Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 606 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané romské politické aktivity v České republice od roku 1993
Králková, Alžběta ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Krčík, Jakub (oponent)
Bakalářská práce s názvem Vybrané romské politické aktivity v České republice od roku 1993 je zaměřena na angažovanost romských a proromských politických aktivistů - představitelů ve výrazných událostech let devadesátých. V úvodu včleňuje téma do kontextu historického, kde je zmíněna například činnost romského disentu. Dále zahrnuje kontext majoritní politiky sestavený z politologické literatury. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a rozhovorů s romskými politiky - aktivisty jsou popsána romská hnutí a romské strany dané doby. Stěžejní část práce sleduje, jak se romští a proromští aktivisté - politici stavěli k různým událostem v devadesátých letech. Ke každému roku jsou vybrány maximálně tři události, voleny jsou na základě pročítání romského tisku a rozhovorů s romskými aktivisty. Těmito událostmi jsou například: Zákon o občanství, Migrace, Nová koncepce integrace Romů.
Příčiny nerovného přístupu romských dětí k plnohodnotnému vzdělání a analýza nástrojů směřujících ke zvýšení školní úspěšnosti romských žáků
Marešová, Jindra ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Viková, Lada (oponent)
Práce přináší historickou sondu do přístupů státu ke vzdělávání Romů. Historický exkurz začíná během vlády Marie Terezie a končí na jaře roku 2011. Práce dále kategorizuje a analyzuje nejčastěji udávané příčiny nižší školní úspěšnosti romských dětí a na příkladu čtyř ostravských škol shrnuje nástroje na vyrovnání znevýhodnění, které si romské děti do vzdělávacího procesu nesou. V závěru je formulováno doporučení kroků vedoucích ke zvýšení úspěchu romských dětí ve vzdělávání. Klíčová slova: Romové Romské děti Vzdělávání Sociokulturně znevýhodnění žáci Vzdělávací politika Diskriminace Zvláštní školy
Identita v biografickém vyprávění. Případ slovenských Romů z prostředí českého maloměsta.
Dienstbierová, Kristina ; Elšík, Viktor (vedoucí práce) ; Červenka, Jan (oponent)
Většina dostupných studií věnující se identitě Romů, nedokáže uspokojivě odpovědět na některé otázky, které nastoluje sociální realita proto, že zkoumají identitu Romů na základě studia kultury a kulturních hranic. Tato práce na základě biografického výzkumu mapuje identitu vybraných Romů z pohledu samotných aktérů a jejich životní zkušenosti. Především se zaměřuje na faktory, které hrají roli při utváření a reprodukci romské identity a na to, jakými významy ji její nositelé naplňují. Práce ukazuje, že i přes absenci sdílené kultury a sociálních vazeb v rámci širšího romského společenství, zle hovořit o etnické kategorie Romové, neboť je jako kategorie reprezentována nejen samotnými Romy, ale i majoritní společností, což má reálný dopad na každodenní životy jednotlivců, kteří jsou do této kategorie zařazováni.
"Filmy s romským přízvukem": Současný stav romské kinematografie a její perspektiva
Dvorská, Františka ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Marková, Taťána (oponent)
"Filmy s romským přízvukem": Současný stav romské kinematografie a její perspektiva Hlavním teoretickým přístupem, o nějž se tato práce opírá, je koncept tzv. kinematografie s přízvukem, který formuloval iránský filmový vědec Hamid Naficy. Na základě jeho metodologického nástroje autorka zkoumá některé složky "stylu s přízvukem", jak se uplatňují právě v romské kinematografii, a dospívá k názoru, že již na malém vzorku tvorby deseti romských filmařů, lze hovořit o určitých komponentách, které jsou více méně společné všem uváděným tvůrcům. Jedná se především o sdílení existence v "meziprostoru", která je navíc v některých aspektech odlišná od "hraniční" existence exilových autorů nebo jiných filmařů diaspory, a to specifickým statusem romské menšiny ve společnosti obecně. Pro romskou kinematografii je příznačná autobiografičnost a začlenění autora do příběhu. Z výrobního hlediska se jedná převážně o filmy alternativní, nízkorozpočtové či artové. Po finanční stránce je romská tvorba nejčastěji podporována veřejnoprávními televizními stanicemi, dotacemi od státu, neziskovými organizace nebo malými produkčními společnostmi. Týmy jsou často tvořeny na přátelských či rodinných vazbách, filmaři většinou pracují s obdobným kolektivem lidí, sami zastávají více funkcí a jsou přítomni při více fázích vzniku...
