Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 615 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rudolf Daniel: Housle a kůň. Historická analýza rukopisu se zřetelem k autorovu společenskému působeni v poválečném romském etnoemancipačním hnutí v Československu
Závodská, Milada ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Mann, Arne (oponent) ; Spurný, Matěj (oponent)
Tato práce se zabývá rukopisem Housle a kůň, k němuž přistupuje z hlediska romistiky a zároveň metodami historické vědy. Cílem je ověřit historické reálie, které rukopis obsahuje. Hlavní hypotézou práce je atribuce textu Rudolfu Danielovi - ověřovány jsou autobiografické údaje a jejich kulturně společenský kontext. Práce se systematicky soustředí na osobnost Rudolfa Daniela (nar. 1911, Oslavany - zemř. 1978, Brno) a poznání jeho biografie (doposud neznámé) je jedním z cílů. Kontextem vzniku rukopisu Housle a kůň je poválečné romské etnoemancipační hnutí, a Rudolf Daniel je nově odhalenou historickou osobností jeho dějin. Klíčová slova: Romové, koňské handlířství, holocaust, etnoemancipační hnutí, dějiny Romů,
Poválečná historie Romů v Československu ve vzpomínkách pamětníků: Možnosti rekonstrukce poválečné migrace vybrané skupiny Romů ze Slovenska do českých zemí
Sadílková, Helena ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Vaněk, Miroslav (oponent) ; Pavelčíková, Nina (oponent)
Tato práce se zabývá tématem poválečné migrace Romů ze Slovenska do českých zemí jako zásadním přelomovým procesem v poválečných dějinách Romů na území bývalého Československa s významnými dopady nejen s ohledem na jednotlivé skupiny Romů žijících na Slovensku a migrujících do českých zemí, ale také s ohledem na další vývoj vztahů české společnosti vůči Romům a proměny náhledu na romské obyvatelstvo ze strany centrálních institucí. Práce se soustřeďuje na prezentaci komplexně zpracované případové studie poválečné migrace konkrétní lokální skupiny Romů z jihovýchodního Slovenska do Brna. Při jejím výzkumu využila autorka syntetickou metodu kombinující orálně historické prameny a písemné prameny zejména regionální provenience. Tento postup uplatnila ve dvojím kontextu: na jedné straně při sledování vývoje vybrané lokální skupiny Romů s ohledem na lokální vztahy s místním majoritním obyvatelstvem na Slovensku v době od dvacátých do sedmdesátých let 20. století; a na straně druhé také při sledování poválečné migrace části těchto lidí, a to ve dvou lokalitách jejich pobytu v českých zemích, respektive na Moravě, z nichž jedna představuje tranzitní lokalitu jejich těsně poválečné migrace a druhá lokalitu cílovou, kde tito lidé žijí dodnes. Takto zpracovanou případovou studii pak autorka kontextualizuje v...
Romové v Písku: případová studie poválečného osídlení
Mižigár, Michal ; Sadílková, Helena (vedoucí práce) ; Červenka, Jan (oponent)
Bakalářská práce Romové v Písku pojednává o příchodu prvních tří romských rodin z východního Slovenska do Písku, které se zde usadily natrvalo. Cílem této bakalářské práce je popsat původní romskou osadu, ze které tito Romové odešli, jejich poválečnou migraci za prací do českých zemí a jejich usazení se v Písku.
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí
Červenka, Jan
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí Jan Červenka disertační práce Abstrakt Disertační práce, jejímž základem jsou tři již publikované práce a jeden rukopis, je zaměřena na fylogenezi vybraných rodů gekonů z oblasti Mediteránu a oblastí přilehlých. Cílovou skupinu taxonů spojuje z morfologického hlediska absence přísavných lamel na prstech a z hlediska historie výzkumu skupiny také jejich předpokládaná blízká fylogenetická příbuznost. Na problematiku studovanou v této práci byly aplikovány především metody molekulární fylogenetiky s využitím sekvenčních dat získaných z mitochondriálních genů. Morfologické znaky, u ještěrů tradičně používané, byly zkoumány zejména v souvislosti s ekologií studovaných forem. Práce umožnila první podrobnější náhled na fylogenezi zkoumaných taxonů. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že rod Cyrtopodion, dříve považovaný za monofyletický, monofylem není, neboť rody Bunopus a Agamura tvoří jeho vnitřní skupiny. Jeho podrod Mediodactylus tvoří monofylum, nikoli však blízce příbuzné ostatním zástupcům rodu a byl povýšen na samostatný rod Mediodactylus. Enigmatický a doposud poměrně málo prozkoumaný rod Carinatogecko tvoří se všemi svými zástupci vnitřní skupinu rodu Mediodactylus. Na základě vnější morfologie a ekologických charakteristik bylo též doporučeno...
