Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Functional characterisation of new components of mitochondrial proteome.
Kovalčíková, Jana ; Vrbacký, Marek (vedoucí práce) ; Červinková, Zuzana (oponent) ; Ješina, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Mitochondriální proteom savců je tvořen ~1500 různými proteiny, z nichž není stále přibližně jedna čtvrtina plně charakterizována. Jedním z těchto proteinů je TMEM70 podílející se na biogenezi eukaryotické F1Fo-ATP syntázy. Mutace v TMEM70 způsobují izolovaný nedostatek ATP syntázy, což často vede u pacientů k letálním neonatálním mitochondriálním encefalokardiomyopatiím. Abychom porozuměli molekulárnímu mechanismu působení TMEM70, vytvořili jsme konstitutivní Tmem70 knockout myší model, který byl embryonálně letální s narušenou biogenesí ATP syntázy. Následně vytvořený myší indukovatelný Tmem70 knockout model byl letální v 8. týdnu po indukci. Především vykazoval funkční poruchu jater, což je v kontrastu k převážně kardiologickému fenotypu u lidí v počátku onemocnění. Analýza jaterních mitochondrií odhalila tvorbu labilních subkomplexů ATP syntázy postrádajících podjednotku c. V případě deficitu TMEM70 tedy nebyl inkorporován c-oligomer do ATP syntázy, což vedlo ke kritickému poškození produkce energie mitochondriemi, analogickému k dysfunkci TMEM70 u lidí. V modelech s deficitem TMEM70 dosáhl nedostatek ATP syntázy limitu pro jeho patologický projev, který jsme stanovili na 30 %. Pozorovali jsme také kompenzační zvýšení obsahu většiny komplexů OXPHOS, ale neočekávaně také ANT a PiC, komponent...
Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií
Sobotka, Ondřej ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Žurmanová, Jitka (oponent)
Souhrn Jaterní mitochondrie hrají centrální úlohu v hlavních metabolických cestách lidského organismu. V této práci jsme studovali farmakologické ovlivnění jejich funkce in vitro pomocí dvou nových protinádorových léků: 3-brompyruvátu a α-tokoferylsukcinátu. Metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií bylo navozeno in vivo na potkanech krmených dietou s vysokým obsahem mastných kyselin a cholesterolu. Toxicita 3-brompyruvátu in vitro byla hodnocena v primárních kulturách hepatocytů potkana a myši. Účinek nových protinádorových léků na jaterní mitochondrie byl studován v suspenzi mitochondrií, homogenátu nebo permeabilizovaných buněk. Ke zhodnocení farmakologického a metabolického vlivu na mitochondriální funkce jater bylo využito respirometrie s vysokým rozlišením. 3-brompyruvát způsoboval morfologické i funkční postižení hepatocytů v kultuře. Toto poškození bylo doprovázeno zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku a poruchou mitochondriálních funkcí. 3-Brompyruvát snižoval konzumpci kyslíku mitochondrií energizovaných substráty pro komplexy I a II. α-Tokoferylsukcinát inhiboval sukcinát-dependentní respiraci jaterních mitochondrií. Stupeň inhibice byl závislý na použitém experimentálním modelu a na respiračním stavu. Nejvíce citlivé k účinkům α-tokoferylsukcinátu byly izolované mitochondrie v...
Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater
Garnol, Tomáš ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Pantoflíček, Tomáš (oponent) ; Šiller, Jiří (oponent)
1. SOUHRN Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater Nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD - non-alcoholic fatty liver disease) je v současnosti nejčastějším chronickým onemocněním jater v ekonomicky vyspělých zemích s prevalencí kolem 30 %. Resekce jater z různých příčin je nyní běžnou součástí klinické praxe. Úspěšné zotavení a obnova jaterních funkcí závisí na regenerační schopnosti zbytku jater. Průběh regenerace jater může být velmi významně ovlivněn současným postižením jater patologickým procesem včetně NAFLD. Cílem této práce bylo studium časné fáze regenerace jater po částečné hepatektomii (PHx) u potkanů s nutričně navozenou prostou steatózou. Nejprve jsme zavedli model NAFLD podáváním diety s vysokým obsahem tuků po dobu 3 resp. 6 týdnů potkanům kmene Wistar a Sprague-Dawley. U obou kmenů došlo k rozvoji steatózy bez známek zánětu, nekrózy nebo fibrotických změn. V druhé části naší studie jsme se sledovali, zda regenerace jater po PHx je u potkanů s NAFLD alterována. Regeneraci jater jsme posuzovali především ze změn inkorporace bromdeoxyuridinu do DNA hepatocytů. Regenerace jater postižených prostou steatózou navozená 2/3 PHx není signifikantně ovlivněna v porovnání s neztukovatělými játry. Jedinou změnou v regenerační odpovědi, kterou jsme pozorovali...
