Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Public responses to climate change mitigation policies
Kyselá, Eva ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Vávra, Jan (oponent) ; Kalvas, František (oponent)
Předložená disertační práce je založena na systematické rešerši empirických studií publikovaných v posledních 15 letech (n=164), které zkoumají postoje veřejnosti vůči mitigačním politikám změny klimatu. Rešerše studií se zaměřuje a) na způsoby meření a vymezení konceptů přijatelnosti, podpory a dalších reakcí a postojů veřejnosti k mitigačním politikám a b) na faktory, které s těmito postoji a reakcemi souvisí. V současném výzkumu existuje značná různorodost způsobů měření, používaných konstruktů i operacionalních definic, přičemž velmi často chybí jakékoliv teoretické ukotvení měřených konceptů. Tento stav vede k nejistotě a neurčitosti z hlediska měřených konceptů a jejich validity, ale i k větší různorodosti a nižší srovnatelnosti získávaných výsledků. V reakci na tento stav je v práci navržen konstrukt postojů a reakcí na klimatickou politiku založený na zavedené obecné definici postojů a teoretický rámec, vycházející z teorie Hodnoty-Přesvědčení-Normy, který má sloužit coby heuristický nástroj pro měření, analýzu a interpretaci výsledků. K doložení relevance zkoumaného tématu a metodologických otázek se disertační práce rovněž zabývá propojením veřejného mínění o klimatických politikách a procesu tvorby těchto politik. V práci jsou zahrnuty tři původní studie, které empiricky dokládají či...

Ščasný, Milan, ; Urban, Luděk, (vedoucí práce)
New Ecological Paradigm as a research approach in the Czech Republic: An analysis of environmental attitudes of Czechs
Vaněk, Jiří ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Tato práce se zaměřuje na Nové Ekologické Paradigma (NEP) a na doprovodný měřicí nástroj, škálu Nového Ekologického Paradigma. Práce představuje Nové Ekologické Paradigma jako opak k Dominantnímu Sociálnímu Paradigmatu. Práce poskytuje historický kontext, který vedl k vytvoření revidované verze NEP škály. Provedli jsme sekundární analýzu dat z výzkumu na téma ochota podporovat Evropské politiky na zmírnění dopadů klimatických změn provedeného v roce 2015 týmem Ščasný a spol. V práci jsme prozkoumali, jak lidé z České Republiky, Velké Británie a Polska přijímají Nové Ekologické Paradigma a zjistili jsme, že Češi mají vyšší environmentální uvědomění než lidé z Velké Británie a Polska. Dále jsme pak v práci využili Cronbach analýzu spolu s faktorovou analýzou, abychom odhalili, že v našich případech je NEP škála vnitřně konzistentní, ale data přesto utvářejí více než jednu dimensi. Regresní analýzou jsme objevili, že nejenom věk a pohlaví jsou statisticky významnými sociodemografickými prediktory pro NEP výsledky. Proměnné jako příjem, vzdělaní, velikost bydliště nebo současné povolaní jsou také relevantní proměnné pro předpověď NEP výsledků. Regresní analýzou jsme také ověřili, že přímí vztah mezi obecnými postoji vůči životnímu prostředí a faktickým environmentálně orientovaným chováním je slabý. Pro...
Willingness to pay for electricity-driven passenger vehicles
Horváthová, Inés ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Predložená práca analyzuje vyjadrené preferencie k 4 typom osobných vozidiel (k vozidlám konvenčným, čisto hybridným, hybridným s možnosťou napájania a elektrickým na batériu). Pre získanie dát bol použitý výberový experiment, vykonaný v Poľsku v roku 2014. Pomocou modelu latentných tried bolo možné identifikovať a popísať skupiny v populácii, ktoré sa medzi sebou líšia odlišným postojom k uvedeným technológiá: skupiny so silnou a slabou preferenciou ku konvenčným autám, segmenty preferujúce vozidlá hybridné a hybridné s možnosťou napájania, a skupinu uprednostňujú elektrické autá na batériu. Aj napriek tomu, že v priemere by spotrebitelia vyžadovali kompenzáciu do výšky až 22,200zł (e5,311), aby prešli od používania konvenčného vozidla k vozidlu na elektrinu, odpovedajúce skupiny v populácii by za túto zmenu boli ochotné zaplatiť okolo 10,100zł (e2,417) v pripáde čisto hybridného vozidla, približne 21,400zł (e5,128) v prípade hybridného vozidla s možnostťou napájania, a okolo 92,800zł (e22,199) v prípade elektrického vozidla na batériu.
