Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 303 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb z.s.
Rodová, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: Strategický plán spolku Vraťme dětem pohyb, z. s. CÍLE: Diplomová práce se zabývá managementem neziskové sportovní organizace typu spolek, respektive jeho dlouhodobým plánováním. Cílem práce je charakterizovat organizaci Vraťme dětem pohyb, z. s., a její produkty. Dále provést strategickou situační analýzu prostředí předmětné organizace. Na základě zjištěných informací určit prioritní strategické cíle a oblasti, které budou následně řešeny v návrhu strategického plánu spolku, a to včetně doporučení na jeho implementaci. METODY: Práce je řešena jako aplikovaný výzkum. Pro účely práce bude využita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Konkrétními metodami tohoto smíšeného výzkumu jsou pozorování, interview, dotazování, analýza textů a dokumentů, SWOT analýza, analýza PORTER a PEST a další dílčí analýzy. Design výzkumu včetně výzkumných otázek, které dávají práci rámec, jsou uvedeny v příslušné kapitole. VÝSLEDKY: V rámci strategické situační analýzy bylo analyzováno vnitřního i vnějšího prostředí předmětné organizace a vypracovaná souhrnná SWOT analýza. Následně byl vytvořen návrh strategického plánu spolku Vraťme dětem pohyb, z. s., na období září 2018 až září 2021. Vymezeny byly tyto strategické oblasti: 1) založení a vznik spolku; 2) propagace a zvýšení povědomí;...
Právní a ekonomické aspekty řízení neziskových sportovních organizací v ČR ve srovnání se zahraničím
Novotná, Alžběta ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Právní a ekonomické aspekty řízení neziskových sportovních organizací v ČR ve srovnání se zahraničím Cíle: Cílem práce je porovnání podstatných právních a ekonomických aspektů řízení neziskových sportovních organizací v ČR a na Slovensku. Podpůrným cílem je popis současného stavu fungování vybraných neziskových sportovních organizací v ČR a SR. Metody: K dosažení cílů je využita metoda analýzy dokumentů a metoda komparace. Metoda analýzy dokumentů je aplikována na popis současné podoby právních a ekonomických aspektů řízení neziskových sportovních organizací v ČR a na Slovensku. Metodou komparace je prostřednictvím zvolených srovnávacích kritérií porovnána situace neziskových sportovních organizací v obou těchto zemích. Výsledky: V závěrečné části práce jsou z pohledu právních a ekonomických aspektů řízení popsány podobnosti a odlišnosti mezi neziskovými sportovními organizacemi typu spolku v ČR a typu občanského sdružení v SR. Výsledkem práce je jednak určení silných stránek fungování neziskových sportovních organizací v ČR a v SR a zároveň doporučení pro zavedení změn v obou těchto zemích. Klíčová slova: neziskový sektor, nezisková sportovní organizace, občanské sdružení, spolek, komparace
Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku
Pastrňáková, Aneta ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Předmětem této bakalářské práce bylo stanovení vybraných prvků, konkrétně železa, manganu, sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, barya, mědi, zinku, stroncia a hliníku ve vzorku kmene smrku, pocházejícího z uschlého stromu z oblasti Jižních Čech. Jako vhodná a dostatečně citlivá metoda byla v této práci použita atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Před vlastní analýzou vzorku byly experimentálně nalezeny optimální podmínky pro stanovení uvedených prvků. Optimalizována byla výška paprsku nad hranou hořáku a průtoková rychlost acetylenu v závislosti na typu použitého oxidovadla. Za optimálních podmínek byly poté zjištěny základní charakteristiky stanovení jednotlivých prvků. Mezi tyto charakteristiky patří především mez detekce a stanovitelnosti, citlivost a opakovatelnost. Optimalizované metody stanovení vybraných prvků byly dále využity při analýze reálných vzorků kmene smrku. Tyto vzorky byly připraveny rozložením dřeva v mikrovlnném rozkladném zařízení za přítomnosti kyseliny dusičné. Z důvodu potlačení interferencí byly při stanovení vybraných prvků (sodík, draslík, hořčík, vápník, baryum) přidány k analyzovaným vzorkům vhodná reakční činidla. Celkem bylo analyzováno 22 vzorků dřeva rozdílného stáří, získaných z jednorázově odebraného vzorku kmene smrku. Klíčová slova Atomová...
