Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Šírová, Tereza ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Děkanovský, Jan (oponent) ; Franc, Martin (oponent)
(abstrakt) Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.
Mediální obraz letu Apolla 11 v dobovém československém tisku
Krumphanzl, Filip ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Práce se zabývá mediálním obrazem letu Apolla 11 na Měsíc a zpět, a to včetně dní, které se udály bezprostředně před událostí a po ní. Konkrétně jde o vyobrazení, jak ho poskytly tři tehdejší československé deníky - Rudé právo, Mladá fronta a Svobodné slovo v měsících červenci a srpnu roku 1969. Práce mimo jiné zkoumá, zdali se zmíněné deníky dopustily zkreslování fakt či jinak interpretovaly realitu vymezené události za účelem očernění ideologického nepřítele, jinými slovy, zdali byly ideologicky zaujaté. Otázka je nasnadě, neboť Spojené státy ve stejnou dobu byly ve vyostřeném vztahu se zeměmi východního bloku, především pak Sovětským svazem, který měl vlastní kosmický program. Kapitoly vysvětlující mezinárodní situaci, úlohu vesmírného programu ve studené válce i podmínky československých médií v době letu jsou součástí teoretické části. Tato práce může sloužit jako doplnění dosud známých skutečností o tom, jak v době vrcholící studené války československá média sloužila k účelům propagandy. Díky podrobné analýze zkoumaného materiálu je pak možné odlišit nejenom jak, ale také s jakou intenzitou konkrétní deník o události informoval.
Proměny závodních časopisů na příkladu Jiskry východočeských horníků
Králíková, Kateřina ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce "Proměny závodních časopisů na příkladu Jiskry východočeských horníků" se zabývá uvedenými závodními novinami, které vycházely převážně jako čtrnáctideník v letech 1940-1998 v podniku Východočeské uhelné doly. První část práce stručně přibližuje dějinné události, na jejichž pozadí Jiskra vycházela. Dále čtenáře seznamuje s dějinami hornictví v trutnovském regionu a představuje podnik Východočeské uhelné doly, který Jiskru vydával. Ve druhé části je popsán legislativní rámec vydávání tištěných médií s důrazem na vývoj závodních novin. Praktická část práce sleduje vývoj závodních novin Jiskra, zaměřuje se na jejich funkci, obsah a na grafické zpracování v jednotlivých dekádách jejich existence.
Obraz Václava Havla v československém tisku v listopadu a prosinci 1989
Vosáhlo, Jakub ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Práce analyzuje mediální obraz Václava Havla v česky psaném tisku v období Listopadu 1989. Cílem je zachytit proměny v prezentaci disidenta a osoby bez přístupu do sdělovacích prostředků, z něhož se během krátkého období stala veřejná autorita, lídr lidového hnutí a nakonec prezident republiky. Práce představuje československý tisk ve specifickém období změny společenských vztahů a poté analyzuje, jakým způsobem média Václava Havla prezentovala. Byly voleny vlivné deníky, zahrnující celé spektrum názorů na lídra Občanského fóra. Mediální obsahy byly nejprve rozebrány v rámci jednotlivých deníků, k objasnění vývojových trendů, a poté v kvantitativní komparativní studii, analyzující rozdíly ve vztahu jednotlivých médií v závislosti na událostech Listopadu 1989. Práce potvrzuje některé již známé skutečnosti o mediální prezentaci Václava Havla, ovšem zároveň odhaluje doposud nepříliš probádané momenty, například značně ambivalentní postoj deníku Mladá fronta.
Reakce na Marshallův plán ve vybraných periodikách československého tisku v roce 1947
Zima, Michal ; Suk, Pavel (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Marshallův plán znamenal pro poválečnou Evropu zásadní hospodářskou pomoc, která zúčastněním zemím znatelně usnadnila jejich poválečnou obnovu. Práce si klade za cíl popsat charakteristiky Hospodářské obnovy Evropy známé též jako Marshallův plán a uvést jej do historického kontextu poválečného Československa. Hlavní důraz je v této souvislosti kladen na analýzu dobového tisku, konkrétně periodik Rudé právo, Svobodné slovo a Právo lidu. Autor se zaměří na reakce ze strany tisku jak na samotnou existenci Marshallova plánu, tak na faktické odmítnutí tohoto programu. Cílem práce je zodpovědět si na otázku, jak se tento postup projevoval v tisku a potažmo ve společnosti a jak byl vnímán.
