Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?
Černá, Lucie ; Kučerová, Irah (oponent) ; Haišmanová, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce "Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?" se zabývá problematikou remitencí zasílaných mexickými migranty z USA svým rodinám a jejich možným vlivem na redukci chudoby. Pro Mexiko představují remitence druhý největší zdroj zahraničních příjmů - ihned po výnosech z těžby ropy. Předčí dokonce i finance plynoucí z turistického ruchu či přímé zahraniční investice. Na podporu efektivního využití remitencí spustila mexická vláda program, do nějž jsou zapojeny i kluby migrantů v USA. Cílem mé práce je zhodnocení vlivu remitencí na mexickou ekonomiku, konkrétně na snižování chudoby. Nejprve se zaměřím na migrační trendy Mexika v kontextu regionu Latinské Ameriky a Karibiku, jelikož remitence jsou nejhmatatelnějším projevem mezinárodní pracovní migrace. V druhé kapitole se budu věnovat problematice remitencí obecně, v následující části se zaměřím na Mexiko ve třech dílčích obdobích a to počátkem 21. století, dále zhodnotím situaci po teroristických útocích na USA v roce 2001 a třetí zmíněné období bude mapovat nastupující globální ekonomickou krizi a její vliv na tok remitencí. Poslední kapitola zahrnuje zhodnocení vlivu remitencí na mateřské a hostitelské země a Mexiko a posouzení, do jaké míry byla úspěšná implementace vládního sociálního programu 3x1 na snižování chudoby pomocí...
Principy animace
Černá, Lucie ; Raudenský, Martin (vedoucí práce) ; Komrska, Tomáš (oponent)
Animovaná tvorba představuje specifický druh výtvarného umění, jež se až do nedávné doby pohyboval zejména na poli filmového průmyslu. Pokud jsme ještě před dvaceti lety vyslovily pojem animovaný, většina z nás si představila pohybující se kreslené obrázky filmové grotesky. Možnosti animace a animované tvorby jsou ale mnohem významnější a rozsáhlejší a mají daleko hlubší význam, než by se na první pohled mohlo zdát. Základním pilířem animované tvorby není pouze grotesknost formy zobrazení, ale především nadsázka, díky které může ukázat skutečnosti ve skrytých nebo zcela nových souvislostech. Zdánlivě naivní kreslená groteska se velice snadno může proměnit v účinný nástroj manipulace. Důmyslně a efektivně toho využila například fašistická propaganda, která se s pomocí krátkých animovaných filmů snažila vzbuzovat německý lid k antisemitským názorům.
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2017
Černá, Lucie
Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru.
Dodržování vánočních zvyků v českých domácnostech - prosinec 2016
Černá, Lucie ; Pilecká, Jarmila
V prosinci 2016 byla do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazena baterie otázek týkající se udržování vánočních zvyků, kdy respondenti odpovídali na otázku, zda uvedené zvyky ve své domácnosti dodržují, či nikoli.
Zhodnocení chovatelských a reprodukčních ukazatelů u chovu plameňáků růžových (Phoenicopterus roseus) v UCSZOO
Černá, Lucie ; Jebavý, Lukáš (vedoucí práce) ; Tománek, Pavel (oponent)
Plameňáci růžoví (Phoenicopterus roseus) patří v zoologických zahradách k nejčastěji chovaným ptačím druhům. V rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsou třetím nejchovanějším druhem. V současnosti plameňáky růžové chová 11 českých a 3 slovenské zoologické zahrady. Přestože je chov plameňáků evidován od poloviny 19. století, jejich odchov je stále problematický. Úspěšnost jejich odchovu závisí na podrobných znalostech jejich biologie a etologie. Základní informace o biologii a etologii plameňáků růžových jsou uvedeny v první části bakalářské práce, zároveň jsou zde uvedeny podmínky chovu z různých doporučení zahraničních odborníků. Druhá část bakalářské práce se zaměřuje na popis chovu a reprodukčních ukazatelů v jednotlivých zoologických zahradách v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad a jejich následné vyhodnocení. Tyto údaje byly zjištěny především při osobních návštěvách uvedených institucí. Pro úspěšný odchov je důležité, aby byli plameňáci chováni v početném hejnu, s vyrovnaným poměrem pohlaví. Dále je třeba přiměřeně velká expozice s vhodnou vodní nádrží, která poskytuje pocit bezpečí. K zásadám úspěšného odchovu patří i optimálně nastavená krmná dávka s dostatečným obsahem karotenu, či vzletnost samců. Samci s kupírovanými křídly mají menší úspěšnost kopulace a s tím spojené nižší procento oplozenosti vajec. Nejvhodnější podmínky pro reprodukci, v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad lze považovat u zoo Ohrady. Doporučené podmínky chovu nejméně splňuje zoopark Chomutov, se zoo Plzeň, kde jsou plameňáci růžoví chováni pouze pro expoziční účel.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Hudcová, Anna ; Černá, Lucie (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního poměru, především jeho vzniku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy související s pracovním poměrem a jeho vznikem. Hlavním cílem analytické části bude analýza problému vybrané pobočky a návrhy, které by mohly zaměstnavateli pomoci s problémem týkajícího se nedostatku zaměstnanců.
Metody stanovení hyaluronanu
Černá, Lucie ; Venerová, Tereza (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá souhrnem jednotlivých analytických metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu, především ve vodných roztocích. U vybraných metod byla na školním pracovišti porovnávána jejich funkčnost. Případné funkční metody mohou být použity na školním pracovišti ve výzkumu materiálů na bázi hyaluronanu. V této práci byla studována použitelnost ke stanovení zbytkového obsahu hyaluronanu v supernatantu gelu tvořeného z hyaluronanu a tenzidu. Mezi vybrané patří především metody spektrofotometrické, a to s pomocí UV spektroskopie a infračervené spektroskopie. Dále byly vyzkoušeny i dvě srážecí metody, pomocí dvou typů alciánových modří. Jako nejspolehlivější, nejméně náročnou a specifickou metodou se jeví metoda pomocí IČ spektroskopie, díky níž jsme schopni stanovit koncentraci HA již od 0,01 %. Díky této metodě bylo zjištěno, že pokud se v supernatantu bude nacházet nějaké množství HA, bude pod mezí detekce tohoto stanovení. Zbylé metody jsme modifikovali tak, aby se díky nim dala stanovit koncentrace HA, ale fungují pouze ve vodných roztocích. Možnou variantou pro stanovení velmi nízkých koncentrací HA může být metoda pomocí ELISA kitů. Jejich cena je ovšem vyšší než u výše zmíněných metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 ČERNÁ, Lenka
23 ČERNÁ, Lucie
2 ČERNÁ, Ludmila
2 Černá, Ladislava
16 Černá, Lenka
1 Černá, Libuše
2 Černá, Ludmila
1 Černá, Ľubica
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.