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Loudová, Kristýna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingová strategie projektu Radegast Index Cíle: Tato diplomová práce se zabývá výzkumem projektu Radegast Index, který je již pátým rokem oficiální statistikou nejvyšší české hokejové soutěže. Práce byla doplněna odbornými studiemi, které se týkají daného tématu. Úkolem práce bylo zjistit povědomí o projektu Radegast Index a jeho spojení s hokejem. Následně navrhnout marketingovou strategii, která vyplynula z výsledků dotazníků, rozhovoru a SWOT analýzy. Metody: Výzkum povědomí o projektu Radegast Index byl proveden pomocí elektronického dotazování. Dalšími metodami výzkumu byl polostrukturovaný rozhovor s brand specialistou pivovaru Radegast, a zpracování SWOT analýzy projektu. Výsledky: Výsledkem této diplomové práce je návrh marketingové strategie, která je navržena pro zvýšení povědomí o spojení pivovaru Radegast s extraligovým hokejem a projektu Radegast Index širší veřejnosti. Tato strategie, která obsahuje dva různě finančně náročné směry, je navržena tak, aby korespondovala s výsledky z marketingového výzkumu, ve kterém jsme zjistili silné znalosti o projektu mezi fanoušky hokeje, mimo tuto komunitu je ale povědomí o projektu velmi nízké. Oba návrhy strategie jsou tedy navrženy tak, aby oslovovali cílový segment mimo hokejové stadiony, ale byly s hokejem úzce provázány. Klíčová...
Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod
Linhart, Ondřej ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Spěváčková, Věra (oponent) ; Šíma, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá využitím UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG) jako derivatizační techniky pro spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Pro speciační analýzu byly vybrány dva modelové prvky (arsen a rtuť) a jejich sloučeniny. Práce byla rozdělena do několika částí, které na sebe navazují. V první části výzkumu byla sestavena aparatura pro UV fotochemické generování těkavých sloučenin rtuti a jejich detekci v externě vyhřívané trubici atomového absorpčního spektrometru nové generace s kontinuálním zdrojem záření a vysokou rozlišovací schopností (HR-CS AAS). Pro zvýšení citlivosti stanovení byla tato metoda dále upravena pro použití s atomovou fluorescenční detekcí. Dále byla sestavena aparatura pro elektrochemické generování studené páry rtuti s detekcí pomocí AAS. Po sestavení aparatur byly vždy optimalizovány pracovní podmínky (např.: koncentrace a průtok roztoků: kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové; mobilní fáze; průtoková rychlost nosného plynu a místo jeho zavádění) a následně byly stanoveny základní analytické charakteristiky. Obě metody generování byly mezi sebou vzájemně porovnány podle dosažených charakteristik pro stanovení jednotlivých specií rtuti ve směsi. Použitelnost navrhované metody (včetně...
Hodnocení efektivity fotbalových klubů Premier League pomocí analýzy obalu dat
Konečný, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Hodnocení efektivity fotbalových klubů Premier League pomocí analýzy obalu dat. Cíle: Cílem práce je identifikovat efektivitu fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017. V post optimalizační analýze následně vyhodnotit, které pozorované kluby si při transformaci vstupů na výstupy vedly v daném období efektivně, a které kluby měly v této transformaci nějaké nedostatky. Metody: V práci pro výzkum efektivity je použita metoda analýzy obalu dat DEA (Data Envelopment Analysis) umožňující hodnotit efektivitu jednotlivých klubů v Premier League. Pomocí DEA je stanoveno, které jednotky jsou efektivní a jaké jsou odchylky od efektivní hranice pro jednotky neefektivní. Měření jsou provedena vstupově orientovaným modelem CCR a modelem BCC. Model CCR předpokládá konstantní výnosy z rozsahu a model BCC uvažuje variabilní výnosy z rozsahu. Výsledky: Ve výsledkové části je identifikována produktivní efektivita jednotlivých fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017. Efektivní hranice dosáhlo zároveň v obou modelech CCR i BCC celkově 7 klubů. Průměrná efektivita v modelu CCR vychází na 87 %. V modelu BCC je tato hodnota 91 %. To ve výsledku značí, že celá Premier League jako soutěž dosahuje vysoké efektivity. . Klíčová slova: analýza obalu dat, Premier League, CCR, BCC, efektivita
Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o
Španiková, Lucia ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o Cíle: Hlavním cílem této práce bylo navrhnout typologii zákaznic společnosti Jdu běhat Data pro tvorbu typologie byly získány prostřednictvím marketingový výzkumu. Základním souborem bylo 4 zákaznic. V syntetické části byla typologie navržena prostřednictvím metody k Výsledky: Výsledky z dotazníkového šetření jsou prezentovány prostřednictvím grafů v analytické části. V syntetické časti práce je popsán charakter každého ze třech navržených segmentů Klíčová slova: běh, motivace, ženy, typologie, segmentace, k
Příjmy evropských fotbalových klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA
Karas, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Příjmy evropských klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA Cíle: Hlavním cílem této práce je sledování vlivu financí z FIFA a UEFA na financování evropských fotbalových klubů, porovnání poměru těchto příjmů k celkovým příjmům českých a zahraničních klubů; v závislosti na tom sledovat chování vlastníků klubů. Metody: Pro získání relevantních a aktuálních informací byla využita analýza sekundárních dat. Práce kladla důraz, aby data byla validní a pocházela z důvěryhodných zdrojů. Bakalářská práce také uplatnila metodu komparativní analýzu poměru druhů příjmů klubů. Získaná sekundární data byla zpracována a poté prezentována prostřednictvím grafů a tabulek. Výsledky: Výsledky ukazují, že hlavním příjmem fotbalových klubů v evropských soutěží je prodej vysílacích práv. Výnosy z tohoto zdroje jsou ale významné především pro kluby z nejatraktivnějších lig, například pro francouzský Lion tato položka činila 56 % příjmu z Ligy mistrů oproti FC Porto s 12 %. Pro ostatní - včetně českých klubů - jsou důležitější příjmy ze sponzoringu. Naopak příjmy ze vstupného jsou prakticky zanedbatelnou položkou pro všechny kluby. Klíčová slova: fotbal, UEFA, FIFA, financování, sugar daddy, Liga mistrů, Evropská liga
Odezva fanoušků na sportovní imigranty v českém fotbalu
Chalupník, Martin ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Odezva fanoušků na sportovní imigranty v českém fotbalu Cíl práce: Určení převažujícího postoje fanouškovské základny českých fotbalových týmů vůči sportovním imigrantům. Použité metody: V bakalářské práci byla použita kvantitativní metoda, elektronické dotazování. Pro výzkum byl vytvořen dotazník na webu Survio.com. Odkaz na tento dotazník byl umístěn na sociální síti Facebook, ve facebookových skupinách souvisejících s fotbalovou tematikou. Sběr dat probíhal přibližně tři týdny. Získaná data byla zpracována pomocí počítačové techniky. Výsledky: Výzkum přinesl informace, které dosud v oblasti českého fotbalu chyběly. Tyto informace byly využity k sestavení doporučení českým fotbalovým klubům pro práci se sportovními imigranty. Klíčová slova: sportovní migrace, dotazování fanoušků, český fotbal
Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye
Šíma, Jan ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye Abstrakt Část politické teorie, která pokládá konflikt za konstitutivní prvek politiky, se označuje souhrnným názvem agonismus. Cílem této práce tak je představit dva představitele agonistické teorie, kteří ovšem vycházejí ze značně rozličných ideových kořenů - Chantal Mouffe a Johna Graye. První část práce proto bude věnována u každého z autorů teoretikům, kteří je ovlivnili a zavedli pojmy, s nimiž můžeme snadněji uchopit jejich chápání agonismu. U Chantal Mouffe se jedná jak o vliv Carla Schmitta, tak o vyrovnání se s předcházející marxistickou tradicí, zatímco liberální agonismus Johna Graye vyrůstá z kritického zhodnocení tradice liberální a z důsledků hodnotového pluralismu Isaiaha Berlina. Dále se práce zaměří na argumenty, které oba autoři směřují proti politické teorii Johna Rawlse, a na to, jak se zároveň distancují od jeho komunitaristických kritiků. V závěru pak budou konfrontovány pozice obou autorů s cílem zjistit, nakolik rozdílné implikace pro představu politiky z jejich myšlení vyplývají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 303 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠÍMA, Jaroslav
29 ŠÍMA, Jiří
6 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
29 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.