Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 294 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye
Šíma, Jan ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye Abstrakt Část politické teorie, která pokládá konflikt za konstitutivní prvek politiky, se označuje souhrnným názvem agonismus. Cílem této práce tak je představit dva představitele agonistické teorie, kteří ovšem vycházejí ze značně rozličných ideových kořenů - Chantal Mouffe a Johna Graye. První část práce proto bude věnována u každého z autorů teoretikům, kteří je ovlivnili a zavedli pojmy, s nimiž můžeme snadněji uchopit jejich chápání agonismu. U Chantal Mouffe se jedná jak o vliv Carla Schmitta, tak o vyrovnání se s předcházející marxistickou tradicí, zatímco liberální agonismus Johna Graye vyrůstá z kritického zhodnocení tradice liberální a z důsledků hodnotového pluralismu Isaiaha Berlina. Dále se práce zaměří na argumenty, které oba autoři směřují proti politické teorii Johna Rawlse, a na to, jak se zároveň distancují od jeho komunitaristických kritiků. V závěru pak budou konfrontovány pozice obou autorů s cílem zjistit, nakolik rozdílné implikace pro představu politiky z jejich myšlení vyplývají.
Stanovení zinku v potravinových doplňcích
Nedorostová, Helena ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
- 1 - Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení zinku (zinečnatých iontů) v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie. Součástí práce je také porovnání mezí detekce dvou odlišných atomových spektrometrů. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky a vliv interferencí na stanovení zinku, nalézt vhodnou metodu pro převedení vzorku do roztoku, a také porovnat meze detekce u použitých přístrojů. Optimalizovanými parametry byla výška paprsku nad hranou hořáku, průtoková rychlost acetylenu, otočení hořáku, šířka spektrálního intervalu, typ plamene. Převedení pevného vzorku do roztoku bylo provedeno ve vodě za laboratorní i zvýšené teploty, v kyselině dusičné nebo kyselině dusičné s přídavkem peroxidu vodíku, též za zvýšené teploty. Analyzovány byly tyto potravinové doplňky: Centrum od A až po železo, Walmark- vápník, hořčík, zinek, Spektrum 50+, Calibrum 50 plus, Supradyn Energy Complex. Množství zinku v potravinových doplňcích bylo stanoveno na spektrometru GBC 933 AA v kolmém uspořádání. K porovnání meze detekce byly použity přístroje GBC 933 AA s výbojkou s dutou katodou a ContrAA 700 s xenonovou výbojkou. U obou přístrojů byl pro experiment použit plamen obsahující acetylen-vzduch. Pro stanovení zinku byla pomocí standardních roztoků vytvořena kalibrační křivka, z níž byly...
Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu
Oliva, Matěj ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu Cíl: Hlavním cílem závěrečné diplomové práce je vytvoření marketingové komunikace pro nově vznikající internetových obchod. Metody: K vypracování závěrečné diplomové práce byly využity teoretické i praktické znalosti internetového marketingu, které byly nabyty při studiu problematiky a v rámci dlouhodobého pracovního poměru v oblasti sociálních médií. Využity byly i metody kvalitativního výzkumu, kterými byly ohnisková skupina a hloubkový rozhovor. Právě metody kvalitativního výzkumu spolu s neformálními rozhovory napomohly k analýze vhodných nástrojů marketingové komunikace. Výsledky: Výsledkem závěrečné diplomové práce je vytvořená kampaň marketingové komunikace pro nově vznikající internetový obchod. Kampaň se zaměřuje především na reklamu na sociálních sítích a placenou PPC reklamu. Realizace reklamy na sociálních sítích je naplánována pro platformy Facebook a Instagram, jež v současné době představují velmi silný nástroj marketingové komunikace. Umístění PPC reklamy je navrženo pro internetových vyhledávač Google, který rovněž představuje vysoký potenciál pro marketingovou komunikaci. Dalšími prvky navržené marketingové komunikace jsou dotazník, e-mailing, optimalizace webových stránek a soutěž....
Fotbalové utkání AC Sparty Praha jako produkt pro marketing
Jerie, Martin ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Fotbalové utkání AC Sparty Praha jako produkt pro marketing Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat návrhy a doporučení pro zdokonalení marketingových aktivit v den fotbalového utkání. Metody: Zdokonalení jsou vypracována na základě elektronického dotazování fanoušků AC Sparty Praha a osobních rozhovorů s marketingovými experty v oblasti fotbalu. Použito bylo také přímé pozorování, bez použití techniky. Výsledky: Doporučení a návrhy jsou zaměřeny na efektivnější využívání prvků marketingového produktu fotbalového utkání AC Sparty Praha na domácím stadionu. Nespokojenost fanoušků byla především v počtu a čistotě toalet, kapacitě stánků s občerstvením a rychlosti obsluhy. V bezpečnosti a doprovodném programu vidí fanoušci rezervy. Klíčová slova: Sportovní marketing, spokojenost fanoušků, marketingový výzkum
Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu
Krejčová, Lucie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě vlastních výpočtů z nasbíraných dat určit míru závislosti jednotlivých hodnotících kritérií národních sportovních svazů na výši obdržených finančních prostředků těchto svazů z neinvestičních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Metody: K vypracování této diplomové práce byla v prvé řadě použita analýza sekundárních dat, a to dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým badmintonovým svazem, z.s. Pro výpočty v praktické části této diplomové práce byla použita korelační a regresní analýza. Byly využity nástroje programu MS Office Excel, pro určení korelačních koeficientů funkce Regrese a pro předpovědi modelových situací pak funkce Řešitel. Výsledky: U všech hodnotících kritérií, jejichž vliv na objem příjmů Českého badmintonového svazu byl zjišťován, byla potvrzena pozitivní závislost. S nárůstem členské základny, počtem reprezentantů nebo počtem hráčů zařazených v regionálních centrech mládeže roste i objem obdržených finančních příspěvků z neinvestičních programů MŠMT. Nejvýznamnější hodnota pak byla naměřena u kritéria celkové členské základny národního sportovního svazu. Klíčová slova: národní...
Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách
Vichr, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Název: Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je měření dynamické soutěžní vyrovnanosti deseti evropských fotbalových lig. Konkrétně se bude jednat o anglickou, německou, nizozemskou, řeckou, rumunskou, českou, dánskou, polskou, kyperskou a bulharskou ligu a jejich srovnání. Metody: Dynamická soutěžní vyrovnanost vyjádřena pomocí Lorenzovy křivky počtu ligových vítězů za zkoumané období. Výsledky: Výsledky ukazují porovnání dynamické soutěžní vyrovnanosti v nejvyšších evropských ligách. Dále vyvrátí nebo potvrdí předpoklad, že soutěže se stejným herním systémem a podobnou tržní hodnotou mají obdobný průběh Lorenzovy křivky. Klíčová slova: Fotbal, soutěž, dynamická vyrovnanost, Lorenzova křivka, tržní hodnota ligy, soutěžní formát
Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity
Procházka, Šimon ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého bude vycházet při následném rozhodování oddělení marketingu České spořitelny pro období 2019 - 2021. Metody: K naplnění stanovených cílů byla použita v této práci analýza sekundárních dat a jejich vzájemná komparace. Dále pak individuální pozorování sponzorských aktivit České spořitelny v roce 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018. Poslední významnou metodou byl kvalitativní rozhovor s vedoucím oddělení sponzoringu a následná diskuze s členy jeho oddělení. Výsledky: Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že je prostor ke zlepšení marketingové komunikace v závislosti na sponzorských aktivitách. Součástí práce je návrh doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Klíčová slova: marketingová komunikace, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, Kolo pro život
Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce
Kadeřábková, Aneta ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce Cíle: Cílem bakalářské práce je navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing. Dále rozebrat stávající situaci, zjistit, jak tým se sponzory spolupracuje a komunikuje. Metody: V práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturované hloubkové rozhovory s pilotem týmu Big Shock Racing Martinem Macíkem ml. Dále je provedena analýza dat a pozorování, které slouží k získání aktuálních informací. Výsledky: Z provedených rozhovorů vyšlo najevo, že tým sponzorskými balíčky v současnosti nedisponuje a s jednotlivými partnery se snaží domlouvat individuálně a naplnit jejich individuální požadavky. Proto se nejdříve rozebrala stávající situace, jaké protivýkony tým nabízí, a z nich byly následně sestaveny 4 sponzorské balíčky, které budou týmu sloužit pro lepší budoucí vyjednávání s potenciálními sponzory. Klíčová slova: Sponzoring, sportovní sponzoring, sponzorský balíček, marketingová komunikace, motorsport
Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění
Pecková, Veronika ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění Cíle: Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace v čase, respektive od roku 2010 do roku 2017, a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace. Prioritou je pak zodpovězení otázek zadaných předsedou ČSA Gabrielem Waage. Metody: V této práci byla použita metoda komparace při porovnávání sekundárních dat z jednotlivých anuitních rozpočtů. Po získání a analýze výsledných hodnot proběhlo strukturované interview s předsedou ČSA. Získané poznatky jsou pak důkladněji rozebrány v diskuzi. Výsledky: Vzhledem k výsledkům analýzy a informacím, které jsem získala z rozhovoru s předsedou ČSA, jsem v této práci navrhla několik doporučení, nad kterými by se mohl předseda ČSA zamyslet před tvorbou budoucích rozpočtů. Zejména jsem řešila koncept spravedlnosti v rozdělování peněžních prostředků mezi reprezentace a adekvátnost cílů, které jsou na reprezentační celky kladeny. Klíčová slova: náklady, příjmy, spravedlnost, reprezentace, softball
Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha
Kaprálková, Michaela ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha Cíle: Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje vztah ke klubu u návštěvníků fotbalových utkání FK Dukla Praha. Poté formulovat doporučení, jaké žádoucí kroky by měl uskutečnit management klubu k naplnění svých záměrů i očekávání návštěvníků, diváků a fanoušků, popřípadě zda by měl přímo změnit některý ze svých záměrů, a to vzhledem ke specifickým historicko-společenským aspektům. Metody: V práci je provedena nejprve rešerše sekundárních dat. Dále je zde využito kvalitativní i kvantitativní metody k zisku primárních dat. Konkrétně se jedná o dva polostrukturované rozhovory a kvantitativní průzkum. Výsledky: Výsledky práce vypovídají o tom, že dotazovaní respondenti a především zástupci generace Y převážně nemají ke klubu vztah. Zároveň je zjištěna nejasná vize klubu a nehomogenní působení směrem k divákům a fanouškům. Problém nejasné koncepce je současně zjištěn i v případě fanklubu FK Dukla Praha. Vedení klubu je doporučeno zvolit jednoznačnou vizi a nové hlavní heslo, které by nebylo vnímáno jako odkaz na historii. Z hesla i nové jednotné vize by pak mělo být patrné, že je FK Dukla Praha vhodným prostředím pro rodiny s dětmi a mladé lidi, čímž by jasně definovala svou pozici mezi silnou fotbalovou konkurencí a potenciálně mohla...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 294 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠÍMA, Jaroslav
29 ŠÍMA, Jiří
6 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
29 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.