Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Polena, Lukáš ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce je zaměřena na udržitelný rozvoj dopravy regionu Třeboňsko. Tento region je specifický nízkou hustotou zalidnění a klesající populací, významným sezónním cestovním ruchem a vysokou mírou ochrany přírody a krajiny. V práci je použito několik různých metod a metodických přístupů pro rozhodnutí a pro návrh jednotlivých opatření v osobní dopravě, která společně utvářejí celistvý koncept udržitelného rozvoje dopravy ve zvoleném území. Práce navrhuje opatření v dopravní infrastruktuře (rozšíření infrastruktury pro nemotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti a propustnosti provozu a další) a ve veřejné dopravě (zvýšení ekonomické efektivity, zlepšení dopravní obslužnosti, informování obyvatel o nekonvenčních možnostech dopravy a o jejich realizaci). Obecně pojatá opatření práce lze implementovat v území s podobnými vlastnostmi.
Management kvality ve vysokoškolském vzdělávání
Svoboda, Petr ; Černý, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teorií řízení kvality jakožto důležitou součástí manažerské vědy. Hlavním cílem této práce je identifikace, formulace a analýza takových manažerských problémů v oblasti kvality vysokoškolského vzdělávání, které buďto v dané otázce nejsou známy, nebo jejichž řešení není považováno za plně postačující. Dílo zmiňuje a cituje více než 200 souvisejících vědeckých prací a představuje vybrané problémy řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání, jako je percepce kvality nebo její udržitelnost. Práce dále navrhuje nové metodiky pro hodnocení kvality a demonstruje využití počítačových simulací a modelování jako nástrojů pro řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání.
Analýza a řešení osobní dopravy na relaci Zliv-České Budějovice
Voglová, Eva ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce se zaměřuje na analýzu poptávky po dopravě na relaci Zliv-České Budějovice. Jejím cílem je vytvořit návrh opatření pro řízení veřejné a osobní dopravy v této lokalitě na základě analýzy apriorní a aposteriorní poptávky. Podkladem pro metodický postup je zpracování a nastudování odborné literatury se zaměřením na dopravu a pojmy s ní spojené. Nedílnou součástí metodického postupu jsou kvalitní data získaná od obyvatel žijících a pohybujících se na relaci Zliv-České Budějovice. Použitá metoda umožňuje analyzovat rozdíly mezi reálnou a požadovanou poptávkou po dopravě. Výsledky této práce pomohou k efektivnímu řízení veřejné dopravy tak, aby se zvýšila atraktivita veřejné dopravy na dané relaci a jako důsledek se zmírní negativní vlivy na životní prostředí ostatních druhů dopravy.
Manažerské rozhodování o vnějších vztazích střední školy
Rampír, Vojtěch ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Pyrih, Pavel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s rozhodovacími problémy na Střední odborné škole informatiky a spojů a Středním odborném učilišti v Kolíně. Vybrané problémy nejen popisuje a analyzuje, ale také zpracovává návrhy variant řešení, které mohou sloužit jako podklady pro rozhodnutí managementu školy. Jedná se o problémy jak s náborem nových studentů, ale také s využitím dočasně nevyužitých prostor jak domova mládeže, tak i školní jídelny. Pro návrhy variant řešení využívá Cobb-Douglasovu užitkovou funkci a zároveň čtenáře seznamuje s postupem výpočtu užitku pomocí této funkce, aby vedení školy bylo schopné využít uvedené výsledky pro vlastní rozhodování. Diplomová práce vznikla ve své podstatě na objednávku a výsledky této práce jsou očekávány ředitelem školy, Ing. Miloše Hölzlem.
