Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The role of NF-kappa B signaling in establishment of central tolerance
Březina, Jiří ; Filipp, Dominik (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Ce trál í tolera e, která je usta ove a v th u, výz a ě redukuje repertoár reaktiv í h T l fo tů a tí u ožňuje před házet rozvoji autoi u it í h o e o ě í. ez t ý Autoi u it í regulá Aire , který je e pri ova ý ikát í i edulár í i epiteliál í i uňka i řídí pro iskuit í ge ovou e presi tisí ů tkáňově spe ifi ký h a tige ů, která je zásad í pro úči ou egativ í selek reaktiv í h T l fo tů regulač í h l fo tů. Výzku posled í h dvou dekád sta ove í e trál í tolera e. této prá i předkládá ejdůležitější poz atk dokládají í její klíčovou roli ve vývoji u ěk pří é regula i ge ové e které hovoří ve prospě h edo e ě é skuteč ost , že hlav í regulátore pro esů podílejí í h se a vý , udržová í a fu k i e trál í tolera e Klíčová slova: Centrální tolerance, NF
Vliv obezity na funkci imunitního systému se zaměřením na NK buňky
Císařová, Radka ; Krulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Obezita má negativní důsledky na zdraví lidí a v dnešní době se rozmáhá i v rozvojových zemích. Za příčinu negativního vlivu obezity se považuje chronický zánět vznikající ve viscerální tukové tkáni. Nejvýznamnější změnou ve viscerální tukové tkáni, z hlediska rozvoje zánětu, je indukce M1 fenotypu makrofágů a jejich následná akumulace. Nicméně prvotní impuls, který vede k těmto změnám je nejednoznačný. Za jednu z možností se považuje i změna fenotypu a aktivace NK buněk. Obezita narušuje hlavní funkci NK buněk spočívající v lýzi virem infikovaných nebo rakovinových buněk. Leptin, jehož množství je při obezitě chronicky zvýšeno, má na NK buňky dvojí efekt. Krátkodobé působení leptinu zvyšuje jejich cytotoxicitu a naopak dlouhodobé působení ji snižuje. Současné studie fenotypu NK buněk ve viscerální tukové tkáni poukazují na zvýšenou produkci INF- a expresi NKG2D v NK buňkách. Studium NK buněk v kontextu obezity a hlavně v kontextu viscerální tukové tkáně obézních jedinců je důležité pro pochopení negativních účinků obezity.
Zkřížená prezentace antigenů - mechanismus a biologický význam
Boháčová, Šárka ; Stříšovský, Kvido (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
ii Abstrakt Zkřížená prezentace antigenů je proces, kdy dendritické buňky předkládají antigeny zvenčí CD8+ T lymfocytům na MHC-I glykoproteinech. Jako zkřížená se označuje proto, že oproti cestám klasické prezentace vede vskutku křížem, protože vnější antigeny jsou zpravidla prezentovány na MHC-II a vnitřní na MHC-I glykoproteinech. Molekulární mechanismus zkřížené prezentace doposud není uspokojivě objasněn. Uvažují se dvě hlavní cesty - vakuolární a cytosolická. Vakuolární cesta předpokládá, že pohlcené antigeny jsou naštěpeny v endosomu pomocí proteáz a následně naloženy na MHC-I. Cytosolická cesta předpokládá, že pohlcený antigen proniká z váčku do cytosolu, kde je naštěpen v proteazomu. Odtud putuje buď do endoplasmatického retikula (ER), kde je MHC-I naloženo i při klasické prezentaci antigenu, nebo zpět do endosomu, kam se mašinérie nakládající MHC-I přesouvá. Procesu se účastní proteiny z ER, včetně těch, které spolupracují na mechanismu ERAD, Rab GTPázy regulující váčkový transport a struktury podílející se na maturaci endosomů. Zkřížená prezentace má svůj význam z medicínského hlediska, jelikož aktivuje CD8+ T lymfocyty proti intracelulárním patogenům a rakovinným buňkám a také navozuje toleranci na periferii. ...
Dřevěné brýle
Černý, Jan
Výchozím úkolem bakalářské práce je návrh brýlí z dřevěného kompozitu a to včetně výroby reálného prototypu. Práce je rozdělena do dvou hlavních kategorií. Počáteční část se zaměřuje na teoretické hledisko, které se zabývá obecnou problematikou brýlí, jejich vznikem a historickým vývojem, současnou tvarovou a materiálovou typologií, a ergonomií. Praktická část práce je věnována samotnému procesu navrhování, včetně analýzy současného designu dřevěných brýlových obrub a podrobného popisu výroby prototypu. Práce je doplněna o průběžné fotografie z procesu výroby brýlí.
Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Polena, Lukáš ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce je zaměřena na udržitelný rozvoj dopravy regionu Třeboňsko. Tento region je specifický nízkou hustotou zalidnění a klesající populací, významným sezónním cestovním ruchem a vysokou mírou ochrany přírody a krajiny. V práci je použito několik různých metod a metodických přístupů pro rozhodnutí a pro návrh jednotlivých opatření v osobní dopravě, která společně utvářejí celistvý koncept udržitelného rozvoje dopravy ve zvoleném území. Práce navrhuje opatření v dopravní infrastruktuře (rozšíření infrastruktury pro nemotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti a propustnosti provozu a další) a ve veřejné dopravě (zvýšení ekonomické efektivity, zlepšení dopravní obslužnosti, informování obyvatel o nekonvenčních možnostech dopravy a o jejich realizaci). Obecně pojatá opatření práce lze implementovat v území s podobnými vlastnostmi.
Management kvality ve vysokoškolském vzdělávání
Svoboda, Petr ; Černý, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teorií řízení kvality jakožto důležitou součástí manažerské vědy. Hlavním cílem této práce je identifikace, formulace a analýza takových manažerských problémů v oblasti kvality vysokoškolského vzdělávání, které buďto v dané otázce nejsou známy, nebo jejichž řešení není považováno za plně postačující. Dílo zmiňuje a cituje více než 200 souvisejících vědeckých prací a představuje vybrané problémy řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání, jako je percepce kvality nebo její udržitelnost. Práce dále navrhuje nové metodiky pro hodnocení kvality a demonstruje využití počítačových simulací a modelování jako nástrojů pro řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání.
Analýza a řešení osobní dopravy na relaci Zliv-České Budějovice
Voglová, Eva ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce se zaměřuje na analýzu poptávky po dopravě na relaci Zliv-České Budějovice. Jejím cílem je vytvořit návrh opatření pro řízení veřejné a osobní dopravy v této lokalitě na základě analýzy apriorní a aposteriorní poptávky. Podkladem pro metodický postup je zpracování a nastudování odborné literatury se zaměřením na dopravu a pojmy s ní spojené. Nedílnou součástí metodického postupu jsou kvalitní data získaná od obyvatel žijících a pohybujících se na relaci Zliv-České Budějovice. Použitá metoda umožňuje analyzovat rozdíly mezi reálnou a požadovanou poptávkou po dopravě. Výsledky této práce pomohou k efektivnímu řízení veřejné dopravy tak, aby se zvýšila atraktivita veřejné dopravy na dané relaci a jako důsledek se zmírní negativní vlivy na životní prostředí ostatních druhů dopravy.
Manažerské rozhodování o vnějších vztazích střední školy
Rampír, Vojtěch ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Pyrih, Pavel (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s rozhodovacími problémy na Střední odborné škole informatiky a spojů a Středním odborném učilišti v Kolíně. Vybrané problémy nejen popisuje a analyzuje, ale také zpracovává návrhy variant řešení, které mohou sloužit jako podklady pro rozhodnutí managementu školy. Jedná se o problémy jak s náborem nových studentů, ale také s využitím dočasně nevyužitých prostor jak domova mládeže, tak i školní jídelny. Pro návrhy variant řešení využívá Cobb-Douglasovu užitkovou funkci a zároveň čtenáře seznamuje s postupem výpočtu užitku pomocí této funkce, aby vedení školy bylo schopné využít uvedené výsledky pro vlastní rozhodování. Diplomová práce vznikla ve své podstatě na objednávku a výsledky této práce jsou očekávány ředitelem školy, Ing. Miloše Hölzlem.
Applying methods of Competitive Inteligencie for educational companies
Böhmer, Miroslav ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci činností týkajících se CI v této společnosti, identifikovat nejvhodnější informační zdroje pro získání informací o prostředí v němž působí a softwarové nástroje pro jejich monitorování. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury, věnuje se popisu konkurenčního zpravodajství a charakterizuje i jednotlivé fáze cyklu CI. Další části jsou věnovány typologií informačních zdrojů a softwarovým nástrojem na jejich monitoring. Posledními částmi jsou charakteristika kategorie malých a středních podniků, do které zapadá i zkoumána společnost a vzdělávácí organizace. Praktická část této práce se zabývá možným návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Na začátku je uskutečněna analýza podnikatelského prostředí i s jejími největšími omezeními. V další části se práce věnuje návrhu systému CI, který sestává z výběru varianty realizace spolu s charakteristikou odpovědného pracovníka, definování informačních zdrojů a doporučení softwarových nástrojů pro jejich pravidelné sledování. Praktickým přínosem této práce je zavedení návrhu systému CI, který spočívá ve sledování informačních zdrojů, získávání informací a jejich následného vyhodnocování v souvislosti s konkurenčním prostředím podniku. Dalším přínosem práce je ukázka zavedení takového systému do společnosti z kategorie malých a středních podniků, který respektuje jejich omezení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 ČERNÝ, Jan
3 ČERNÝ, Jaroslav
22 ČERNÝ, Jiří
3 ČERNÝ, Josef
30 Černý, Jakub
1 Černý, Jan Bc.
1 Černý, Jan Karel
1 Černý, Jan,
3 Černý, Jaroslav
3 Černý, Jindřich
22 Černý, Jiří
3 Černý, Josef
2 Černý, Jáchym
49 Černý, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.