Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Loudová, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingová strategie projektu Radegast Index Cíle: Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Hlavním úkolem práce bylo zjistit povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem vůbec. Následně navrhnout strategická řešení, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy a mohou sloužit ke zlepšení samotného projektu. Metody: Výzkum povědomí o projektu Radegast Index a spojení piva Radegast s hokejem byl proveden pomocí dotazníku. Dalšími důležitými metodami výzkumu byl i rozhovor s brand specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce jsou marketingové strategie, které jsem navrhla pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu Radegast Index. Tyto strategie jsou navrhnuty tak, aby korespondovaly s výsledky z marketingového výzkumu. Klíčová slova: Hokej, Radegast, strategická řešení, SWOT analýza
Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu
Oliva, Matěj ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu Cíle: Hlavním cílem závěrečné diplomové práce je vytvoření marketingové komunikace pro nově vznikající internetových obchod. Metody: K vypracování závěrečné diplomové práce byly využity teoretické i praktické znalosti internetového marketingu, které byly nabyty při studiu problematiky a v rámci dlouhodobého pracovního poměru v oblasti sociálních médií. Výsledky: Výsledkem závěrečné diplomové práce je vytvořená kampaň marketingové komunikace pro právě vznikající internetový obchod. Kampaň se zaměřuje především na reklamu na sociálních sítích a placenou PPC reklamu. Výhodou vytvořené marketingové komunikace je její praktická využitelnost v podnikatelském záměru, která bude realizována na začátku nového roku. Klíčová slova: Dotazník, e-mailing, podpora prodeje, PPC reklama, SEO, sociální sítě
Srovnání kvality značkových prodejen z pohledu zákazníka u firem Nike a Adidas
Šrámek, Martin ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Srovnání kvality značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka. Cíle: Pomocí tzv. Mystery Shoppingu zhodnotit kvalitu značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka, vybrané prodejny mezi sebou následně porovnat a navrhnout případná zlepšení. Metody: Mystery Shopping - dotazník se zaměřením na retail- maloobchod. Výsledky: Z hlediska exteriéru a interiéru prodejen obou značek má navrch americká Nike, pro kterou je vzbuzení pozitivního dojmu po stránce vizuální typické. V kvalitě poskytovaného servisu je zase lepší německá adidas, mezi jejímiž prodejci, jež jsou pokornější a ve snaze prodat produkt aktivnější, panuje větší pořádek a disciplína. To samé lze z pohledu adidas prohlásit o celkovém chodu prodejen, který je na o něco vyšší úrovni, než jaký je u Nike. Při srovnání prodejen obou značek s těmi z ostatních světových měst (Amsterdam, Berlín, Glasgow, Londýn, New York a Tokio) Praha zaostává, a to jak v sortimentu a vybavení prodejen, tak i v (prodejci) poskytovaném servisu. Klíčová slova: Marketingový mix, retail, Mystery Shopping, adidas, Nike.
Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí
Kozlová, Natálie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat prostředky vynaložené na reklamu během vrcholných hokejových akcí vysílaných na ČT sport s jejich sledovaností. K porovnání poslouží koeficient, který vznikne na základě podílu konkrétní sledovanosti sportovního přenosu a k tomu příslušné ceny za reklamu pomocí metody Cost per Thousand. Dalším cílem je pomocí dotazníku zjistit, jak moc jsou si diváci schopni spojit danou hokejovou událost se jménem inzerenta a jak se reklamy inzerentů vrývají do paměti právě divákům. Konečným cílem je poté vyhodnocení, do jakého typu události se vyplatí inzerentům investovat, a to z pohledu ceny reklamy, sledovanosti přenosu a právě zapamatovatelnosti u diváka. Metody: Analýza sekundárních dat České televize a internetového portálu Mediaguru. Především užití získaných interních sekundárních dat k vyhodnocení efektivity vložených prostředků do televizní reklamy v rámci zvolených hokejových událostí. Těmi jsou 4 zvolené akce - Lední hokej na Zimních olympijských hrách v Soči 2014, Mistrovství světa v hokeji v ČR 2015, Světový pohár v Torontu 2016 a Mistrovství světa v hokeji v Německu a Paříži 2017. Efektivita je vyhodnocena pomocí metody Cost per Thousand, která díky svému...
