Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formování a povaha vztahů mezi neziskovými organizacemi a státem Případová studie Meta, o.p.s.
Richterová, Natálie ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je popsat charakter vztahu mezi neziskovou organizací a státem. Práce je případovou studií neziskové organizace Meta o. p. s., působící v oblasti integrace cizinců, zaměřující se na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Práce se zabývá vývojem vztahů, funkcemi, které organizace vůči státu v těchto vztazích plní a vlivem vztahů se státem na cíle a rozvoj organizace. Dále se soustředí na přetrvávající bariéry bránící navazování a rozvoji těchto vztahů. Vztahy mezi Meta o. p. s. a státem jsou sledovány na jednotlivých úrovních veřejné správy (celostátní, krajské, obecní). Práce sestává z celkem 4 částí. V teoretické části jsou představena základní teoretická východiska, jimiž jsou modely vztahů mezi státem a neziskovou organizací a funkce neziskových organizací ve společnosti. V další části je představena metodologie a zvolená strategie výzkumu, jíž je případová studie. V empirické části práce je sledován vývoj a charakter vztahů na jednotlivých úrovních veřejné správy a vliv těchto vztahů na cíle a rozvoj organizace. V závěru jsou představena zjištění výzkumu, včetně zjištěných předpokladů a příležitostí přispívajících k rozvoji těchto vztahů.
Práce s multikulturními tématy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Vladyková, Barbora ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (oponent)
V kontextu moderního světa se objevují různé přístupy k vypořádání se se soužitím lidí z různých kultur. Jedním z těchto přístupů je multikulturní výchova. Multikulturní výchově ve školním prostředí se věnuje mnoho autorů, ovšem vzdělávání se odehrává i mimo školu, a tomu je v kontextu multikulturní výchovy věnována malá pozornost. Cílem této práce je proto předložit náhled do oblasti multikulturní výchovy v kontextu mimoškolního vzdělávání, konkrétně v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Výzkum byl proveden v Plzeňském a Karlovarském kraji. Hlavní metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory s vedoucími nízkoprahových zařízení, doplňkovou metodou pak byla analýza dokumentů.
Srovnání organizační kultury státních, komerčních a neziskových poskytovatelů sociálních služeb
Boháčková, Markéta ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Práce se zaměřuje na komparaci organizační kultury ve státní, komerční a neziskové organizaci, působící v oblasti předškolního vzdělávání. Za tímto účelem používá Model soupeřících hodnot autorů Camerona a Quinna, který rozlišuje čtyři typy organizační kultury. Cílem práce je identifikace a popsání typu kultury v organizacích ze tří sektorů a následné srovnání, které umožní odhalit podobnosti a rozdíly v jejich organizační kultuře. Zvolenou metodou výzkumu je případová studie, technikami sběru dat jsou dotazníkové šetření mezi zaměstnanci organizací a analýza dokumentů těchto organizací. Výzkum ukázal, že v určitých prvcích se kultura organizací tří sektorů podobá, ale v jiných se liší. Zjištěnou podobností mezi kulturami organizací ze tří odlišných sektorů je přítomnost neformální a přátelské klanové kultury. Naopak rozdílem je, že kultura státní organizace je více byrokratická a hierarchická, zatímco kultura komerční a neziskové organizace je více dynamická a zaměřená na inovace.
Občanská angažovanost rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání
Míčková, Lenka ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (oponent)
Tato práce se věnuje občanské angažovanosti rodičů, a to zejména v oblasti týkající se inkluze ve vzdělávání. Ve své práci se budu zabývat občanskou angažovaností rodičů v inkluzivním vzdělávání a pokusím se zjistit, jakými způsoby se rodiče angažují ve vzdělávání. Budu se zde věnovat také teoretickým pojmům, které s mou prací souvisí, jako například inkluze, či občanská angažovanost. Svou práci zaměřím především na alianci "rodiče za inkluzi", kterou vytvořili rodiče s cílem podpořit své a další děti i jejich rodiče v běžných školách. Aliancí se budu zabývat jak z teoretické, tak z praktické stránky. Praktická část mé práce je kvalitativní, a jako metodu jsem zvolila rozhovory se členy aliance. Zjistila jsem, jakými způsoby se rodiče angažují, a odpověděla jsem na všechny své výzkumné otázky. Klíčová slova: občanská angažovanost, vzdělávání, rodiče, inkluze, speciální vzdělávací potřeby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.