Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Časná volumetrie mozkových metastáz ošetřených CyberKnife
Reguli, Štefan ; Řehák, Svatopluk (vedoucí práce) ; Jančálek, Radim (oponent) ; Kalita, Ondřej (oponent)
Souhrn CyberKnife je přístroj pro bezrámovou celotělovou radiochirurgii využívající obrazem řízenou robotickou technologii s lineárním akcelerátorem jako zdrojem fotonů. Do praxe byl zaveden v roce 2001 v USA. První přístroj tohoto typu ve střední a východní Evropě byl instalován ve Fakultní nemocnici v Ostravě v roce 2010. Dostali jsme tak možnost využívat nejmodernější technologii k léčbě onkologických pacientů. Mozkové metastázy představují důležitou a častou indikací pro moderních radiochirurgii. Tato neinvazivní metoda nabízí dobrou lokální kontrolu s minimální toxicitou a možností opakování ozáření. Biologická podstata léčby i rozložení aplikované dávky je totožné s přístroji využívajícími rámovou stereotaxi a kobalt jako zdroj záření (gama nůž). Rozdíly jsou v technologickém provedení. Využití hypofrakcionované léčby CyberKnife umožňuje ošetřit i objemnější léze. Pacienti léčeni ozářením CyberKnife pro mozkovou metastázu jsou kontrolováni opakovanými vyšetřeními magnetickou rezonancí (MRI) s cílem vyloučit růst ozářených metastáz či výskyt nových ložisek. V naší prospektivní studii vyhodnocujeme velikost metastatických ložisek na MRI s využitím počítačově asistované volumetrie, přičemž srovnáváme prediktivní hodnotu objemových změn zachycených vyšetřením MRI v 6. resp. 12. týdnu po radiochirurgické...
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory
Krejčí, Tomáš ; Řehák, Svatopluk (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Brichtová, Eva (oponent)
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory Cíl studie: Cílem práce je posoudit riziko selhání ETV na základě přítomnosti či absence radiologických známek deformace III. komory (bowingu III. komory) na předoperačním MR mozku u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Současně hodnotíme vliv velikosti bowingu III. komory, ústup bowingu po úspěšné ETV, věk pacientů, etiologii hydrocefalu, stupeň nedonošenosti, délku trvání a charakter klinických potíží a další faktory. Typ studie: Prospektivní klinická studie. Soubor a metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti s obstrukčním hydrocefalem operovaní na Neurochirurgické kllinice FN Ostrava v období od ledna 2008 do prosince 2016. Minimální doba sledování byla 3 měsíce. V tomto období bylo operováno 157 pacientů. Do souboru studujícího vliv bowingu III. komory bylo zahrnuto 135 patientů. Z tohoto souboru bylo 70 pacientů dospělých, 27 dětí stáří 7 měsíců - 16 let a 38 dětí stáří méně jak 6 měsíců. Z 38 dětí mladších 6 měsíců jich bylo 22 s těžkým stupněm nedonošenosti, 9 se středním a 7 s lehkým stupněm nedonošenosti nebo fyziologických novorozenců. Velikost bowingu byla zjištěna v intervalu od 3 - 14 mm Výsledky: Úspěch ETV byl zaznamenán v 84 případech (62 %). Statistickou analýzou souboru jsme povtrdili, že přítomnost bowingu...
Kvalita života pacientů po subarachnoidálním krvácení
Škrášková, Petra ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Řehák, Svatopluk (oponent) ; Oborníková, Martina (oponent)
Autor: Petra Škrášková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů po subarachnoidálním krvácení Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 134 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: kvalita života, porucha kognitivních funkcí, aneuryzma, subarachnoidální krvácení, ošetřovatelská péče Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů po subarachnoidálním krvácení rok až rok a půl po příhodě. Důraz je kladen na dopad tohoto závažného onemocnění na psychickou, sociální a emoční oblast života pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Pojem kvalita života se začíná objevovat a zkoumat v různých vědních disciplínách už od poloviny dvacátého století. První kapitola teoretické části práce se zabývá definicí pojmu a metodami zjišťování kvality života. Dále nastiňuje možné změny v kvalitě života u pacientů po SAK, které vyplývají z dosavadních šetření. Poruchám kognitivních funkcí a činnosti mozkové kůry se věnuje kapitola druhá. Poukazuji na tyto poruchy proto, že u vysokého procenta přeživších pacientů po SAK výrazně snižují kvalitu jejich života. Třetí kapitola rozvádí problematiku aneuryzmatu a spontánního SAK. Informuje o příčinách vzniku, diagnostice, léčbě a komplikacích, které...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.