Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Raná péče pro neslyšící děti
Nováčková, Kateřina ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na ranou péči v rodinách, které mají neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé děti. Teoretická část popisuje rozdělení sluchového postižení, druhy vyšetření sluchu. Je zde nastíněna kultura Neslyšících, která může být klíčem k rozdílným přístupům slyšících a neslyšících rodičům. Další část je zaměřená na přijímání neslyšícího a nedoslýchavého dítěte do rodiny a popis vztahů mezi neslyšícími rodiči a neslyšícími dětmi a slyšícími rodiči a neslyšícími dětmi. Jsou zde rozebrány specifika výchovy. Na závěr jsou zde shrnuty možnosti odborné podpory pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením. Empirická část je založená na kvatitativním výzkumu, v rámci něhož byly dotázány rodiny navštěvující Centrum pro dětský sluchu, Tamtam, o.p.s, které mají dítě se sluchovým postižením nebo jsou sami sluchově postižení a mají slyšící dítě. Cílem bylo zjistit, kdy se o sluchovém postižení svého dítěte dozvěděli a jestli jim v porodnicích a u pediatra bylo nabídnuto dostatek informací o sluchovém postižení a možnosti rané péče. Dále bylo důležité zjistit, jestli se jim dostává dostatečné podpory a nebo, jestli by uvítali nějaké další služby.
Doprovázení pěstounských rodin jako profese
Suchá, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá systémem doprovázení pěstounských rodin jako profesí, kterou vykonávají tzv. klíčoví pracovníci. První část práce se zaměřuje na přiblížení samotné pěstounské péče včetně její typologie a přehledu dávek pěstounské péče. Podrobně je zde představen systém doprovázení včetně legislativního ukotvení a obsahu samotné dohody o výkonu pěstounské péče. V teoretické části je dále specifikována role doprovázejícího pracovníka, jeho předpoklady a podmínky pro samotný výkon této profese, ale také je zde přehled limitů, na které při výkonu doprovázení mohou pracovníci narazit. Cílem práce bylo zjistit, jak tito pracovníci hodnotí současný systém doprovázení ve vybraných organizacích s pověřením k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, jeho analýzu a vyhodnocení. Výzkum byl koncipován jako kvalitativní a sběr dat byl prováděn technikou polostrukturovaných rozhovorů.
Možnosti zaměstnání osob bez domova
Zimová, Marie ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce je zmapovat možnosti integrace lidí bez domova na pracovní trh a pokusit se tak o návrat do běžného života. Jelikož však jejich možné integrování stojí na mnoha aspektech, zkoumá tato práce taktéž míru motivace dotazovaných osob a překážky, jenž jim, v případném hledání zaměstnání, brání. První část práce je tvořena teoretickým ukotvením dané problematiky s důrazem na vysokou míru desocializace osob bez domova a obtížemi při procesu změny. Zaměřuje se rovněž na možné způsoby pomoci a podpory při hledání zaměstnání a to jak ze strany státu, tak i nestátních organizací. Teoretickou část pak uzavírá kapitola s popisem čtyř nestátních organizací, zaměřující se na zaměstnávání osob bez domova. Sběr dat byl prováděn na základě kvalitativního výzkumu, a to ve formě 16 polostrukturovaných rozhovorů (4 rozhovory ve 4 zařízeních) s lidmi, v minulosti či aktuálně, žijícími na ulici a zaměstnanými v jedné ze čtyř organizací, jenž ve své práci uvádím. Empirická část mapuje důvody, díky nimž se dané osoby ocitly v takto těžké sociální situaci, co bylo hlavním impulsem pro hledání zaměstnání,...
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice
Froňková, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi.
