Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza personálních agentur
Černý, Miroslav ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název práce: Analýza personálních agentur Cíl práce: Cílem této diplomové byl průzkum personálních agentur na českém trhu a jejich funkčnost a důvěryhodnost z pohledu uchazeče o zaměstnání. Jedním z dílčích cílů práce bylo také použití marketingové Mystery metody průzkumu a to konkrétně - Mystery client. Pod pojmem funkčnost personální agentury byl vyhodnocován přístup agentury k poptávajícímu o práci a schopnost agentury uchazeči vhodné pracovní místo zprostředkovat. Metody: Ke sběru potřebných dat pro výsledné vyhodnocení byla použita metoda Mystery client, představující skryté pozorování během pracovního pohovoru. Průzkum byl doplněn dotazníkovým šetřením vybraných personálních konzultantů. Výsledky: Výsledky zkoumání doložily, že agentury práce se převážně zaměřují na outsourcing a zprostředkovávají krátkodobá zaměstnání mladším a méně kvalifikovaným uchazečům. Průzkumem bylo zjištěno, že ve většině případů, nejsou agentury práce schopny zprostředkovat odpovídající zaměstnání při dosaženém vzdělání. I přes tyto nedostatky, autor doporučil uchazečům tři agentury, které jsou dle zkoumání a výsledků, schopny komunikovat a reagovat na nabídku a poptávku práce. Klíčová slova: Personální agentura, analýza, mystery shopping, mystery client, dotazník
Bio-kompozity na bázi termosetů kyseliny mléčné
Smiřický, Jan ; Černý, Miroslav (oponent) ; Figalla, Silvestr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá syntézou polyuretanového lepidla, které je schopno lepit dřevěné piliny, a následným testováním mechanických vlastností vzniklého dřevokompozitu. Vzniklé lepidlo je biodegradabilní a je vyrobeno z obnovitelných zdrojů, proto by mohlo být vhodnou náhradou fenol-formaldehydových, melamin-formaldehydových a močovino-formaldehydových pryskyřic. Další nespornou výhodou je také absence aromátů ve struktuře makromolekul, které mohou působit karcinogenně. Pro syntézu polyurethanu byly vybrány látky, a sice kyselina polymléčná jako polyol, hexamethylendiisokyanát a glycerol jako extender. V teoretické části práce jsou popisovány vlastnosti použitých látek, jejich výroba a testování kompozitů. V experimentální části jsou popsány provedené experimenty.
Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu
Černý, Miroslav ; Santolík, Ondřej (vedoucí práce) ; Souček, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá lineární analýzou plazmatických vln, zejména metodami řešení disperzní relace horkého plazmatu. Uvádí některé výsledky, jichž bylo dosaženo při výzkumu vln v kosmickém plazmatu a mapuje stavající numerické metody pro jejich analýzu. Kromě toho představuje novou numerickou proceduru, program PDRS (Plasma Dispersion Relation Solver), umožňující hledat řešení disperzní funkce studeného, ale i horkého plazmatu s obecnou distribuční funkcí. Použití metod PDRS ukazuje na reálných případech vln v kosmickém plazmatu v okolí Země na základě dat naměřených družicí Cluster.
Postoje diváků k fotbalu v nižší soutěži
Černý, Miroslav ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Postoje diváků k fotbalu v nižší soutěži Cíle práce: Cílem práce je zjistit postoje a motivy lidí k aktivní návštěvě fotbalových utkání v nižších soutěžích. Získané poznatky následně navrhnout vedení klubů vedoucí k větší spokojenosti diváků. Metody: Dotazníkové šetření, interview Výsledky: Díky zmíněným metodám výzkumu budou zjištěny postoje diváků k fotbalu v nižších soutěžích. Práce představí náhled do potřeb a chování návštěvníka fotbalu v nižších soutěžích. Klíčová slova: nižší soutěž, fotbal, postoje, diváci
Sledování exprese mRNA pro CD 105 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Černý, Miroslav ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Nekvindová, Jana (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Miroslav Černý Vedoucí: Mgr. Ilona Fátorová Konzultant: Mgr. Filip Vrbacký Název diplomové práce: Sledování exprese mRNA pro CD105 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je heterogenní onemocnění s velmi variabilním klinickým průběhem. Správné stanovení prognózy tohoto onemocnění může pomoci k nalezení a zahájení adekvátních individuálních terapeutických postupů. Jednou z oblastí, která má prognostický potenciál a je pravděpodobně spojena s patogenezí CLL, je angiogeneze. Mezi angiogenní molekuly patří i endoglin (CD105) a angiopoetin 2 (Ang-2). Dat, týkajících se jejich exprese v průběhu CLL, je však velmi málo. Proto jsme kvantifikovali mRNA CD105 a Ang-2 v B lymfocytech 49 neléčených pacientů s CLL pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase. Následně jsme statisticky porovnali expresi těchto molekul s klasickými i moderními biologickými prognostickými faktory (klinické stádium dle Raie, klinický průběh, mutační stav IgVH, exprese ZAP70 a CD38). Našli jsme statisticky významnou závislost mezi expresí CD105 a všemi porovnávanými prognostickými faktory (Rai 0 proti I - IV: p = 0,004; průběh onemocnění: p = 0,011; mutační stav IgVH: p...
Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek
Řehák, Petr ; Buršík, Jiří (oponent) ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita fcc krystalů (C, Al, Ir, Pt, Au) za podmínek izotropního (hydrostatického) tahového zatížení. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Studované krystaly byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla posouzena jejich elastická stabilita. Výsledky této analýzy ukazují, že elastické porušení Al, Pt a Au souvisí s vymizením trigonálního smykového modulu, přičemž diamant a Ir zůstávají stabilní až do dosažení maxima napětí. Podle vypočtené pásové struktury si krystal diamantu zachovává svůj charakter izolantu až do tohoto porušení. Následně byla určena fononová spektra metodou lineární odezvy a bylo provedeno studium dynamické stability. Získané výsledky odhalují měkké módy u Al, Pt a Ir dříve než by došlo k jejich elastickému porušení. Vybrané krátkovlnné nestability jsou potvrzeny vytvořenými modely mikroskopické deformace i disperzními závislostmi stanovenými pomocí metody nadmříží. Vlivem nalezených nestabilit je kritická deformace příslušná maximu napětí snížena až o 40 %, přičemž kritické napětí je redukováno maximálně o 20 %.
Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech
Káňa, Tomáš ; Vřešťál, Jan (oponent) ; Paidar,, Václav (oponent) ; Černý, Miroslav (oponent) ; Šob, Mojmír (vedoucí práce)
Práce se zabývá teoretickým studiem stability fází vybraných kovových systémů. Navrhuje model strukturních transformací disilicidů tranzitivních kovů MoSi2, CrSi2, VSi2 a TiSi2 a paladiové tenké vrstvy na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Získané výsledky umožňují zobrazit profil celkové energie během transformací, určit aktivační energii nutnou pro danou transformaci a také přibližně odhadnout teplotu, za které je transformace možná. Celková energie je spočtena metodou linearizovaných přidružených rovinných vln s úplným zahrnutím krystalového potenciálu (FLAPW), implementovanou v programovém balíku WIEN2k. Pro výměnnou a korelační energii je použita zobecněná gradientová aproximace (GGA) i aproximace lokální hustoty (LDA). U disilicidů tranzitivních kovů se ukazuje, že vypočtené teploty pro strukturní transformace jsou vyšší než teploty tavení těchto materiálů. Srovnání našich energiových profilů s profily získanými pomocí meziatomových semiempirických potenciálů typu Bond Order pomáhá výrazně zlepšit nastavení některých jejich fitovaných parametrů. Strukturní transformaci tenké vrstvy Pd na kubických substrátech se podařilo modelovat v souladu s dostupnými experimentálními daty. Odhad teploty 168 K nutné pro přechod modelového nekonečného krystalu Pd ze struktury hexagonální těsně uspořádané (hcp) do dvojité hexagonální těsně uspořádané (dhcp) umožnil objasnit chování Pd vrstev na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Pd vrstvy silnější než 100 monovrstev na substrátu W(001) mění svoji výchozí hcp strukturu na dhcp již při pokojové teplotě. Tenčí vrstvy se takto transformují až po vyžíhání na 400 K v důsledku silného vlivu kubického substrátu. Rozdíl mezi odhadnutou teplotou transformace pro nekonečný krystal a naměřenou teplotou pro Pd vrstvu se dá vysvětlit současným vlivem doménové struktury vrstvy a substrátu. Zároveň byly analyzovány různé přístupy k transformaci výchozí hcp struktury do základní struktury Pd kubické plošně centrované a byl identifikován nejlépe vyhovující model, který respektuje doménové uspořádání Pd filmu.
Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů
Řehák, Petr ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla stanovena maximální hodnota napětí. Poté byla spočtena fononová spektra pro různé hodnoty deformací pro posouzení stability krystalových mříží. V disperzních závislostech krystalů diamantu, Al, Ir, Au se objevuje fononová nestabilita pro menší hodnoty deformací než odpovídá dekohezi těchto krystalů. Výskyt takové nestability určuje ideální pevnost při izotropním tahu. K významnější redukci pevnosti (přibližně o 20%) ovšem dochází pouze pro Au a Ir.
Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití
Černý, Miroslav ; Petrůj, Jaroslav (oponent) ; Kučera, František (vedoucí práce)
Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. Experimentální část se zabývá přípravou polystyrenových předpolymerů blokovou polymerací s cílem nalezení optimálních podmínek přípravy předpolymerů pro následnou polymeraci do téměř 100% konverze. Hodnoty konverze byly stanovovány gravimetricky a molekulové hmotnosti byly získány na základě viskozimetrických měření pomocí Ubbelohdeho viskozimetru. K předpovědi konverze monomeru v daném čase polymerace byly v experimentální části provedeny simulace zaměřené na závislost konverze na času. Rozdíly mezi skutečností a simulací jsou malé ve většině případů a nalezená podoba výpočtů kinetického chování poskytuje uspokojivé výsledky. V závěru práce byl na základě naměřených dat navrhnut nový postup pro přípravu polystyrenových předpolymerů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
24 ČERNÝ, Michal
13 ČERNÝ, Miroslav
2 Černý, M.
8 Černý, Marcel
3 Černý, Marek
2 Černý, Marian
65 Černý, Martin
9 Černý, Matej
1 Černý, Matouš
9 Černý, Matěj
4 Černý, Michael
24 Černý, Michal
1 Černý, Milan
2 Černý, Miloslav
3 Černý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.