnost veřejných financí v EU: komparace SRN a Velké Británie
Zajíček, Jakub ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá komparací veřejných financí Velké Británie a Spolkové republiky Německo od roku 2000 do roku 2014. Důraz klade na období finanční a hospodářské krize po roce 2008. Práce si klade za cíl identifikovat dopad finanční a ekonomické krize na udržitelnost veřejných financí obou zemí. Také zjišťuje důvody rozdílného vývoje veřejných financí obou zemí. Praktická část je členěna do tří kapitol. První kapitola se zabývá obdobím let 2000-2010. Druhá kapitola se zaměřuje na období konsolidace veřejných financí v letech 2010-2014. Poslední kapitola se pak zabývá současným vývojem a udržitelností veřejných financí obou států.
Vývoj zahraniční zadluženosti veřejného sektoru zemí EU a jeho udržitelnost
Střecha, Michal ; Karpová, Eva (vedoucí práce) ; Izák, Vratislav (oponent) ; Šaroch, Stanislav (oponent) ; Křelinová, Jana (oponent)
Veřejné zadlužení je vnímáno jako důležitý ukazatel popisující makroekonomickou a finanční stabilitu domácí ekonomiky. Vypovídá o kvalitě fiskální politiky a udržitelnosti veřejných financí. Veřejnému zadlužení se začalo věnovat více pozornosti především v posledních letech v souvislosti s finanční a dluhovou krizí z roku 2008. Značné množství literatury se věnuje vlivům mezi makroekonomickým prostředím a bilancí veřejných financí. Nicméně, schodek veřejných financí je pouze důsledkem převisu veřejných výdajů nad veřejnými příjmy. Dluh je tedy pouhým alternativním zdrojem financování schodků veřejných financí. Jedna z hlavních myšlenek předložené dizertační práce je, že se liší makroekonomické dopady veřejného dluhu a dopady fiskální politiky reprezentované schodky veřejných financí. Zatímco aktivity fiskální politiky ovlivňují reálné ukazatele, jako je HDP, růst veřejného dluhu ovlivňuje měnové ukazatele, jako jsou měnový kurz, tržní úroková míra a nabídka peněz. Hlavním cílem doktorské dizertační práce je vyhodnocení vývoje zahraničního veřejného zadlužení včetně změn týkající se struktury veřejného dluhu; Dle dluhových instrumentů, měny, doby splatnosti a věřitelů. Dalším cílem je zhodnocení makroekonomických dopadů jednotlivých forem veřejného zadlužení; Se zaměřením na rozdíly v dopadech zahraničního a domácího veřejného zadlužení. Dizertační práce navrhuje nový pohled na analýzu makroekonomických dopadů veřejného zadlužení a jeho udržitelnost. Závěry práce mohou sloužit v rozhodovacím procesu týkajícího se veřejného zadlužení a sestavování rozpočtu veřejných financí; Zda se rozhodovat jen na základě nákladnosti dluhu, nebo popřípadě i mezi domácími a zahraničními věřiteli. Dále kromě dopadů změn ve výši veřejného zadlužení, jsou zkoumány i dopady změn ve struktuře veřejného zadlužení.
Migration to selected EU countries: Labor market integration
Kaclíková, Roberta ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Objektom skúmania diplomovej práce je trh práce Európskej únie a jej vybraných krajín vo vzťahu k imigrácií na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. V práci je analyzovaná problematika trhu práce Európskej únie a integrácia imigrantov na tomto trhu, so zameraním na ekonomiky a trhy práce Švédska, Veľkej Británie a Nemecka, ako krajiny s vysokou mierou imigrácie reprezentujúce tri rôzne sociálne modely. Tieto modely sú sociálno-demokratický, liberálny a konzervatívny model. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza pracovných trhov vybraných krajín EÚ vo vzťahu k imigrácií a ich následná komparácia na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. Výsledkom práce je zhodnotenie efektívnosti jednotlivých sociálnych modelov na základe štatistických údajov, získaných poznatkov a komparácie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 13 tabuliek a 8 grafov.
Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Sejkora, Jiří ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent) ; Fárek, Jiří (oponent) ; Adamcová, Lenka (oponent)
Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.