Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu
Gláser, Petr ; Chlád, Jan ; Ďoubal, J. ; Justa, Petr ; Vojtěchovský, J.
Metodika pro stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu je zaměřená na stanovení základních parametrů pro tvorby cen v rámci přípravy a realizace restaurátorských akcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu
Machačko, Luboš ; Gláser, Petr ; Bartoš, L. ; Bayer, K. ; Ďoubal, J. ; Justa, P. ; Vojtěchovský, J. ; Krhánková, K. ; Vácha, Z. ; Wichterlová, Z.
Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost odvedených prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah
Tišlová, R. ; Slížková, Zuzana ; Novotná, Adéla ; Frankeová, Dita ; Kuneš, Petr ; Ďoubal, J.
Cílem metodiky je vytvořit přehled významných materiálových charakteristik, stanovit meze a intervaly vybraných materiálových charakteristik a jejich ověření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
ANALÝZA DOPADŮ PRŮBĚHU HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015
Ďoubal, Jakub ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Czesaný, Slavoj (oponent)
Cílem práce je analyzovat dopady průběhu hospodářských cyklů na jednotlivé složky automobilového průmyslu v posledních 23 letech v České republice. Pozornost je věnována prodejům osobních automobilů a jejich výrobě, dále pak navazujícímu průmyslu dodavatelů součástek pro výrobce. V teoretické části jsou řešeny teoretické přístupy k hospodářskému cyklu, jsou charakterizovány základní metody měření cyklů a zmíněny i teorie související s automobilovým průmyslem. Z těchto teoretických východisek vychází samotná analýza, která je zpracována v praktické části. Z analýzy, rozdělené na tři části dle kompletních proběhlých cyklů, se nejprve ukazuje právě rozdílnost každého cyklu. Na tom závisí i rozdílný dopad na sledované ukazatele. Přesto se v každém období ukazuje procykličnost zkoumaného průmyslu, u většiny ukazatelů však slabá či středně silná, dle hodnot korelačních koeficientů.
Analýza vývoje státního rozpočtu České republiky od roku 1993 do současnosti
Ďoubal, Jakub ; Chmelová, Pavla (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj státního rozpočtu České republiky od roku 1993 do současnosti, zejména z hlediska plnění přijatých rozpočtů, úspěšnosti reformních opatření a vzrůstajícího zadlužení. Z národohospodářského hlediska představuje plnění stanovených rozpočtů v posledních dvaceti letech významný problém a dílčí reformní opatření přijatá k řešení rozpočtových deficitů se ukazují být neúčinná. Česká republika se podobně jako většina ostatních zemí Evropské unie potýká s vysokým a rostoucím veřejným dluhem, který oproti očekávání rostl i v době konjunktury a který je nutné stanovováním účinných úsporných opatření snižovat. V teoreticko-metodologické části jsou charakterizovány odborné termíny týkající se veřejných financí a ekonomické teorie dotýkající se řešené problematiky, jako například teorie veřejných financí, státního rozpočtu, rozpočtového deficitu, státního dluhu a daní. V práci se potvrdila funkčnost několika popisovaných teorií, zejména teorie volebního cyklu a teorie Lafferovy křivky zdanění. V praktické části je zkoumán vývoj legislativy řešené oblasti a daňových sazeb, analyzován vývoj příjmové a výdajové strany státního rozpočtu, rozpočtového schodku a veřejného dluhu. Zvláštní zřetel bude kladen na efektivnost a způsob realizace konkrétních reformních opatření. Z provedené analýzy vyplynula úspěšnost predikcí u daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a výdaje na transfery obyvatelstvu. Oproti tomu nepřesně rozpočtovány byly daně z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty a spotřební daně.

Viz též: podobná jména autorů
2 Ďoubal, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.