Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.
Vyšinka, Marek ; Šafránková, Jana (vedoucí práce)
Název práce: Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru Autor: Marek Vyšinka Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Značná část hmoty v kosmickém prostoru se nachází ve formě pracho- vých zrn, malých kousků hornin o rozměrech řádově stovek nanometrů až stovek mikrometrů. Prach je v tomto prostředí vystaven dopadu energetických částic (elektronů, iontů, UV záření), které jej nabíjejí, ale i rozrušují jeho strukturu. Předložená práce se zabývá interakcí iontů s prachovými zrny, která vede jednak k modifikaci jejich povrchu prostřednictvím implantace iontů, ale i k jejich de- strukci prostřednictvím odprašování. V rámci práce představujeme dva modely interakce iontů s prachovými zrny - první pro určení implantačního profilu iontů a druhý pro určení tvaru odprašovaného zrna ležícího na povrchu většího tělesa. Výsledný tvar odprašovaného zrna následně porovnáváme s experimentem. Dů- ležitým výsledkem této práce jsou změřené odprašovací výtěžky pro kulová zrna z SiO2 při různých povrchových potenciálech zrna, které byly dosaženy současným bombardováním ionty a elektrony. Klíčová slova: ionty, prachová zrna, odprašování, odprašovací výtěžek, implan- tační profil 1
Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách
Šagátová, Iva ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá determinací vztahů mezi vzděláváním a kulturou školy. V teoretické části jsou definovány pojmy kultura, vzdělávání a hlavní determinanty jejich vztahů z hlediska národní kultury, globalizace, socioekonomických vlivů, politického prostředí a společenské poptávky. V praktické části je na příkladu pražských základních škol zjišťována míra vlivu zřizovatele, coby klíčového představitele managementu vzdělávání, na tvorbu kultury školy ve vztahu k procesu vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, kultura školy, organizační kultura, zřizovatel, základní škola
Management preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 z pohledu ředitelů mateřských škol
Matějovská, Renata ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza inovací legislativy za posledních 10 let a jejich pozitivní či negativní vliv na práci ředitele v mateřské škole. Diplomová práce se v teoretické části zabývá managementem preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 očima ředitelů mateřských škol. V práci je popsán management, role ředitele mateřské školy, základní školská legislativa ČR, kompetence ředitele mateřské školy, vzdělávací politika. Praktická část zaměřená na výzkum změn v legislativě od roku 2007-2017 očima ředitelů mateřských škol a dále na management v preprimárním vzdělání po dobu 10 let z pohledu ředitelů mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA kariérní řád, kompetence ředitele mateřské školy, MŠMT legislativa, management, ředitel mateřské školy
Vztah zřizovatele a ředitele preprimárního vzdělávání v Plzeňském kraji.
Bradová, Jana ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Diplomová práce, zabývající se problematikou vztahu zřizovatele a ředitele mateřské školy v Plzeňském kraji, si klade za cíl zhodnotit síť mateřských škol, které jsou samostatnými příspěvkovými organizacemi a jejichž zřizovatelem je obec. Zjistit, jaké má zřizovatel kompetence ve vztahu k mateřské škole, v jakých oblastech zřizovatel spolupracuje s ředitelem, jak hodnotí jeho práci, zda provádí kontrolní činnost a zda pracuje s výstupy kontrolních orgánů, zejména České školní inspekce. Zjistit, jaké jsou kompetence ředitele mateřské školy, zda je při své činnosti podporován zřizovatelem či nikoli. Zjistit, jak hodnotí spolupráci mezi zřizovateli a řediteli mateřských škol inspektoři České školní inspekce specializující se na oblast preprimárního vzdělávání a působící v Plzeňském inspektorátu ČŠI. Teoretická část práce vychází z odborné literatury, právních předpisů a strategických dokumentů týkajících se mateřských škol, jejich zřizovatelů a České školní inspekce, které byly platné v době vzniku této diplomové práce. Praktická část je vypracována na základě výsledků výzkumného šetření provedeného u ředitelů mateřských škol, u jejich zřizovatelů a u inspektorů České školní inspekce specializujících se na oblast preprimárního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Preprimární vzdělávání, mateřská škola,...
Výběrové řízení na akademického pracovníka na vysoké škole
Doležalová, Helena ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá popisem procesu výběrového řízení na akademického pracovníka na vysoké škole. V teoretické části seznámí čtenáře s personálními činnostmi v organizaci, jejichž součástí je získávání uchazečů o zaměstnání, předvýběr a výběr pracovníků. V této části práce jsou popsány metody výběru zaměstnanců a etapy procesu výběru pracovníků. Práce dále definuje vysokou školu (univerzitu) a specifikuje akademického pracovníka - tj. pracovníka na vysoké škole. Výzkumná část práce je zaměřena na detailní posouzení postupu výběrových řízení prováděných pro akademické pracovníky na vysokých školách. Výzkum byl prováděn na vzorku veřejných vysokých škol v České republice. Byly prováděny rozhovory s pracovníky odpovědnými za výběrová řízení na vysokých školách (pracovníci personálního odboru). Další poznatky k této problematice byly získány pomocí přímé účasti na výběrových řízeních na akademické pracovníky probíhajících na některých vysokých školách. Součástí práce je analýza dokumentů souvisejících s výběrovým řízením, mezi které se řadí zejména životopisy uchazečů o práci s uvedením uchazečovy dosavadní praxe spolu s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, přihlášky k výběrovým řízením, přehled publikační činnosti a řády výběrového řízení, které jsou součástí vnitřních předpisů vysokých škol....
Hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol zaměřené na vzdělávání studentů se speciálními potřebami
Toupalová, Nikola ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace a rozvoje studentů se speciálními potřebami v terciárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat dokumenty vztahující se ke vzdělávání osob se speciálními potřebami a komparovat nastavení systému podpory na jednotlivých vysokých školách. Práce vychází nejen z poznatků odborné literatury, a to jak světové, tak domácí, ale také z šetření provedeného na vybraných vysokých školách. Výzkumná část zahrnuje obsahovou analýzu, která systematicky popisuje obsahy dokumentů týkajících se vzdělávání studentů se speciálními potřebami a komparuje nastavení systému podpory na vybraných vysokých školách, které je doplněno o rozhovory s vedoucími pracovníky poradenských center. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, management školy, terciární vzdělávání, handicap, inkluze.
Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy
Vrchotická, Bohunka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Název práce: Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy Vypracovala: Bohunka Vrchotická ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá environmentálním vzděláváním ve vybraných zemích Evropy. V práci je použita metoda deskripce a komparace. Práce hledá odpověď na otázku, zda se významně liší environmentální vzdělávání ve vybraných zemích Evropy. KLÍČOVÁ SLOVA Management, environmentální vzdělávání, společenská odpovědnost vzdělávacích organizací, metoda, nástroj, cílová skupina.
Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Turčičová, Marie ; Šafránková, Jana (vedoucí práce) ; Ďurovcová, Tereza (oponent)
K objasnění složitých dějů v okolí Slunce může částečně přispět analýza dat z družic, které se v jeho okolí dlouhodobě pohybují. Předložená práce je věnována statistické studii vybraných parametrů slunečního větru z dlouhodobého hlediska. Byla použita data z družice Wind, a to zejména její měření rychlosti, koncentrace a teploty protonů a α-částic. Pomocí standardních statistických metod bylo vyšetřováno jejich chování a průběh během 23. a 24. slunečního cyklu, a to včetně srovnání těchto dvou cyklů. Zjištěné výsledky jsou v souladu se známými studiemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠAFRÁNKOVÁ, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.