Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 561 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reflexe společenského smýšlení o Romech v československé a české kinematografii
Dvorská, Františka ; Andrš, Zbyněk (oponent) ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Slovo umění je jedním z nejdůležitějších termínů, chceme-li zkoumat vzájemné vztahy mezi kulturou a společností. Umění je také jedním z prostředků utváření lidské identity. Pro menšiny jakéhokoliv zaměření se stává velmi podstatnou součástí života - na jedné straně je prostředkem k osobní reflexi kultury daného společenství a k její manifestaci před veřejností, na straně druhé může přispívat k dezinterpretaci a podporovat vžité stereotypy. Zdá se, že ze všech druhů umění je v tomto ohledu "nejnebezpečnější" právě film. Film se ze všech umění nejvíce může přiblížit realitě, a tím ji také nejsnáze zkreslit. Na rozdíl od jiných umění film nabízí další rozměr - nejedná se již jen o naše představy. Svět, který zobrazuje, je plně vykreslen, a tato schopnost usnadňuje manipulaci s recipientem. Zatímco autor knihy o Romech nás jednoduše zavede do romského prostředí a my se sžijeme s myšlenkou, že hlavní představitelé jsou Romové, v případě filmu se vynořují ještě další otázky, jako například, kde byl film natáčen a jsou-li herci skuteční Romové. Všechny tyto zdánlivé detaily nesmírně ovlivňují celý diskurz o daném filmu, o kinematografii zabývající se menšinami, a konečně přispívají i k diskusi o minoritách vůbec. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Romský revenant - mulo jako dogma. Metodologické možnosti a úskalí přístupu k "romské tradici"
Lábusová, Adéla ; Ghosh, Yasar Abu (oponent) ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Hlavními primárními daty jsou doposud publikované články a studie k tomuto tématu a rozhovory pořízené v rámci dlouhodobého terénního výzkumu. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly - romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura. V kapitolách 2. a 3. uvádíme metodologické přístupy a způsoby konceptualizace v etnografii a folkloristice a v kapitole 4. pak rozebíráme jejich užití a možnosti uplatnění v rámci romisticky zaměřených prací. Tato část práce tak zároveň slouží jako vymezení pole pro druhou část práce, ve které se věnujeme dalším pojetí tradice a kultury. Ve 2. kapitole podáváme krátký exkurz týkající se metodologického vytyčení etnografie a folkloristiky v českém kontextu. Přibližujeme zde základní koncepční předpoklady pro definování tradice a kultury v těchto disciplínách. V podkapitole 2.3. se zmiňujeme o možných úskalích v pojetích národnostně zaměřených oborů. V následující, 3. kapitole, analyzujeme výběr z dosavadní publikované literatury týkající se zvoleného tématu. Zvláštní pozornost věnujeme studiím o obyčejích a slovesné lidové tvorbě. V rozebíraných článcích sledujeme především to,...
Gitanka mezi tradicí a současností. (Postavení ženy ve vybraných komunitách katalánských Gitanos ve francouzském Perpignanu a okolí)
Urbanová, Kateřina ; Andrš, Zbyněk (oponent) ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Úvod V následující práci se pokusím popsat postavení ženy ve vybraných komunitách katalánských Gitanos ve francouzském Perpignanu a okolí. Budu vycházet především z terénního výzkumu, který jsem zde uskutečnila společně se dvěma spolužačkami na podzim 2004, vlastní poznatky budu doplňovat o informace z dostupné literatury a z materiálů, které jsem získala během dvouměsíčního pobytu ve francouzském Perpignanu. Téma bakalářské práce do jisté míry vychází ze situace, v níž jsem se společně s kolegyněmi v Perpignanu ocitla. Komunity katalánských Gitanos v Perpignanu a okolí jsou uzavřené a je velmi těžké do nich proniknout. Navíc je zde velmi striktně oddělen svět mužů a žen. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pro nás bylo snazší proniknout do ženské společnosti, pravidelně jsme se se ženami setkávaly ve Sdružení gitanských žen (Association des femmes gitanes) v Perpignanu, vedly jsme rozhovory se ženami z obdobného sdružení v Montpellier, setkaly jsme se i s dalšími ženami z jiných komunit. Informátorky samy vypovídaly o svém postavení v komunitě a v rodině, o snaze své postavení v rámci komunity změnit. Během pobytu ve Francii jsme se setkaly s představitelkami "ženského emancipačního hnutí", míra emancipace, o niž ženy usilovaly, se v jednotlivých komunitách a napříč generacemi lišila. V první, úvodní...
