National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of the pre-analytical phase on glucose and potassium blood examination
ČERNÁ, Iva
This bachelor thesis deals with the stability of glucose and potassium in blood. The main objective of this work was to test the stability of both analytes with regard to the prolonged time from sampling to separation and the temperature conditions of sample storage before the actual analysis. For glucose, stability was tested in two different materials, both in serum and plasma, with the addition of a glycolysis inhibitor.
Influence of texture of briquettes from biomass to their mechanical properties
Černá, Iva ; Pecen, Josef (advisor) ; Jan, Jan (referee)
With the rising amount of AD technology utilizers, the issue how to storage, such liquid material, which digestate is. In recent time, there are some other ways to utilize it, except fertilizing with liquor, liquid part of digestate. Digestate can be dried and pressed into briquette or pelleted form. In briquette form is important to understand relations between properties of individual components because one property can influence another one, which constituting texture of the material and its reprocessing into the final form of the product. Thus this study was conducted, to find and/or quantify the relation between the texture of biomass briquettes and their durability and strength of shape during manipulation, storage and use. Basic hypothesis of this work is based on open presumption that briquette texture is dependent on many parameters. Some of those parameters were tested. Namely, composition of matter, physical properties of digestate briquettes, durability and hardness, size analysis and other. Digestate has approved as good material for compression with high content of nutrients. The rate of abrasion varied 7-12% at the beginning decreasing to 3-5%. Shore testing showed results predicating relation between particle size and hardness. Sieve and image analysis then showed range of particles ranging size 0.01 mm from 99.5% and 10 mm from 99.7%, most of them with needle-like shapes. This study suggested the method that allows analysing particle size distribution in sample and describes other briquette properties, which can be useful for next research and commercial purposes.
Hypercoagulable states and the effect of hormonal contraception.
ČERNÁ, Iva
Venous thrombosis is a multifactorial disease frequently related to the interaction of genetic and acquired factors. The inherited thrombophilia does not always appear, but in certain situations can be life threatening. This danger is especially for women who use hormonal contraception or plan to become pregnant. This work focuses on the frequency occurrence of factor V Leiden and prothrombin G20210A mutations by patients in a hospital of Česke Budějovice. Acquired frequencies are compared with the values given in the literature. Another point of the study is devoted to the examination of women before prescribing contraception. It is evident from the acquired data that gynecologists do not investigate women so completely and there is potentially possible leakage of women affected by inherited thrombophilia.
Corporate social responsibility jako součást strategie malé firmy
Linhartová, Zuzana ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Cílem této práce bylo zmapování situace konceptu CSR se zaměřením na malý podnik. Stěžejní přínos pak spočívá především v aplikaci konkrétního návrhu CSR a jeho implementace do celkové podnikatelské strategie reprezentanta malých a středních podniků ? výzkumné agentury Market Vision, s.r.o.Jednotlivé kroky implementace CSR jsou navrženy z hlediska COSORE ? Balance ? Scorecard modelu, ve kterém se na tuto problematiku nahlíží ze čtyř základní perspektiv ? zainteresovaných stran, finanční, procesní a perspektivy učení a růstu. Zásadním bodem této části práce byla identifikace všech důležitých aktivit v podniku, které se týkají modelu CSR a pomocí dotazování se zjišťuje, kde se firma již realizuje a v jakém směru má stále rezervy pro naplnění hlavních myšlenek konceptu.
Cultural heritage and development of tourism in Bechyně region
ČERNÁ, Iva
Tato práce se zabývá kulturním dědictvím v rozvoji cestovního ruchu {\clq}qBechyňska`` a jejím hlavním cílem je zhodnotit kulturní dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Práce sleduje projevy dědictví jako předpokladu cestovního ruchu v celé oblasti i v jednotlivých obcích a pokouší se odpovědět na otázku, zda existují rozdíly v předpokladech cestovního ruchu mezi jednotlivými obcemi zkoumané oblasti. Dále hodnotí úlohu kulturního dědictví v potenciálu rozvoje cestovního ruchu jednotlivých obcí {\clq}qBechyňska``. Snaha nalézt odpověď na otázku, proč lidé spotřebovávají produkty cestovního ruchu, je jedním z hlavních témat výzkumu (PIZAM & MANSFELD 1999), protože je to právě motivace, jež je vnímána jako hlavní determinant chování turistů (PIZAM & MANSFELD 1999). Tato práce se také pokouší odhalit důvody cest na dovolenou v České republice a význam jednotlivých charakteristik cílového místa při výběru dovolené. V neposlední řadě se zaměřuje na image atraktivit.
Společenská odpovědnost malých a středních firem
Manová, Dana ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Práce se zabývá vztahem malých a středních firem ke koncepci společenské odpovědnosti firem jako podpůrného nástroje podnikového řízení pomáhajícího ke stabilitě firmy, zlepšení dobrého jména podniku a jako nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti, který je ale malými a středními firmami opomíjen a nepovažován za podstatný. Zkoumáno a oveřováno kvalitativním výzkumem se třemi firmami.
Organizational Culture
Štalmachová, Ivana ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Firemná kultúra je dnes vnímaná ako jedna z významných zložiek konkurencieschopnosti podniku a spolu s firemnou stratégiou je dôležitým indikátorom jeho úspešnosti a výkonnosti. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá sa zaoberá firemnou kultúrou zo všeobecného hľadiska. Druhá časť je venovaná porovnaniu japonskej, americkej a českej kultúry, pričom za kritéria porovnania boli zvolené Hofstedeho dimenzie kultúr a gender.
Corporate social responsibility of small and middle enterprises
Polomčáková, Lucia ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spoločensky zodpovedného podnikania. Úvodná časť podáva stručný prehľad historického vývoja CSR a vývoja definície spoločensky zodpovedného podnikania. Ďalšie časti pojednávajú o faktoroch ovplyvňujúcich zapojenie firmy do CSR, o normách súvisiacich so spoločensky zodpovedným podnikaním, vykresľujú situáciu v niektorých krajinách Európy. Prípadová štúdia je projektom navrhujúcim spôsob a postup zapojenia fiktívnej malej firmy do koncepcie CSR.
Společenská odpovědnost firem na příkladu tabákového koncernu Philip Morris ČR a.s.
Rauscherová, Michala ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Práce přibližuje a analyzuje problematiku společenské odpovědnosti firem. Zdůrazňuje problematičnost společensky odpovědného chování u tabákových společností, konkrétně u společnosti Philip Morris ČR a.s. Soustředí se též na odlišení společensky odpovědných aktivit a klasické reklamy a propagace svých produktů. Cílem práce je zhodnotit společensky odpovědné chování společnosti Philip Morris ČR a.s.

See also: similar author names
3 ČERNÁ, Ilona
5 ČERNÁ, Irena
6 ČERNÁ, Iva
6 ČERNÁ, Ivana
3 Černá, Ilona
5 Černá, Irena
6 Černá, Ivana
4 Černá, Iveta
1 Černá, Izabela
1 Čerňa, Igor
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.