Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Amazonky vědy? Práce, péče a genderové mytologie
Červinková, Alice
Příspěvek se zaměřuje na vizuální a textuální reprezentace vědkyň. Soustředí se na kalendář, který vydalo České učení technické v Praze v roce 2012. Kalendář byl vydán na podporu univerzitní mateřské školy a zároveň může být chápán jako nástroj komunikace genderových aspektů vědy ze ČVUT směrem k širší veřejnosti.
(Geo)politiky mobility
Červinková, Alice
Studie se zabývá akademickou mobilitou v genderových, disciplinárních a geopolitických souvislostech. Mobilita je produktem heterogenní sítě lidí, materiálních objektů a institucí. Genderový rozměr akademické mobility se ustavuje především v souvislosti s vyjednáváním, zda a kde se ucházet o zahraniční stáž. Některé vědecké obory a specializace operují v hustě provázané mezinárodní síti. V těchto globalizovaných oborech je mobilita etapou v akademické dráze, která podmiňuje její další realizaci. Nároky těchto oborů na mobilitu navigují a (spolu)uskutečňují podoby jak akademických drah konfigurace partnerských soužití.
Analýza současné situace v rovnosti žen a mužů v obasti věcné působnosti MŠMT
Červinková, Alice ; Hašková, Hana ; Kolářová, Marta ; Linková, Marcela ; Moravcová-Smetáčková, I. ; Šaldová, Kateřina
Studie mapuje současnou situaci v rovnosti žen a mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT ČR za pomoci genderově sensitivních statistik vztahujících se ke všem stupňům vzdělávání a oblastem vědy a výzkumu. Studie zjišťuje jednak závažné nedostatky v oficiálním monitoringu rovnosti mužů a žen v této sféře působnosti, a dále, že dívky na tomto poli dosahují od určitých stupňů školství systematicky nižších úspěchů než chlapci. Studie předkládá návrhy na opatření na řešení této situace.
Teoretická studie k výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni
Červinková, Alice ; Kolářová, Marta ; Linková, Marcela ; Moravcová-Smetáčková, Irena
Publikace je teoretickou studií k výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni, který je realizován v letech 2004-05. Studie je zaměřena na školství z hlediska genderu. Na úvod je předkládán koncept genderu a jeho pojetí v sociálních vědách. Genderové zatížení školství je chápáno v souvislosti se zatížením pracovní sféry. Blok zaměřený obecně na gender ve školství obsahuje analýzu zastoupení mužů a žen mezi vyučujícími a studujícími, dále pedagogickou komunikaci, osnovy, učebnice a vzdělávací výsledky z hlediska genderu. Zvláštní část tvoří analýza genderového zatížení v terciálním vzdělávání a vědě výzkumu. Dále jsou popsány všechny stupně českého školství z hlediska zastoupení mužů a žen mezi studujícími a vyučujícími. V závěrečné části je přiblížen cíl, předmět a metodologie realizovaného výzkumu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Červinková, Alena
3 Červinková, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.