Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Řeháková, Kateřina ; Mertin, Václav (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. Následuje pohled na téma z hlediska rodičovské péče, popis náročnosti celkové situace, vliv na život rodiče a celé rodiny, faktory ovlivňující adaptaci na situaci a její celkové zvládání. V další části je pozornost věnována zvládání stresu a smyslu života a obě tyto oblasti jsou vztaženy konkrétně k rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Pro první část výzkumu byla zvolena kvalitativní studie. Vzorek je složený z 11 matek dětí trpících poruchou autistického spektra. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a doplněna Logo-testem. V kvantitativní části výzkumu je pozornost věnována strategiím zvládání stresu za použití testu SVF 78 a smyslu života zjišťovaného pomocí Logo-testu. Této části výzkumu se zúčastnilo 50 matek. Výsledky práce popisují vliv péče o dítě s poruchou autistického spektra na život rodiče. Na základě výsledků lze říci, že situace způsobuje v životě rodičů řadu změn a ovlivňuje jejich hodnoty a životní postoj. Náročnost je vnímána zejména v oblasti psychické, organizační, časové, fyzické a finanční, zároveň jsou však vnímány silné podpůrné...
Úloha mitochondrií v patogenezi Huntingtonovy nemoci
Řeháková, Kateřina ; Hansíková, Hana (vedoucí práce) ; Marková, Michaela (oponent)
Huntingtonova nemoc (HD) je neurodegenerativní onemocnění postihující nervový systém. Je způsobená mutací genu kódující protein huntingtin. Mutace se projevuje znásobením tripletů CAG. Huntingtin je přítomný především v cytoplazmě. Interaguje s mnoha proteiny a role svou roli také při transkripci a buněčném transportu. Dále se také účastní správné regulace embryonálního vývoje a vývoje nervové tkáně. Je známo, že mutovaný huntingtin způsobuje vznik oxidačního stresu, poruchy biogeneze mitochondrií a poruchy OXPHOS. Diagnostika Huntingtonovy nemoci je založena na laboratorním vyšetření přítomnosti alely predisponující ke vzniku nemoci. Klinický obraz je také důležitou součástí diagnostiky. Pacient vykazuje neovladatelné choreatické pohyby těla a různě rozsáhlé demence. Cílem bakalářské práce bylo v teoretické části popsat hlavní charakteristiky Huntingtonovy nemoci se zaměřením dopadu HD na mitochondriální energetický metabolismus. V praktické části bylo cílem analyzovat respiraci mitochondrií pomocí vysoce citlivé polarografie v souboru 3 linií fibroblastů od pacientů s HD. Polarografická analýza ukázala, že respirace fibroblastů od pacientů s HD byla snížená ve srovnání s kontrolními liniemi. V naší studii se HD nejvíce projevila poškozením komplexu II oxidační fosforylace. Klíčová slova:...
Analýza kvality života v ORP Česká Třebová
Řeháková, Kateřina
Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza kvality života v ORP Česká Třebová. Práce analyzuje současný stav spokojenosti obyvatel dané obce s rozšířenou působností s kvalitou života. Literární přehled zahrnuje poznatky z kompetentní literatury týkající se problematiky kvality života a je zaměřen na vysvětlení základních pojmů týkajících se této problematiky. Součástí přehledu jsou základní pojmy marketingového výzkumu a použitých základních statistických metod. Praktická část se zabývá statistickým vyhodnocením vyplněných dotazníků a srovnání těchto výsledků s vybranými ukazateli z Českého statistického úřadu. Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí statistických metod, následně jsou porovnána fakta a zjištěné závislosti.
Hledání inscenační tradice opery Julietta Bohuslava Martinů na českých jevištích
Řeháková, Kateřina ; Topolová, Barbara (vedoucí práce) ; Just, Vladimír (oponent)
Bc. Kateřina Řeháková Hledání inscenační tradice opery Julietta Bohuslava Martinů na českých jevištích Abstrakt Diplomová práce popisuje všechny inscenace opery Bohuslava Martinů Julietta na našich jevištích od světové premiéry v Praze v r. 1938 až po prozatím poslední, uvedenou v Brně v r. 2009. Pojmenovává inscenační postupy, sleduje jejich proměnu a ukazuje, v čem na sebe navazují či v čem jsou originální. Klíčová je první inscenace z r. 1938 dirigenta Václava Talicha, režiséra Jindřicha Honzla a výtvarníka Františka Muziky, kteří ve vzájemné shodě vytvořili scénické dílo, jež sám skladatel považoval za dokonalé. Jindřich Honzl nastolil zásadní inscenační otázku, se kterou se poté střetávali všichni další režiséři, a to do jaké míry má být Julietta hrána jako sen a nakolik má být realistická. Úspěšnější byli spíše ti režiséři, kterým se podařilo najít správnou rovnováhu.
Dětské folklórní soubory v Praze
Řeháková, Kateřina ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Veverková, Jana (oponent)
NÁZEV: Dětské folklorní soubory v Praze ABSTRAKT: Má diplomová práce se věnuje působení dětských folklorních souborů v Praze. Ve své práci mapuji jednotlivé pražské dětské folklorní soubory, zjišťuji, jakou národopisnou oblast České republiky zpracovávají. Dalším cílem je sběr informací týkajících se organizačního zajištění souborů. Zajímají mě důvody vedoucích, které je vedly k založení a vedení folklorního souboru. Prostřednictvím rozhovorů s nimi zjišťuji, proč se věnují práci v dětském folklorním souboru, co si myslí, že v dnešní době folklor může dětem přinášet, a co je na práci vedoucího folklorního souboru nejobtížnější. V neposlední řadě je mým cílem nalézt příčiny motivace dětí k působení ve folklorním souboru a k folkloru samotnému. Ve své práci využívám výzkumné metody - kvalitativní a kvantitativní výzkum. KLÍČOVÁ SLOVA: folklor, folklorismus, dětský folklorní soubor, motivace
Co je zač český operní divák?
Řeháková, Kateřina ; Pšenička, Martin (vedoucí práce) ; Augustová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce zpracovává sociologicko-marketingový výzkum o českých operních divácích, který provádí Jednota hudebního divadla s podporou grantu Ministerstva kultury ČR ve všech operních domech v České republice. Snaží se jednak o sociologické a demografické zařazení operního publika, jednak o pojmenování jeho marketingového potenciálu a důsledků, které z toho plynou pro operní divadla.

Viz též: podobná jména autorů
3 Řeháková, Karolina
3 Řeháková, Karolína
2 Řeháková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.