Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitální knihovny na Univerzitě Karlově v Praze
Zemanová, Veronika ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
Diplomová práce se zabývá digitalizací v knihovnách Univerzity Karlovy. Na základě dostupných pramenů, online dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů provedených se zástupci osmi fakultních knihoven je představena digitalizační činnost v rámci Univerzity Karlovy. Převod knihovního fondu do digitální podoby probíhá v řadě knihoven, objem digitalizovaného materiálu tak stále narůstá a digitalizace není nijak koordinována. S velkým množstvím digitálních objektů souvisí otázka uložení dat a jejich zpřístupnění, která je na Univerzitě Karlově v současné době velmi aktuální. Cílem práce je analýza digitálních knihoven a repozitářů, produkovaných a provozovaných na této univerzitě. První část práce vysvětluje kromě stanovených cílů a metodologie i terminologické ukotvení práce, zejména vztah mezi digitální knihovnou a digitálním repozitářem. Dále jsou analyzovány digitalizační činnosti z hlediska personálního zajištění vykonávaných funkcí, hardwarového i softwarového vybavení na digitalizačních pracovištích knihoven, technických parametrů digitalizovaných dokumentů, metadat i způsobu uložení a zpřístupnění dat. Zároveň jsou představeny digitalizační projekty ve vybraných fakultních knihovnách. Třetí část práce je zaměřena na digitální knihovny a repozitáře. Tyto systémy jsou vždy...
České bibliofilie na počátku 21. století
Žižková, Zuzana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent)
Cílem diplomové práce je představit fenomén bibliofilie a autorské knihy, jejich místo v domácí knižní produkci a subjekty, které se věnují jejich tvorbě a vydávání. Kromě nakladatelství jsou představeny spolky, zahrnuty jsou rovněž vysoké školy, kde vznikají četné projekty věnující se autorské knize. Aktuální situace bibliofilií a autorských knih je zároveň reflektována prostřednictvím výstav, soutěží či veletrhů, které jsou na toto téma pořádány. Zprávy o bibliofiliích a autorských knihách v médiích poskytují nakladatelům zpětnou vazbu o tom, jak je veřejnost o tomto typu knižní produkce informována. Klíčová slova bibliofilie, autorská kniha, Spolek českých bibliofilů, Teapot s.r.o., Aulos, Trigon, Nejkrásnější české knihy roku, Nejkrásnější knihy světa, bibliofilie v médiích
Akviziční strategie cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách: srovnávací studie
Jampílková, Klára ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, které čelí velké výzvě uspět se svými službami ve stále rozmanitější společnosti. Cílem práce je zjistit, zda mají veřejné knihovny speciální proces výběru a získávání cizojazyčné literatury do svých fondů. Zvláštní pozornost je věnována beletrii, stěžejnímu žánru veřejných knihoven. Předmětem této práce je komparace dvou akvizičních strategií cizojazyčné literatury, a to v Městské knihovně v Praze a v Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny strukturované rozhovory s klíčovými osobami akvizičního procesu v daných knihovnách. V rámci kompilátu je představena problematika cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, zejména její akvizice. Představuje příklady dobré praxe, průzkumy a trendy, ze kterých autorka vychází při samotné komparaci, a to z České republiky i ze zahraničí, především z USA, Kanady, Austrálie, Švédska, Dánska a Holandska. Práce se zaměřuje mimo jiné na identifikaci komunity knihovny, uživatelské potřeby, zaměstnance, externí spolupráci, samotný výběr a získávání cizojazyčné literatury a na rozpočet na získávání cizojazyčné literatury. Závěr zahrnuje kritické zhodnocení získaných poznatků. Kvalitativní výzkum mimo jiné potvrdil trendy knihoven uvedené v...
Retrospektivní náhled na činnost hudebního oddělení SVK Ústí nad Labem a koncepce budoucí fúze se zvukovou knihovnou
Baťková, Šárka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Kolárová, Marta (oponent)
0 Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem "Retrospektivní náhled na činnost Hudebního oddělení SVK Ústí nad Labem a koncepce fúze se Zvukovou knihovnou" formou případové studie popisuje v úvodní části činnost Severočeské vědecké knihovny obecně, v dalších částech je popsán a hodnocen historický vývoj Hudebního oddělení, zachycen přechod od oddělení speciálních fondů k hudebnímu oddělení, zavádění automatizace knihovnických procesů do knihovní praxe. V praktické části bakalářské práce je formou polostrukturovaných rozhovorů a vyjádření pracovníků užšího vedení knihovny a dalších pracovníků prezentována problematika fúze Hudebního oddělení a Zvukové knihovny pro nevidomé a zrakově postižené. Závěr je věnován zhodnocení současné činnosti a situace obou oddělení a zamyšlení nad možným fungováním v budoucnu. Klíčová slova hudební oddělení - zvuková knihovna - knihovní služby pro zrakově postižené - knihovny pro nevidomé - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Možnosti zařazení deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven
Wágnerová, Lenka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Kolínová, Pavlína (oponent)
Práce se zabývá aspektem zařazování deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven. Úvodní teoretická část je věnována problematice deskových her. Dále jsou popsány způsoby využití her v českých knihovnách, vše nahlíženo v kontextu posunu knihoven k jejich komunitnímu modelu. V rámci případové studie je popsána herní akce realizovaná v Městské knihovně v Dobříši. Pozornost je věnována všem aspektům této služby: finančnímu zajištění, organizaci, marketingu, získání zpětné vazby a zhodnocení efektivity. Použité metody výzkumu jsou literární analýzy odborných textů a polostrukturované rozhovory se zaměstnanci Městské knihovny v Dobříši. V závěru jsou shrnuta shromážděná fakta a představen návrh dobré praxe pro veřejné knihovny, které o zavedení těchto služeb uvažují.
