Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí
Chovančíková, Lucie ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem dosavadních řešení ať už komerčních či odborných. Druhá část práce se zaobírá obecným popisem skleníku. Najdeme zde technické parametry, účel a funkci jednotlivých komponent. Třetí část se zaobírá návrhem a konstrukcí hardwaru. Ve čtvrté části nalezneme popis VHDL popisu. V posledních dvou částech se dočteme, jak byl celý skleník zkonstruován a jak ho lze ovládat.
Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení
Pecháček, Jakub ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad řízenými světly a zajistí i jejich napájení po dobu vystoupení.
IMPLEMENTATION OF 10GbE TECHNOLOGY USING DEVICE WITH FPGA MODULE
Macko, Peter ; Šťáva, Martin (oponent) ; Fujcik, Lukáš (vedoucí práce)
The thesis is focused on implementation of the IEEE 802.3 10GBASE-R communication protocol into development kit Terasic DE5-NET with FPGA Altera Stratix V and on demonstration of its functionality via RTL Functional simulation using VHDL Testbench run in Mentor ModelSIM. The text is divided into two sections: • The first section summarizes the theoretical background of the protocol's implementation - the ISO/OSI model and the IEEE 802.3 Ethernet protocol based on this model, specifically its clause 10GBASE-R. It also describes the hardware and software resources used for realisation of the project. • The second section utilises this theory for creation of a 10GBASE-R PHY RTL design and verification suite using HDL languages (VHDL and Verilog) and Altera IP cores.
Testovací rozhraní integrovaných obvodů s malým počtem vývodů
Tománek, Jakub ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Práce prozkoumává možnosti snížení počtu potřebných vývodů pro testovací rozhraní zákaznických integrovaných obvodů (ASIC). V první části práce jsou popsána existující řešení a shrnuty principy, které je možné za tímto účelem využít. V druhé části práce konkrétní řešení čtyřvodičové, třívodičové, dvouvodičové, jednovodičové a nulavodičové rozhraní. Na závěr jsou shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých přístupů pro řešení problematiky a navržených řešení.
Alternativní koncepce spalovacích motorů
Šťáva, Martin ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Zháňal, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce na téma Alternativní koncepce spalovacích motorů je popis vybraných historických i současných alternativ ke konvenčnímu spalovacímu motoru s klikovou hřídelí. Cílem práce je vytvořit rešeršní studii, která se týká prozkoumání historického vývoje alternativních konstrukcí spalovacích motorů. Alternativy jsou popsány z hlediska konstrukce, principu činnosti a vlastností. Z pohledu historického vývoje byla představena celá řada rozličných koncepcí spalovacích motorů. I přes jejich velký počet se většinou tyto alternativy nedokázaly prosadit z důvodu technických problémů, komplikované konstrukce nebo jiných nedostatků.
Kodér a dekodér samoopravného kódu pro programovatelné paměti typu ROM
Bareš, Jan ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá teorií kódování, analyzuje současné skupiny samoopravných kódů a popisuje vlastnosti a parametry vybraných zástupců těchto skupin. Na základě daných kritérií vybírá porovnáním těchto parametrů a vlastností rozšířený Hammingův kód jako vhodný kód pro zabezpečení paměti typu read-only-memory (ROM). Práce popisuje návrh syntetizovatelných modulů kodéru a dekodéru v jazyku VHDL. Dále vysvětluje princip činnosti vytvořené aplikace, která je schopna generovat tyto syntetizovatelné moduly. Pro ověření generovaných modulů vytváří verifikační prostředí, jehož součástí je i model paměti typu ROM, umožňující zápis libovolné chybové hodnoty do paměti. Na závěr provádí automatickou verifikaci generovaných modulů kodéru a dekodéru pro různé šířky vstupního informačního vektoru.
Obraz
Šťáva, Martin ; Mainer, Martin (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Moje diplomová práce je cyklus pěti obrazu ve formátu 3x 180cm x 170cm, 190cm x 180cm, 200cm x 170cm akryl na plátno. Zabývám se něčím jako osobní vizuální pamětí. Abstraktní obrazy složené z jednoduchých barevných ploch, u kterých rezignuji na budování prostoru, nebo složitých kompozic chápu jako svého druhu krajiny. Mluvím-li o krajině, samozřejmě nemám na mysli ekologické uskupení přírodních a kulturních prvků, jež vytváří scenérie, které vidíme všude okolo sebe a jež jsou častým námětem mnoha uměleckých prací, napříč rozličnými médi i dnes. Krajinu obrazu chápu ve svém pojetí jako projekci vizuálního prostoru, který ač v podstatě tvořený nekonkrétními prvky, se odkazuje na umělce a umělecké směry dnes již dávno minulé.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠŤÁVA, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.