MOOC (Massive Open Online Course)
Všetíček, Adam ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce MOOC (Massive Open Online Course) se zabývá problematikou edukačního potenciálu médií se zaměřením na novodobý fenomén ve vzdělávání - masivní online kurzy. Mapuje jejich vývoj, hodnotí výhody online vzdělávání a zjišťuje rozdíly mezi absolventy masivních online kurzů v České republice a v zahraničí pomocí dotazníkové metody. Předmětem práce je rovněž zdokumentovat, co předcházelo masivním online kurzům skrze vývoj a definování distančního vzdělávání, e-learningu a celoživotního vzdělávání. Čtenáři jsou také seznámeni s výhodami a nevýhodami masivních online kurzů v porovnání s klasickým vzděláváním. V závěru práce jsou shrnuta veškerá zjištění, výsledky výzkumu a nastíněny možnosti dalšího vývoje MOOC. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Atentát nad Lockerbie v českých tištěných médiích
Kodera, Martin ; Cihlářová, Gabriela (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Atentát nad Lockerbie, spáchaný v prosinci 1988, přináší z hlediska tehdejších československých tištěných médií unikátní situaci. V letadle registrovaném v USA je nad britským územím detonována bomba mající na svědomí 270 lidí, zejména amerických a britských občanů. Na oba tyto státy je v tehdejších médiích nahlíženo přinejmenším kriticky. Mezinárodní terorismus je ovšem věcí odsuzovanou bez ohledu na politickou situaci. Tato práce sleduje, jak se k informování o atentátu a jeho vyšetřování staví dva největší československé deníky - Rudé právo a Mladá fronta. Přinášení informací má dvě význačné etapy. První je období informování o pádu letounu, ze kterého se postupně stává informování o atentátu způsobeného výbušninou. Druhou etapou je doba, kdy jednotlivé důkazy poukazují na provedení atentátu Semtexem a spojující Československo s mezinárodním terorismem. Zatímco v první části je, až na rozsah informování o události, nahlíženo na katastrofu bez zabarvení a fakticky, v druhé zastávají oba deníky obranný postoj vůči těmto spekulacím a denně informují o snaze československých představitelů toto podezření vyvrátit. Největší odchylky od kritérií objektivity tak nacházíme nikoli v kritériu fakticity, ale v kritériu nestrannosti.
Jak ČTK informuje: analýza agenturního zpravodajství na příkladu leteckých nehod v ČR v roce 2011
Zuska, Adam ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Šírová, Tereza (oponent)
Letecké nehody, ať se týkají malých či velkých letadel, bývají často středem zvýšeného zájmu médií. Zatímco komerční média si pro své zpravodajství mnohdy vybírají jen ty události, jejichž výsledkem je značná škoda na majetku či případný počet obětí, lze se domnívat, že by k této selekci nemělo docházet u médií veřejné služby, jejichž posláním je poskytovat vyvážené a všestranné zpravodajství pro svobodné vytváření názorů. V případě zpravodajských agentur, jejichž obecným posláním je shromažďovat a dále poskytovat sesbírané informace, platí tento předpoklad dvojnásob. Cílem této práce je zanalyzovat slovní zpravodajské produkty České tiskové kanceláře a na příkladu zpravodajství o leteckých nehodách, které se staly v ČR v roce 2011, určit informační kvalitu zpravodajského servisu s důrazem na zhodnocení spolehlivosti, aktuálnosti a terminologické přesnosti jednotlivých zpráv. První část práce nabízí teoretická východiska pro analýzu - popisuje okolnosti výběru zpráv a s tím související zásadní myšlenkové přístupy. Druhá část zahrnuje samotnou kvalitativní obsahovou analýzu zpravodajství, a to především formou komparace mediální produkce s institucionálně zpracovanými daty zachycujícími reálný stav letecké nehodovosti v analyzovaném období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.