Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Developing Intercultural Communicative Competence through Reading Witi Ihimaera's The Whale Rider
Míková, Barbora ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem interkulturní komunikační kompetence (dále IKK) četbou díla z postkoloniální literatury (Pán velryb od Witi Ihimaera, 2005) v hodinách anglického jazyka. Teoretická část práce podává vysvětlení pojmů jako je interkulturní komunikační kompetence nebo kultura. Také popisuje přínosy čtení v hodinách anglického jazyka. Praktická část práce představuje projekt, který se skládá z celkem dvanácti hodin věnovaných četbě Pána velryb. Cílem projektu je podpořit rozvoj IKK u žáků, zvýšit jejich povědomí o jiných anglicky mluvících kulturách než jen těch tradičně vyučovaných a v neposlední řadě rozvíjet i jejich jazykové dovednosti. Výsledkem projektu je, kromě očekávaného zvýšení IKK, které je však těžko měřitelné, plakát na téma Maorská kultura, který žáci zpracovali. KLÍČOVÁ SLOVA interkulturní komunikační kompetence, postkoloniální literatura, čtení, výuka angličtiny, Pán velryb
Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Pípalová, Mariana ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Raising Phonetic Awareness at Primary Level
Skočdopolová, Petra ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Müller Dočkalová, Barbora (oponent)
Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na dva přístupy ve výuce a sice všímání si a zvyšování povědomí žáků. Dále se pak soustřeďuje na jejich implementaci ve výuce výslovnosti a zkoumá, zda-li věk spolu se stadiem kognitivního vývoje žáka mohou představovat překážku v použití těchto postupů. Praktická část práce prezentuje výzkum, který je tvořen sestavením plánu aktivit podporujících všímání si a zvyšování povědomí a jeho následnou pilotáží v pěti různých skupinách žáků základní školy. Cílem výzkumu je určit, zda navržené aktivity žáky podporují ke všímání si výslovnostních jevů. Výsledky výzkumu naznačují pozitivní dopad aktivit zaměřených na všímání si a zvyšování povědomí i u žáků nacházejících se v nižším stadiu kognitivního vývoje. Klíčová slova: žáci ZŠ, učení výslovnosti, zvyšování povědomí, všímání se, kognitivní vývoj, aktivní zapojení žáků
Teaching Silent Letters to Czech Learners
Pospíšilová, Markéta ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Žďárek, Karel (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci téže autorky, která se zabývala fenoménem anglických tichých písmen. Jelikož zmíněná bakalářská práce odhalila, že správná výslovnost slov s tichými písmeny působí českým studentům značné problémy, cílem této diplomové práce bude najít způsob, jak tento stav změnit. Teoretická část se zaměří na rozbor existujících materiálů a technik výuky tichých písmen. V praktické části se pak pokusíme tyto materiály přizpůsobit potřebám českých studentů a vypracovat set aktivit, které by danou problematiku kompletně pokryly. Dalším krokem bude odpilotování daných aktivit na určitém počtu respondentů během delšího časového úseku. Analýza dat získaných během celého výzkumu by pak měla ukázat, zda byly aktivity efektivní a zda je u respondentů patrný pokrok.
(Non)rhoticity in English pronunciation teaching
Kobák, Anett ; Uličná, Klára (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rolí roticity ve výuce anglické výslovnosti. Teoretická část se zaměřuje na popis roticity jako jeden z hlavních rozlišujících znaků anglických přízvuků. Dále porovnává přístupy k výuce anglické výslovnosti a kritéria ovlivňující výběr výslovnostního modelu. Také představuje vývoj angličtiny jako lingua franca a popisuje procesy vnímání řeči. Praktická část představuje tvorbu a implementaci výzkumu, který měří míru srozumitelnosti rotické a nerotické řeči. Výsledky naznačují, že čeští studenti pokládají nerotickou řeč za méně srozumitelnou než rotickou. Klíčová slova roticita, neroticita, výuka výslovnosti, vnímání řeči, srozumitelnost
Teaching Aspects of Connected Speech
Benková, Kateřina ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato práce se zabývá výukou aspektů souvislé řeči. Teoretická část analyzuje aspekty souvislé řeči z fonetického a didaktického hlediska a dále zkoumá vztah mezi výukou aspektů souvislé řeči a rozvojem dekódovacích dovedností. Praktická část představuje výzkum zaměřený na účinky explicitní výuky a procvičování vybraných aspektů souvislé řeči na porozumění autentické mluvě. Výsledky naznačují, že dvanáct 45minutových lekcí založených na autentických televizních seriálech mohlo mít významný pozitivní vliv na rozvoj poslechových dovedností účastnících se studentů. Výsledky rovněž ukazují, že studenti považují trénink za zábavný a užitečný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.