Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři
Pešek, Pavel ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři se zabývá diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.
Mezigenerační vlivy na utváření čtenářství v mezinárodním srovnání
Stiborová, Kateřina ; Šafr, Jiří (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem čtenářství. V rámci zkoumání rozvoje jedince ke čtenářství je nutno brát v úvahu vlivy primární socializace probíhající v prostředí rodiny. Cílem diplomové práce je zjištění, jaký vliv má na čtenářství prostředí rodiny a jak je čtenářství předáváno mezi generacemi (mezigenerační přenos). Dále je cílem zjistit, zda a jak se čtenářství a vlivy na něj působící liší v rámci vybraných evropských zemí včetně České republiky. Efekt rodinného prostředí na čtenářství člověka v dospělosti je zkoumán prostřednictvím vzdělání rodičů a aspektů tzv. pro-čtenářského klimatu. Pro-čtenářské klima v rodině pomáhá zprostředkovat vztah člověka ke knihám a čtení již v raném dětství a ovlivňuje jeho budoucí život. Rodinné prostředí podporující čtenářské návyky se projevuje v dětství prostřednictvím interakce mezi rodičem a dítětem (předčítáním, komunikací o předčteném obsahu), dostupností knih doma a čtením rodičů, které představují zázemí k nápodobě čtení. Existence vztahu mezi čtenářstvím a rodinným prostředím v mezigenerační a mezinárodně-komparativní perspektivě je zkoumána prostřednictvím sekundární analýzy dat dvou kvantitativních výzkumů: práce využívá data z mezinárodního výzkumu PIAAC (2012) a českého výzkumu CSDA Research (2017). Klíčová slova Čtení, čtenář, knihy,...
Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve
Doležal, Tomáš ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce) ; Veselý, Zdeněk (oponent) ; Kratochvíl, Petr (oponent) ; Černý, Karel (oponent)
Text se věnuje vztahu náboženství a politiky, a to konkrétně konceptualizaci náboženské identity v oboru mezinárodních vztahů z pozice postmoderních přístupů. Kriticky zkoumá zda a zejména jak je možné, užitečné a obvyklé pracovat dnes v naší disciplíně specificky s náboženským (a neoddělitelným kulturním) rozměrem identity. Autor hájí tezi, že koncept náboženské identity dobře odhaluje důležitý převodník mezi náboženským a politickým a je užitečným analytickým nástrojem. Je navrženo modelové schéma identity, které práce aplikuje kategorie schématu jednak při kritickém rozboru akademického diskurzu v odborných oborových článcích, jednak na případu evropské identity v interakci římskokatolické církve a EU. Na tomto základě je diskutován koncept náboženského aktéra a politické vymezování hranice náboženského obecně.
Rewriting Israeli History: New Historians and Critical Sociologists - Formation, Terminology, and Criticism
Coman, Adam ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Přepis izraelské historie: Noví historikové a kritičtí sociologové - vznik, terminologie a kritika V osmdesátých letech dvacátého století se v Izraeli objevily dva nové myšlenkové proudy: noví historikové a kritičtí sociologové. Tyto skupiny silně kritizovaly izraelské dějiny a izraelskou společnost a ve své kritice se zaměřovaly především na první arabsko- izraelskou válku v roce 1948 a na způsob, jakým v tomto období Izrael zacházel s arabským obyvatelstvem. Přestože pocházeli z odlišných prostředí a používali rozdílnou metodologii, sdíleli příslušníci obou myšlenkových směrů výrazně kritický postoj k historikům a sociologům hlavního proudu a především pak ke klíčovým momentům a tématům izraelských dějin. Noví historikové a kritičtí sociologové obviňovali sionistické vedení státu z ignorování utrpení evropských Židů během holocaustu, z páchání válečných zločinů proti arabskému obyvatelstvu během války v roce 1948 a ze špatného zacházení s přistěhovalci v letech následujících po získání nezávislosti. Cílem nových historiků a kritických sociologů bylo přepsat izraelskou historii a zároveň přeformovat izraelské kolektivní vědomí. Tvrzení těchto skupin a vášnivé debaty, ke kterým následně došlo mezi novými kritiky a zastánci hlavního myšlenkového proudu, poté významně ovlivnily izraelskou společnost. Tato...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ČERNÝ, Kamil
3 Černý, Kryštof
2 Černý, Kryštof,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.