Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Občanská nauka na středních školách v období transformace (1989-1995)
Sokolová, Františka ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá transformací českého vzdělávacího systému v období od listopadu 1989 do konce roku 1995. Hlavní pozornost je věnována předmětu Základů společenských věd, před rokem 1990 nazývaném Občanská nauka, vyučovaném na středních školách. Práce je založena na výzkumu primárních pramenů - učebnic, učebních osnov, časopisů a dalších zdrojů informací přibližujících transformaci středoškolského předmětu. Práce je zaměřená na transformační fázi, projevující se velkou mírou liberalizace. Projevila se jednak v rozmanitosti škol a služeb, které nabízely, jednak v jisté míře chaosu, který znemožňoval hladký přestup mezi školami. Studovala jsem, zda se tato tendence projeví i ve školním předmětu, který do značné míry změnil svou podobu. Komunistická Občanská nauka byla ideologicky ovlivněna a měla sloužit jako nástroj k reprodukování politických a ideologických idejí. Nově zavedený středoškolský předmět Základů společenských věd odmítal politický ráz a soustředil se na předávání základních znalostí z vědních disciplín jako sociologie, psychologie, politologie, ekonomie nebo filozofie. Prostřednictvím srovnávání látky obsažené v učebnicích s učebními osnovami předmětu, ale také na základě dalších ukazatelů představuji řadu rozdílů mezi učebnicemi, které byly vydány mezi lety 1989 a...
Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři
Pešek, Pavel ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři se zabývá diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.
Mezigenerační vlivy na utváření čtenářství v mezinárodním srovnání
Stiborová, Kateřina ; Šafr, Jiří (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem čtenářství. V rámci zkoumání rozvoje jedince ke čtenářství je nutno brát v úvahu vlivy primární socializace probíhající v prostředí rodiny. Cílem diplomové práce je zjištění, jaký vliv má na čtenářství prostředí rodiny a jak je čtenářství předáváno mezi generacemi (mezigenerační přenos). Dále je cílem zjistit, zda a jak se čtenářství a vlivy na něj působící liší v rámci vybraných evropských zemí včetně České republiky. Efekt rodinného prostředí na čtenářství člověka v dospělosti je zkoumán prostřednictvím vzdělání rodičů a aspektů tzv. pro-čtenářského klimatu. Pro-čtenářské klima v rodině pomáhá zprostředkovat vztah člověka ke knihám a čtení již v raném dětství a ovlivňuje jeho budoucí život. Rodinné prostředí podporující čtenářské návyky se projevuje v dětství prostřednictvím interakce mezi rodičem a dítětem (předčítáním, komunikací o předčteném obsahu), dostupností knih doma a čtením rodičů, které představují zázemí k nápodobě čtení. Existence vztahu mezi čtenářstvím a rodinným prostředím v mezigenerační a mezinárodně-komparativní perspektivě je zkoumána prostřednictvím sekundární analýzy dat dvou kvantitativních výzkumů: práce využívá data z mezinárodního výzkumu PIAAC (2012) a českého výzkumu CSDA Research (2017). Klíčová slova Čtení, čtenář, knihy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ČERNÝ, Kamil
3 Černý, Kryštof
2 Černý, Kryštof,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.