Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Faktory určující lexikální význam ve španělštině
Petrík, Daniel ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Štichauer, Pavel (oponent) ; Aurová, Miroslava (oponent)
1/2 Abstrakt: V předložené práci se zabýváme specifickou třídou faktorů s možným potenciálem určovat (upřesňovat) preferovaný lexikální významu při nejednoznačnosti. Žádoucím rysem u těchto faktorů je, že nemají nijak záviset na povaze nějaké konkrétní komunikační situace, nýbrž mají být výlučně spjaty s osobou mluvčího či posluchače a jeho vybranými osobnostními, sociolingvistickými a dalšími charakteristikami, čili tradiční faktory jako kontext, časoprostorové charakteristiky a další byly ze zkoumání záměrně vyloučeny. Preferovaný lexikální význam byl studován prostřednictvím dotazníkového šetření ve vzorku respondentů, přičemž analyzovanými daty byly prvotní okamžité asociace, které respondenti uváděli v rámci asociačního testu pro každé ze třiceti vybraných testovaných mnohoznačných slov. Respondent byl s jednotlivými testovanými výrazy konfrontován izolovaně mimo jakýkoli kontext či konkrétní komunikační situaci. Za těchto předpokladů lze zkoumat schopnost vybraných charakteristik respondenta jako pohlaví, věk, vzdělání, geografické oblasti jeho života, profese či zálib respondenta, do jaké míry mohou být vysvětlujícími faktory lexikálního významu první volby u testovaných výrazů. Vedle konkrétních zjištění ohledně vybraných faktorů lexikálního významu na studovaném materiálu práce poukazuje i na možné...
Adaptace (vybraných) anglicismů ve španělštině
Brož, Stanislav ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Krinková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje adaptaci anglicismů ve španělštině. Skládá se z teoretické části, která se zabývá anglicismy obecně a asimilačními procesy, ke kterým dochází při jejich začleňování do španělštiny, a z části praktické, která obsahuje korpusovou analýzu variant vybraných anglicismů, rozdělených do skupin dle zakončení. Poslední kapitola zobecňuje výsledky analýzy a popisuje současný stav užívání původních a asimilovaných variant slov. Hlavním cílem práce bylo obecně zmapovat proces adaptace anglicismu a následně výskyt variant zvolených zástupců. Dle výsledků analýzy lze říci, že téměř vždy se užívá více variant, převažující varianta závisí na konkrétním slově.
Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
Halanová, Eva ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Práce se zaměřuje na vybrané faktory ovlivňující učení se češtině jako cizímu jazyku u mluvčích, jejichž mateřským jazykem je španělština. Soustředí se na dospělé respondenty ve věku cca 25 až 40 let s minimální úrovní B1. Teoretická část představuje stručný přehled o přístupech osvojování druhého jazyka (SLA) a příslušnou základní terminologii. Následuje přehled členění činitelů, které ovlivňují SLA, zakončený vlastním návrhem kategorizace faktorů pro účely výzkumu, jímž se práce zabývá. Nakonec jsou představeny komunikační kompetence a vybrané stupnice jazykových úrovní A2, B1, B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výzkumná část je realizována 5 polostrukturovanými rozhovory, jejichž prostřednictvím jsou zkoumány činitelé mající významnou úlohu při studiu češtiny jako cizího jazyka, a to z pohledu účastníků výzkumu. Jedná se především o hodnocení vlastních jazykových/komunikačních kompetencí, zkušenosti s výukou a o motivaci k učení se češtině. Nahraná a transkribovaná interview jsou jazykově analyzována na úrovni jazykových rovin. Klíčová slova čeština jako cizí jazyk, faktory ovlivňující osvojování jazyka, interview, komunikační kompetence, komunikační přístup, žáci s mateřským jazykem španělština
Vyjadřování pravděpodobnosti a aproximativnosti ve španělštině
Škodná, Agáta Anna ; Kratochvílová, Dana (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
(česky): Bakalářská práce se zabývá tématem vyjadřování pravděpodobnosti a aproximativnosti ve španělštině. Skládá se z části teoretické a praktické. V prvních dvou kapitolách jsou teoreticky zpracovány termíny: modální význam potenciální probabilitivní paradigmatu hablaré a perifrastické konstrukce deber (de) + infinitiv, venir a + infinitiv a venir + gerundium. Jejich problematice se věnujeme prostřednictvím literatury španělských a českých autorů. Zaměřujeme se na stránku sémantickou a syntaktickou. Druhá část zahrnuje korpusovou analýzu zpracovanou v paralelním korpusu InterCorp dle témat z teoretické části. Cílem analýzy je sestavit typologii překladů ze získaných výsledků a zaměřit se na (ne)zachování epistémické modality s významem pravděpodobnosti a aproximativnosti v překladech daných slovesných konstrukcí: perifráze deber de + infinitiv / venir a + infinitiv a probabilitiv prézentu / anteprézentu. Klíčová slova (česky): španělština, modalita, verbální perifráze, probabilitiv, aproximativnost
Specifics of Spanish Language Used on Social Networks
Čičmanec, Róbert ; Kratochvílová, Dana (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
