Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Křížková, Veronika ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu.
Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze
Julišová, Adéla ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá křesťanským spolkem Sdružení Ackermann- Gemeinde, které vzniklo jako samostatná organizace v Praze v prosinci 1998. Navázalo na tradici sudetoněmecké Ackermann-Gemeinde a začalo působit na poli česko-německých vztahů. Zvolené téma je důležité především z toho důvodu, že této organizaci nebyl až doposud věnován odborný zájem, a proto o ní nejsou zmínky v sekundární literatuře. Při zpracování bylo čerpáno hlavně z primárních pramenů. V první části je nastíněn historický vývoj česko-německých vztahů z perspektivy katolické církve ve 20. století, následně popsán vznik a fungování Ackermann-Gemeinde v Německu, založené odsunutými Němci v roce 1946, včetně jejích dvou poboček v Římě a v Praze. V druhé části je sledována existence Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze od příprav vzniku, přes rozbor stanov až po významné osobnosti, které se do činnosti spolku zapojily. Specifická pozice a důležitost této organizace ve sbližování mezi Čechy a Němci je dokládána na pořádaných akcích a projektech, které cílí na různé věkové kategorie, zájemce o zmíněná témata a v neposlední řadě křesťany. Celá práce je zpracovaná chronologicky a zodpovídá na otázky, jaký typ akcí v činnosti Sdružení Ackermann-Gemeinde převažuje, v kterých krajích a s jakou četností pořádá své projekty....
Historická reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru
Krausová, Adéla ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Práce se zabývá vývojem reflexe holocaustu v americkém veřejném prostoru. Analyzuje vnímání holocaustu americkou společností, přičemž pracuje s tezí, že Američané přijímají holocaust především na emocionální úrovni, mnohdy bez jeho faktického poznání, a chápou ho v kontextu soudobého vnitrospolečenského dění či skrze něj interpretují události národní historie. Dochází k závěru, že přestože média holocaust často zkreslují, mediální reprezentaci nelze posuzovat pouze negativně, neboť hlavní sdělení o nutnosti komemorace je přeneseno.
Analýza mediální reprezentace prezidentské volby ve Francii 2017 v denících MF Dnes a Právo
Vaníček, Bohumil ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Volba francouzského prezidenta je vždy celosvětově velmi sledovanou událostí. Francouzský prezident patří k nejvlivnějším evropským státníkům, stabilita Francie se odráží i v dalších částech kontinentu. Pro média je prezidentská volba vděčným tématem, které rozebírají ze všech možných stran. Prezidentská kampaň ve Francii se v roce 2017 vyznačovala silnými výroky a výsledek voleb byl celosvětově očekávanou událostí. Do finálního kola se probojovala Marine Le Penová, předsedkyně Národní fronty. Kontrast její osoby a pozdějšího vítěze centristy Emanuela Macrona, dodal prezidentské kampani speciální náboj. V této bakalářské práci se zabývám otázkou, jak o těchto událostech ve Francii informovaly české deníky MF Dnes a Právo. Zejména v práci sleduji, zda deníky přistoupily k tématu objektivně a nestranně a analyzuji, s jakou prioritou o francouzském tématu informovaly a o jakou konkrétní událost a období se nejvíce zajímaly. V případě tak zásadní události, jakou je volba francouzského prezidenta, se naskytuje otázka, jestli deníky MF Dnes a Právo ve svých článcích neprotěžovaly nebo naopak neopomíjely jednoho z kandidátů. Obě zvolená média mají v České republice odlišné spektrum čtenářů, jedno je politicky zaměřené doprava od středu, druhé naopak doleva. Stěžejní otázku jsem zpracoval pomocí...
Mediální obraz evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících v době její kulminace na přelomu září a října 2015. Práce si klade za cíl prozkoumat na vzorku čtyř periodik, mezi nimiž jsou rovnoměrně zastoupeny tabloidy a broadsheety i pravicově a levicově tíhnoucí periodika, převažující mediální rámce i kladnost či negativnost celkového obrazu uprchlické krize. Práce nejprve analyzuje mediální rámce i z nich vyplývající mediální obrazy periodik The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail a následně porovnává výsledky různých druhů periodik. Prozkoumá tak tendence k odlišnému zobrazování událostí v pravicově a levicově orientovaných denících či tabloidech a broadsheetech. Důležitým aspektem práce je rovněž vyvození nejčastěji užívaných mediálních rámců a celkového obrazu uprchlické krize postavených na výsledcích ze všech čtyř deníků a následná konfrontace těchto výsledků s průzkumy veřejného mínění z Velké Británie. Bakalářská práce tak prozkoumá teorie, že jsou uprchlické krize velmi často spojovány s negativitou, nebo že se média a veřejnost vzájemně ovlivňují a média tak mohou být jakousi sondou do názorů společnosti.
