Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů
Černý, Miroslav ; Lehocký, Marián (oponent) ; Balgová,, Vendula (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), rozdílných frakcí pryže jako plniva a případně výztuže tvořené PET monofily. Mechanické chování bylo studováno tahovými zkouškami. Studované mechanické vlastnosti zahrnují modul pružnosti v tahu, napětí a prodloužení na mezi pevnosti a měrnou spotřebu energie na dosažení mezi pevnosti. Připravené materiály jsou přirozeně pórovité. Proto jejich mechanické chování musí být popsáno obecně pro pórovité kompozity. Přítomnost pórovitosti znamená, že je obtížné je je popsat modely platnými pro mechanické chování (hlavně modulu pružnosti) nepórovitých kompozitů. Modely jsou také založeny na idealizovaných strukturách na microskopické úrovni. V případě pórovitých kompozitů je velmi těžké vytvořit idealizovanou strukturu. Struktura se mění se změnou složení (změna složek nebo jejich podílů). Tyto podmínky vedly k použití odlišného přístupu k popisu vztahu struktury a zmíněných mechanických vlastností. Zvolený přístup vychází ze znalosti strukturních parametrů vycházejících z pórovitosti. Strukturní parametry popisují strukturu na makroskopické úrovni. Zahrnují objem meziprostoru (objem mezi částicemi plniva), zaplnění meziprostoru (jak matrice vyplňuje objem meziprostoru) a objemovový zlomek matrice. Navržené parametry jsou využity ve vztazích, kde jsou fitovány pomocí mocnin aby proložily hodnoty zvolených mechanických vlastností kompozitů obsahující danou matrici a plnivo. Nalezené exponenty jsou potom popsány vlastnostmi matric za zisku vztahů popisujících plněných pórovitých materiálů. Velmi podobný přístup byl zvolen v případě vyztužených kompozitů. Navržené vztahy jsou potenciálně platné pro materiály obsahující pojivou matrici, nekonečný počet plniv a jeden druh výztuže.
Analýza personálních agentur
Černý, Miroslav ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název práce: Analýza personálních agentur Cíl práce: Cílem této diplomové byl průzkum personálních agentur na českém trhu a jejich funkčnost a důvěryhodnost z pohledu uchazeče o zaměstnání. Jedním z dílčích cílů práce bylo také použití marketingové Mystery metody průzkumu a to konkrétně - Mystery client. Pod pojmem funkčnost personální agentury byl vyhodnocován přístup agentury k poptávajícímu o práci a schopnost agentury uchazeči vhodné pracovní místo zprostředkovat. Metody: Ke sběru potřebných dat pro výsledné vyhodnocení byla použita metoda Mystery client, představující skryté pozorování během pracovního pohovoru. Průzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením vybraných personálních konzultantů. Výsledky: Výsledky zkoumání doložily, že agentury práce se převážně zaměřují na outsourcing a zprostředkovávají krátkodobá zaměstnání mladším a méně kvalifikovaným uchazečům. Průzkumem bylo zjištěno, že ve většině případů, nejsou agentury práce schopny zprostředkovat odpovídající zaměstnání při dosaženém vzdělání. I přes tyto nedostatky, autor doporučil uchazečům tři agentury, které jsou dle zkoumání a výsledků, schopny komunikovat a reagovat na nabídku a poptávku práce. Klíčová slova: Personální agentura, analýza, mystery shopping, mystery client, dotazník
Bio-kompozity na bázi termosetů kyseliny mléčné
Smiřický, Jan ; Černý, Miroslav (oponent) ; Figalla, Silvestr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá syntézou polyuretanového lepidla, které je schopno lepit dřevěné piliny, a následným testováním mechanických vlastností vzniklého dřevokompozitu. Vzniklé lepidlo je biodegradabilní a je vyrobeno z obnovitelných zdrojů, proto by mohlo být vhodnou náhradou fenol-formaldehydových, melamin-formaldehydových a močovino-formaldehydových pryskyřic. Další nespornou výhodou je také absence aromátů ve struktuře makromolekul, které mohou působit karcinogenně. Pro syntézu polyurethanu byly vybrány látky, a sice kyselina polymléčná jako polyol, hexamethylendiisokyanát a glycerol jako extender. V teoretické části práce jsou popisovány vlastnosti použitých látek, jejich výroba a testování kompozitů. V experimentální části jsou popsány provedené experimenty.
Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu
Černý, Miroslav ; Santolík, Ondřej (vedoucí práce) ; Souček, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá lineární analýzou plazmatických vln, zejména metodami řešení disperzní relace horkého plazmatu. Uvádí některé výsledky, jichž bylo dosaženo při výzkumu vln v kosmickém plazmatu a mapuje stavající numerické metody pro jejich analýzu. Kromě toho představuje novou numerickou proceduru, program PDRS (Plasma Dispersion Relation Solver), umožňující hledat řešení disperzní funkce studeného, ale i horkého plazmatu s obecnou distribuční funkcí. Použití metod PDRS ukazuje na reálných případech vln v kosmickém plazmatu v okolí Země na základě dat naměřených družicí Cluster.
Postoje diváků k fotbalu v nižší soutěži
Černý, Miroslav ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Postoje diváků k fotbalu v nižší soutěži Cíle práce: Cílem práce je zjistit postoje a motivy lidí k aktivní návštěvě fotbalových utkání v nižších soutěžích. Získané poznatky následně navrhnout vedení klubů vedoucí k větší spokojenosti diváků. Metody: Dotazníkové šetření, interview Výsledky: Díky zmíněným metodám výzkumu budou zjištěny postoje diváků k fotbalu v nižších soutěžích. Práce představí náhled do potřeb a chování návštěvníka fotbalu v nižších soutěžích. Klíčová slova: nižší soutěž, fotbal, postoje, diváci
Sledování exprese mRNA pro CD 105 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Černý, Miroslav ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Nekvindová, Jana (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Miroslav Černý Vedoucí: Mgr. Ilona Fátorová Konzultant: Mgr. Filip Vrbacký Název diplomové práce: Sledování exprese mRNA pro CD105 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je heterogenní onemocnění s velmi variabilním klinickým průběhem. Správné stanovení prognózy tohoto onemocnění může pomoci k nalezení a zahájení adekvátních individuálních terapeutických postupů. Jednou z oblastí, která má prognostický potenciál a je pravděpodobně spojena s patogenezí CLL, je angiogeneze. Mezi angiogenní molekuly patří i endoglin (CD105) a angiopoetin 2 (Ang-2). Dat, týkajících se jejich exprese v průběhu CLL, je však velmi málo. Proto jsme kvantifikovali mRNA CD105 a Ang-2 v B lymfocytech 49 neléčených pacientů s CLL pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase. Následně jsme statisticky porovnali expresi těchto molekul s klasickými i moderními biologickými prognostickými faktory (klinické stádium dle Raie, klinický průběh, mutační stav IgVH, exprese ZAP70 a CD38). Našli jsme statisticky významnou závislost mezi expresí CD105 a všemi porovnávanými prognostickými faktory (Rai 0 proti I - IV: p = 0,004; průběh onemocnění: p = 0,011; mutační stav IgVH: p...
Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek
Řehák, Petr ; Buršík, Jiří (oponent) ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita fcc krystalů (C, Al, Ir, Pt, Au) za podmínek izotropního (hydrostatického) tahového zatížení. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Studované krystaly byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla posouzena jejich elastická stabilita. Výsledky této analýzy ukazují, že elastické porušení Al, Pt a Au souvisí s vymizením trigonálního smykového modulu, přičemž diamant a Ir zůstávají stabilní až do dosažení maxima napětí. Podle vypočtené pásové struktury si krystal diamantu zachovává svůj charakter izolantu až do tohoto porušení. Následně byla určena fononová spektra metodou lineární odezvy a bylo provedeno studium dynamické stability. Získané výsledky odhalují měkké módy u Al, Pt a Ir dříve než by došlo k jejich elastickému porušení. Vybrané krátkovlnné nestability jsou potvrzeny vytvořenými modely mikroskopické deformace i disperzními závislostmi stanovenými pomocí metody nadmříží. Vlivem nalezených nestabilit je kritická deformace příslušná maximu napětí snížena až o 40 %, přičemž kritické napětí je redukováno maximálně o 20 %.
Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech
Káňa, Tomáš ; Vřešťál, Jan (oponent) ; Paidar,, Václav (oponent) ; Černý, Miroslav (oponent) ; Šob, Mojmír (vedoucí práce)
Práce se zabývá teoretickým studiem stability fází vybraných kovových systémů. Navrhuje model strukturních transformací disilicidů tranzitivních kovů MoSi2, CrSi2, VSi2 a TiSi2 a paladiové tenké vrstvy na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Získané výsledky umožňují zobrazit profil celkové energie během transformací, určit aktivační energii nutnou pro danou transformaci a také přibližně odhadnout teplotu, za které je transformace možná. Celková energie je spočtena metodou linearizovaných přidružených rovinných vln s úplným zahrnutím krystalového potenciálu (FLAPW), implementovanou v programovém balíku WIEN2k. Pro výměnnou a korelační energii je použita zobecněná gradientová aproximace (GGA) i aproximace lokální hustoty (LDA). U disilicidů tranzitivních kovů se ukazuje, že vypočtené teploty pro strukturní transformace jsou vyšší než teploty tavení těchto materiálů. Srovnání našich energiových profilů s profily získanými pomocí meziatomových semiempirických potenciálů typu Bond Order pomáhá výrazně zlepšit nastavení některých jejich fitovaných parametrů. Strukturní transformaci tenké vrstvy Pd na kubických substrátech se podařilo modelovat v souladu s dostupnými experimentálními daty. Odhad teploty 168 K nutné pro přechod modelového nekonečného krystalu Pd ze struktury hexagonální těsně uspořádané (hcp) do dvojité hexagonální těsně uspořádané (dhcp) umožnil objasnit chování Pd vrstev na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Pd vrstvy silnější než 100 monovrstev na substrátu W(001) mění svoji výchozí hcp strukturu na dhcp již při pokojové teplotě. Tenčí vrstvy se takto transformují až po vyžíhání na 400 K v důsledku silného vlivu kubického substrátu. Rozdíl mezi odhadnutou teplotou transformace pro nekonečný krystal a naměřenou teplotou pro Pd vrstvu se dá vysvětlit současným vlivem doménové struktury vrstvy a substrátu. Zároveň byly analyzovány různé přístupy k transformaci výchozí hcp struktury do základní struktury Pd kubické plošně centrované a byl identifikován nejlépe vyhovující model, který respektuje doménové uspořádání Pd filmu.
Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů
Řehák, Petr ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla stanovena maximální hodnota napětí. Poté byla spočtena fononová spektra pro různé hodnoty deformací pro posouzení stability krystalových mříží. V disperzních závislostech krystalů diamantu, Al, Ir, Au se objevuje fononová nestabilita pro menší hodnoty deformací než odpovídá dekohezi těchto krystalů. Výskyt takové nestability určuje ideální pevnost při izotropním tahu. K významnější redukci pevnosti (přibližně o 20%) ovšem dochází pouze pro Au a Ir.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 ČERNÝ, Michal
14 ČERNÝ, Miroslav
2 Černý, M.
9 Černý, Marcel
3 Černý, Marek
2 Černý, Marian
66 Černý, Martin
9 Černý, Matej
1 Černý, Matouš
9 Černý, Matěj
4 Černý, Michael
25 Černý, Michal
1 Černý, Milan
2 Černý, Miloslav
3 Černý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.