Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 695 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity. Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku.
Hajská, Markéta ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent) ; Granqvist, Kimmo (oponent)
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi užíváním jazyka a vytvářením etnických kategorií v obci na východním Slovensku. Jedná se o případovou studii, založenou na osmnáctiletém terénním výzkumu mezi obyvateli olašské romské osady v tzv. Borovanech. Autorka se pomocí kombinace sociálně antropologických a sociolingvistických metod zaměřuje na aktérskou konceptualizaci skupinových hranic rozdělující obyvatele obce na olašské Romy (Vlašika Rom), neolašské Romy (Rumungri) a Neromy (Gáže/ Gadže), zejména sleduje roli jazyka v tomto procesu. V rámci výzkumu se zaměřila na způsoby sociální organizace v rámci sledované obce a na analýzu symbolických kategorií, které jsou relevantní pro sociální prostor studované skupiny Vlašika Romů. V antropologické části se věnuje tomu, jak jsou utvářeny symbolické hranice mezi "my" a "oni" a co tvoří boundary markers, které tyto hranice vytvářejí. Dochází k závěru, že jedním z nejpodstatnějších pilířů skupinové identity a zároveň nejmarkantnějších distinkčních znaků při vyhraničování proti jiným skupinám, je jazyk. Tématu jazyka se autorka věnuje v sociolingvistické části, zkoumající jazykové chování a jazykový repertoár místních...
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2018
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Důvěra vrcholným politikům – září 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu.
Důvěra ústavním institucím v září 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Veřejnost o jaderné energetice – květen 2018
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V květnu 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice jaderné energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín, zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie u nás a zda důvěřují vládě, že správně rozhoduje o rozvoji jaderné energetiky.
Veřejnost o spotřebě a úsporách energie, tepla a vody ve svých domácnostech – květen 2018
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V květnu 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen mimořádný blok otázek věnovaných problematice spotřeby a úspor energie a vody v domácnostech. Výzkum zjišťoval, zda lidé mají přehled o nákladech na spotřebu energií, tepla a vody ve svých domácnostech, zda tyto náklady hradí snadno, nebo obtížně, zda se zajímají o technologie pro hospodárnější nakládání s energií, teplem či vodou, zda do takových technologií v posledních pěti letech investovali, případně zda o tom alespoň uvažují, zda někdy čerpali dotace z programů na podporu zavádění těchto technologií v domácnostech a zda se při nákupu spotřebičů rozhodují s ohledem na jejich energetickou třídu.
Veřejnost o energetické politice, vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – květen 2018\n
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
Stejně jako v předchozích letech byl v květnu 2018 výzkum Naše společnost rozšířen o některé speciální otázky týkající se tématu energetiky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů alternativními zdroji.
Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2018
Červenka, Jan
V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím střed a body 7 až 11 zastupujícím pravou stranu, sleduje levopravou politickou orientaci: „V politice lidé někdy hovoří o pravici a levici. Kam byste se sám zařadil na této stupnici?“

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 695 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Červenka, J.
3 Červenka, Jakub
5 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.