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru
Nováková, Eliška ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Komárek, Josef (oponent) ; Šíma, Jan (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití fotokatalytické redukce vyšších oxidačních stavů pro speciační analýzu. V první fázi byla sestavena aparatura pro UV-fotochemické generování s využitím přídavku suspenze TiO2. Volba materiálu reaktoru a konstrukce aparatury proběhla na základě literární rešerše a poznatků získaných již dříve v rámci výzkumné skupiny. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek, přičemž jako modelové prvky byly zvoleny Se a Te. Selen byl zkoumán, protože je nejčastějším prvkem, na kterém je UV-fotochemické generování zkoumáno. Naopak Te byl vybrán jako modelový zástupce těžších prvků tvořících méně stabilní těkavé sloučeniny. Ve druhé fázi experimentů byly zkoumány možnosti aplikace vyvinuté metody. UV- fotochemické generování těkavé sloučeniny Se katalyzované TiO2 bylo úspěšně aplikováno pro stanovení obsahu Se ve vodných matricích včetně certifikovaných referenčních materiálů a v různých vzorcích potravinových doplňků. Metoda byla dále úspěšně modifikována pro použití ve spojení s atomově fluorescenční detekcí jako derivatizační technika pro speciační analýzu založenou na chromatografické...
Efektivita fotbalových klubů v Premier League
Topinka, Jiří ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Efektivita fotbalových klubů v Premier League Cíle: Cílem diplomové práce je zkoumat produktivní efektivitu fotbalových klubů z Premier League v sezóně 2015/2016 pomocí metody umožňující vícekriteriální rozhodování. Následně vyhodnotit, které kluby si při transformaci vstupů ve sledovaném období vedly efektivně, a které kluby měly v pozorovaných oblastech rezervy. Metody: Efektivita jednotlivých klubů Premier League je v diplomové práci zkoumána prostřednictví analýzy obalu dat (DEA). Měření jsou provedena pomocí vstupově orientovaného modelu CCR, který předpokládá konstantní výnosy z rozsahu a pomocí modelu BCC, který uvažuje variabilní výnosy z rozsahu. Výsledky: Ve výsledkové části je vyhodnocena produktivní efektivita jednotlivých klubů Premier League za sezónu 2015/2016. Maximální efektivity v obou sledovaných modelech CCR a BCC dosáhlo osm klubů. To značí, že soutěž jako celek dosahuje velmi vysoké efektivity. Klíčová slova: Premier League, hodnocení efektivity, analýza obalu dat, CCR, BCC
Užitky produktu hokejového utkání HC Slavia Praha
Šafránek, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Užitky produktu hokejového utkání HC Slavia Praha Cíle: Identifikace a popis jednotlivých užitků produktu hokejového utkání HC Slavie Praha. Zjištění divácké spokojenosti s dílčími užitky, které plynou divákům z návštěvy domácího utkání HC Slavie Praha. Z nahromaděných údajů vytvořit doporučení, která napomohou ke zvýšení míry spokojenosti diváků a k nárůstu divácké návštěvnosti. Metody: Marketingový výzkum, kterým byla zjištěna spokojenost diváků s užitky produktu HC Slavia Praha, byl realizován kvantitativní metodou. Data byla získána pozorováním a dotazováním. Pomocí technik osobního, písemného a elektronického dotazování velkého vzorku respondentů, bylo získáno dostatečné množství dat, ze kterých byla zjištěna spokojenost diváků s dílčími užitky utkání. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že návštěvníci domácích utkání HC Slavia Praha jsou s mnoha užitky převážně spokojeni. Bylo zjištěno, že pro diváky je nejdůležitějším aspektem sportovní výkon a atmosféra na stadionu, nejméně důležitý je pro diváky doprovodný program. Na základě zjištěných výsledků byly vytvořeny návrhy a doporučení ke zvýšení divácké spokojenosti a návštěvnosti. Doporučení se týkala hlavně oblasti občerstvení, diváckého komfortu a vybavení stadionu. Klíčová slova: HC Slavia Praha, sportovní marketing, marketingový...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠÍMA, Jaroslav
29 ŠÍMA, Jiří
6 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
29 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.