Vira v revenanty jako součást náboženství bystranských Romů
Dobruská, Petra ; Andrš, Dušan (oponent) ; Červenka, Jan (vedoucí práce)
Revenanti, neboli navracející se zemřelí, jsou neoddělitelnou součástí každodenního života bystranských Romů. Ne náhodou tedy nahrávání o nich začalo hned v počátcích mých cest do Bystran. Vždy mě vyprávění fascinovalo. Zprvu jsem se zajímala o všechny transcendentní jevy vyskytující se v Bystranech. Cíleně jsem se na téma revenanti omezila až v říjnu 2004, kdy jsem strávila týden u jedné rodiny v osadě. Od té doby jsem Bystrany navštívila ještě několikrát 1 , vždy na několik dnů až týdnů. Víru v revenanty jsem se snažila jsem se zachytit synchronně. Moji respondenti se pohybují zhruba ve věku od šesti do šedesáti let a převážně to jsou ženy. S muži jsem natáčela výjimečně, což souvisí s mým pohlavím a přístupem Romů - mužů k ženám. Níže budu popisovat fenomén, který pro své pochopení vyžaduje odpoutání se od neustálého racionalizování si všeho kolem sebe a v neposlední řadě porozumění lidem, kteří si nesou svou proži tou zkušenost s transcendentním jevem, který je pro bystranské Romy každodenní realitou. Cílem zde rozhodně není dokazování či zpochybňování existence nadpřirozených postav - v tomto případě revenantů či světů s nimi spjatých, nýbrž analýza a popis těchto prožitých zkušeností. Chtěla bych zde však zdůraznit, že mé vnímaní zmiňovaného jevu se samozřejmě v mnohém liší od vnímání bystranských...
Vliv letničního hnutí na komunity katalánských Gitanos v jižní Francii
Dienstbierová, Kristina ; Červenka, Jan (oponent) ; Uhlová, Alexandra (vedoucí práce)
Fenomén nových náboženských hnutí, mezi které patří i hnutí letniční, bývá spojován s moderní společností, její přílišnou racionalizací na jedné straně a negativními sociálními jevy doprovázejícími urbanizaci na straně druhé. Náboženství, které podle Starka a Bainbridrigeho funguje jako kompenzátor cílů, jejichž dosažení je teď a tady problematizováno, nabízí víru, že uspokojení bude dosaženo ve vzdálené budoucnosti nebo za nějakých odlišných podmínek, které nemohou být okamžitě nastoleni. Vznik nových hnutí pak podle těchto autorů favorizuje velká sociální a geografická mobilita dnešní pluralitní a kosmopolitní společnosti, která vede k zpřetrhávání (náboženských) pout a oslabování sociálních vazeb na konkrétní (náboženskou) skupinu, což umožňuje náboženské experimentování a inovaci. S ohledem na předcházející není tedy překvapivé, že tato hnutí mají velký úspěch především v prostředí sociálně slabých a vyloučených skupin obyvatel, neb jim přináší naději na lepší život v budoucnu - spásu - a pocit výlučnosti, byli vyvoleni, aby hlásali boží poselství. K těmto skupinám obyvatel patří i Romové žijící na území Francie. I když pro ně neplatí premisa velké sociální mobility - nesou některé rysy tradiční společnosti - přinejmenším trpí exkluzí a v případě usedlých Romů (kam patří i popisované komunity...