Knihovnické služby pro bezdomovce
Bartůšková, Zlata ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Bakalářská práce Zlata Bartůšková Knihovnické služby pro bezdomovce Library services for homeless people 2017 Vedoucí práce: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá zkoumáním služeb pro bezdomovce na teoretické i praktické úrovni ve vybraných městských knihovnách v Kladně a v Praze. V práci je prezentován stručný přehled fenoménu bezdomovectví a popis legislativy vymezující veřejné služby knihoven v rámci ČR. V praktické části práce jsou podrobně popsány a porovnány přístupy dvou městských knihoven k poskytování veřejných služeb se zaměřením na bezdomovce, uživatele se speciálními potřebami. Okrajově se práce zabývá i možností spolupráce knihoven s organizacemi poskytujícími služby pro bezdomovce a přístupem amerických knihoven, které mají v globálním měřítku se službami pro bezdomovce hlubší zkušenosti. Klíčová slova: bezdomovec; uživatel se speciálními potřebami; knihovnické služby
Nástroje budování fondu v Městské knihovně v Praze
Ulmanová, Magdalena ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je představit nástroje, postupy a agendy, které slouží k budování knihovního fondu v Městské knihovně v Praze (dále i MKP) a jejich vzájemné vztahy. Práci tvoří pět kapitol a přílohová část. Objasněny jsou některé interní termíny používané pouze v MKP. Dále je charakterizována Městská knihovna v Praze a její stručná historie. Popsány jsou procesy, které probíhají v odděleních akvizice a správy knihovních fondů (nákup, dokupování, vyřazování). Větší pozornost je věnována tzv. atraktivnímu fondu, jeho charakteristice, nákupu, vyřazování a výpůjčkám a na vybraném vzorku atraktivního fondu dokládá použití nástrojů k budování fondu. Uvedeny jsou možnosti inovace v oblasti budování fondu v Městské knihovně v Praze.
Správa digitální knihovny Národní technické knihovny a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů : případová studie
Dobiášovský, Jan ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
(česky) V úvodní části je obecně a stručně popsán stav standardizace v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů na mezinárodní úrovni. Dále je na základě dostupné literatury popsána situace v České republice, s ohledem zejména na oblast digitálního knihovnictví. V praktické části je popsána praxe správy digitální knihovny Národní technické knihovny, konkrétně na sbírky digitálních objektů, ke kterým má NTK trvalou autorsko- právní licenci. Metodou praktické části byla analýza dokumentace vnitřních metodik a pracovních postupů, pozorování procesů informačního managementu digitální knihovny v NTK, s důrazem na preservační procesy, a polostrukturované rozhovory s odpovědnými osobami NTK. V závěrečné části je tvořena komparativní studií vybraného standardu LTP (ISO 16363) s praxí NTK s vytyčením hlavních problémových okruhů. Klíčová slova (česky) dlouhodobá archivace, digitální informace, digitální kurátorství, standardizace, digitální knihovny
Knihovna jako součást multifunkčního domu na příkladu projektu městské části Praha-Horní Počernice
Treščáková, Marcela ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce popisuje projekt "Multifunkční dům městské části Praha-Horní Počernice". Zpracovává fenomén vícegeneračních a multifunkčních domů, včetně zahraničních příkladů (Německo). Práce obsahuje informace, jak jsou prezentované knihovny v multifunkčním i vícegeneračním domě integrovány a jaké poskytují v tomto prostředí specifické služby. Akcentovány jsou multifunkční domy, které obsahují i knihovny. Druhá polovina práce obsahuje podrobné informace o historii a současnosti MČ Praha-Horní Počernice. Je představena místní veřejná knihovna. Na závěr práce je popsán projekt "Multifunkční dům městské části Praha-Horní Počernice".
Oborová brána Umění a architektura (ART)
Rýznarová, Anna ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou oborové brány Umění a architektura (ART). Jedná se o projekt, na němž spolupracuje jedenáct knihoven. Jeho produktem je webový portál fungující jako souborný katalog všech členských knihoven s přídavnými funkcemi, jako je informování o konaných výstavách, akcích a knižních novinkách. V první části práce je zachycen teoretický úvod do problematiky oborových bran z obecného hlediska, definována je terminologie, zachycena je historie vzniku oborových bran v České republice a jsou charakterizovány technologie, které brány používají. V rámci tohoto oddílu je rovněž zachyceno technologické řešení současného portálu oborové brány ART. Druhá část práce popisuje vznik a stav projektu brány ART, včetně analýzy jejího webového portálu a poznatků zjištěných z řízeného rozhovoru s koordinátory této brány. Třetí díl práce tvoří případová studie uživatelského vyhledávání, v níž bylo zkoumáno, jak se vybrané respondentce z řad cílové skupiny projektu s portálem brány ART a jeho funkcemi pracovalo. Tento oddíl rovněž zahrnuje návrhy optimalizace vybraných funkcí portálu, aby se uživatelům oborová brána lépe používala. Klíčová slova Oborová brána Umění a architektura, ART, federativní vyhledávání, centralizované vyhledávání, oborové brány, oborový souborný katalog, MetaLib,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.