Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role HIF-2alfa v erytropoéze
Vilímková, Veronika ; Láníková, Lucie (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Základní funkcí erytrocytů je transport kyslíku z plic do tkání těla. Kvůli této důležité roli musí být množství erytrocytů přísně regulováno. Počet erytrocytů zvyšuje především glykoproteinový hormon erytropoetin, jehož expresi řídí HIF (hypoxií indukovaný faktor). Transkripční faktor HIF se skládá ze dvou podjednotek, HIFα a HIFβ. Za normoxických podmínek je alfa podjednotka HIF hydroxylována proteinem PHD. Tato hydroxylace zajišťuje rozpoznávací motiv pro VHL protein, který je součástí E3 ubikvitin ligázového komplexu a směřuje hydroxylovaný HIF k proteazomální degradaci. V případě hypoxie je však tato degradace inhibována. Alfa podjednotka se translokuje do jádra, kde váže beta podjednotku a reguluje genovou expresi. HIF signální dráha ovlivňuje široké spektrum buněčných funkcí - metabolismus, angiogenezi, apoptózu a mnoho dalších. Tato diplomová práce se však zaměřuje na HIF2α a jeho roli v erytropoéze. V této práci jsme použili CRISPR/Cas9 technologii a vytvořili HEL (human erythroleukemia) buněčnou linii s knock- outem genu pro HIF2α (EPAS). K objasnění role HIF2α jsme dále využili specifický HIF2α inhibitor k zablokování jeho funkce u HEL buněčné linie. Pro srovnání jsme navíc tento inhibitor otestovali i na myších erytroidních progenitorech. Naše výsledky naznačují významnou roli HIF2α v...
New strategies for antigen delivery and modulation of specific immune response
Frič, Jan ; Holáň, Vladimír (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Stříž, Ilja (oponent)
5. Abstrakt DiSertačníprac]e Se věnLrje nov\'ln zp sob[rrn podár.ani antrgcntt a .1e.iichrozpoználrí imunitnitn S)'Stélneln a dá|e stlur'isItlsti s t't-tclŽtttruregLrlaci irnurritní trdpovešdr.Prácc charakterizrrje a porovnává ruzné zpusob1 podání antigelltl a r'r-\trlrjese.je.;ich vr'hodárn a neví'hodám' Dale poprsu1e.jc'jich pŤípaclneporrŽití pro regLrIaci imLrnitní oc1por,ědi v experitnetitáIrriclrmcldelech. a|e i v kclntextlrs piiparlnou terapiÍ. Práce postr-rpněprtlbírá.1ednotlir,e irnLrnizačnístrategie. piedevŠírn l)NA virkcinace. itnr'rnizaciporrclcí nroditikovanrch virovlch partikulí a irnunizaci pies mukozni por'rchv' Na mode|u akutní mr,'eloidníleukérnie b5,'lpopsán piiznrvy et'ekt DNA vakcinacc-. a dále byly,detailně studol,ány.jednotlivézmčn1,'r' imunitnirn SystémLl.ktere vedlr,.k prodIoLtŽenémLt pieŽitískupirt1'm1''Šiimutliztrr arly,.chDNA vakcinoLt. Práoe dále popisrrje da|ŠÍ priSttlp}.. pŤecievŠímrelativně tt<lr,évvuŽiti r'iror,Ých pseLrdokapsid Pro t1,,tocrperiment1,'b1 ly'.pŤipral,en1,po|'ltlrnar'irol,e pseudokapsídy'.které neslt'r'e sl'érn vnitiním prostortt zelen,v fluorescetlčníprrlteitt(f](]lrP) [llavnirn cí|ent bYlcl popsat. s.jakoLr učirrnostisc takto rnodillkovane partikLlle dostanclu do bLrnčka.jak ovlivni rny,šíilnurritní s1.stérn'DÚraz b1.I kladen pŤede.v'Šinrna sledor,áni...
Bordetella Adenylate Cyclase: Molecular mechanism of Action and Its Use for Antigen Delivery
Kamanová, Jana ; Šebo, Peter (vedoucí práce) ; Dráber, Petr (oponent) ; Černý, Jan (oponent)
(Czech) 6 SUMMARY (Czech) První část této dizertační práce se věnuje molekulárnímu mechanismu působení adenylát-cyklázového toxinu (CyaA). Tento protein z rodiny RTX toxinů je sekretovaný gramnegativní bakterií Bordetella pertussis, která způsobuje infekční onemocnění nazývané černý kašel. CyaA hraje klíčovou roli ve schopnosti tohoto patogena kolonizovat sliznice horních cest dýchacích a to díky schopnosti potlačovat baktericidní funkce myeloidních fagocytujících buněk imunitního systému hostitele. CyaA se váže na integrin CD11b/CD18 (označovaný také jako CR3 nebo αMβ2) těchto buněk, vytváří v jejich buněčných membránách malé kation-selektivní kanály, a dopravuje do jejich cytozolu N-koncovou adenylát- cyklázovou (AC) doménu. Ta je po svém průniku do buněčného cytozolu aktivována navázáním eukaryotického kalmodulinu a katalyzuje velmi efektivní přeměnu ATP na cAMP, jednu z klíčových molekul buněčné signalizace. Tím dochází v napadených buňkách k nárůstu hladiny cAMP, což vyvolá rychlou ztrátu schopností fagocytózy pomocí Fc-receptorů a oxidativního vzplanutí těchto buněk. CyaA má unikátní schopnost přenášet svou AC doménu do cytozolu buněk přímo z cytoplazmatické membrány. Celý proces je velmi pravděpodobně poháněn membránovým potenciálem, a vyžaduje strukturní integritu a kooperaci všech domén RTX...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 ČERNÝ, Jan
4 ČERNÝ, Jaroslav
24 ČERNÝ, Jiří
3 ČERNÝ, Josef
31 Černý, Jakub
1 Černý, Jan Bc.
1 Černý, Jan Karel
1 Černý, Jan,
4 Černý, Jaroslav
3 Černý, Jindřich
24 Černý, Jiří
3 Černý, Josef
2 Černý, Jáchym
49 Černý, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.