Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úroveň zdravého životního stylu zdravotnického záchranáře
ČERNÁ, Alena
V současné době se neustále zvyšuje celkový počet výjezdů zdravotnické záchranné služby. Záchranáři jsou často vystaveni stresu i fyzické zátěži, což vyžaduje jejich psychickou a fyzickou zdatnost. V posledních letech zdravotničtí záchranáři vyjíždějí v režimu rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez lékaře, což s sebou nese zvýšenou míru zodpovědnosti, a tudíž je záchranář vystaven větší míře stresu. Tato profese je prováděna v nepřetržitém provozu, a proto je nezbytné dbát na dostatečný odpočinek, relaxaci, a to jak fyzickou, tak psychickou. Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň zdravého životního stylu zdravotnického záchranáře v Jihočeském kraji, jakým způsobem se zdravotnický záchranář vyrovnává se stresem a jakou formou zdravotnický záchranář relaxuje a využívá volného času. V práci byl uplatněn výzkum kvantitativní metodou pomocí dotazníků. Ten byl rozdán zdravotnic-kým záchranářům v Jihočeském kraji. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň zdravého životního stylu záchranářů Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje nelze jednoznačně určit. Výzkumem bylo také zjištěno, že k vyrovnávání se se stresem záchranáři nejvíce využívají návykové látky, sport a přátele a že k relaxaci využívají převážně aktivní způsob relaxace, kterým je například turistika nebo sportovní aktivity. Pro praxi z tohoto výzkumu plyne, že by vedení Zdravotnické záchranné služby mohlo zvážit uplatnění teambuildingových aktivit a různých firemních akcí.
Podávání léčivých přípravků sestrou na JIP, ARO
Jarešová, Petra ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce) ; Černá, Alena (oponent)
v českém jazyce: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku aplikace infuzní terapie na JIP a ARO. Podávání infuzí se stalo nedílnou každodenní rutinou a součástí komplexní léčebné péče o pacienty právě na odděleních intenzivní medicíny. Mezi cíle bakalářské práce patřilo zhodnocení úrovně teoretických znalostí sester na JIP a ARO, nalezení možných chyb a úskalí při přípravě infuze a posléze stanovení účinných intervencí k jejich eliminaci v ošetřovatelské praxi. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku oddělení intenzivní medicíny a požadavkům, které jsou kladeny na ošetřující personál. V dalších kapitolách jsou zaznamenány veškeré aspekty týkající se infuzní terapie. V empirické části je zahrnuta metodologie výzkumného šetření, průběh sběru dat a konečná interpretace výsledků s následným rozborem a diskuzí. Na závěr shrnuji poznatky nabyté při zpracování bakalářské práce. Klíčová slova: infuzní terapie, parenterální aplikace léků, oddělení akutní medicíny, indikace infuze, infuzní roztoky, komplikace infuze, způsob a místo podání infuze, aktivity sestry při infuzi.
Problémy pacientů s dlouhodobou srdeční podporou
Ondráčková, Lucie ; Pavlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Černá, Alena (oponent)
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je věnována srdečnímu selhání, vzhledem k tomu, že právě pacientům v terminálním stádiu srdečního selhání je dlouhodobá srdeční podpora zaváděna. Dále je popsána chirurgická léčba srdečního selhání a jednotlivé srdeční podpory. Samostatná část je věnována dlouhodobé srdeční podpoře - Heart Mate II. Závěr teoretické části je věnován specifikům léčby pacientů se zavedenou dlouhodobou srdeční podporou. Empirická část práce mapuje problémy pacientů se zavedenou dlouhodobou srdeční podporou. Metodou použitou k realizaci průzkumu byl dotazník. Zkoumaný soubor tvořilo 21 pacientů se zavedenou dlouhodobou srdeční podporou v ambulantní péči. Průzkumné šetření probíhalo v ambulanci Oddělení srdečního selhání IKEM v Praze. Z práce vyplývá, že ačkoli je zavedení srdeční podpory pro pacienty psychicky náročné a ovlivňuje jejich běžný život, většina z nich cítí zlepšení svého zdravotního stavu a zavedenou srdeční podporu vnímají jako šanci dočkat se transplantace srdce.