The Economic Value of Crop Diversity in the Czech Republic
Tyack, Nicholas ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Odhadujeme ochotu platit (WTP) za zachování rozmanitosti plodin v České Republice. Využíváme metodu výběrového experimentu s cílem zjistit preference lidí pro zachování odrůd vína, chmele a ovocných stromů, zatímco přístup diskrétní volby ("double-bounded dichotomous choice") je použitý ke zjištění preferencí pro zachování nespecifikované, všeobecné rozmanitosti odrůd. Hodnota WTP je odhadnutá pro obě tyto podmíněné produkty pro vzorek respondentů reprezentativní pro obecnou populaci ČR (n=731), tak pro vzorek reprezentativní pro region Jižní Moravy, který charakterizuje zemědělská výroba a produkce vína (n=418). Prokazujeme silnou preferenci respondentů pro zachování odrůd ovocných stromů před odrůdami chmele a vinné révy, a odhadujeme pozitivní průměrnou hodnotu WTP pro obecnou populaci ve výši 56 Kč ($2.26). Průměrná hodnota WTP pro zachování nespecifikované diverzity plodin činí 167 Kč ($6.80). Respondenti z Jižní Moravy mají větší WTP jak pro balík "nespecifikovaných" odrůd , tak pro zachování odrůd ovocných stromů. Celkové přínosy dospělé populace ČR pro zachování balíku "nespecifikované" diverzity odrůd činí přibližně 1.25 miliard Kč po dobu 10 rok (50.5 milionů $), zatímco přínosy ze zachování odrůd ovocných stromů dosahují přibližně 410 milionů Kč po dobu 10 rok (16.8 milionů $), které obě...
Willingness to pay for green electricity
Novák, Jan ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (oponent)
Odhadujeme ochotu platit za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v České republice. Ke zjištění preferencí spotřebitelů pro různé hodnoty atributů (emise prachových částic, emise skleníkových plynů, velikost zdroje elektřiny z OZE, rozdělení příjmů a nákladů) schémat podpory elektřiny z OZE je použit výběrový experiment. Původní výzkum je proveden na vzorku 404 respondentů žijících ve dvou krajích - Ústeckém (znečištěná oblast) a Jihočeském (čistá oblast). Docházíme k závěrům, že respondenti upřednostňují decentralizované OZE oproti centralizovaným OZE, zvýšení kvality ovzduší v místě bydliště oproti snížení emisí skleníkových plynů. Odhadnutá hodnota ochoty platit za 1% snížení emisí prachových částic činí 49 CZK, což odpovídá 3.7 % průměrné měsíční platby za elektřinu. Ochota platit za zelenou elektřinu je vyšší než současný povinný příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Thermal Insulation of Apartment Buildings: Decision-making Process and Effect on Energy Savings
Častorálová, Lucie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Zateplení bytových domů: rozhodovací proces a vliv na úspory energií Abstrakt V souvislosti se snižováním produkce skleníkových plynů je zapotřebí vyřešit otázku vysoké spotřeby energie a využít celkové možnosti energetických úspor. Tato práce zkoumá energetickou efektivitu provedených opatření zateplení bytových domů v České republice v období mezi lety 2006 a 2012. Práce dále hodnotí úspěšnost dotačních programů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov, hlavně z hlediska vlivu těchto programů na další energetické úspory. Jejím cílem je také analyzovat způsob rozhodování společenství vlastníků jednotek a zjistit jejich názor na zateplování bytových domů. Základem výzkumu je ekonometrický model využívající panelová data (obsahující 45 bytových domů a jejich spotřeby energií na vytápění před a po zateplení), která jsou vyhodnocena pomocí metody fixních efektů s klastrem a potvrzují záporný vliv realizace zateplení, investice i dotace na spotřebu energie očištěnou o vliv počasí. Analýzou byl učiněn závěr, že čím více lidé investují do zateplení, tím více ve výsledku ušetří. Státní dotace přispívá k ještě vyššímu poklesu spotřeby energií. Dotace zaměřené na poskytování výhodnějších úrokových sazeb v rámci půjčky jsou úspěšnější než ty ostatní. Tato data také přispívají k názoru, že energetické...
