Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování
Černý, Libor ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na to je stručné vysvětlení týkající se měření řezných odporů. Práce je doplněna experimentálním ověřením pomocí čelního frézování a jeho následným vyhodnocením. Cílem experimentu je zjistit závislost jakosti povrchu a velikosti řezných odporů na proměnlivých pracovních podmínkách stroje, které nejsou běžnou součástí výrobních postupů.
Faktory ovlivňující komunikaci při sluchové vadě ve vyšším věku
Černý, Libor ; Dlouhá, Olga (vedoucí práce) ; Hahn, Aleš (oponent) ; Kostřica, Rom (oponent)
Hlavním cílem této doktorské práce bylo změřit rozdíly v rozumění řeči při sluchové vadě ve vyšším věku oproti mladšímu věku a dále zjistit faktory ovlivňující efektivitu využívání sluchadel u seniorů. Zaměřili jsme se na tři související oblasti: 1/ Zjistit, jak se liší velikost rozdílu slyšení zvuků vs. rozumění řeči v tichu mezi mladší a starší populací s obdobným stupněm sluchové vady v podmínkách české slovní audiometrie. 2/ Zjistit, jak se liší rozumění řeči v kompetitivním šumu mezi mladší a starší populací s obdobným stupněm sluchové vady v podmínkách českého jazyka za použití vět a řečového šumu. 3/ Zjistit, které faktory v populaci seniorů ovlivňují efektivitu používání sluchadel, motivaci pořídit si a pravidelně používat sluchadla, a zda jsou tyto faktory v korelaci s věkem nebo se způsobem života. Metodika: 1/ Soubor 143 uživatelů sluchadel byl rozdělen na mladé (N = 60, průměr. věk 15,9 r.) a seniory (N = 83, průměr. věk 83,6 r.). Mezi věkovými skupinami jsme porovnávali rozdíly mezi hodnotami SRT (rozumění ve slovní audiometrii v tichu, ve volném poli) a PTA (práh sluchu v tónové audiometrii). 2/ Soubor 423 vyšetřených Testem větné srozumitelnosti v šumu byl rozdělen na mladší (N = 191, průměr. věk 55,8 r.) a seniory (N = 232, průměr. věk 75,4 r.). Mezi oběma věkovými skupinami jsme...
Ikonografický program jezuitů v barokní sochařské výzdobě Svaté Hory u Příbrami
Černý, Libor ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Mádl, Martin (oponent)
Tato práce pojednává o ikonografickém programu jezuitů v barokní sochařské výzdobě Svaté Hory. První kapitola je věnována literatuře, která byla napsána o Svaté Hoře u Příbrami. Další kapitola vypráví o dějinách poutního místa před působením Tovaryšstva Ježíšova, po jeho příchodu v roce 1647 až do zrušení řádu v roce 1773. Bylo také nutné připomenout dějiny Svaté Hory za působení proboštů v letech 1773 - 1861. Alespoň v nástinu jsem se také zmínil o období v letech 1861 - 1950, kdy Svatou Horu spravovali redemptoristé a zásadně zasáhli do ikonografické podoby areálu. V další kapitole jsem se věnoval stavební a umělecké činnosti za doby působení Otců Tovaryšstva Ježíšova. Zvláštní kapitolka je věnována znázorňování a úctě k Panně Marii Svatohorské. V dalším díle byla má pozornost zaměřena na jednotlivé části sochařské výzdoby poutního místa a ikonografického znázornění. Jednotlivé kapitolky pojednávají o mariánském sloupu, Kalvárii, horní terase uvnitř ambitů, Pražské a Březnické bráně. V poslední kapitole jsem se zabýval celkovým ideovým architektonickým návrhem svatohorského areálu a umělecké výzdobě tohoto slavného mariánského poutního místa. Nebylo možné se v této diplomové práci více rozepsat o uměleckořemeslném provedení svatohorských pokladů, které se doposud nacházejí uvnitř baziliky nebo ve...
Ikonografie sv. Jana Nepomuckého v Praze 17. a 18. století
Černý, Libor ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Ottová, Michaela (oponent)
Tato práce pojednává o svatojánských památkách, která vnikly v Praze v 17. a 18. století. První kapitola je věnovaná literatuře jež byla napsána o sv. Janu Nepomuckém. Další kapitola vypráví o životě, působení a mučednické smrti tohoto světce. V dalším díle této práce se věnuji tzv. "druhému životu sv. Jana Nepomuckého", jedná se o úctu před blahořečením až do svatořečení v roce 1729. Snažil jsem se také popsat ráz barokních slavností spojených s tímto aktem. V následující kapitole jsem se zabýval místy, která jsou spojována se sv. Janem Nepomuckým v barokní Praze. Další díl pak vypráví o obrazech, sochách a freskách v pražských chrámech a na veřejných prostranstvích. Z nepomucenských památek jsem věnoval zvláštní pozornost náhrobku sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta a světcově soše na Karlově mostě. Historickou Prahu jsem omezil na Pražský hrad, Hradčany, Malou Stranu, Staré a Nové Město a Vyšehrad. Věnoval jsem se také svatojánské ikonografii a v závěru významu kultu sv. Jana Nepomuckého. Myslím, že tato práce zaznamenala velkou část svatojánských pokladů pražských kostelů, kaplí, ulic a náměstí. Nebylo však možné se věnovat artefaktům s motivem sv. Jana Nepomuckého v pražských muzeích a soukromých sbírkách, které jsou zajisté velmi bohaté a zajímavé.
Opotřebení tvrdých povlaků
Černý, Libor ; Křupka, Ivan (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vznikla za účelem popisu základních technologických metod určených pro výrobu tvrdých povlaků. Aplikace tvrdých povlaků se provádí především z důvodu zlepšování tribologických vlastností součástí v různých odvětvích průmyslu. Cílem je minimalizovat množství opotřebení a ztrát způsobených třením. Dále se zabývá metodami testování opotřebení tvrdých povlaků, které jsou důležité pro zjištění vlastností povlakových vrstev a jejich následné využití. Velké množství testovacích metod nabízí dostatečné možnosti pro testování vůči různým mechanismům opotřebení při rozmanitých laboratorních podmínkách. V závěru práce je experimentální měření opotřebení zkušebního vzorku na tribometru metodou "Pin on disk". Množství a charakter opotřebení je vyhodnocen pomocí profilometru.

Viz též: podobná jména autorů
25 ČERNÝ, Lukáš
1 Černý, Lubor
2 Černý, Luboš
3 Černý, Luděk
25 Černý, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.