Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lexical idioms in English
Vašků, Kateřina ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Čermák, František (oponent) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Podle standardní definice se frazeologie zabývá víceslovnými lexikálními jednotkami, tzn. kombinacemi slov. Hlasy volající po tom, že i komplexní slova složená ze dvou či více významových jednotek mohou mít status (lexikálních) frazémů/idiomů, zvláště je-li jejich význam nekompozicionální, jsou stále dosti izolované, a to i přes to, že lingvistická literatura se hemží zmínkami o idiomatických kompozitech a derivátech (Kap. 3). Zdá se, že jediné systematické pojednání o lexikálních idiomech podává František Čermák (2007), který se zaměřuje především na lexikální idiomy v češtině. Cílem této práce je proto prozkoumat situaci v angličtině a pokusit se vytvořit nosnou definici a zejména kritéria pro odlišení lexikálních idiomů od ostatních komplexních lexémů a nastínit hlavní typy těchto idiomů v angličtině. Po úvodu (Kap. 1) a seznámení se současnými proudy ve frazeologii a relevantními poznatky o frazeologických jednotkách a jejich rysech (Kap. 2), referuje práce o Čermákově teorii lexikálních idiomů a kvantitativní studii, kterou jeho teorie inspirovala (Kap. 4). Jádrem práce je analýza dvou vzorků. První byl vybrán z BNC a představuje náhodný výběr 1000 jednoslovných lemmat. Sloužil jako testovací vzorek nejen pro odlišení simplexních lemmat od komplexních, ale zejména pro zjišťování potenciálních...
Srovnání frazémů s názvy částí lidského těla v češtině a v perštině
Khademi, Mona ; Starý Kořánová, Ilona (vedoucí práce) ; Čermák, František (oponent)
Cílem této práce je srovnat frazémy a přísloví dvou odlišných jazyků, které z historického hlediska pocházejí ze stejného společného základu, ale posledních několik tisíc let se vyvíjely samostatně. Vzhledem ke gramatické odlišnosti obou jazyků se práce zaměřuje na podobnosti a rozdíly sémantické a lexikální. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části vymezujeme pojmů frazém, kolokační frazém, idiom, rčení a dalších a popíšeme metaforu a metonymii jakožto dva časté mechanizmy, uplatňující se v příslovích a frazémech. V praktické části potom srovnáváme česká a perská přísloví a frazémy obsahující části těla. Praktická část je organizována podle četnosti frazémů pro jednotlivé části těla v perštině. Každá část těla obsahuje frazémy rozdělené podle míry ekvivalence. Závěr je neočekávaný, neboť míra shody, či podobnosti frazémů je větší, než jsme vzhledem ke geografickým, kulturním a historickým odlišnostem předpokládali.
Partikule v mluveném jazyce
Adamovičová, Ana ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Kopřivová, Marie (oponent) ; Bermel, Neil Halford Andrew (oponent)
Tato práce si klade za cíl zmapovat téma, kterému v české lingvistice zatím nebyla systematicky věnována dostatečná pozornost. Vychází z materiálu Pražského mluveného korpusu (PMK) obsahujícího řadu nahrávek autentického mluveného jazyka. Práce předkládá v prvé řadě vyčerpávající popis partikulí vyskytujících se v PMK, dále na základě jejich skutečného výskytu v přirozeném kontextu promluvy uvádí sémantické třídy partikulí, blíže popisuje jejich kolokabilitu a syntagmatiku, včetně valence, a tím lépe objasňuje jejich funkci v běžně mluveném jazyce. Pozornost je též věnována jejich frekvenci a oblibě v rámci jednotlivých kombinací sociolingvistických parametrů, respektive čtyř proměnných (pohlaví, věk, vzdělání a typ promluvy), zahrnutých do výběru mluvčích ve snaze vytvořit jejich co nejvyváženější kombinace při pořizování nahrávek. Řada partikulí je homonymní s dalšími slovními druhy - míra homonymie a její kontextová podmíněnost, stejně jako procesy partikulizace jsou popsány na kontextových užití partikulí a adverbií. Frekvenční výsledky, k nimž jsme dospěli, jsou porovnány s frekvencí výskytu partikulí v psaném korpusu SYN2005 a též byla zmapována prezentace partikulí ve slovnících českého jazyka. Takovýto důkladný rozbor by měl vést k lepšímu formálnímu a funkčnímu vymezení partikulí. Taky by mohl...