Applying methods of Competitive Inteligencie for educational companies
Böhmer, Miroslav ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci činností týkajících se CI v této společnosti, identifikovat nejvhodnější informační zdroje pro získání informací o prostředí v němž působí a softwarové nástroje pro jejich monitorování. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury, věnuje se popisu konkurenčního zpravodajství a charakterizuje i jednotlivé fáze cyklu CI. Další části jsou věnovány typologií informačních zdrojů a softwarovým nástrojem na jejich monitoring. Posledními částmi jsou charakteristika kategorie malých a středních podniků, do které zapadá i zkoumána společnost a vzdělávácí organizace. Praktická část této práce se zabývá možným návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Na začátku je uskutečněna analýza podnikatelského prostředí i s jejími největšími omezeními. V další části se práce věnuje návrhu systému CI, který sestává z výběru varianty realizace spolu s charakteristikou odpovědného pracovníka, definování informačních zdrojů a doporučení softwarových nástrojů pro jejich pravidelné sledování. Praktickým přínosem této práce je zavedení návrhu systému CI, který spočívá ve sledování informačních zdrojů, získávání informací a jejich následného vyhodnocování v souvislosti s konkurenčním prostředím podniku. Dalším přínosem práce je ukázka zavedení takového systému do společnosti z kategorie malých a středních podniků, který respektuje jejich omezení.
Využití auditu webových stránek pro Competitive Intelligence
Lecián, Michal ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na důkladné popsání termínu Competitive Intelligence a jeho následné využití při auditu webových stránek. Praktická část práce je primárně vypra-covávána pro firmu Bisnode. Může však sloužit všem, kteří chtějí provádět on-line analýzu svých webových konkurentů. V práci jsou také využity profesionální nástroje od společností Majestic a SEO PowerSuite, které jsem po e-mailové kontaktu se společnostmi získal na omezenou dobu k využití zdarma. Na začátku praktické části je představena firma Bisnode, aby se s ní mohl čtenář seznámit. Následně je provedena analýza, která byla rozdělena do 4 tematických oblastí dle zadání firmy Bisnode. V každé z těchto oblastí jsou zhodnoceny silné a slabé stránky jednotlivých sledovaných webů tak, aby se firma mohla poučit nejen ze svých chyb, ale také chyb svých konkurentů. V teoretické části práce jsem se snažil podrobně rozebrat termín Competitive Intelligence. Kromě toho je na tento termín nahlíženo z více úhlů pohledu (jeho historie, zamyšlení nad českým překladem, etika spojená s CI nebo popsání jej jako procesu) díky čemuž může být tato diplomová práce přínosná i pro čtenáře, kteří se již s tímto termínem setkali, ale chtějí si prohloubit znalosti.
Spatiotemporal regulation of Lck activity in the initiation of TCR signalling
Ballek, Ondřej ; Filipp, Dominik (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Vomastek, Tomáš (oponent)
Dizertační práce: Časoprostorová regulace aktivity kinázy Lck při zahájení TCR signalizace Ondřej Ballek Abstrakt T-lymfocyty jsou bezpochyby nejvíce studovanými buňkami imunitního systému. Jsou klíčovými hráči specifické imunity zodpovědnými za cílenou odpověď proti patogenům a jiným signálům nebezpečí. Díky jejich centrálnímu významu vede často jakákoliv porucha regulace jejich aktivity k imunopatologiím. Znalost jejich bio destruktivní efektorové funkce je tedy velice zásadní. Dodnes panují rozpory, jakým molekulárním mechanismem probíhá zahájení T-buněčné aktivace. Po rozeznání specifického antigenu prostřednictvím antigen-prezentující buňky a T-buněčného receptoru je aktivační signál přenesen přes plasmatickou membránu, kde následuje fosforylace cytoplasmatických částí T-receptorového komplexu. Tato událost je obecně považována za první biochemický znak aktivace T-lymfocytů v procesu zvaném "TCR triggering". Jak se však aktivační signál dostane do buňky a jaké mechanismy regulují samotné zahájení signalizace, jsou dvě základní, avšak dosud nezodpovězené, otázky. V této práci jsme se zaměřili především na mechanismy regulace T-buněčné aktivace a tři související problémy. V prvním jsme se zabývali časoprostorovou organizací důležitých signálních molekul před a po aktivaci T-lymfocytů v kontextu tzv....
