Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současné trendy v oblasti competitive intelligence
Tauchenová, Nikola ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou Competitive Intelligence, jejím vývojem, typologií, procesem a používanými informačními zdroji. Práce se zaměřuje zejména na analýzu současných trendů a nástrojů určených pro průzkum konkurence. Poslední část práce se věnuje využití Competitive Intelligence v rámci vybrané společnosti.
Legislativní zajištění provozu a služeb knihoven v České republice, Polsku a Slovensku: komparativní analýza
Haraštová, Simona ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Diplomová práce má za úkol porovnat tři knihovní zákony - český, slovenský a polský. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část pojednává nejprve o českém knihovním zákoně. Později se hovoří o slovenském a polském knihovním zákoně. V praktické části je nejprve vysvětlena metoda - komparativní analýza. Dále jsou formulovány výzkumné otázky. Následuje vzorkování a kódování prostřednictvím indikátorů. Poté se řeší metoda analýzy - v našem případě komparace, kdy se porovnává český a slovenský knihovní zákon a poté český a polský knihovní zákon pomocí indikátorů. Nakonec je uvedeno stručné závěrečné shrnutí.
Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe
Nováková, Veronika ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Cílem bakalářské práce Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe je popsat stav současné biblioterapie, její teoretický rámec a aktuální praxi. Práce mapuje stávající projekty a aktivity v této oblasti a následně možnosti studia metody terapie knihou, zejména v zahraničí. Praktická část práce je případovou studií Knihovny Kroměřížska. Závěrem práce je návrh osobnostního a kompetenčního profilu knihovníka biblioterapeuta.
Kompetenční profil tiskového mluvčího vybrané velké knihovny
Hettenbergerová, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o kompetencích a vlastnostech potřebných při výkonu zaměstnání tiskového mluvčího ve veřejné knihovně. Cílem práce je analýza těchto kompetencí a sestavení kompetenčního profilu pracovníka. První část práce je teoretická a věnuje se především tématu public relations v neziskové sféře, pracovní pozici tiskového mluvčího a definici kompetencí a kompetenčního modelu. Praktická část je řešena formou kvalitativního výzkumu metodou strukturovaných rozhovorů se čtyřmi vybranými tiskovými mluvčími. Výsledkem je sestavení kompetenčního profilu pracovníka. Práce přináší odpověď na to, na co by se měl ve studiu orientovat možný uchazeč o tuto pracovní pozici.
Digitální knihovny na Univerzitě Karlově v Praze
Zemanová, Veronika ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
Diplomová práce se zabývá digitalizací v knihovnách Univerzity Karlovy. Na základě dostupných pramenů, online dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů provedených se zástupci osmi fakultních knihoven je představena digitalizační činnost v rámci Univerzity Karlovy. Převod knihovního fondu do digitální podoby probíhá v řadě knihoven, objem digitalizovaného materiálu tak stále narůstá a digitalizace není nijak koordinována. S velkým množstvím digitálních objektů souvisí otázka uložení dat a jejich zpřístupnění, která je na Univerzitě Karlově v současné době velmi aktuální. Cílem práce je analýza digitálních knihoven a repozitářů, produkovaných a provozovaných na této univerzitě. První část práce vysvětluje kromě stanovených cílů a metodologie i terminologické ukotvení práce, zejména vztah mezi digitální knihovnou a digitálním repozitářem. Dále jsou analyzovány digitalizační činnosti z hlediska personálního zajištění vykonávaných funkcí, hardwarového i softwarového vybavení na digitalizačních pracovištích knihoven, technických parametrů digitalizovaných dokumentů, metadat i způsobu uložení a zpřístupnění dat. Zároveň jsou představeny digitalizační projekty ve vybraných fakultních knihovnách. Třetí část práce je zaměřena na digitální knihovny a repozitáře. Tyto systémy jsou vždy...