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence
Richterová, Olga ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Hoffmannová, Jana (oponent) ; Friedová, Mirjam (oponent)
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence Olga Richterová Abstrakt Práce podává celkový přehled o chování departicipiálních forem typu vedoucí, cestující, fungující v současné psané češtině (jinde nazývaných též participiální adjektiva, deverbální adjektiva nebo odvozeniny přechodníku přítomného). Hlavním tématem práce je slovnědruhová příslušnost zkoumaných výrazů, definovaná mnohostí funkcí, jež departicipiální formy plní, a z toho vyplývající závěry např. právě pro korpusové značkování. Nejvýraznějším cílem práce je popis verbálního, substantivního, adjektivního a případně i prepozičního chování zkoumaných forem. Těžištěm analýzy je popis té nejfrekventovanější z daných forem, lemmatu vedoucí, resp. sousloví vedoucí k. Zachovaná slovesná předložková valence pak byla v práci identifikována jako jedno z kritérií možné prepozicionalizace těchto forem. V důsledku absence spolehlivého tagování se práce opírá především o manuální analýzy náhodných korpusových vzorků, dále též inovativně využívá nástroj p-kolokace založený na mírách zvaných 'obligatornost' a 'proximita'. Dále se práce věnuje specifičnosti textových typů a žánrů a nutnosti dbát na identifikaci víceslovných jednotek, které tvoří významový celek - např. právě pomocí nástroje p-kolokace. Pro určení...
Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)
Škrabal, Michal ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent) ; Bušs, Ojars (oponent)
Název práce: Lotyšský lexikon z hlediska dvoujazyčné lexikografie: Teoretický podklad pro tvorbu lotyšsko-českého slovníku Autor: Mgr. Michal Škrabal Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Primárním cílem práce je rozčlenit lotyšský lexikon, respektive jeho relevantní segment, do jednotlivých skupin, vymezitelných sémanticky, gramaticky, syntagmaticky, pragmaticky aj., pokusit se pro tyto třídy nalézt ideální způsob lexikografického zpracování a ten následně aplikovat na vznikající lotyšsko-český slovník (vůbec první příručku svého druhu). K tomuto účelu bylo využito moderních nástrojů, jež v nedávné minulosti radikálně změnily způsob lexikografické práce: jednak jazykových korpusů, reprezentujících dnes autentický jazykový úzus, jednak specializovaného lexikografického softwaru TshwaneLex, ve kterém je budována lexikální databáze lotyštiny, z níž bude následně sestaven samotný slovník. Tradiční zdroje nebylo možno zcela eliminovat, už kvůli omezené velikosti lotyšského korpusu, a autor práce byl tak nucen scelit tradiční a moderní lexikografické metody. Primárním zdrojem pro něj však zůstávají korpusová data, ta jsou konfrontována s popisem v aktuálních lexikografických i obecně jazykovědných příručkách a případné rozpory jsou řešeny ve prospěch...
Animální frazeologie: srovnání češtiny a čínštiny
Qi, Lijuan ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Hasil, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce je věnována české a čínské animální frazeologii, tj. frazémům obsahujícím název zvířete v širším smyslu. Autorka soustředila svou pozornost na rozbor animální frazeologické jednotky z hlediska syntaktického, formálního a sémantického. Dále pak vytvořila na základě Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1. - 4., a slovník Hanyu Chengyu Jinghua Cidian seznam animálních frazémů obou jazyků. V další fázi podrobila tyto seznamy frazémů analýze a provedla vzájemné porovnání. Jako zdroje sloužící pro tuto analýzu byly použity Český národní korpus a čínský korpus.
Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku.
Linda Popović, Snežana ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Jirásek, Karel (oponent) ; Krejčí, Pavel (oponent)
Název práce: Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku Autor: Mgr. Snežana Linda Popović Katedra: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Abstrakt: Ačkoli se frazeologie stala aktuálním a aktualizovaným tématem a čerpají z ní mnozí lingvisté, což je dáno skutečností, že je naše řeč sestavena z mnoha ustálených a idiomatizovaných konstrukcí, jež si je během studia cizího jazyka nezbytné osvojit, je současně ještě pořád oblastí, kde se lingvisté zatím neshodli na definici její základní jednotky a oblasti zkoumání. Kromě toho je evidentní nesoulad v počtu frazeologických a frazeografických prací v české a srbské jazykovědě. Tato práce si proto vzala za cíl analyzovat českou a srbskou frazeologickou teorii, klasifikace frazémů a frazeografickou praxi, včetně zpracování teoretických východisek k vytvoření překladového frazeologického slovníku a návrh slovníku samotného. Analýza byla provedena v oblasti definování frazémů, jejich formálního rozdělení, ekvivalentů na všech kombinatorických úrovních a vzhledu hesla ve frazeologických slovnících, výkladových a překladových. Výsledky zkoumání potvrdily, že v rámci frazeologie existují oblasti, jež pozornost českých a srbských lingvistů nezaujaly...
Binomiály v češtině a ruštině
Motornyuk, Alina ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Hasil, Jiří (oponent)
Diplomová práce je věnována binomiálům v českém a ruském jazyce. Autorka soustředila svou pozornost na substantivní binomiály, na určení jejich sémantických tříd a syntaktických funkcí a na porovnání výsledků z obou jazyků. Jako zdroj pro analýzu poslouží binomiály, které byly nalezeny v Českém národním korpusu a v Národním korpusu ruského jazyka.
Kvantitativní charakteristiky termínů
Kováříková, Dominika ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Machová, Svatava (oponent)
Metoda automatického vyhledávání termínů TERMIT je zaměřena nejen na samotnou úspěšnost, tedy co nejvyšší počet správně vyhledaných termínů, ale v první řadě na vlast- nosti, které při identifikaci jednoslovných a víceslovných termínů hrají nejdůležitější roli. Je založena na data miningu, tedy na vytěžování informací z velkých objemů (korpusových) dat. Metoda TERMIT se při rozpoznávání termínů v reálných textech i při hledání pod- statných kvantitativních rysů termínů osvědčila. Na jejím základě je možné jednoslovný termín charakterizovat jako slovo, které se v odborných textech daného oboru vyskytuje výrazně častěji než v textech neakademických, vyskytuje se jen v malém počtu akade- mických disciplín, v celém korpusu (SYN2010) je nerovnoměrně rozložené a málo frekven- tované a rozestupy mezi jeho jednotlivými výskyty jsou nepravidelné. Víceslovný termín je podle výsledků metody TERMIT ustálená kolokace složená z méně frekventovaných slov, která obvykle obsahuje alespoň jedno slovo s vysokou terminologickou platností, tedy jed- noslovný termín. S pomocí těchto charakteristik termínů lze více než 95 % textu zařadit správně mezi jednoslovné i víceslovné termíny a netermíny. Na...
Anglicismy v současné češtině a ruštině (na materiálnu slovníku Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a Novyj slovar' inostrannych slov)
Grudina, Lilija ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Gladkova, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou anglicismů jako neologismů přelomu 20. - 21. století v češtině a v ruštině. V práci jsou vysvětleny důvody intenzivního přejímání z angličtiny. Byla provedena analýza anglicismů ze strukturního, tvaroslovného a slovotvorného hlediska, jejímž vedlejším cílem bylo vysledování způsobů integrace anglicismů do jazykového systému češtiny v porovnání s ruštinou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Čermák, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.