Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38
Chmelík, Dominik ; Červený, Jan
Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace genetického mechanismu produkce vybraného sekundárního metabolitu provedena axenizace sinice Nostoc.
Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin
Sukačová, Kateřina ; Zavřel, Tomáš ; Červený, Jan
Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 pocházejícího ze spalin při mikrořasových kultivacích. Součástí práce je také experimentální vyhodnocení optimálních růstových podmínek pro mikrořasu Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) a návrh dvoufázové kultivace této řasy spojené s produkcí lipidů.
Kolenní systém C-Leg a jeho aplikace při transfemorální amputaci
Červený, Jan ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent)
Název: Kolenní systém C-Leg a jeho aplikace při transfemorální amputaci Cíle: Cílem této práce je charakteristika kolenního systému C-Leg, stavby stehenní protézy s kolenním systémem C-Leg aplikovaném u pacientů při transfemorálních amputacích, jeho možné nastavení, použití v kombinaci s běžným typem pahýlových lůžek a porovnání jejich vlivu na možný obraz chůze pacienta. Dalším cílem je popis možných chyb v nastavení systému C-Leg a jejich projevech při prvotním použití a chůzi. Metody: V této práci jsem použil metodu analýzy doposud zjištěných a publikovaných poznatků a zkušeností se systémem kolenního kloubu C-Leg, jeho stavby, nastavením doporučeným výrobcem a školou chůze při transfemorální amputaci. Kompilací jednotlivých typů pahýlových lůžek použitých při nácviku chůze, publikovaných výsledků v rámci terapie amputovaných pacientů a vlastních poznatků, jsem zpracoval podle následných projevů, které se vyskytovaly v průběhu terapie. Výsledky: Při zachování doporučené stavby pro stehenní protézy s kolenním systémem C-Leg, následným porovnáním jednotlivých typů pahýlových lůžek a výsledků terapie na rehabilitačních odděleních, jsem popsal možné nežádoucí projevy v obrazu chůze pacienta. Ze zjištěných poznatků bylo možné popsat doporučení při základním nastavení a nácviku chůze s kolenním...
Odrůstání a mortalita přirozené obnovy po odumření horního stromového patra v horském smrkovém lese
Červený, Jan ; Bače, Radek (vedoucí práce) ; Synek, Michal (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit stav přirozené obnovy po odumření horního stromového patra v horském smrkovém lese, na základě dat získaných na trvalých výzkumných plochách (50x50m) na kterých probíhá sběr dat od roku 2006 v oblasti Trojmezné, kde porosty odumřely po orkánu Kyrill a následné kůrovcové kalamitě v roce 2008. Na těchto plochách byly vytyčeny čtverečky o velikosti 5x5m a ty byly rozděleny na buňky 0,5x0,5m a v těchto ploškách je zaznamenán každý jedinec, jeho přírůst, zdravotní stav a mikrostanoviště. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že dřevinné zastoupení se neliší od dřevinného zastoupení horního stromového patra, zastoupení smrku je 97% a jeřábu 3%. Jedinci se uchytili na ploše před disturbancí, nejmladší jedinci na ploše vyklíčili v roce 2006. Vyšší jedinci dosahují vyšších přírůstů, než jedinci menší, to znamená, že heterogenita výškové struktury se zvyšuje. Analýzou mortality jednotlivých čtverců (50x50m) bylo zjištěno, že po disturbanci na plochách nevznikly nová místa bez dřevin. Nebyla prokázána závislost mortality jedinců na jejich četnosti v buňce (0,5x0,5m). Z toho plyne, že úmrtnost jedinců na vnitrodruhové konkurenci dosud výrazně nezávisela, ač početnost přesahovala 17 jedinců na buňku. Osm let po disturbanci je mortalita velmi nízká. Nejvyšší zmlazení odrůstá až 20 cm ročně.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pešina, Jakub ; Červený, Jan (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o. s využitím metod finanční analýzy. Výsledky analytické části jsou východiskem pro formulaci návrhů ke zlepšení finančního zdraví podniku.