České bibliofilie na počátku 21. století
Žižková, Zuzana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent)
Cílem diplomové práce je představit fenomén bibliofilie a autorské knihy, jejich místo v domácí knižní produkci a subjekty, které se věnují jejich tvorbě a vydávání. Kromě nakladatelství jsou představeny spolky, zahrnuty jsou rovněž vysoké školy, kde vznikají četné projekty věnující se autorské knize. Aktuální situace bibliofilií a autorských knih je zároveň reflektována prostřednictvím výstav, soutěží či veletrhů, které jsou na toto téma pořádány. Zprávy o bibliofiliích a autorských knihách v médiích poskytují nakladatelům zpětnou vazbu o tom, jak je veřejnost o tomto typu knižní produkce informována. Klíčová slova bibliofilie, autorská kniha, Spolek českých bibliofilů, Teapot s.r.o., Aulos, Trigon, Nejkrásnější české knihy roku, Nejkrásnější knihy světa, bibliofilie v médiích
Akviziční strategie cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách: srovnávací studie
Jampílková, Klára ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, které čelí velké výzvě uspět se svými službami ve stále rozmanitější společnosti. Cílem práce je zjistit, zda mají veřejné knihovny speciální proces výběru a získávání cizojazyčné literatury do svých fondů. Zvláštní pozornost je věnována beletrii, stěžejnímu žánru veřejných knihoven. Předmětem této práce je komparace dvou akvizičních strategií cizojazyčné literatury, a to v Městské knihovně v Praze a v Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny strukturované rozhovory s klíčovými osobami akvizičního procesu v daných knihovnách. V rámci kompilátu je představena problematika cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, zejména její akvizice. Představuje příklady dobré praxe, průzkumy a trendy, ze kterých autorka vychází při samotné komparaci, a to z České republiky i ze zahraničí, především z USA, Kanady, Austrálie, Švédska, Dánska a Holandska. Práce se zaměřuje mimo jiné na identifikaci komunity knihovny, uživatelské potřeby, zaměstnance, externí spolupráci, samotný výběr a získávání cizojazyčné literatury a na rozpočet na získávání cizojazyčné literatury. Závěr zahrnuje kritické zhodnocení získaných poznatků. Kvalitativní výzkum mimo jiné potvrdil trendy knihoven uvedené v...
Retrospektivní náhled na činnost hudebního oddělení SVK Ústí nad Labem a koncepce budoucí fúze se zvukovou knihovnou
Baťková, Šárka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Kolárová, Marta (oponent)
0 Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem "Retrospektivní náhled na činnost Hudebního oddělení SVK Ústí nad Labem a koncepce fúze se Zvukovou knihovnou" formou případové studie popisuje v úvodní části činnost Severočeské vědecké knihovny obecně, v dalších částech je popsán a hodnocen historický vývoj Hudebního oddělení, zachycen přechod od oddělení speciálních fondů k hudebnímu oddělení, zavádění automatizace knihovnických procesů do knihovní praxe. V praktické části bakalářské práce je formou polostrukturovaných rozhovorů a vyjádření pracovníků užšího vedení knihovny a dalších pracovníků prezentována problematika fúze Hudebního oddělení a Zvukové knihovny pro nevidomé a zrakově postižené. Závěr je věnován zhodnocení současné činnosti a situace obou oddělení a zamyšlení nad možným fungováním v budoucnu. Klíčová slova hudební oddělení - zvuková knihovna - knihovní služby pro zrakově postižené - knihovny pro nevidomé - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Možnosti zařazení deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven
Wágnerová, Lenka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Kolínová, Pavlína (oponent)
Práce se zabývá aspektem zařazování deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven. Úvodní teoretická část je věnována problematice deskových her. Dále jsou popsány způsoby využití her v českých knihovnách, vše nahlíženo v kontextu posunu knihoven k jejich komunitnímu modelu. V rámci případové studie je popsána herní akce realizovaná v Městské knihovně v Dobříši. Pozornost je věnována všem aspektům této služby: finančnímu zajištění, organizaci, marketingu, získání zpětné vazby a zhodnocení efektivity. Použité metody výzkumu jsou literární analýzy odborných textů a polostrukturované rozhovory se zaměstnanci Městské knihovny v Dobříši. V závěru jsou shrnuta shromážděná fakta a představen návrh dobré praxe pro veřejné knihovny, které o zavedení těchto služeb uvažují.
Knihovnické služby pro bezdomovce
Bartůšková, Zlata ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Bakalářská práce Zlata Bartůšková Knihovnické služby pro bezdomovce Library services for homeless people 2017 Vedoucí práce: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá zkoumáním služeb pro bezdomovce na teoretické i praktické úrovni ve vybraných městských knihovnách v Kladně a v Praze. V práci je prezentován stručný přehled fenoménu bezdomovectví a popis legislativy vymezující veřejné služby knihoven v rámci ČR. V praktické části práce jsou podrobně popsány a porovnány přístupy dvou městských knihoven k poskytování veřejných služeb se zaměřením na bezdomovce, uživatele se speciálními potřebami. Okrajově se práce zabývá i možností spolupráce knihoven s organizacemi poskytujícími služby pro bezdomovce a přístupem amerických knihoven, které mají v globálním měřítku se službami pro bezdomovce hlubší zkušenosti. Klíčová slova: bezdomovec; uživatel se speciálními potřebami; knihovnické služby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.