Role sociálního pracovníka v nemocnici
Veverková, Magdalena ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Práce se věnuje problematice role sociálního pracovníka v nemocnici při péči o seniory z pozice zdravotně-sociálních pracovníků. V teoretické části je představena profese zdravotně- sociálního pracovníka a její specifika v rámci České republiky: historie, legislativa, vzdělávání, kompetence a role zdravotně-sociálního pracovníka v rámci multidisciplinárního týmu. Dále se soustředí na zdravotní a sociální služby poskytované cílové skupině seniorů v naší zemi. Praktická část se zaměřuje na prezentaci a interpretaci dat získaných z kvalitativního výzkumu, který byl realizovaný pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zdravotně sociálními pracovníky ve vybraných pražských fakultních nemocnicích. Klíčová slova (česky) sociální práce ve zdravotnictví, zdravotně-sociální pracovník, senioři, sociální služby, zdravotní služby
Profesiogramy osobního asistenta a konzultanta lidí s mentálním postižením jako východisko pro školící programy
Pertlová, Veronika ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo srovnat dvě pracovní pozice v jedné konkrétní organizaci za pomoci analytického profesiogramu, který měl charakterizovat tyto pracovní pozice do hloubky, strukturovat a vymezit požadavky a nároky na obě pozice a přinést tak souhrnné informace využitelné v rámci školících programů či vyhledávání vhodných pracovníků na tyto pozice. Práce je zaměřena na podrobný rozbor pracovních činností osobního asistenta a konzultanta, včetně nároků psychických a fyzických. Teoretická část se věnuje tématu mentálního postižení obecně s důrazem na specifika ve vzdělávání a komunikaci, které jsou klíčem k podpoře samostatného a spokojenějšího života lidí s mentálním postižením s ohledem na jejich potřeby v běžném životě. Dále teoretická část přináší základní údaje o již zmiňované organizaci a o profesiografické metodě, jejímž konečným výstupem je profesiogram pro určitou profesi. Praktická část této práce prezentuje dva profesiogramy pro pracovní pozice konzultanta a osobního asistenta sestavených na základě výsledků z metod výzkumu. Postup při sběru informací a výsledky výzkumu jsou shrnuty v závěru této práce. Klíčová slova Mentální postižení, vzdělávání, podpora samostatnosti, osobní asistence, profesiografie, profesiogram, role sociálního pracovníka.
Sociální služby v oblasti bydlení pro osoby s autismem v ČR
Palme, Klára ; Šámalová, Kateřina (oponent) ; Víšek, Petr (oponent)
Rigorózní práce "Služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR" se věnuje problematice dostupnosti sociální služby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých krajích ČR. Jejím výstupem je popis dostupných a plánovaných služeb formou chráněného bydlení pro osoby s PAS a schematicky zpracovaný model pro tvorbu nových pobytových služeb komunitního typu na našem území. Za posledních 20 let se v České republice zlepšuje informovanost a zároveň dochází ke zpřesňování diagnostiky této poruchy, což má logický vliv na významný nárůst této specifické cílové skupiny. Dílčím cílem práce je tedy zjistit počty osob s PAS ve věkové skupině dospívajících a mladých dospělých. Následně je cílem reflektovat připravenost státu v oblasti naplňování práv osob s poruchou autistického spektra na dostupné a vhodné bydlení.
Sociální služby pro dospělé s mentálním postižením v okrese Benešov a jejich dostupnost.
Kujanová, Jana ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
Dospělí s mentálním postižením mají možnost využívat škálu sociálních služeb. Tato práce se zabývá jejich konkrétní podobou na území okresu Benešov. Předkládá seznam služeb z pohledu jejich dostupnosti pro občany z Benešovska. Pomocí analýzy služeb a potřeb zjištěných kvalitativní metodou výzkumu dochází k závěrům o potřebnosti sociálních služeb pro dospělé s mentálním postižením na dotčeném území.
Rovné příležitosti ke vzdělání - v terciárním školství (vysoké školy)
Maňourová, Tereza ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
Vzdělání hraje stále důležitější roli v dosažení životního úspěchu a postupu na sociálním žebříčku, proto každý jedinec by měl mít stejnou šanci studovat bez ohledu na jeho původ, sociální charakteristiky, vzdělanostní historii rodiny či jiné askriptivní faktory. Diplomová práce se zabývá přístupem k vysokoškolskému vzdělání pro osoby, které pocházejí z nízkopříjmových rodin či rodin, kde vysokoškolské vzdělání nemá vybudovanou historii. Popisuje a analyzuje současný přístup k terciárnímu vzdělávání v České republice v kontextu vyrovnávání příležitostí studentů z rodin bez vysokoškolské tradice nebo s nižším socioekonomickým statusem. Teoretická část má za úkol představit informační rámec problematiky přístupu k vysokoškolské vzdělanosti. Vysvětluje pojmy, se kterými se v práci často pracuje, popisuje historický vývoj práva na vzdělání a cestu k právu na rovný přístup k terciárnímu vzdělání v dnešní moderní společnosti. Dále jsou popsány sociologické teorie týkající se vzdělanostních nerovností a jsou aplikovány na konkrétní faktory ovlivňující rovnost přístupu k terciárnímu vzdělávání. V neposlední řadě nastiňuje aktuální vývoj v České republice. Praktická část popisuje systém podpory na největší univerzitě v České republice. Výzkumné šetření se zabývá podporou studentů na Univerzitě Karlově se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ŠAMALOVÁ, Kateřina
3 ŠÁMALOVÁ, Klára
3 Šámalová, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.