Household food demand in the Czech Republic: coherent demand system dealing with selectivity
Smutná, Šarlota ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Břízová, Pavla (oponent)
Poptávka po potravinách je v aplikované ekonometrii často zkoumaným tématem. Analyzována bývá především prostřednictvím koherentních poptávkových systémů, v rámci kterých se odhadují i cenové a důchodové elasticity. Tato práce popisuje nejčastěji využívané poptávkové systémy pro odhad poptávkových elasticit potravin. AIDS ("Almost Ideal Demand System") je jedním z nejpopulárnějších systémů díky jeho souladu s ekonomickou teorií a díky jeho flexibilitě zahrnout socio-demografické proměnné nebo pracovat s daty, která nesplňují předpoklad lineárních Engelových křivek. Speciální pozornost vyžadují nulové výdaje za spotřebu, které se často objevují v datech ze statistiky rodinných účtů. Takto cenzorovaná data jsou často spojena s problémem selektivity, jehož neřešení vede ke zkresleným odhadům. Diskutováno je tedy několik způsobů, jak problém selektivity v poptávkových modelech řešit. Konkrétně byl poptávkový systém AIDS rozšířen o korekci selektivity vycházející ze studií Heien a Wesselse, Shonkwilera a Yena a z Cosslettovy semiparametrické metody. Tyto různé druhy korekce jsou mezi sebou empiricky porovnány. Systém pro poptávku po potravinách využívající individuální data ze statistiky českých rodinných účtů nesplňuje podmínku homogenity a symetrie, ani linearitu Engelových křivek. Výsledné cenové a důchodové...
Analýza poptávky po mase v České republice
Dlasková, Karolína ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Maso a masné výrobky tvoří největší podíl na výdajích českých domácností za potraviny. Tato práce nabízí komplexní pohled na trh s masem v České republice a detailně mapuje determinanty poptávky po něm. Přináší přehled nejpoužívanějších poptávkových modelů, z nichž pro empirickou analýzu volí log-log model odhadovaný metodou nejmenších čtverců. Jádrem práce je odhad vlastních cenových a důchodových elasticit poptávky po mase a jeho jednotlivých druzích ze statistik rodinných účtů za roky 2000 až 2012. Odhady jsou až na cenovou elasticitu poptávky po hovězím mase, která je rovna 0,13, konzistentní s předchozími studiemi na toto téma. Domácnosti za sledované období vykazují jednotkovou důchodovou elasticitu poptávky po mase a cenovou elasticitu rovnu -1,2. Vývoj elasticit se pro jednotlivé druhy masa různí. Analyzovány jsou i významné sociodemografické vlivy na množství poptávaného masa, jako je přítomnost ženy v čele domácnosti, výše dosaženého vzdělání, věk a další.
Determinants of Residential Water Demand in Hawassa, Ethiopia
Legamo, Tarekegn Mamo ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
This empirical study is aimed to analyze the determinants of residential water demand and performed water use practice at household level in Hawassa. This study will fill the research gap and information on factors affecting household water demand in regions being water scarce and will provide useful information for policy-makers and water utility planners in order to use scarce drinking water resource more efficiently. In this study the proposed potential factors determine household water demand in Hawassa were; Socioeconomic and demographic characteristics, the average monthly household expenditure, use of water appliances and household water use patterns for various purposes, and household awareness towards water source conservation. The cross sectional survey was done in 169 rondomly selected households. The collected Data was analyzed using multiple regression models with different functional forms (linear, semi-log) and heteroskedaticity corrected model was also used in each of functional forms to examine the structural relationship between the quantity of water demand and explanatory variables. The gretl statisitcal software package was used. The descriptive statistics analysis was also followed to present results in tables, charts and graphs (mean, median, minimum, maximum, frequency...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ščasný, Milan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.