Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 188 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Glial cells and their role in amyotrophic lateral sclerosis
Vaňátko, Ondřej ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Amyotrofická laterální skleróza (ALS, též známá jako Lou Gehrigova choroba) je progresivní neurodegenerativní onemocnění. Postihuje horní i dolní motorické neurony v motorické kůře mozku, v mozkovém kmeni a míše a způsobuje jejich smrt, následkem čehož dochází k denervaci svalů. To v důsledku vede ke slabosti a svalové atrofii celého těla, postupně dochází ke ztrátě schopnosti pohybu, mluvení, žvýkání a polykání, a nakonec i dýchání, což má za následek úmrtí postiženého jedince. Přestože ALS byla popsána již v roce 1869, snahy o nalezení léku jsou zatím bezúspěšné. Zatímco dřívější studie se zaměřovaly přímo na motorické neurony, pozornost vědecké obce se během posledních let přesunula ke gliovým buňkám. Gliové buňky jsou nezbytné pro správné fungování a přežití neuronů a zřejmě hrají důležitou roli při vzniku a progresi ALS. Cílem této práce je shrnout poznatky o roli gliových buněk při ALS za poslední roky, se zaměřením na čtyři konkrétní typy glií, jmenovitě astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty a NG2-glie. Klíčová slova: amyotrofická laterální skleróza, ALS, motorické neurony, gliové buňky, astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty, NG2-glie
Role protein tyrozin fosfatázy CD45 v neutrofilních granulocytech
Ilievová, Kristýna ; Brdička, Tomáš (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Pro dostatečnou obranu proti infekci, zamezení tkáňovému poškození a udržení home- ostázy je nutná přísná regulace imunitní odpovědi. Významná část této regulace probíhá na úrovni signálních drah, v nichž hraje důležitou roli tyrozinová fosforylace. Ta je regu- lována prostřednictvím protein tyrozin kináz a protein tyrozin fosfatáz (PTP). Klíčovou PTP jaderných hematopoetických buněk je CD45. Její role byla studována především v T- a B-lymfocytech, kde je důležitá pro signalizaci vyvolanou antigenem a dalšími sti- muly. Ukazuje se, že také u neutrofilů hraje CD45 důležitou roli v mnoha mechanismech, které přispívají k adekvátní obraně proti infekci. Jsou jimi například adheze, diapedéza, chemotaxe, fagocytóza, produkce cytokinů a oxidační vzplanutí. V řadě případů CD45 ovlivňuje tyto procesy prostřednictvím regulace kináz rodiny Src. O dalších způsobech zapojení CD45 do jednotlivých drah často není mnoho známo. Tato práce shrnuje dosa- vadní poznatky studia CD45 v neutrofilních granulocytech a jejím vlivu na funkci těchto buněk. 1
Immune response of different subpopulations of dendritic cells to probiotic strain of E. coli O83:K24:H31
Gorelová, Miroslava ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Alergia, ako jedna z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. K rozvoju dochádza u geneticky predisponovaných jedincov, ktorých dendritické bunky (DC, Dendritic Cell) sú schopné po kontakte s alergénom polarizovať imunitný systém predominantne smerom k Th2 imunitnej odpovedi, pričom dochádza k potlačeniu Th1 odpovede. Jedným z možných preventívnych opatrení zamedzujúcich rozvoju alergických ochorení môže byť skoré postnatálne podávanie vybraných probiotických bakteriálnych kmeňov, či ich zmesných kultúr. Jedným z nich je pomerne dobre charakterizovaný kmeň Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83). Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa ukazuje ako efektívne profylaktikum na zníženie incidencie alergií u detí s predispozíciou k ich vzniku. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo experimentálne overiť schopnosť E. coli O83 podporiť maturáciu dvoch hlavných subpopulácií novorodeneckých DC dostupných z pupočníkovej krvi novorodencov: myeloidných dendritických buniek - mDC a plazmacytoidných dendritických buniek - pDC. Tieto DC subpopulácie sa izolovali z pupočníkovej krvi detí, ktoré sa narodili buď zdravým (nealergickým) matkám a predstavovali relatívne nízke riziko vzniku alergie, alebo alergickým...
Samopojízdné pracovní plošiny
Černý, Jan ; Hloušek, David (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická studie produktů od světových výrobců plošin a porovnání jejich základních parametrů.
Nové komponenty signální dráhy Wnt
Valenta, Tomáš ; Kořínek, Vladimír (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Machoň, Ondřej (oponent)
122 4 ZÁVĚR Cílem předkládané práce bylo přispět k poznání mechanismů, které ovlivňují aktivitu signalizace Wnt v buněčném jádře. Hlavní výsledky lze shrnout do následujících bodů: 1. Zjistili jsme, že transkripční korepresor CtBP1 má schopnost blokovat signalizaci Wnt, a to prostřednictvím inhibice transkripce cílových genů této signalizace. Represivní působení proteinu CtBP je podmíněno aktivitou s ním asociovaných histon deacetyláz. 2. Identifikovali jsme nádorový supresor HIC1 jako nový inhibitor signální dráhy Wnt. HIC1 přímo interaguje s klíčovým proteinem signalizace Wnt transkripčním faktorem TCF-4 a tato interakce je základem pro inhibičního působení proteinu HIC1. HIC1 relokuje transkripční komplexy TCF-4/β-katenin do specifických jaderných struktur a brání tak jejich vazbě na specifické cílové promotory, čímž dochází k zablokování transkripce. Pro efektivní relokaci komplexů TCF-4/β- katenin je důležitá strukturní funkce proteinu CtBP. 3. Nukleární recetor NHR-25 je shopen v buňkách prekurzorů gonády hlístice Caenorhabditis elegans interagovat s β-kateniny WRM-1 a SYS-1. Interakce s těmito β-kateniny moduluje transkripci cílových genů signalizace Wnt. Vzájemná interference mezi aktivitou signální dráhy Wnt a proteinem NHR-25 je rozhodujícím dějem, který determinuje osud somatických buněčných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 188 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
50 ČERNÝ, Jan
4 ČERNÝ, Jaroslav
24 ČERNÝ, Jiří
3 ČERNÝ, Josef
32 Černý, Jakub
1 Černý, Jan Bc.
1 Černý, Jan Karel
2 Černý, Jan,
4 Černý, Jaroslav
3 Černý, Jindřich
24 Černý, Jiří
3 Černý, Josef
2 Černý, Jáchym
50 Černý, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.