Comparative growth characterization of frequently used substrains of the model cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 under varying culture conditions
Zavřel, Tomáš ; Očenášová, Petra ; Sinětova, M. A. ; Červený, Jan
Cyanobacteria have gained increased attention as ideal candidates for biotechnological applications due to their capacity to produce valuable molecules ranging from therapeutic proteins to biofuels. Their natural phenotypic plasticity in highly dynamic environments enables easy deployment of new biotechnologies as well as opening possibilities for genetic engineering. This contribution presents a new approach to fast and reliable characterization of cyanobacteria growth in a flat panel photobioreactor that enables examination of changing light, temperature, and nutrient availability. The utilization of semi-continuous automatic cultivation with real-time culture growth monitoring provides a strong experimental basis for both characterization and optimization of cyanobacteria cultures in photobioreactors. We first characterized the autotrophic growth of the substrain of Synechocystis sp. PCC 6803 denoted as GT-L. This strain is capable of efficient growth under a wide range of environmental conditions with doubling time as fast as 5 h under favorable conditions. However, differences among Synechocystis sp. PCC 6803 substrains have been identified on both the genotype and phenotype levels. We therefore aimed to utilize the experimental platform to characterize multiple commonly used Synechocystis sp. PCC 6803 substrains. This method will enable us to identify substrains capable of robust growth and high production yields as reliable biotechnological candidates.
Development of methods for breeding high-lipidcontent algal strain Chlamydomonas reinhardtii using fluorescence-activated cell sorting
Fedorko, Jan ; Búzová, Diana ; Červený, Jan
Green microalgae are among the most widely distributed microorganisms in the biosphere. They are significant contributors to global photosynthetic productivity and are interesting for biotechnology due to their large variety of high-value compound accumulation and range of applications. To achieve profitable microalgae cultures for biotechnology, one wants to combine antagonistic properties: rapid growth and high accumulation of specific compounds. Here, we focus on development of advanced cultivation strategies and breeding methods applied to the model algae Chlamydomonas reinhardtii for optimized production of lipids. For identification, isolation, and subsequent selection of an optimal subpopulation with high lipid content, we used high-throughput fluorescenceactivated cell sorting in combination with imaging flow cytometry on cells stained with lipid-specific fluorescent dye. We observed that post-sort cell viability was not negatively influenced by external parameters used during the sorting procedure (pressure, light quality and quantity, influence of the sorting electromagnetic field, toxic effects of both fluorescent marker and microfluidic system medium composition).
Metabolic rhythms of unicellular, nitrogen fixing cyanobacteria and possible interplay with modeled KaiABC circadian oscillator
Červený, Jan ; Nedbal, Ladislav
Circadian clocks of living organisms provide evolutionary advantage and make living in dynamic environment more efficient. The clocks affect human lives and health as well as control the simplest organisms such as prokaryotic cyanobacteria. The cyanobacteria represent an excellent model that is amendable to a multitude of genetic, biochemical, and biophysical methods. The cyanobacterium, Cyanothece sp. ATCC 51142 relies on the circadian clock to permit, in the same cell, anoxygenic nitrogen fixation at night and oxygenic photosynthesis during solar day. We measured real-time, in-situ photosynthetic and respiratory activities as well as the culture growth under light forcing conditions and also under constant light, i.e. free-running mode. Interestingly, the experiments show a strong 24h-period dynamic pattern that is replaced by apparent 12h-period in free running mode. The 24h-pattern does not change significantly when changing the light/dark ratio from 16hL/8hD to 12hL/12hD and 8hL/16hD. Furthermore, we tried to elucidate connection between these metabolic rhythms and known structure of KaiABC circadian oscillator by means of mathematical modeling. One of simulation results show a strong correlation between the presumed catabolic event indicated by significant peak in respiratory activity, and simulated dynamics of KaiB4 complex in modeled circadian pacemaker. A causal relationship between these 2 events is suggested because KaiB4 facilitates dephosphorylation of KaiC6 hexamer, which is known to signal upcoming dark period.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Připravenost Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje na možný teroristický útok použitím jaderných, biologických a chemických agens
ČERVENÝ, Jan
Práce se zabývá tématikou terorismu, vybranými zbraněmi hromadného ničení a krizovou připraveností zdravotnictví na MU. Jsou zde popsány základní rysy terorismu - taktika, formy, účel a potencionální hrozby pro Českou Republiku a základní obecné informace týkající se chemických a biologických zbraní v souvislosti s terorismem. Empirická část je věnována Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, jejím dokumentům krizového plánování a cvičení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ČERVENÝ, Jan
5 ČERVENÝ, Jiří
1 Červený, Jakub
11 Červený, Jaroslav
5 Červený, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.