Nejvyšší soud USA - jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí
Červinková, Zuzana ; Seltenreich, Radim (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
Nejvyšší soud USA dnes ve svém domovském státě zastává významnou a nezastupitelnou roli při ochraně ústavnosti, výkladu federálních zákonů, a jakožto poslední odvolací instance v rámci americké soustavy soudů. Dnes již nikoho nemusí přesvědčovat o své příslušnosti a jednotlivých pravomocích, ale v prvních letech svého fungování nebylo vůbec jisté, jakou pozici bude Nejvyšší soud USA zastávat v nově se formující společnosti a zda vůbec překoná počáteční překážky, které mu byly stavěny do cesty. Tato diplomová práce se zabývá právě počáteční existencí Nejvyššího soudu USA, jeho vymezení v rámci federálního systému moci Spojených států a jeho postupným začleněním coby rovnocenného partnera vedle zákonodárné a výkonné moci, Kongresu USA respektive prezidenta. Cílem práce bylo především přiblížit systém federálního soudnictví ve Spojených státech amerických z hlediska jeho odlišnosti od kontinentálního systému a významu precedentů. První část práce se věnuje historii Spojených států od kolonizace britskými občany, přes americkou válku za nezávislost, vyhlášení Deklarace nezávislosti a formování americké státnosti v 80. letech 18. století, které vyústilo v přijetí jedné z nejdéle platných psaných ústav na světě. Po historickém exkurzu se v diplomové práci věnuji zákonným základům, na kterých byl Nejvyšší...
Studium regulace regenerace jater za využití metod molekulární genetiky.
Rychtrmoc, David ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Leníček, Martin (oponent) ; Pospíšilová, Šárka (oponent)
Studium regulace regenerace jater za využití metod molekulární genetiky Regenerace jater je pozoruhodný děj vydatné obnovy tkáně nastupující po celé škále poškození. Regenerační schopnost jater je mezi útrobními orgány savců ojedinělá a hraje roli v patofyziologii různorodých jaterních onemocnění. Proces obnovy jater probíhá ve třech fázích, z nichž terminace byla dosud nejméně objasněna. Dokonce i otázky načasování terminace regenerace a úplnosti zotavení orgánu zůstávají i přes desítky let studia kontroverzní. Cílem předkládané disertační práce bylo analyzovat údaje o genové expresi ve vztahu k pozdní fázi jaterní regenerace. Hodnotili jsme průběh spontánního zotavování potkanů po 2/3 parciální hepatektomii. Vzhledem k chybění všeobecně uznávaného parametru úplnosti jaterní regenerace jsme navrhli vlastní ukazatel %LReg, založený na údajích o hmotnosti jater a celého těla zaznamenávaných v průběhu studie. Analýza genové exprese byla provedena nejprve metodou DNA čipů a následně pomocí RT-PCR v reálném čase. Stanovením exprese v celogenomovém měřítku jsme získali obsáhlou sadu dat pokrývající transkripční dynamiku čtrnácti pooperačních dnů po 2/3 parciální hepatektomii u dospělých potkaních samců. Tato intervence provedená u potkanů je zlatým standardem in vivo studií v oblasti regenerace jater a na našem...
Role Nrf2 u vybraných modelů poškození jater
Mezera, Vojtěch ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Brůha, Radan (oponent) ; Ehrmann, Jiří (oponent)
Role Nrf2 u vybraných modelů poškození jater Oxidační stres provází řadu typů poškození jater, včetně jaterní resekce a toxického poškození jater. Dvoutřetinová parciální hepatektomie (PHx) je zavedený model pro studium regenerace jater po resekci. Sledovali jsme vliv epigalokatechingalátu (EGCG), antioxidantu ze zeleného čaje, na časnou fázi regenerace jater po PHx. Samcům potkanů kmene Wistar jsme aplikovali tři dny po sobě vodu pro injekce nebo EGCG, poté potkani podstoupili laparotomii nebo PHx. Zjistili jsme nižší inkorporaci bromdeoxyuridinu, což poukazuje na nižší syntézu DNA, u hepatektomovaných potkanů dostávajících EGCG v dávce 50 mg/kg než u potkanů dostávajících vodu. Aktivita kaspáz 3/7, exprese p-p53 a hladiny tkáňového IL-6 vykazovaly obdobný trend. EGCG v dávce 20 mg/kg tyto účinky neměl. Další potkaní samci kmene Wistar podstoupili PHx nebo laparotomii. 24 hodin od výkonu byly izolovány hepatocyty a vystaveny různým koncentracím EGCG po dobu 24 hodin. Morfologická kritéria, testy buněčné viability a syntéza albuminu prokázaly toxicitu EGCG od koncentrace 10 µmol/l. Syntéza DNA byla vyšší v hepatocytech izolovaných z potkanů po PHx a inhibována EGCG. Dále jsme zjistili, že EGCG zvyšoval aktivitu kaspáz 3 a 7, zejména v hepatocytech z potkanů po PHx. Ve druhé části naší studie jsme se...
Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu
Endlicher, René ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kalous, Martin (oponent) ; Rauchová, Hana (oponent)
SOUHRN Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu Játra jsou životně důležitým orgánem, vzhledem ke svému postavení v cirkulaci se dostávají ve zvýšené míře do styku s řadou toxických látek, které mohou způsobit poškození hepatocytů. Mechanismy odpovědné za poškození hepatocytů jsou různé, avšak jedním z nejvýznamnějších mechanismů hepatotoxického účinku je oxidační stres způsobený zvýšenou produkcí volných radikálů. Jedním z cílů působení toxických látek je respirační řetězec mitochondrií s následným narušením energetického metabolismu buňky. Působení oxidačního stresu na buňky je velmi komplexní a jeho mechanismy nejsou dosud zcela objasněny. Cílem naší práce bylo proto sledovat dopad oxidačního stresu na energetický metabolismus hepatocytů na modelu izolovaných buněk a izolovaných mitochondrií. Hodnotili jsme vliv oxidačního stresu na aktivitu enzymů dýchacího řetězce a na funkci mitochondriálního póru přechodné permeability (MPTP - mitochondrial permeability transition pore), jehož otevření indukuje kaskádu apoptotických a nekrotických procesů. Získané výsledky prokázaly selektivní působení oxidačního stresu na aktivitu enzymů dýchacího řetězce. Tert-butylhydroperoxid (t-BHP) signifikantně inhibuje oxidaci NADH- dependentních substrátů, zatímco oxidace...
Intrakraniální tlak a jeho změny při léčbě akutního jaterního selhání metodou FPSA/Prometheus v chirurgickém modelu na praseti
Pražák, Josef ; Cvachovec, Karel (vedoucí práce) ; Červinková, Zuzana (oponent) ; Kieslichová, Eva (oponent)
Úvod: Mozkový edém je dobře známá a fatální komplikace akutního jaterního selhání (ALF - acute liver failure). Vliv léčby arteficiálními eliminačními metodami na cerebrální poškození u ALF je většinou, pokud vůbec, monitorován měřením intrakraniálního tlaku. Cílem této práce je posoudit vliv metody frakční plasmatické separace a adsorpce( FPSA - Fractionated Plasma Separation and Adsorption) - jedné z nebiologických eliminačních metod, na intrakraniální tlak. Druhým cílem této práce je vyhodnotit možnou roli intracerebrální mikrodialýzy v monitoraci efektivity léčby akutního jaterního selhání metodou FPSA. Metody. Ve dvou experimentech na velkém zvířeti - praseti, byly použity dva různé chirurgické modely ALF. V prvním experimentu byla experimentální zvířat rozdělena na dvě skupiny, skupinu ALF, u které bylo navozeno pouze jaterní selhání a skupinu FPSA, kde bylo navozeno jaterní selhání a následně u ní proběhl jeden cyklus léčby metodou FPSA. U obou skupin byl měřen intrakraniální tlak a hodnoty byly následně statisticky porovnány. V druhém experimentu byla porovnávána data z monitorace mikrodialýzou a intrakraniální tlak mezi třemi skupinami pokusných zvířat, tedy mezi skupinou s pouhým navozením ALF (ALF skupina), skupinou s ALF, u které proběhl šestihodinový cyklus léčby metodou FPSA (FPSA skupina), a...
Možnosti indukce UCP-2 (uncoupling protein 2) v hepatocytech potkana v podmínkách in vivo
Bolehovská, Radka ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kalous, Martin (oponent) ; Novotný, Dalibor (oponent)
Souhrn Úvod Odpřahující (uncoupling) protein 2, objevený v roce 1997, je prvním popsaným homologem odpřahujícího proteinu 1. Odpřahující proteiny (UCP) zvyšují permeabilitu vnitřní mitochondriální membrány pro protony, snižují účinnost energetické přeměny, inhibují syntézu ATP a stimulují uvolnění energie ve formě tepla. UCP také zvyšují oxidaci substrátů a redukují produkci reaktivních kyslíkových radikálů v mitochondriích. Cíle Hlavním cílem projektu bylo zavést a optimalizovat kvantitativní real-time PCR pro detekci kinetiky exprese mRNA UCP2 u vzorků jaterní tkáně potkana. Prezentovaná studie zjišťovala účinek akutního a chronického působení trijodtyroninu a efekt parciální hepatektomie na množství mRNA odpřahujícího proteinu 2 u potkanů kmene Wistar. Výsledky Intraperitoneální injekce jedné dávky trijodtyroninu (200 μg/kg tělesné hmotnosti potkanů) zvýšila téměř dvakrát mRNA expresi odpřahujícího proteinu 2 (p < 0,01 vs. kontrolní skupina) v jaterní tkáni po 12 hodinách po aplikaci. Koncentrace trijodtyroninu a volného trijodtyroninu se v séru zvýšila 122-krát, respektive 77-krát (p < 0,001). Statisticky nevýznamná indukce exprese mRNA UCP2 byla pozorována po aplikaci tří dávek trijodtyroninu (3 200 μg/kg tělesné hmotnosti potkanů). Maximální hodnota celkového T3 byla oproti kontrolní skupině...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.