Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kanonické kvantování midisuperspace modelů
Černý, Jiří ; Svítek, Otakar (vedoucí práce) ; Žofka, Martin (oponent)
V této práci se pokusíme kvantovat midisuperspace model sféricky symetric- kého prostoročasu s nehmotným skalárním polem. Tento druh prostoročasů bu- deme kvantovat Diracovým kanonickým kvantováním, vedoucím na Wheelerovy- DeWittovy rovnice. Ty se poté, pro zmíněný druh prostoročasů, budeme snažit obecně vyřešit. Výchozím midisuperspace prostoročasem bude Robertsův dyna- mický prostoročas. Jak však zjistíme, tento Robertsův prostoročas nemá dobré asymptotické chování. Kvůli problematickému chování Robertsovy metriky na hranici si proto jako alternativu pro kvantování zvolíme statickou verzi Robertse, tzv. speciální Janisův-Newmanův-Winicourův prostoročas. Tento midisuperspace prostoročas je statický, asymptoticky plochý prostoročas se skalárním polem, a obsahuje nahou časupodobnou singularitou. Pro speciální Janisův-Newmanův- Winicourův prostoročas potom vyřešíme Wheelerovy-DeWittovy rovnice.
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy
Černý, Jiří ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Vurm, Vladimír (oponent)
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy Abstrakt Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve všech oborech lidské činnosti. Disertační práce je zaměřena na otázku potřebnosti či vhodnosti etických kodexů pro zdravotnickou dopravu. Úvodní teoretická část vymezuje okruh profesí zdravotnické dopravy, které jsou předmětem výzkumu. Jsou uvedena teoretická etická východiska profesí zdravotnické dopravy. Historická část je zaměřena vývoj zdravotnické dopravy s důrazem na etické principy v práci zdravotnických dopravních služeb. Je potvrzena teorie, že přímými předchůdci etických kodexů mohou být sliby, přísahy, řehole, statuty, instrukce, doporučení a obdobné psané či nepsané dokumenty obsahující etické principy, které obsahují výzvy k pomoci bližním a požadavky kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod. V práci jsou zmíněny i některé etické problémy a dilemata v práci zdravotnické dopravy. Obsahem praktické části je výzkumné šetření k otázce vhodnosti či potřebnosti etických kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravy. Analýza webových stránek zdravotnických zařízení poskytujících služby zdravotnické dopravy a zdravotnických záchranných služeb poskytla přehled o veřejně dostupných etických kodexech. Je zpracován...
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Černý, Jiří ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tématem své diplomové práce jsem zvolil problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. K tomuto tématu mě přivedly jednak mé pracovní zkušenosti v této oblasti, zejména školení zaměstnávání zdravotně postižených osob a poskytování rad osobám se zdravotním postižením, jednak přehled o tomto odvětví, které jsem díky zmíněným pracovním aktivitám získal a snaha si vědomosti o něm prohloubit. Rovněž jsem díky pohybování se v této oblasti práva věděl o problematických aspektech, problémové nebo zastaralé úpravě, problémech podvodů na úseku náhradního plnění, ale i problémech souvisejících se zaměstnaností zdravotně postižených osob sekundárně, především v problémech s překotnými změnami v oblastech průkazů mimořádných výhod nebo kompenzačních pomůcek. Čím více těchto problémů jsem znal, tím více jsem byl přesvědčen, že bych je chtěl zpracovat ve vědecké práci. Mimo jiné i proto, že po zběžné rešerši publikací jsem zjistil, že o tomto tématu v uplynulých více než pěti letech nevyšla žádná odborná publikace. Byl bych tak potěšen, pokud bych touto prací, do oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, přispěl. Práci jsem rozdělil do osmi samostatných částí. V první části se věnuji vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, zdravotnímu postižení a dalších související...
Hamiltonova funkce v mechanice klasické a kvantové
Černý, Jiří ; Svítek, Otakar (vedoucí práce) ; Žofka, Martin (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat Hamiltonovu funkci, její základní vlast- nosti a její vztah k amplitudě přechodu. Derivace Hamiltonovy funkce podle polohy a času mají význam hybnosti a energie. Znalost Hamiltonovy funkce systému postačuje pro nalezení trajektorie popisující vývoj systému. Ha- miltonovu funkci lze spočítat jako akci na konkrétní fyzikální trajektorii určené počátečním a koncovým časem a polohou, ale také z řešení dvou Hamiltonových-Jacobiho rovnic v proměnných počátečního času a polohy a koncového času a polohy. Ukazuje se, že v kvantové mechanice je amplituda přechodu mezi počátečním a koncovým stavem přímo úměrná komplexní ex- ponenciále Hamiltonovy funkce. Práce s Hamiltonovou funkcí je předvedena na příkladech volné částice, harmonického oscilátoru a částečně také na poli centrální síly.
Srovnání právní úpravy zabezpečení v nemoci v České republice a Bulharské republice
Černý, Jiří ; Zemanová, Jana (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je podat přehledné a srozumitelné informace o zabezpečení v nemoci v rámci aktuální právní úpravy nemocenského pojištění v České republice a v Bulharské republice, následně porovnat vybrané instituty finančního zabezpečení pojištěnců a případně navrhnout určité změny české právní úpravy. Práce je systematicky rozdělena na tři části. První je věnována zabezpečení v nemoci z pohledu české teorie a aktuální právní úpravy, druhá pak pojednává o této problematice v Bulharsku. Obě části jsou dále obdobně členěny na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. V jejich úvodu jsou vymezeny základní pojmy, se kterými je dále pracováno. Jedná se zejména o nemoc, sociální událost a pracovní neschopnost. Dále je věnována pozornost nemocenskému pojištění, zejm. jeho obsahu a zařazení v právu sociálního zabezpečení. Pro vznik nároku na dávku kryjící ušlý příjem z pracovní činnosti je třeba, aby u jedince nastala zákonem předvídaná sociální událost. Nemoc v tomto smyslu může zapříčinit dle české právní úpravy dočasnou pracovní neschopnost, případně potřebu ošetřování, resp. péče o člena domácnosti. V bulharské právní úpravě se pak jedná o dočasnou pracovní neschopnost zapříčiněnou nemocí či dalšími jí na roveň postavenými sociálními riziky, mezi které se zahrnuje i potřeba ošetřování člena rodiny...
