Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poskytování spirituální péče na jednotce intenzivní péče
Čermáková, Věra ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Dynáková, Šárka (oponent)
Moderní ošetřovatelství a ošetřovatelský proces vychází z holistické filozofie. Při poskytování péče je potřeba věnovat se biologickým, psychologickým, sociálním, ale také spirituálním potřebám nemocných. Péče o duchovní potřeby je nedílnou součástí komplexní péče. Poskytování spirituální péče, psychické opory patří mezi hlavní činnosti nemocničních kaplanů. Jejich činnost má velký význam při zdolávání všech těžkostí, které nemoc přináší. Jsou součástí multioborové spolupráce při léčbě nemocných bez rozdílu vyznání. Cílem práce je zjistit míru informovanosti pacientů v oblasti spirituální péče, jejich očekávání a přínos. Pro diplomovou práci jsem zvolila sběr dat v nemocnici formou kvantitativního výzkumu pomocí anonymního dotazníku. Cílovou skupinou výzkumu bylo 100 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s minimální dobou hospitalizace 7 dní. Cíl práce byl splněn. Výsledkem výzkumu se potvrdilo, že poskytnutá duchovní péče se projevila na psychickém stavu pacientů a také splnila jejich očekávání. V závěru práce jsem vypracovala doporučení, které by mohlo vést k zlepšení kvality péče v oblasti spirituálních potřeb. Práce bude předložena managementu nemocnice. klíčová slova: Spirituální potřeby, spirituální péče, nemocniční kaplan, víra, nemoc, sociální opora.
Formulace biodegradabilních nanočástic
Čermáková, Věra ; Dittrich, Milan (vedoucí práce) ; Šnejdrová, Eva (oponent)
ABSTRAKT- CZ Pomocí desintegrátoru s rotorem a statorem byly připraveny nanočástice z kyseliny poly(DL- mléčné) se střední hodnotou intenzitního průměru 220 nm. Byla využita klasická metoda emulgace systému o/v za rozdělování rozpouštědla. Jako rozpouštědlo polyesteru se více osvědčil dichlormethan než chloroform, jako emulgátor byl vhodný 1,5% polyvinylalkohol s molekulovou hmotností Mw kolem 10 000.
Formulace biodegradabilních nanočástic s terbinafinem
Čermáková, Věra ; Dittrich, Milan (vedoucí práce) ; Šnejdrová, Eva (oponent)
Cílem předložené práce bylo využít metodiku přípravy nanočástic z biodegradabilních alifatických polyesterových nosičů vypracovanou v diplomové práci. Byl uplatněn postup vycházející z dispergace roztoků nosičů v chlorovaných uhlovodících ve vodném médiu. Jako emulgátor byl využit hydrolyzát želatiny nebo směs lecitinu s polysorbátem. Připravené vzorky jsem měla za úkol proměřit z hlediska jejich velikosti a z hlediska jejich zeta potenciálu pomocí zařízení Zetasizer ZS (Malvern Instruments). Metodika práce byla rozšířena o koncentrování nanodisperze reverzní dialýzou a následné sušení koncentrátu s mannitolem jako nosičem sprejovým sušením. Mikročástice takto získané byly hodnoceny mikroskopickou metodou analýzy obrazu.
Analýza sociálního klimatu ve vybrané organizaci
Čermáková, Věra ; Němec, Otakar (vedoucí práce) ; Zbranek, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců s jednotlivými oblastmi jejich práce. V teoretické části jsou popsány důvody zjišťování názorů zaměstnanců a faktory ovlivňující spokojenost a motivaci zaměstnanců. Dále jsou uvedeny metody průzkumů spokojenosti zaměstnanců a přístupy k statistickému vyhodnocení dat z dotazníkových šetření. Praktická část je zaměřena na analýzu sociálního klimatu v konkrétní výrobní společnosti, a to pro jednotlivé oblasti práce jako je odměňování, komunikace, organizace práce, týmová práce, kariérní růst, vzdělávání a rozvoj a další. Vyhodnocení se opírá o analýzu kategoriálních dat včetně zjištění závislostí jednotlivých odpovědí na zařazení zaměstnanců do skupin především podle pohlaví, věku, organizačního útvaru a zastávané pracovní pozice. V každé oblasti jsou navržená doporučení pro vedení společnosti.
Mzdový průzkum a diferenciace mezd žen, komparace s jinými sociálními skupinami
Čermáková, Věra ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Práce analyzuje podnikový mzdový systém, úroveň mezd ve společnosti a porovnává výsledky mzdové analýzy podle osobnostních charakteristik se závěry evropských a národních mzdových průzkumů.

Viz též: podobná jména autorů
11 ČERMÁKOVÁ, Veronika
6 ČERMÁKOVÁ, Věra
3 Čermáková, Vendula
2 Čermáková, Venuše
11 Čermáková, Veronika
1 Čermáková, Viola
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.