(slovensky) Špecifiká španielčiny používanej na sociálnych sieťach Táto práca sa venuje problematike používania španielskeho jazyka na sociálnych sieťach. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti teoreticky charakterizujeme hovorový jazyk a črty tejto variety v španielčine. Ďalej sa zaoberáme úzkym vzťahom hovorenej podoby jazyka a variety užívanej priamo na sociálnych sieťach. V druhej časti podrobujeme analýze jazykový materiál obsiahnutý v korpuse vytvorenom pre účely tejto práce obsahujúcom 300 príspevkov z Facebooku, Instagramu a YouTubu. Našim cieľom je zdokumentovať lexikálne, ortografické a morfosyntaktické tendencie objavujúce sa v prostredí sociálnych sietí a prostredníctvom nich charakterizovať danú varietu jazyka. Kľúčové slová: španielsky jazyk, sociálna sieť, slovná zásoba, ortografia, morfosyntax
En cambio, no obstante, por el contrario: odporovací pragmatické markátory v současné španělštině
Ramaislová, Veronika ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Kratochvílová, Dana (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je charakteristika vybraných pragmatických markátorů. Jejím jádrem je případová studie, která vychází z kontrastivní analýzy konkrétních markátorů (tzv. odporovacích markátorů, nazývaných též kontra-argumentativní konektory) na paralelním korpusu InterCorp a jednojazyčném korpusu CORPES XXI a zjišťuje jejich frekvenci, obecnou charakteristiku a také typologii českých protějšků. Úvodní část práce je teoretická. V jejím úvodu je obecně definován pojem pragmatický markátor a související termíny konektor a dialog. Pozornost je věnována též teorii argumentace. Další kapitola teoretické části se zabývá problematikou markátorů, jejich klasifikací a odlišnými teoretickými přístupy různých autorů. Celá práce se opírá především o zdroje ze španělské a české sekundární literatury. Klíčová slova pragmatické markátory, text, konektor, španělština, korpus, kontrastivní analýza, InterCorp, CORPES XXI
Durativní slovesné perifráze ve španělštině
Šandová, Dana ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Krinková, Zuzana (oponent)
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na popis a vysvětlení španělských slovesných durativních perifrází a také na analýzu možných ekvivalentů v češtině. Zprvu jsem vysvětlila termín povahy slovesného děje, neboť je tento termín pro pochopení durativnosti slovesných perifrází nezbytný. Dále jsem vysvětlila rozdíl mezi českým a španělským videm (aspektem) a poté se věnovala jednotlivým perifrázím, z nichž jsem se nejvíce zaměřila na durativní perifráze a na jejich rozdělení na dvě základní skupiny: globální a parciální; jejich vysvětlení a popis vlastností. V části praktické jsem pracovala nejdříve se španělským korpusem CREA, kde jsem analyzovala 4 jednotlivé perifráze dle počtu výskytů a rozložení v dokumentech dle tématu. Poté jsem analyzovala jejich české protějšky v korpusu InterCorp, ve sto různých výskytech dané perifráze. Nejdříve jsem mezi sebou srovnala perifráze s parciální durativností kontinuativní (seguir + gerundium) a distributivní (andar + gerundium) a poté perifráze s parciální durativností retrospektivní (venir + gerundium) a prospektivní (ir + gerundium). Cílem bylo zjištění, zda a jakým způsobem se do češtiny tyto perifráze promítají. V 90 procentech případů je význam perifráze v češtině zachován (s pomocí různých českých ekvivalentů). V ostatních případech se mnohdy význam...
Digitální zpracování analogových signálů
Čermák, Petr ; Sedláček, Jiří (oponent) ; Murina, Milan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně zesílen a přiveden do vzorkovače. Navzorkovaný signál je zpracován A/D převodníkem a následně poslán na paralelní port. Na základě získaných údajů je navrženo schéma pro zpracování vzorku. Přenos na paralelní port je uskutečněn ve dvou krocích, kdy se nejprve převede jedna část slova a následně zbylá část. Mezi převodníkem a vzorkovačem je vzájemná vazba a synchronizace. Oba dva jsou řízeny ze stejné řídící sběrnice.
Illocutionary Modulation of the Utterance. The Case of estar + gerundio
Laurencio Tacoronte, Ariel ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Aurová, Miroslava (oponent) ; Gutiérrez Rubio, Enrique (oponent)
Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně...
Modal/temporal functions of paradigm hablaba in contemporary Spanish
Vinarčíková, Jana ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Kratochvílová, Dana (oponent)
Cieľom tejto práce je predstaviť modotemporálne funkcie paradigmy hablaba v španielčine. V teoretickej časti definujeme základné pojmy súvisiace s témou práce a charakterizujeme základné funkcie paradigmy hablaba. Ďalej popisujeme funkcie, ktoré sú pre danú paradigmu menej typické. Označujeme ich ako modálne významy a venujeme im v práci najväčšiu pozornosť. Popisujeme ich predovšetkým z obsahového hľadiska a zároveň predstavujeme rôzne teórie, prostredníctvom ktorých je možné tieto významy vysvetliť. V praktickej časti prostredníctvom paralelného korpusu InterCorp analyzujeme významy paradigmy hablaba vo vybraných výskytoch a predstavujeme príklady viet, ktorými dokladáme tvrdenia z teoretickej časti práce. Kľúčové slová: slovesná paradigma, imperfektum, modálne významy, španielčina, korpus, InterCorp

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 ČERMÁK, Pavel
29 ČERMÁK, Petr
13 Čermák, Pavel
3 Čermák, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.