National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Effect of selected biophysical factors on organisms and their anthropogenic modifications
Bujalský, Luděk ; Frouz, Jan (advisor) ; Šarapatka, Bořivoj (referee) ; Moldan, Bedřich (referee)
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí Charles University, Faculty of Science Institute for Environmental Studies Doktorský studijní program: Environmentální vědy Doctoral study programme: Environmental Sciences Autoreferát disertační práce Summary of Doctoral thesis Vliv vybraných biofyzikálních faktorů na organismy a jejich antropogenní modifikace Effects of selected biophysical factors on organisms and their anthropogenic changes Mgr. Luděk Bujalský Školitel: Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. Supervisor: Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. Praha, 2019 Abstract The PhD thesis is composed of four articles dealing with biophysical factors affecting the environment of organisms occurring in anthropogenically affected ecosystems. In spite of the apparent diversity of research areas, the basic unifying idea of this work is a concept that leads from individual factors to synthesis, or more precisely, deductions leading to an understanding of local ecosystem processes, but also trying to emphasize, recently a little overlooked in basic science, the concept of a holistic point of view of the functioning of natural phenomena accentuating the importance of the basic view of the world as "interconnected networks". In particular, this viewis a demonstration of a situation where anthropogenic...
Post-mining lanscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession
Moradi, Jabbar ; Frouz, Jan (advisor) ; Šarapatka, Bořivoj (referee) ; Seeber, Julia (referee)
Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we studied some of the factors affecting soil biota colonization, distribution, biodiversity and conservation values, and their impact on plants' interactions, in reclaimed and unreclaimed (spontaneous succession) post mining sites, located in the spoil heaps after coal mining near Sokolov, Czech Republic, which was summarized in four research papers. Transplant of soil blocks show that despite abundant soil fauna communities in the blocks, they migrate little into surrounding sites, which indicate that access to the disturbed surfaces does not guarantee a successful colonization in the post mining sites where a new soil profile is to be developed. Studying the heterogeneous distribution of fauna under various vegetation patches and sites, we showed that different faunal (i.e., microbial, meso, and macrofaunal) groups' distribution heterogeneity could be partly explained by different explanatory factors and using one set of factors for all the groups would not be powerful enough to create a short-list of the influential elements for each of the faunal groups. Investigating the importance of microtopography, in our...
Key factors in soil organic matter accumulation
Vindušková, Olga ; Frouz, Jan (advisor) ; Borůvka, Luboš (referee) ; Šarapatka, Bořivoj (referee)
Soil organic matter (SOM) is highly important for soil quality and the global carbon cycle. SOM content is influenced by a complex interplay of many different factors such as time, climate, parent material, vegetation, and others. The effect of time is often studied using the chronosequence approach using a set of study sites differing in age but comparable in other soil-forming factors. The effect of other factors can be studied by comparing two or more chronosequences. An important assumption of these approaches is that the SOM quantification methods produce comparable results both among sites of each sequence and among different sequences. In this thesis, I explored the key factors in SOM accumulation and dealt with SOM quantification methods. I studied SOM accumulation in two model situations - in post-mining sites after open-cast coal and oil shale mining and in landslides in the Western Carpathians. The results of this thesis are summarized in one book chapter accepted for publication and four papers, out of which three have been published and one is prepared for publication in an international journal with impact factor. The key factor affecting the rate of SOM accumulation after a major disturbance is time. The accumulation rates found in the first 40 to 100 years in both post-mining sites...
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Hejcman, Michal ; Šarapatka, Bořivoj
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství. Výsledkem by měl být ucelený a komentovaný přehled, který bude využitelný při určování potřeb výzkumu a vývoje a k případnému metodickému vedení výběru vědecko-výzkumných projektů. Obsah studie: Biodiverzita v agroekosystémech ekologického zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice ekologické zemědělství a biodiverzita. Travní porosty a ekologické zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice travní porosty a ekologické zemědělství. Literatura použitá v úvodních statích.
Vypracování investičního záměru na ekologické úpravy říční krajiny řeky Moravy v prostoru Mohelnické brány
Univerzita Palackého v Olomouci‚ Přírodovědecká fakulta, Olomouc ; Drožnikovová, Věra ; Žižková, Marie ; Bednář, Marek ; Šarapatka, Bořivoj ; Měkotová, Jarmila ; Štěrba, Otakar ; Dvořák, Lubomír
Obsah závěrečné zprávy ke studii s názvem "Možnosti ekologických úprav podél řeky Moravy v Mohelnické brázdě s ohledem na ekologickou protipovodňovou ochranu" se týká perspektiv ekologické protipovodňové ochrany prostřednictvím rozsáhlejších revitalizačních akcí. Jsou zde prezentovány možnosti obnovy říčního kontinua a funkční říční krajiny. V rámci projektu byl řešen návrh optimalizace využití nivy Moravy, dále dostupné ekonomické nástroje k jejich realizaci a rovněž i majetkové poměry, včetně jednání s vlastníky a uživateli pozemků. Analýza možné optimalizace záplavového území je provedena na vhodných územích v nivě podél toku řeky Moravy nad Olomoucí, lze však předpokládat, že poznatky bude možné modifikovat a použít i při jiných projektech udržitelné protipovodňové ochrany a revitalizace říčních ekosystémů v rámci celé ČR. Zpráva obsahuje mapové přílohy, tabulky ekonomických a krajinných analýz, rovněž výpočet možného dosaženého rozlivu.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V roce 2009 vznikla první verze návrhu agroenvironmentálních opatření: ochrana půdy, její produkční funkce a funkcí environmentálních. Byla zkoumána fenologie rostlin jako náhrada plošných termínů seče travních porostů. Proběhl floristický, vegetační a zoologický výzkum s cílem zvýšení diverzity travních porostů na pozemcích vybraných farem.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V problematice pedologie byla věnována pozornost především erozi a úbytku organické hmoty v půdě. Byly studovány vytypované farmy a prováděn botanický průzkum, který ovlivňuje návrh hospodaření. Průzkum společenství bezobratlých vyústil v doporučení ponechat neposečené lemy po celé vegetační období a určení jejich nejvhodnější pozice. Ornitologický výzkum prokázal prospěšnost na loukách, na kterých byly zastoupeny keře a stromy a na loukách s pozdní sečí. Dále bylo prokázáno, že je možné zabezpečit hnízdiště chřástala v jeho preferovaném biotopu. Byly dopracovány návrhy na odpovídající agroenvironmentální opatření založené na získaných přírodovědných poznatcích.
Effectiveness of a deposit system on one-way containers in Czech republic
Slavík, Jan ; Jílková, Jiřina (advisor) ; Hřebíček, Jiří (referee) ; Šarapatka, Bořivoj (referee) ; Hampl, Mojmír (referee)
The reasons of the contemporaly regulation in the waste management regarding the theoretical basis (on that the regulation is built) are the main objectives of this work. Because of high induced costs of the erroneous state measures built on wrong expectations in the economy and because of less effectiveness and efficiency of these measures this analysis is very important. The test of induced costs should be accomplished on the example of the deposit system on one-way containers (PET bottles and cans), which should be implemented into the public law in the Czech republic in next few years. Hardly any measure in the waste management is provoking so intensive diskussion, as the deposit system on some beverages does. What is the main reason? Especially the rise of abatement costs by subjects influenced by the deposit system and the influence on the system of separate collection. The deposit system and the separate collection are competitive systems because of the reciprocal relationship. Regarding the driving forces of the regulation the main goal of this work is the modelling of costs and benefits of the deposit system in the Czech republic and the analysis of the decision making proces of affected subjects.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.