Masakry v Lidicích a Klakovské dolině - srovnání mediální reprezentace a historické reflexe
Jaroš, Martin ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Dimitrov, Michal (oponent)
Bakalářská práce analyzuje skrze diskurzivně-historický přístup a další sociologické koncepty přítomnost tendenčnosti či instrumentalizace v dobovém tisku a vývoj společenské diskuze k tématu vypálení obce Lidice a osad Kľak a Ostrý Gruň; konkrétně sleduje míru informovanosti a mediální obsahy vybraných periodik od doby protektorátu Čech a Moravy, přechodného období existence Slovenského štátu, přes 40 let komunistické éry, po obnovená či nově vzniklá periodika listopadu 1989, až do současnosti, tj. roku 2017, a to až na výjimky po dekádách, vždy v den výročí události. Práce se snaží potvrdit hypotézu, že citlivé historické události bývají vykládány tendenčně, poplatně aktuálnímu režimu, a to skrze (v tomto případě) tištěná média; ať už vládní, opoziční, nebo i ta, která se snaží se o (politickou) nestrannost a nezaujatost.
Dvoudobý motor pro paragliding
Šafařík, Petr ; Kaplan, Zdeněk (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvoudobého motoru pro paragliding. Nejprve je pojednáno o různých typech a provedeních dvoudobých motorů. Po návrhu klikového mechanismu jsou vyšetřeny síly působící v motoru s následnou pevnostní kontrolou vybraných součástí. Dále práce obsahuje návrh jednotlivých součástí motoru, vrtulového reduktoru a 3D modely součástí i motorového celku.
Vliv nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína na příkladu iniciativy SO 36 ve čtvrti Kreuzberg
Kneřová, Alžběta Klára ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o vlivu nových sociálních hnutí na rozvoj Západního Berlína s důrazem na čtvrť Kreuzberg a občanskou iniciativu SO 36, a sice v časovém období od roku 1979 do roku 1984. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázky, jakými způsoby nová sociální hnutí ovlivnila městskou a bytovou politiku Západního Berlína, a jaké kroky podnikali členové kreuzberských sociálních hnutí k její změně kromě fyzického obsazení domů. Práce se v širším kontextu zabývá novými sociálními hnutími v SRN, především pak squattingem v Západním Berlíně. Dále se práce věnuje i západoberlínské městské části Kreuzberg a jejímu vývoji po stavbě Berlínské zdi do počátku vlny squattingu na konci 70. let včetně popisu tehdejší urbánní politiky. Ústředním tématem práce je přitom občanská iniciativa SO 36, která prvními obsazeními prázdných domů za účelem jejich opravy přispěla ke vzniku vlny squattingu v Kreuzbergu a potažmo i jiných částech Západního Berlína. V práci jsou analyzovány různé způsoby, jakými se členové iniciativy snažili ovlivnit tehdejší městskou a bytovou politiku, jako např. vydávání vlastního měsíčníku či informačních letáků. Dále se práce zabývá i postojem významných západoberlínských politických stran ke squattingu včetně pokusů o jeho eliminaci prosazovaných jednotlivými vládami. Výsledkem interakce...
Studentské protesty v roce 1968: Srovnání ČSSR a SRN
Šutová, Marijana ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Cuhra, Jaroslav (oponent)
Práce je komparací studentského protestního hnutí roku 1968 v Československu a v Západním Německu. Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání stejných a odlišných prvků dvou studentských hnutí s důrazem na požadavky studentů, na způsob a prostředky jejich revolty a odlišné ideologické přístupy dvou hnutí, z nichž vycházelo vzájemné neporozumění studentů dvou protestních hnutí. Autorka nejdříve charakterizuje hnutí v obou zemích a přiblíží historický vývoj, v jehož kontextu k revoltám docházelo. Zároveň se zabývá i studentskými protesty v dalších zemích v kontextu událostí v SRN a ČSSR. Následně porovnává průběh, motivy a způsob studentských protestů v obou zemích. Hlavním rozdílem studentských hnutí v Československu a v Západním Německu byl způsob jejich revolty, zatímco českoslovenští studenti volili spíše oficiální cestu k dosažení změn, protestní hnutí v SRN bylo spíše antisystémové. Studenti v obou státech zároveň vycházeli z odlišných podmínek, zatímco studenti v ČSSR protestovali proti materiálnímu nedostatku, odpor v SRN byl založen na kritice materiálního přebytku. V obou státech však docházelo k totožnému fenoménu generačního rozporu, který byl určující pro charakter hnutí. Obě hnutí zároveň reagovala na mezinárodní události a prostestní hnutí v dalších zemích a byla jimi ovlivněna. Mezi...
State in the process of coming to terms with the communist past - comparison of the Czech and Slovak Republics' approach to the creation of a legislative and institutional basis
Bernášková Chňupová, Soňa ; Kocian, Jiří (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu po roku 1989 a následne po rozpade federácie v Českej republike a Slovenskej republike, pričom sa sústreďuje na komparáciu prístupu oboch krajín k presadzovaniu politiky dejín a politiky pamäti. V úvode do problematiky definuje práca základné pojmy a sleduje rozdielne prístupy k presadzovaniu politiky dejín v krajinách bývalého sovietskeho bloku, zároveň si všíma hlavné faktory ovplyvňujúce voľbu konkrétnych foriem tranzitívnej spravodlivosti. Následne sa práca zameriava na legislatívnu formu vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu a po roku 1993 v jeho nástupníckych štátoch, pričom pozornosť venuje vybraným prostriedkov tohto procesu, konkrétne morálnemu odsúdeniu bývalého režimu, lustráciám a trestnoprávnej rovine dekomunizácie. Samostatná pozornosť je venovaná komparácii pokusov o inštitucionalizovanie politiky pamäti v analyzovaných krajinách, vedúcich k založeniu Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pamäti národa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šafařík, P.
7 Šafařík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.