Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv motorických dovedností na sociální začleňování u osob s kombinovaným postižením
ČERMÁKOVÁ, Eva
Práce se zabývá vlivem motorických dovedností na sociální začlenění u osob s kombinovaným postižením. Postupně jsou vysvětleny základní pojmy: zdravotní postižení, kombinované postižení, sociální začlenění a motorické dovednosti. Dále jsou zde charakterizovány osoby s těžkým kombinovaným postižením mentální a tělesné složky. Jsou také rozpracovány některé aspekty pro jejich sociální začlenění, pro sociální práci s nimi a pro nácvik pohybových dovedností. Na vybraném sociálním zařízení Stacionáři Človíček je ukázáno, jakým způsobem a za jakých okolností je možné nacvičovat motorické dovednosti v sociální službě. Nakonec jsou uvedeny dvě kazuistiky. Na nich je prezentován vliv pohybových aktivit na sociální začlenění u lidí se zmiňovaným postižením.
Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Duchovní hudba Domenica Sarriho v Čechách
Čermáková, Eva ; Niubo, Marc (vedoucí práce) ; Kapsa, Václav (oponent)
Tato diplomová práce je příspěvkem ke zkoumání hudebních pramenů italské a české provenience zaznamenávajících duchovní hudbu nepolských autorů první třetiny 18. století. První kapitoly práce jsou zaměřeny na utřídění informací o hudebních rukopisech se skladbami neapolského skladatele Domenica Sarriho (1678-1744), jehož tvorba se v mnohých případech dochovala zcela unikátně v českých hudebních sbírkách. Ačkoli se prokazatelně jednalo o významného zástupce tehdejší neapolské hudební scény, jeho osobnost a dílo nebyly dosud uspokojivě reflektováni. Součástí práce je proto také spartace Sarriho žalmové skladby Dixit Dominus F dur. Toto dílo je v poslední části práce komparativně analyzováno s výběrem několika dalších skladeb Sarriho a jeho současníků s cílem stanovit alespoň některé obecné a individuální znaky Sarriho hudebního myšlení.
Missa Sancti Joannis Nepomuceni od Jana Františka Nováka
Polášek, Vojtěch ; Niubo, Marc (vedoucí práce) ; Čermáková, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje hudebnímu odkazu a působení Jana Františka Nováka jako kapelníka v katedrále sv. Víta v Praze v letech 1737-1758. Hlavním cílem je analýza jeho Missa sancti Joannis Nepomuceni a její rámcové zařazení do kontextu tehdejší mešní tvorby. Součástí práce je rovněž spartace této mše.
Proč děti nečtou?
Čermáková, Eva ; Černá, Milena (oponent) ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce)
Práce se zabývá fenoménem dětské čtenářství, respektive nečtenářství. Na základě výzkumu provedeného na reprezentativním souboru 80 žáků základních škol v Plané nad Lužnicí a Táboře zjišťuje jaké mají děti čtenářské zájmy, co ovlivňuje jejich pozitivní nebo negativní postoj k četbě. Rozebírá faktory, které mají zásadní vliv na jejich zájmu či nezájmu o literaturu. Nastiňuje možnosti, jak tomuto předcházet.
Změny ve vývoji lesní a mimolesní dřevinné vegetace v krajině - případová studie (bývalé panství Děčín)
Čermáková, Eva ; Skaloš, Jan (vedoucí práce) ; Pavel, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dlouhodobými změnami lesních a nelesních porostů na území bývalého panství Děčín. Pro svoji analýzu jsem využila dostupných historických map a moderní ortofotomapy, které jsem zpracovala v programu ArcGIS. Zatímco na mnoha místech planety dochází k rozsáhlému odlesňování, naopak v Evropě dochází ke znatelnému nárůstu rozlohy lesů. Ke stejnému výsledku jsem dospěla i ve své práci, kde na sledovaném území došlo k rozšíření zalesněné plochy mezi lety 1953 a 2015. Naopak při porovnání map stabilního katastru 1843 a leteckých snímků 1953 došlo k poklesu rozlohy lesů. Tyto výsledky do jisté míry korelují i s vývojem počtu obyvatel v okresu Děčín a obecně politickým a hospodářským vývojem území ve sledovaném časovém rozpětí. Výsledky jsou porovnány s dostupnými studiemi zabývajícími se podobným okruhem témat, na základě čehož se zdá, že výsledky této studie nepředstavují ojedinělý trend.
Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města
Čermáková, Eva ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (oponent) ; Ing.arch.Eva Staňková (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (vedoucí práce)
Disertační práce rozebírá úlohu kulturních, společenských a sportovních akcí a festivalů v otevřených veřejných prostorech jakožto nástrojů politiky rozvoje a strategie měst; použití těchto «nástrojů» pro revalorizaci veřejných prostorů, znovunalezení identit, zapojení občanů do života města a tím i řešení sociálních problémů, naplnění původních funkcí veřejných prostorů měst a další. Zakládá se na komparaci získaných poznatků v dané problematice využití veřejných prostorů. Výjimečností práce je možnost doplňování, prolínaní a srovnávání poznatků výzkumu z odlišných politických, kulturních a sociálních prostředí ve Francii a ČR.
Supervize a její význam pro pomáhající profese
ČERMÁKOVÁ, Eva
Bakalářská práce se zabývá supervizí jako důležitým nástrojem pro pracovníky v pomáhajících profesích. Cílem práce je zjistit, kterou funkci supervize pokládají mnou vybraní sociální pracovníci za stěžejní. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku pomáhajících profesí, zejména nároky a úskalími, která jsou s touto profesí spojená. Blíže se věnuje povolání sociálního pracovníka. Druhá část je věnována supervizi, jejím formám, cílům, funkcím, nástrojům. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum. Jedná se o 4 polostrukturované rozhovory a jejich následnou analýzu. Z výzkumu vyplynulo, že vybraní sociální pracovníci oceňují podpůrnou i vzdělávací funkci supervize. Přestože mají vybraní sociální pracovníci ambivalentní zkušenosti se supervizí, přináší jim mnoho nového: tvůrčí prostor, ve kterém sdílejí své zkušenosti, porozumění souvislostem, vzájemnou podporu a obohacení o jiné možnosti řešení, jiné pohledy a nápady. Supervize podporuje reflexi a sebejistotu pracovníků, působí psychohygienicky, je důležitá pro soudržnost týmu. Působí i v zájmu profesionálního a osobního růstu, může přinést též sebepoznání.

Viz též: podobná jména autorů
8 ČERMÁKOVÁ, Eva
4 Čermáková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.