Složení týmu na oddělení intenzivní péče a jeho optimalizace.
Pospíšilová, Kateřina ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Černá, Alena (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice počtu ošetřovatelského personálu na jednotce intenzivní péče. V teoretické části se zabývám obecnou charakteristikou týmu, kterou dále specifikuji do prostředí ošetřovatelství na oddělení intenzivní a resuscitační péče. Specifikace se týká zastoupení jednotlivých ošetřovatelských profesí, jejich vzdělávání a kompetence. Snažím se zmapovat právní i mimoprávní předpisy určující nebo doporučující počet a složení ošetřovatelského personálu na intenzivních a resuscitačních oddělení. V poslední kapitole teoretické části se pozastavuji nad otázkou optimalizace ošetřovatelského týmu. Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných z výzkumného šetření na téma výše uvedené. K získání dat jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu pomocí strukturovaného dotazníku. Snahou praktické části je zjistit soulad či rozpor mezi právními a mimoprávními předpis a jejich plnění v praxi.
Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: s návrhem edice Života sv. Prokopa
Svobodová, Andrea ; Černá, Alena (vedoucí práce) ; Andrlová Fidlerová, Alena (oponent)
Práce se zabývá textologicko-ediční problematikou staročeských textů, řešenou na materiálu staročeského Pasionálu, se zaměřením na legendu o sv. Prokopu. Teoretická část se věnuje základním textologickým otázkám: volbě výchozího textu, volbě typu a formy edice atd. Součástí teoretické průpravy je též zhodnocení dosavadních edic staročeské prozaické prokopské legendy a jejich zasazení do kontextu vývoje vydávání děl starší české literatury. V praktické části jsou při přípravě kritické vědecké edice prokopské legendy aplikovány výsledky teoretické části - se zohledněním specifické problematiky Pasionálu. Součástí návrhu edice je podrobný doprovodný aparát obsahující popis grafiky a jazyka dochovaných pramenů, transkripční zásady, textově kritické poznámky, jazykové a věcné vysvětlivky a soupis odlišných textových znění z variantních pramenů. Práce je uvedena literárně-historickým představením problematiky prokopské hagiografie a je doplněna soupisem pramenů a edic prokopských legend a dále četnou sekundární literaturou.
Úskalí chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze z pohledu anesteziologa
Kunstýř, Jan ; Lindner, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Černá, Alena (oponent)
Pulmonary hypertension is a serious syndrome with very unfavorable prognosis. It encompasses numerous diseases and the only one which is surgical ly treatable is chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Pulmonary endarterectomy (PEA) is a curative method for select patients with surgically accessible thrombotic obstruction. It involves not only the operation itself, but also complicated diagnostics, preoperative preparation, and sophisticated postoperative intensive care. According to contemporary world reviews of professional literatuře, mortality rates following PEA, range from 5 to 24 percent. Better results with lower levels of mortality as well as morbidity are unambiguously proven in the centers with more experience where the highest numbers of such surgeries are undertaken. Good team work is an essential condition for a successíul PEA program and the anaesthetist is its indispensable member. Anaesthesia of patients with chronic right ventricle dysfunction undergoing cardiac surgery using extracorporeal circulation brings about several diffíeulties and we tried to deal with them in our work. This kind of operation was not available in the Czech Republic and the íirst goal of our work was to implement this surgical program in its complexity - including anaesthesia and intensive postoperative...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Cerna, Arina
4 ČERNÁ, Adéla
7 ČERNÁ, Alena
6 ČERNÁ, Aneta
3 Černá, Adriana
4 Černá, Adéla
8 Černá, Alena M.
1 Černá, Alena,
4 Černá, Alžběta
10 Černá, Andrea
6 Černá, Aneta
1 Černá, Aneta Antonie
6 Černá, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.