Spiritualita manželství
Černý, Jiří ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá manželstvím, a to zejména křesťanským. Manželství je nahlíženo z pohledu spirituality, jako cesta Bohem chtěná, cesta setkávání se s Bohem a cesta směřující k Bohu. Práce nejprve vymezuje, co je to spiritualita a jaké jsou její nosné prvky. Následně se věnuje laickému stavu obecně a pak konkrétní formě života laiků - manželství. Zkoumá svědectví Starého a Nového zákona o manželství a paralelu mezi vztahem muže a ženy a Bohem a člověkem, resp. Kristem a církví. Následně po uvedení obecné nauky o svátostech aplikuje tuto nauku na svátost manželství. Rozměr společenství nahlíží v rozšiřujících se kruzích od partnerství, přes rodičovství k širší rodině, potažmo společnosti. V závěru pak vyzdvihuje charakteristické projevy jednotlivých prvků spirituality v manželství.
Návrh mechanické části pohonu zadní nápravy elektromobilu
Baroš, Eduard ; Černý, Jiří (oponent) ; Ramík, Pavel (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je návrh mechanických častí hnacieho ústrojenstva zadnej nápravy vhodného pre prestavbu daného športového automobilu na elektromobil. Úvodná časť v krátkosti objasňuje fyzikálne princípy pohonu a obsahuje stručné zhrnutie súčasných koncepcií pohonu elektromobilov. Nasleduje porovnanie a voľba vhodnej koncepcie pre daný elektromobil, stanovenie základných parametrov vozidla na základe výpočtu pozdĺžnej dynamiky a výpočet prevodovky, na základe ktorého je riešená konštrukcia. Ďalšia časť je venovaná výpočtovej kontrole súčastí pomocou metódy konečných prvkov. Umiestneniu zostavy vo vozidle a zhodnoteniu mechanizmu pohonu je venovaná záverečná časť.
Převodovka pro pohon přední nápravy vozidla
Černuško, Lukáš ; Černý, Jiří (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť koncepciu pohonu elektromobilu, ktorá umožňuje vektorovanie točivého momentu medzi jednotlivé kolesá nezávisle a navrhnúť prevodovku pre prednú nápravu. Účelom bolo využiť vozidlo na závodnej trati a testovať dynamiku elektromobilu pre ďalší vývoj. Na základe stanovených požiadaviek a dostupných riešení bol navrhnutý koncept pohonu a určené základné parametre. Hlavná časť práce obsahuje návrh samotnej prevodovky vrátane pevnostného výpočtu ozubenia, kontroly hriadeľov k medznému stavu únavy a pružnosti, výpočet trvanlivosti zvolených ložísk. Riešenie tvaru skrine bolo podrobené výpočtovej kontrole pomocou MKP analýzy. Záverečná kapitola zisťuje zrýchlenie vozidla pomocou simulácie. Navrhnutý elektrický pohon je po prispôsobení možné aplikovať aj na iné športové vozidlá.
Fázové perifráze v portugalštině
Jindrová, Jaroslava ; Zavadil, Bohumil (vedoucí práce) ; Černý, Jiří (oponent) ; Svobodová, Iva (oponent)
Cílem práce bylo podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině. Výzkumná část byla založena na vyhledávání perifrází v portugalských korpusech CETEMPúblico a Corpus do Portugus, dalším krokem pak byla jejich sémantická analýza. Největší problém spatřujeme v tom, že pojímání vidu a povahy slovesného děje je v češtině a v portugalštině zásadně odlišné. Pro vyjádření významu tradičního slovanského vidu je nutné hledat v portugalštině jiné výrazové prostředky v různých výstavbových rovinách, český jazyk zase neumí formálními prostředky postihnout rozmanitost významů portugalských perifrastických vazeb vyjadřujících různé odstíny kategorie povahy slovesného děje. V této práci chápeme aspektuálnost v portugalštině jako systém vzájemně se ovlivňujících kategorií - vidu, povahy slovesného děje a lexikální sémantiky slovesa. V portugalštině má kategorie povahy slovesného děje vlastní výrazové prostředky, které lze od morfologických prostředků vyjadřujících aspekt (opozici perfektivnosti a imperfektivnosti) oddělit. Nejčastějším výrazovým prostředkem jsou právě perifrastické konstrukce. Z hlediska funkčního můžeme slovesné perifráze rozdělit na konstrukce s významem časovým, modálním a aspektuálním, v naší práci jsme se však věnovali pouze perifrázím s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
52 ČERNÝ, Jan
4 ČERNÝ, Jaroslav
26 ČERNÝ, Jiří
3 ČERNÝ, Josef
33 Černý, Jakub
52 Černý, Jan
1 Černý, Jan Bc.
1 Černý, Jan Karel
2 Černý, Jan,
4 Černý, Jaroslav
3 Černý, Jindřich
3 Černý, Josef
2 Černý, Jáchym
52 Černý, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.