Frazeologie romštiny ve vybraných textech
Koptová, Martina ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Elšík, Viktor (oponent)
Práca popisuje charakter frazeológie tzv. slovenskej rómčiny v rámci vybraných literárnych textov a na základe tohto popisu sa pokúša odpovedať na základné otázky frazeológie rómčiny. Problematizované sú hlavne nasledujúce okruhy: identifikácia frazeologizmov, popis vlastností, kategorizovanie, problematika prekladu a určenie vitality frazeologizmov. Práca sa opiera o teoretické východiská popredných slovenských a českých jazykovedcov, ktoré sú zahrnuté v prvej časti. Druhá časť práce sa venuje deleniu a popisu excerpovaných frazeologizmov. K jednotlivým frazeologizmom sú uvádzané nasledujúce informácie: význam, príklady užitia, varianty, synonymá, antonymá, slovenské a české frazeologické ekvivalenty. Práca overuje znalosť a živosť excerpovaných frazeologizmov z literatúry porovnaním výskytu skúmaných frazeologizmov v reči rodených hovorcov a tiež pomocou dotazníkového prieskumu, ktorému je venovaný tretí oddiel. Ťažiskom práce sú autentické príklady užitia jednotlivých frazeologizmov v literatúre i v reči, ktoré by sa dali použiť pri zostavovaní frazeologického slovníka.
Svaz Cikánů-Romů (1969-1973). Možnosti přístupu ke studiu historie Svazu Cikánů-Romů na příkladu analýzy činnosti krajského výboru Svazu v Západočeském kraji.
Turková, Kateřina ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Sadílková, Helena (oponent)
Romská organizace, působící pod názvem Svaz Cikánů-Romů, byla v letech 1969- 1973 součástí Národní fronty a jejím prostřednictvím se Romové mohli částečně podílet na realizaci politiky namířené vůči jim samotným. Předkládaná práce seznamuje s působením Svazu Cikánů-Romů v Západočeském kraji, zabývá se rekonstrukcí činnosti jeho krajského výboru a přidruženého hospodářského zařízení Névodrom se sídlem v Plzni. Popisuje působení této organizace v oblasti bytové a sociálně-zdravotní, dále i v oblastech školství a vzdělávání, kultury a sportu, informuje o její spoluprácí s orgány státní správy a organizacemi sdruženými v Národní frontě. Na základě analýzy dokumentů vztahujících se k činnosti Svazu v Západočeském kraji rekonstruuje i některé vnitřní mechanismy organizace jako celku (způsob výstavby organizační struktury, získávání členské základny). Závěrečná část práce přispívá k poznání okolností likvidace Svazu a jejích důsledků, zprostředkovává reflexi významu Svazu Cikánů-Romů některými jeho představiteli, okrajově se věnuje i paralelám mezi činností Svazu a aktivitami romských aktivistů v politické a kulturní sféře v 70., 80. a 90. letech 20. století. Práce vychází z analýzy archivních dokumentů organizace, částečně i z analýzy rozhovorů s pamětníky. Detailní zpracování činnosti Svazu Cikánů-...
Deportace rumunských Romů za Antonescova režimu a jejich historický kontext
Dobruská, Petra ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná rigorozní práce pojednává o deportacích Romů do Transnistrie za II. světové války. Celé téma je zasazeno do širších historických souvislostí. Po stručném seznámení se s historií Romů po jejich příchodu na území Rumunska, se práce věnuje období mezi dvěma světovými válkami. Hlavnímu tématu deportací Romů do Transnistrie je věnována podstatná část práce. Celé téma je zasazeno pro přiblížení českému čtenáři do nutného kontextu rumunských dějin. Přílohy obsahují překlady dobových dokumentů a mapy pro lepší zorientování se v tématu.
Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce na pozadí odškodňovacích procesů v České republice
Zdařilová, Eva ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce se zaměřuje na faktory, které mohou ovlivňovat vyprávěný životní příběh. Od samotného zapamatovávání si vzpomínek, přes jejich nové kontextualizování během života, vypravěčskou tradici informátorova zázemí, až po finální naraci a okolnosti s ní spojené. Tematickým rámcem analýzy jsou proběhnuvší kompenzační programy v ČR. Text upozorňuje na různé nahlížení minulosti při podávání žádostí o "odškodnění" na jedné straně úřady a na straně druhé pamětníky. Text přináší několik poznámek k vzájemnému nepochopení odlišných úhlů pohledu na minulost - úředníka/ historika a očitého svědka.
Dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu mezi dvěma subdialekty severocentrální romštiny v městě Jelšava
Samko, Milan ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Pinter, Tibor (oponent) ; Elšík, Viktor (oponent)
SAMKO,Milan: Dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu mezi dvěma subdialekty severocentální romštiny v měste Jelšava [Dizertačná práca]/Mgr.Milan Samko-Univerzita Karlova. Filozofická fakulta; Stupeň odbornej kvalifikácie : doctor philosopiae (PhD.).- Praha:UK,2011.s.142. + prílohy 48. Dizertačná práca sa zaoberá rómskym jazykom v meste Jelšava. Subdialektom domácich rómskych občanov mesta (ďalej aj ako L1) a subdialektom prisťahovaných rómskych občanov do mesta Jelšava (ďalej aj ako L2).Prácou chceme ukázať vybrané dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu L1-L2.Čiže chceme ukázať na základe vybraných javov kontrastívnosť L1- L2, lexikálnu variantnosť L1-L2, mieru a smer akomodácie L1↔L2. Uvedené interpretujeme a konfrontujeme v troch generáciách L1 a v troch generáciách L2, súborne za L1 a súborne za L2. Práca sa snaží v tejto oblasti zachytiť mieru zmeny a vývojové tendencie od najstaršej generácie L1 a L2 po najmladšiu generáciu L1 a L2.Mladá generácia je pre nás ukazovateľom vývojových tendencií a prognóz pri skúmaní takýchto jazykových procesov. Mesto Jelšava je pre nás jedinou známou lokalitou v SR, kde takéto jazykové procesy v uvádzaných intenciách a parametroch v reále prebiehajú a kde ich môžeme skúmať. Prácou chceme preukázať vzájomný vplyv dvoch subdialektov v...
Romská komunita ve Vsetíně
Růžičková, Alena ; Sadílková, Helena (vedoucí práce) ; Červenka, Jan (oponent)
Bakalářská práce Romská komunita ve Vsetíně se zabývá poválečnou migrací Romů ze Slovenska do okresního města Vsetín. Zaměřuje se v první řadě na dvě největší migrační vlny. První migrační vlna Romů ze západního Slovenska a Košic byla spontánní a její motivací bylo hledání stálého a placeného zaměstnání. Časově se tato migrace odehrávala v širším časovém rozpětí od roku 1945 do konce padesátých let. Mnohem silnější byla druhá vlna, kdy byly do Vsetína přesídleny romské rodiny z osady u obce Bystrany, okres Spišská Nová Ves a to v souladu s vládním usnesením č. 502/1965 Sb. Práce se zaobírá ideologickou základnou koncepce rozptylu a dotýká se i příčin jejího zhroucení. Dále stručně nastiňuje další vývoj romské komunity ve Vsetíně. Kromě čerpání informací z fondů okresního archivu a z odborné literatury byla pro tuto práci využita metoda zpracování orální historie. Text je doplněn minimálně upravenými výpověďmi romských narátorů, které mají přiblížit jejich zpětný pohled na nedávnou minulost. Klíčová slova Romská komunita, cikánské obyvatelstvo, okres Vsetín, Bystrany, migrace, pohyb obyvatelstva, orální historie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 606 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Červenka, Jakub
4 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.