Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury
Magenheimová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury Abstrakt V této diplomové práci je zhodnocen vývoj kojenecké úmrtnosti v České republice v letech 1950- 2016 pomocí podrobnějších ukazatelů kojenecké úmrtnosti. Pro získání přesného významu kojenecké úmrtnosti pro prodlužování naděje dožití při narození v České republice a vybraných evropských státech je zařazena dekompozice mezi ukazateli úmrtnostní tabulky. Dále jsou porovnány vybrané evropské státy prostřednictvím shlukové analýzy dle ukazatelů kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození podle pohlaví. V závěru je provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví, porodní hmotnosti a legitimity pro Českou republiku. Klíčová slova: kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Náklady na zdravotní péči v Česku z geodemografického pohledu
Průšová, Markéta ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Jeřábková, Silvie (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu geodemografických faktorů na náklady na zdravotní péči a na prevalenci, případně incidenci onemocnění. Protože není možné zkoumat všechna onemocnění, byla, na základě nejpomalejšího poklesu úmrtnosti, vybrána nádorová onemocnění, konkrétně několik diagnóz s nejvyšší úmrtností. Z důvodu rozdílnosti jednotlivých onemocnění byl pro každou diagnózu zvolen samostatný způsob analýzy a práce s odbornými zdroji. Obecně lze za nejčastěji používanou metodu označit lineárně regresní analýzu závislosti zkoumaných proměnných. Zkoumanými veličinami jsou statistické ukazatele medicínské, například prevalence a incidence, ale i socioekonomické nebo ekologické.
Prognóza vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje do roku 2050
Papřoková, Petra ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Prognóza vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje do roku 2050 Abstrakt Hlavním cílem této práce je vypracovat populační prognózu Moravskoslezského kraje do roku 2050 a naznačit tak, kam se vývoj jeho obyvatelstva v následujících desetiletích bude s nejvyšší pravděpodobností ubírat. K tomu bylo zapotřebí provést detailní analýzu dosavadního populačního vývoje, která tvoří podstatnou část předkládané diplomové práce. Moravskoslezský kraj stále patří k nelidnatějším krajům Česka, přestože v posledních 21 letech (s výjimkou let 2007 a 2008) zaznamenává úbytek obyvatelstva jak přirozenou měnou, tak i migrací. Na základě provedené analýzy lze předpokládat a výsledky prognózy také potvrdily, že počet obyvatel Moravskoslezského kraje bude klesat i nadále. S tím budou souviset také významné věkově strukturální změny a zrychlující se proces demografického stárnutí. Moravskoslezský kraj tak z pohledu populačního vývoje bude do roku 2050 čelit zcela novým situacím a problémům z nich plynoucím. Klíčová slova: populační prognóza, Moravskoslezský kraj, analýza populačního vývoje, věková struktura, porodnost a plodnost, úmrtnost, migrace, regionální vývoj, kohortně-komponentní metoda
Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu
Votrubec, Matěj ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu Abstrakt Stárnutí obyvatelstva je globální proces. Koncept aktivního stárnutí se zaměřuje na zlepšení kvality života a aktivní účast starších obyvatel ve společnosti. Index aktivního stárnutí je nástroj pro tvůrce politik, který by měl sloužit k získávání podkladů pro tvorbu politik a plánů. Prvním cílem této práce je zmapovat současnou situaci aktivního stárnutí v České republice. Druhým cílem je poskytnout doporučení, které oblasti aktivního stárnutí nedosahují svého potenciálu a je třeba je podpořit se záměrem zlepšení kvality života starších lidí. V návaznosti na druhý cíl je v této práci představena alternativní metodika interpretace výsledků indexu aktivního stárnutí. Autor došel k závěru, že index aktivního stárnutí je sice vhodný nástroj pro kvantifikaci aktivního stárnutí, ale již nepřináší jasnou informaci, co udělat pro zlepšení podmínek aktivního stárnutí. Proto představuje alternativní metodiku interpretace výsledů indexu aktivního stárnutí. Index aktivního stárnutí byl v roce 2014 34,4 bodů, což řadí Českou republiku mezi státy s mírně nadprůměrnou hodnotou. Pro zlepšení situace aktivního stárnutí je třeba podpořit oblasti dobrovolnictví, fyzické aktivity, celoživotního vzdělávání a počítačové gramotnosti. Klíčová slova:...