Ján Slepčík - Ačo: hudební život
Morávková, Karin ; Červenka, Jan (oponent) ; Andrš, Zbyněk (vedoucí práce)
Cíl práce ne ní v popisu objektivního a všeobecného pohledu na romskou hudbu a její nositele. Celá stať je naopak koncipována velmi individuálně a subjektivně. Individuálně proto, že se jedná o monografii jednoho konkrétního romského hudebníka. (Zde se sama nabízí kontroverzní otázka, co je "romská hudba" a následně kdo je "romský muzikant". Tu však sama etnomuzikologie nijak nevymezuje a neklade jí žádné striktní pomyslné hranice.) Individuálně z toho důvodu, že v podstatě jediným zdrojem informací byl hudebník sám. Cílem práce není srovnávat či hodnotit jeho výpovědi zvnějšku. Jde o pohled emický. Proto se zde také vyskytují informace, kterým hudebník sám přikládá důležitost a nač se zaměřuje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Migrace slovenských Romů do českých zemí po roce 1945: případová studie - usídlování Romů v Rokycanech mezi lety 1945-1952
Šebová, Barbora ; Červenka, Jan (oponent) ; Závodská, Milada (vedoucí práce)
Napsat bakalářskou práci na téma poválečné migrace Romů do českých zemí mi navrhla paní doc. Milena Hübschmannová, Csc. při svých přednáškách o historii Romů. Když mluvila o válce a poválečné historii, několikrát vyslovila přání, aby někdo zachycením a analýzou vzpomínek pamětníků - tedy za pomoci využití metody orální historie - zpracoval tento úsek historie podrobněji. Aby tím, že popíše detaily ze života lidí, kterých se poválečný přesun do českých zemí týkal, umožnil člověku, žijícímu v dnešní době, alespoň částečně pochopit motivy tehdejších migrantů a jejich příčiny. Proto se ve své práci vedle zkoumání odborné literatury, na jejímž základě je formulována obecná teoretická část, zaměřuji především na rozhovory s pamětníky a práci s dobovými dokumenty. Rozhovory s pamětníky umožňují popsat, jak migrace probíhala v rámci jednotlivých rodin a rodů a jak ji vnímali samotní Romové. Dobové dokumenty zase umožňují získat informace o tom, jak k romským pracovníkům přistupovaly jednotlivé průmyslové a zemědělské podniky a jaký pro ně měli Romové význam. Mým cílem je poukázat v případové studii1 Rokycan na to, že mnoho Romů přišlo po válce do českých zemí na základě výzev v médiích nebo bylo do jednotlivých podniků přímo nabráno náboráři, a že poválečná romská migrace nebyla pouze "spontánní" a "hromadná" 2,...
Ekonomická situace romské rodiny v českém pohraničí. Vývoj v posledních letech - případová studie
Habart, Tomáš ; Červenka, Jan (oponent) ; Jiránek, Radek (vedoucí práce)
Původním záměrem této práce bylo zmapovat míru zadlužení romské komunity v malé lokalitě v českém pohraničí. Zvláštní důraz měl být kladen na tzv. rychlé půjčky a jejich negativní dopad na lidi žijící na nejnižších společenských příčkách. Zároveň jsem chtěl ukázat, jak se tento nebezpečný problém rychle rozšiřuje a dotýká se stále větší části obyvatel České republiky (záměrně nemluvím jen o Romech nebo sociálně vyloučených lidech) a z tohoto důvodu se stává velmi aktuálním. "Minimálně 100 tisíc rodin je ve stavu, kdy jejich nejnutnější výdaje a splátky dlouhodobě převyšují příjmy. (…) Vedle toho je dalších 200 tisíc rodin, tedy zhruba půl milionu lidí, na hraně této situace. To je vážný ekonomický i politický problém." (SMRČKA, l.: 2006)1 Na základě rozhovorů s lidmi, kteří tohoto druhu služeb využili a kteří se díky zadlužení propadli do horší situace, jsem chtěl dospět k závěrům použitelným i v praktické sféře (např. pro lepší prevenci skrze efektivnější předávání informací o následcích apod.). Po dvoudenní návštěvě dané lokality a po mnoha hodinách diskusí se členy NNO2, která každodenně pomáhá potřebným obyvatelům s řešením jejich problémů, jsem poznal, že nebude možné striktně zachovat toto téma. Hlavní překážkou byla pochopitelná nedůvěra ze strany obyvatel hovořit o natolik soukromých věcech, jako...
Magické léčitelství bystranských Romů
Znamenáčková, Zuzana ; Červenka, Jan (oponent) ; Andrš, Dušan (vedoucí práce)
Magické praktiky, nadpřirozeno a magie jsou pojmy, které jsou pro mnohé spojené s iracionalitou, "pověrami", pro něž není v západní civilizaci v dnešním 21. století místo. 21. století je v zemích Západu ovládáno racionalismem, mezi lidmi převládají materiální hodnoty a prosazuje se individualismus. Na druhé straně existuje na světě mnoho kultur, kde převládá silný vztah k tradicím, individualismus je zastíněn kolektivismem, role a status jednotlivce jsou určovány připsanými statusy, jako je pohlaví či věk. Hlavní podstatou není jednotlivec sám o sobě, ale důležité je zvláště jeho místo, které zastává v rodinném "žebříčku" a postavení, které zaujímá v komunitě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2017
Červenka, Jan
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 561 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Červenka, Jakub
4 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.