Klub Černá Perla a restaurace Cikánská Jizba jako dva příklady romské hudební (re)prezentace
Jurková, Inka ; Jurková, Zuzana (vedoucí práce) ; Červenka, Jan (oponent)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Inka Jurková Klub Černá perla a restaurace Cikánská jizba jako dva příklady romské hudební (re)prezentace Abstrakt: Tato bakalářská práce je založena na etnografickém výzkumu dvou míst - hudebního klubu Černá perla a restaurace Cikánská jizba, kde pravidelně vystupovali, respektive vystupují romští hudebníci. Jejich produkce je popsána v rámci konceptu soundscapes, tzn. nejen z hudebního hlediska, ale také vzhledem ke vztahu k posluchačům a v historickém a místním kontextu. Klíčová slova: Romové, romská hudba, Slaný, Český Krumlov, rompop, Černá perla, Cikánská jizba, Cindži Renta
Homosexualita u Romů
Tišer, David ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Beníšek, Michael (oponent)
I když v současnosti existuje potřeba zabývat se marginalizovanými skupinami uvnitř LGBT komunity, neexistují žádné ucelené výzkumy či studie, které by poskytly dostatek informací o romské LGBT menšině. Obecně se dá říct, že podobně jako je tomu v jiných zemích, se společenská debata omezuje pouze na LGBT z většinové společnosti a na stírání odlišností mezi LGBT menšinou a majoritní společností. Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině. Klíčová slova Romové : Homosexualita: Coming out: Rituální čistota : Identita : Transsexualita : Trest : Prostituce : Kultura
Fotografické strategie společnosti American Apparel
Červenka, Jan ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Štefaniková, Sandra (oponent)
Předmětem práce je analyzovat fotografické strategie oděvní společnosti American Apparel v letech 2011 - 2015 a její současné reklamní strategie. V teoretické části práce se text zaměří na principy reklamní fotografie a popíše historii fotografie módní. Dále zmíní práce fotografů, kteří se ve svém životě věnovali atypickým reklamním strategiím. Obsahem další části práce je přehled vzniku a vývoje společnosti American Apparel a jejího zakladatele Dova Charneyho. Na základě textů teoretika obrazu Roland Barthese a metod popsaných v knize Metody výzkumu médií od Trampoty a Vojtěchovské, aplikuje autor práce své poznatky na kvantitativní i kvalitativní výzkum již zmíněných reklamních fotografií. Stěžejním výstupem práce je právě kvalitativní analýza, jejíž předlohou se stal Barthesův text Rétorika obrazu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí
Červenka, Jan ; Kratochvíl, Lukáš (vedoucí práce) ; Moravec, Jiří (oponent) ; Gvoždík, Václav (oponent)
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí Jan Červenka disertační práce Abstrakt Disertační práce, jejímž základem jsou tři již publikované práce a jeden rukopis, je zaměřena na fylogenezi vybraných rodů gekonů z oblasti Mediteránu a oblastí přilehlých. Cílovou skupinu taxonů spojuje z morfologického hlediska absence přísavných lamel na prstech a z hlediska historie výzkumu skupiny také jejich předpokládaná blízká fylogenetická příbuznost. Na problematiku studovanou v této práci byly aplikovány především metody molekulární fylogenetiky s využitím sekvenčních dat získaných z mitochondriálních genů. Morfologické znaky, u ještěrů tradičně používané, byly zkoumány zejména v souvislosti s ekologií studovaných forem. Práce umožnila první podrobnější náhled na fylogenezi zkoumaných taxonů. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že rod Cyrtopodion, dříve považovaný za monofyletický, monofylem není, neboť rody Bunopus a Agamura tvoří jeho vnitřní skupiny. Jeho podrod Mediodactylus tvoří monofylum, nikoli však blízce příbuzné ostatním zástupcům rodu a byl povýšen na samostatný rod Mediodactylus. Enigmatický a doposud poměrně málo prozkoumaný rod Carinatogecko tvoří se všemi svými zástupci vnitřní skupinu rodu Mediodactylus. Na základě vnější morfologie a ekologických charakteristik bylo též doporučeno...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 615 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Červenka, Jakub
5 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.