Mechanism of action of adenylate cyclase toxin on immune function of dendritic cells
Švédová, Martina ; Šebo, Peter (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Stulík, Jiří (oponent)
Adenylátcyklázový toxin (CyaA) je klíčovým faktorem virulence bakterie Bordetella pertusis, která je původcem černého kašle. CyaA se váže na fagocyty, které exprimují na svém povrchu komplementový receptor 3 a poté katalyzuje rychlou přeměnu ATP na cAMP, které rozvrací buněčnou signalizaci. Zároveň CyaA tvoří uvnitř buněčné membrány kation-selektivní póry, které zapříčiňují únik draslíku z buněčného cytosolu. Enzymaticky neaktivní forma CyaA toxinu, adenylátcyklázový toxoid (CyaA-AC- ), se používá jako nástroj pro dopravu antigenů již 20 let. Tato práce se zaměřila především na studium mechanismu působení CyaA toxoidu a toxinu. Zkoumali jsme adjuvantní účinky CyaA toxoidu, jeho kapacitu nořit se do buněčné membrány a možnost jeho využití pro dopravu epitopů z chřipkového viru. Ukázali jsme, že pórotvorná aktivita toxoidu a následná aktivace MAP kináz JNK a p38 jsou klíčové pro adjuvantní účinek toxoidu CyaA-AC- a způsobují maturaci dendritických buněk (DC - z angl. dendritic cells), nezávislou na signalizaci TLR (z angl. Toll-like receptor) drah a inflamazómu. K stimulaci dendritických buněk dochází dokonce i in vivo a toxoidem aktivované DC jsou pak schopné navodit CD8+ a CD4+ T buněčné odpovědi in vitro a in vivo. Dále jsme ukázali, že prvních 371 aminokyselin je postradatelných pro schopnost...
Transport buněk mezi matkou a plodem: klinické důsledky a následky
Knížková, Karolina ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
Mikrochimérismem označujeme výskyt malé populace buněk s odlišnou genetickou informací v rámci jednoho organismu, který vzniká například díky obousměrnému přenosu buněk mezi matkou a plodem během těhotenství. Jedná se o dnes velmi studovaný fenomén, jehož biologická role však není zatím přesně známa. Přítomnost fetálních buněk v těle matky je spojována s pozitivními i negativními dopady na matčino zdraví. Mikrochimérismus hraje roli například při nádorových onemocněních nebo autoimunitních chorobách a je zapojen do navození tolerance k plodu během těhotenství. V klinické praxi může být mikrochimérismus využíván při prenatální diagnostice aneuploidií nebo při predikci komplikací během těhotenství.
Molecular mechanisms of regulation of FcɛRI signaling in mast cells
Bambousková, Monika ; Dráber, Petr (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Bilej, Martin (oponent)
SOUHRN Žírné buňky tvoří důležitou součást imunitního systému. Při patologických situacích jsou aktivovány a jsou zodpovědné za alergické reakce. Detailní poznání molekulárních mechanismů vedoucích k jejich aktivaci je proto důležité zejména pro vývoj nových postupů v léčbě alergických reakcí. Nejdůležitějším transmembránovým receptorem žírných buněk je vysokoafinitní Fc receptor pro IgE (FcεRI). FcεRI váže IgE na plasmatické membráně. Po prokřížení polyvalentním antigenem, imunoreceptorové tyrosinové aktivační motivy (ITAM) v intracelularní části receptrou jsou fosforylovány a spouští se signální dráha vedoucí k buněčné aktivaci. Signalizace přes FcεRI po vazbě antigenu je kriticky závislá na interakci s intracelularními protein-tyrosinovými kinasami, které zprostředkovávají fosforylaci ITAM motivů, a zároveň na mnoha dalších komponentách signalizační dráhy. Tato práce byla soustředěna na studium signalizačních procesů vedoucích k aktivaci žírných buněk na několika různých úrovních s důrazem na rané fáze signalizace přes FcεRI. Nejprve jsme se zaměřili na roli protein-tyrosinových fosfatas (PTP) při inicializaci fosforylace FcεRI. Podařilo se nám ukázat, že aktivace FcεRI antigenem vede k oxidaci tyrosinu v aktivním místě PTP a tudíž k jejich inhibici. Topografie inaktivních PTP na plasmatické membráně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
48 ČERNÝ, Jan
3 ČERNÝ, Jaroslav
22 ČERNÝ, Jiří
3 ČERNÝ, Josef
29 Černý, Jakub
1 Černý, Jan Bc.
1 Černý, Jan Karel
1 Černý, Jan,
3 Černý, Jaroslav
3 Černý, Jindřich
22 Černý, Jiří
3 Černý, Josef
2 Černý, Jáchym
48 Černý, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.