Vliv sociodemografických charakteristik na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev České republiky v roce 2014
Márová, Tereza ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Vliv sociodemografických charakteristik na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev České republiky v roce 2014 Abstrakt Diplomová práce je zaměřená na sociodemografické struktury voličů a jejich vliv na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2014. Práce si klade za cíl analyzovat a zhodnotit volební chování obyvatelstva na úrovni lokální politiky a definovat charakteristiky, které jsou klíčově pro jejich rozhodnutí. Práce se zaměřuje na současné parlamentní strany, které byly pro účely analýzy rozděleny do tří skupin politického spektra (levice, pravice a střed). V prvních třech teoretických kapitolách se práce postupně zaměří na definici a vývoj subdisciplíny volební geografie, dále pak na podrobnější seznámení se s volbami do obecních zastupitelstev a na vývoj jednotlivých parlamentních uskupení. Analytická část bude následně zkoumat vztahy mezi sociodemografickými charakteristikami a volebními výsledky. Vztahy budou zkoumány pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a vícenásobné regresní analýzy. Prostorovou stránku problematiky se bude následně zabývat interpolační metoda IDW. Klíčová slova: volební geografie, volby, volební výsledky, obec, věk, národnost, vzdělání, náboženství, nezaměstnanost
Předškolní péče v Česku v regionálním kontextu
Sadilová, Kateřina ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kusovská, Marie (oponent)
Předškolní péče v Česku v regionálním kontextu Abstrakt Práce se zabývá regionálními rozdíly v míře účasti dětí na předškolním vzdělávání, tedy podílem počtu dětí, které navštěvují mateřské školy, a počtu dětí ve věku 3-5 let. V první části jsou nastíněny důležité pojmy týkající se předškolního vzdělávání jako např. rozdíly mezi ranou a předškolní péčí či otázka předškolního vzdělávání ve vybraných státech Evropy. Samotným cílem práce je pak zjistit, které faktory ovlivňovaly okresní diferenciaci v míře účasti dětí na předškolním vzdělávání za školní rok 2015/2016. Do analýzy vstupovaly vybrané demografické, sociogeografické a socioekonomické ukazatele, získané z běžné statistiky za období 2008-2012, případně ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, tj. z období, ve kterém se děti v předškolním vzdělávání v analyzovaném školním roce narodily. Ukazatele, které projevily statisticky významnou závislost s proměnnou míry účasti dětí na předškolním vzdělávání, vstupovaly do faktorové analýzy. Na základě jejího výsledku byly určeny tři faktory, které měly největší vliv na meziokresní rozdíly sledovaných ukazatelů. Pomocí shlukové analýzy pak byly vymezeny skupiny okresů podobného typu, u nichž lze předpokládat obdobné působení příslušných faktorů na rozhodování rodičů v otázce účasti jejich dětí na předškolním...
Registrované partnerství a jeho vliv na formování rodin
Päckertová, Barbora ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Křenková, Lenka (oponent)
Cílem bakalářské práce je vymezit problematiku registrovaného partnerství homosexuálů, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí, se zaměřením na Českou republiku. V teoretické části je práce věnována homosexualitě, dále následuje samotné registrované partnerství, včetně procesu legislativního utváření zákona o registrovaném partnerství a právech a povinnostech mezi partnery v České republice. Práce se věnuje rovněž modelům registrovaného partnerství v Evropské unii a možnostem, které jsou registrovaným partnerům poskytnuty, z hlediska náhradní péče o dítě. Praktická část se zabývá zpracováním a vyhodnocením dat, získaných prostřednictvím dotazníkového šetření. Kromě deskriptivní analýzy dat, je zde využito výpočtu chí-kvadrát testu nezávislosti pro čtyřpolní tabulku. Dále se práce v praktické části zabývá vyhodnocením dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a údajů, které poskytl webový portál Gay iniciativa.
Porovnání demografického vývoje zemí s odlišným náboženstvím
Skuhrovec, Jakub ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Práce se snaží v první řadě zmapovat demografický vývoj vybraných států světa a dále nalézt nebo popřít souvislosti mezi jejich náboženským prostředím a demografickými poměry. Tato studie zahrnuje období od roku 1950 do roku 2050. Celkem analýza studuje 77 států světa, ve kterých většina obyvatel patří do jedné náboženské skupiny. Náboženská příslušnost obyvatel vybraných států je převzata z databází OSN (Organizace spojených národů) a CIA (Ústřední zpravodajská služba). Zmiňované demografické poměry jsou zastoupeny pomocí konkrétních demografických ukazatelů - celkového počtu obyvatel ve státech, úhrnné plodnosti, naděje dožití, kojenecké úmrtnosti, indexu ekonomického zatížení a indexu maskulinity. Časové období sta let umožňuje studovat nejen aktuální stav, ale zároveň jeho vývoj v minulosti a vývoj předpokládaný v budoucnu. Práce vychází z předpokladu v čase stabilního poměru věřících v dominantní náboženství ve vybraných státech od roku 1950 do roku 2050. Klíčová slova: demografie, náboženství, populační prognóza Okomentoval(a): [VV1]: Zvažte, prosím, zda je to správná formulace. Lepší by bylo: nalézt a případně popřít…

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.