Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální konstrukce nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání a přijímacím řízení
Rossová, Iveta ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem konstrukce nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání se zřetelem k přijímacímu řízení. Cílem práce je zjistit, jak je přijímací řízení a přístup do vzdělání na úrovni terciéru vnímán samotnými aktéry, kteří jsou dle výzkumů vzdělanostních nerovností systematicky znevýhodňováni v největší míře. Cílem práce je tak získat odpověď na to, jak svou pozici a situaci tito aktéři v přístupu k univerzitnímu vzdělávání a přijímacím řízení vnímají, jaké situace (a zda vůbec) konstruují jako nerovné, vůči komu a jak se se svou nerovnou pozicí případně vypořádávají. Výzkumný problém je nahlížen v perspektivě interakcionisticko-konstruktivistického přístupu a zkoumán s využitím metody zakotvené teorie a výzkumnou techniku polo-strukturovaných rozhovorů
Rituální prvky v praktikách nezávislých distributorů Herbalife
Zemanová, Aneta ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Diplomová práce s názvem "Rituální prvky v praktikách nezávislých distributorů Herbalife" je zaměřena na projevy interakčních rituálů Randalla Collinse na příkladu multi-level marketingové společnosti Herbalife. Snaží se odpovědět na dvě otázky: Co drží komunitu nezávislých distributorů Herbalife pohromadě? Co je motivuje k práci, když vše je u Herbalife dobrovolné a nefunguje zde konkurenční hnací síla? Spojujícím mechanismem roviny multi-level marketingové struktury a interakčních rituálů jsou praktiky organizační kultury. Nejvýznamnější jsou fyzická setkání členů, při kterých probíhají interakční rituály. Tím, že členové Herbalife interakční rituály žijí, produkují emoční energii, posilují symboly společnosti a pocit skupinové solidarity. Pozitivní emoční energie má vliv na spolupráci distributorů s organizací a na jejich úsilí při naplňování společných cílů.
Československý disent z genderové perspektivy
Bicanová, Jana ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Teichmanová, Klaudia (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na genderový režim disidentského prostředí a s ním souvisejícího genderového řádu celé socialistické společnosti, přičemž osvětluje genderové vztahy v disentu a zároveň klade důraz na výskyt projevů solidarity či naopak homosociální reprodukce mezi disidenty a disidentkami. Záměrem práce je prozkoumat jak souvisí polistopadové kariéry vybraných žen se způsobem a chápáním, jak se zapojily v disentu. Využívá k tomu sekundární analýzu dvou typů rozhovorů se sedmi bývalými disidentkami založenou na pěti kategoriích inspirovaných tezí Hany Havelkové o hybridním tradicionalisticko-komunistickém modelu kariérní ženy v kombinaci s rozborem odborné literatury zabývající se obecnějšími genderovými teoriemi i přístupy specificky zaměřenými na socialistickou společnost. Závěry práce jsou ve formě hypotéz navržených k uskutečnění výzkumů, které je mohou za pomoci jiné metodologie ověřit. Mezi stěžejní hypotézy patří, že bývalé disidentky po roce 1989 neustoupily ze svých "dobytých pozic", ale naopak pokračovaly v úsilí, které už během disentu považovaly za nejpřínosnější.
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Druhý živý. Trend začleňování zvířete do společnosti
Štiková, Irena ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce se zabývá vztahem člověka a zvířete. Konkrétně si klade za cíl odpovědět na výzkumnou otázku, která zní: Jak vypadal ze sociologického úhlu pohledu trend začleňování a vyčleňování zvířat ze/do společnosti? Na dynamiku tohoto trendu je pohlíženo z hlediska morálního statusu zvířat, právního statusu zvířat, symbolického statusu zvířat a statusu druhého živého. Uvedené statusy jsou zkoumány na evropské společnosti od antiky až po současnost. Toto období je pro potřebu analýzy rozděleno do 7 časových úseků. Diplomová práce zkoumá dynamiku nejen jednotlivých dynamik, ale i jejich interakci. Je rozvedena i problematika ustanovování symbolických hranic mezi člověkem a zvířetem ve zkoumané historii. Diplomová práce reflektuje zásadní události a tendence mající vliv na trend začleňování a vyčleňování zvířat do/ze společnosti. Čtenář by tak měl dostat povědomí o vývoji vztahu člověka a zvířete v evropské společnosti.
Sexuální výchova jakožto nástroj socializace z pohledu mladých licí
Coufalová, Linda ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Matoušek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se soustředí na sexuální výchovu, kterou bere jako klíčovou součást socializace. Pro kvantitativní zkoumání sexuální výchovy užívá pojem zdroje sexuální výchovy, který označuje formu předávání souvisejících informací. Tyto informace jsou označeny jako témata sexuální výchovy. V návaznosti na Foucaulta je v této práci jako základní zdroj sexuální výchovy brán celospolečenský diskurz. Práce se zabývá postoji mladých lidí ve věku 15-20 let, jelikož v tomto věku jsou navazovány první dlouhodobější vztahy, a tudíž se sexuální výchova v tomto období dostává do oblasti zájmu jedinců. Postoje a preference mladých lidí byly měřeny kvantitativním způsobem pomocí internetového dotazníku. Struktura respondentů však neodpovídá populaci, tudíž výsledky není bohužel možné zobecňovat. Bakalářská práce se zaměřila na zodpovězení výzkumné otázky: Je v dnešní době internet hlavním zdrojem sexuální výchovy mladých lidí? Pro zodpovězení výzkumné otázky bylo formulování jedenáct hypotéz, které pomohly lépe se zorientovat v preferencích a zvycích respondentů v oblasti sexuální výchovy. Z dat následně vyplynulo, že internet je hlavním zdrojem sexuální výchovy, ale minimálně stejně důležitou roli hrají také kamarádi.
Prestiž povolání učitele
Fiala, Jan ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Gorčíková, Magdaléna (oponent)
Práce se zabývá problematikou prestiže povolání učitele. Hlavním cílem práce je pokusit se zjistit, jak sami učitelé vnímají prestiž spjatou s jejich povoláním. Výzkum spočíval v hloubkových polostrukturovaných rozhovorech s učiteli na toto téma a v jejich následné analýze. Ukázalo se, že ačkoliv učitelé zaujímají v rámci škál prestiže povolání pravidelně přední příčky, při rozhovorech projevovali názor, že prestiž spjatou s jejich povoláním považují za velmi nízkou. Práce dále předkládá a podrobněji popisuje faktory, které se na základě analýzy realizovaných rozhovorů ukázaly v souvislosti s nízkým sebehodnocením učitelů z hlediska prestiže jako hlavní. Jde především o relativně nižší finanční ohodnocení a s tím spjatou nižší životní úroveň, která nutí učitele k vedlejším příjmům. Dále pak z analýzy vyplynulo, že na nízké sebehodnocení učitelů má vliv údajná nižší obtížnost pedagogických fakult, obtížné posuzování výsledků práce a nedoceněnost náročnosti práce ze strany veřejnosti. Opomenout nelze ani malý vliv školských odborů a neexistenci profesních organizací, které by hájily zájmy učitelů. V neposlední řadě má na nízké sebehodnocení učitelů vliv i přesvědčení veřejnosti, že učitelství není odborným a vysoce kvalifikovaným povoláním. V pozadí řady uvedených faktorů pak identifikuji dle mého...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šanderová, Jana
2 Šanderová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.